اتحاد آلمان ـ ترکیە علیە کوردها

از زمان ممنوعیت احزاب و سازمانهای کوردی در 1993 هزاران نفر از کوردتباران مقیم آلمان در مظان اتهام پلیس آلمان قرار گرفتە اند. بازرسی و تفتیش بدون دلیل منازل و محل کار ، تعطیل کردن مراکز و کانونهای فرهنگی و علمی وهنری بە بهانە های واهی ، دستگیری فعالان سیاسی و فرهنگی ، فشار بر آنان و وادار کردنشان بە اقرار امری عادی و روز مرە تلقی میشوند. انتقال یک "Grillwagen" از نقطە ای بە نقطە دیگر ، کافی است کە مورد ظن دادستانی قرار بگیری.

چند سالی بود کە امیدها برای یک زندگی صلح آمیز برای کوردها در ترکیە شکل گرفتە بود. این امیدها اما از جانب رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیە بە نابودی کشیدە شد.

ظرف چند روز بمباران شدید مناطق کورد نشین ترکیە ، همە چیز بە وضعیت اوایل سالهای دهە 90 میلادی برگشت.

سالهایی کە جنگ علیە مبارزە حق طلبانە مردم کورد بە اوج خود رسیدند. این منازعە در اینجا هم بە حیطە سیاست و رسانە ها کشیدە شدە وآنها را سخت بخود مشغول داشتە ، تا جایی کە نیروهای نظامی ارتش آلمان همراه با راکت های پیشرفتە (Patriot-Raketen ) مستقر در " کارامان مارش " کوردستان را مجبور بە ترک آنجا  و بازگشت بە آلمان نمود.

حکومت ترکیە مقاصد معینی را در منطقە دنبال میکند و از آنجملە سیادت سیاسی بر کل منطقە است.  در اثنایی کە امریکا و متحدینش بە کوبیدن دولت اسلامی ( داعش ) مشغولند ، ارتش ترکیە بە بمباران مناطق کوردنشین پرداختە و بە کشتار مبارزین کورد اعم از گریلا ها و شهروندان سیویل ادامە میدهد.

نقش تعیین کنندە کمکهای اهدایی دولت آلمان را در طی سالهای متمادی بە رژیم ترکیە را صد البتە نمیتوان از نظر دور داشت و همین کمکها موجب شد تا ترکیە بتواند جنگ علیە مردم مبارز کورد را ادامە بدهد.

گفتنی است کە ارتش ترکیە بعد از ارتش امریکا ، دومین ارتش قدرتمند در پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو ) بشمار می آید. نیز بە عنوان عضو ناتو از کمکهای مالی ، سیاسی ، تسلیحاتی ولجستیکی همە کشورهای عضو ناتو و منجملە آلمان برخوردار است.

با قاطعیت میتوان گفت کە حکومت آلمان در هیچ منازعە نظامی و در هیچ کجای دنیا بە اندازە کوردستان ترکیە و جنگ ترکیە علیە کوردها  درگیر نبودە است. این کشور در طی سالیان متمادی بعد از امریکا یکی از مهمترین تامین کنندگان سلاح و مهمات نظامی بە ارتش ترکیە بودە است. 

از جملە سلاحهای ارسال شدە میتوان از انواع مسلسل ، سلاحهای ضد تانک با مهمات مربوطە ، راکتهای دفاع ضد هوایی ، انواع تانک و ناوهای جنگی بە ارزش میلیاردها یورو نام برد.

 بطور مثال میتوان از ساخت یک کشتی جنگی در موسسە کشتی سازی (Blohm & Voss) در هامبورگ در اواخر سالهای 80 میلادی نام برد. در مراسم بە آب انداختن این کشتی ژنرالهای ترک دعوت شدە و پرچم ترکیە بر روی عرشە بە اهتزاز در آمد.

براساس گفتە های یکی از مسئولان حوزە آموزشی این مرکز، کارگران ترک این کارخانە در حین اجرای مراسم بە آب انداختن کشتی ، این افتخاررا می یافتند تا بر دستان کنسول ترک بوسە زنند.

پس از 1990 میلادی ترکیە و یونان بطور مساوی از تسلیحات و مهمات بجا ماندە از " ارتش خلقی " جمهوری آلمان دموکراتیک سابق برخوردار شدند.                                                                  

زمانیکە موسسە صنعتی " Thyssen" آلمان دچار بحران مالی شد ، چرا کە فرآوردە های صنعتی اش را نمیتوانست بفروش برساند  خط تولید خود را عوض کردە و ارتش آلمان را با تانکهای مدرن خود تجهیز ساخت . آن کشور تانک های از ردە خارج شدە خودبنام " لئوپارد " را  بە ترکیە اهدا نمود . تازە دست و دلبازی را بە آنجا رساند کە تانکهای اهدایی را قبل از ارسال بە ترکیە  نزد شرکت  " Blohm & Voss" تعمیر اساسی نمود . 

بارها و هراز چندگاهی عکس و فیلم های مستند تانکهای "Leopard-1"  حین اجرای عملیات جنگی در مناطق کورد نشین ترکیە علیە مردم عادی کورد در میدیای جهانی بە نمایش در آمدند.  

در اطراف شهر "Hannover"  سگهای آلمانی نژاد " Schäferhunde" را بە زبان ترکی آموزش دادە میشدند.همچنین در آکادمی علوم و فنون نظامی وابستە بە ارتش آلمان ، در " Hamburg – Blankenese"  هامبورگ نظامیان ترک آموزش میدیدند.

از زمان ممنوعیت احزاب و سازمانهای کوردی در 1993 هزاران نفر از کوردتباران مقیم آلمان در مظان اتهام پلیس آلمان قرار گرفتە اند. بازرسی و تفتیش بدون دلیل منازل و محل کار ، تعطیل کردن مراکز و کانونهای فرهنگی و علمی وهنری بە بهانە های واهی ، دستگیری فعالان سیاسی و فرهنگی ، فشار بر آنان و وادار کردنشان بە اقرار امری عادی و روز مرە تلقی میشوند. انتقال یک "Grillwagen" از نقطە ای بە نقطە دیگر ، کافی است کە مورد ظن دادستانی  قرار بگیری. سردادن شعار ، بە اهتزاز درآوردن پرچم کوردستان یا پرچم حزب پ ک ک، فروش روزنامە و جمع آوری کمکهای مالی میتوانند از زمرە کارهای خلاف قانون شمردە شوند.  

اولین اقدام اجرایی دولت تازە بقدرت رسیدە سوسیال دموکراتها و حزب سبزها در اواخر سال 1998 ، تحویل ناو جنگی " Sailhreis" بە نیروی دریایی ترکیە بود. گویا دیگر راهی باقی نماندە و باید بە اجرای قردادهای دولت قبلی وفاداربود.

 این حسن نیت آلمانیها بە شرکای ترک بە اینجا خاتمە نیافت و زمانیکە عبداللە اوجالان در سال 1998 از دولت ایتالیا درخواست پناهندگی سیاسی نمود ، " Gerhard Schröder" سوسیال دموکرات و صدر اعظم آنزمان آلمان  بجای آنکە از این فرصت استفادە کردە و نقش میانجی را در گفتگوهای آشتی میان اوجالان و دولت ترکیە بازی کند ، در عوض حکم بین المللی دستگیری اوجالان را باطل و حکم استرداد وی را علم کرد.                                                  

همچنین تصمیمات اخیر حکومت آلمان بخوبی نشان میدهند کە آنها بە هیچ وجە حاظر نیستند در پروسە آشتی پ ک ک با دولت ترکیە نقشی بعهدە بگیرند. پ ک ک همچنان از فعالیت قانونی در آلمان محروم و ارسال سلاح و مهمات جنگی بە ارتش ترکیە ادامە خواهد یافت. 

 

05.09.2015 

برگرفته از: 
ایمیل دریافتی
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ابتدا لازم بە ذکر است کە من این مقالە را ننوشتە ، بلکە ترجمە کردە ام . روشن ا ست کە هر مترجمی کما بیش با مسائل مطروحە در مقالە نزدیکی و سمپاتی معینی دارد ، در غیر اینصورت بە اینکار مبادرت نمیورزید.
در جواب آقا یا خانمی کە خواستە اسمش مخفی بماند، باید بگویم کە در مقالە صحبت از کوردستان و کوردهای ساکن در جغرافیای ترکیە است و نە پیشمرگان کورد عراقی و اگر در دست گریلای کورد ترکیە سلاح ساخت آلمان دیدە میشود، بە این معنا نیست کە حکومت آلمان بە آنها سلاح میدهد. با توجە بە نزدیکی و ارتباط بس محکم حکومتهای ترکیە و آلمان اینکار شدنی نیست و این ادعای شماها با هیچ منطقی جور در
در ارتباط با اظهارات سخیف و بغایت بی سر و تە آقایان " یارادچلیق " و " افشار دری " حرفی برای گفتن ندارم ، چون قاعدتا با "نژاد پرستان " و " پان ترکیست ها "حاضر بە گفت و گپ نیستم، چرا کە آنها از قبل جلو هر بحث اقناعی و مفید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آنچه چه که در تورکیه روی می دهد فرا تر از اخبار رسمی است. جریان تروریستی حزب کارگران کوردستان و حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان هر دو هدف مشترک را دنبال میکنند ؛ نابود کردن دمکراسی نیمه بند و ایجاد درگیری قومی در کشو لائیک تورکیه است. اردوغان به همان اندازه از تورکیه و میراث آتا تورک نفرت دارد که اوجلان؛ اردوغان در رویای عثمانی نوین است که عنصر تورک در اسلامیت محو شود ؛ اردوغان اقتدار دولت تورکیه را به نابودی کشانده و با اذان به اینکه نیروهای پ ک ک مهمات و سلاح در داخل تورکیه انبار میکند نادیده گرفته بود . جالب است که بدانید در مذاکره میت و پ پ کا نماینده میت ( استخبارات ) به آنها میگوید :

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" نگاهی‌ ژئوپلتیکی به اتحاد آلمان و ترکیه "" در دیدی کلان، باید دید که اتحادیه اورپا "" قادر به بقا "" خواهد بود یا اینکه شیر اتحادیه "" آلمان "" نسبت به بقای این اتحادیه روو به موت بیشتر از همیشه شک و تردید دارد. """ واقعیت ژئوپلتیکی """ در صورت فروپاشی اتحادیه اروپا، کشور آلمان برای تضمین جایگاه خود، نیاز به ترکیه دارد تا با اتحاد با ترکیه، قدرت منطقه‌ای بودن خود را، تضمین کرده باشد، ۲ دو کشور دیگر اروپا، "" فرانسه و انگلستان "" نیز، از نظر تبیین استراتژی کلان پیرامون تحولات ژئوپلتیکی، به چنین نتیجه‌ای رسیده اند، تروریست‌های پ ک ک در دید کلان سیاست‌های قدرت‌های منطقه ای، هیچ جایگاهی‌ ندارند، پ ک ک ثابت کرد که ظرفیت جایگیری آن در تحولات منطقه، در حد مترسگ شدن توسط مافیای سپاه پاسداران است. این تنها "" آلمان، فرانسه و انگلستان "" نیستند که در تبیین استراتژی بلند مدت، به چنین

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تمامی اسلحه های کردها از پیشمرگه گرفته تا پ کک المانی است و مشاوران نظامی المان در کردستان عراق به پیش مرگه ها تعلیم نظامی و استفاده از اسلحه های المانی یاد میدهند.
http://www.rtdeutsch.com/19106/international/deutschland-sendet-waffen-an-kurdische-verbaende-unter-umgehung-der-irakischer-regierung/ ,