ورود ناظران بین المللی نیز جلوگیری از کشتار مردم سوریه نکرد