روسپیگری و رژیم جمهوری اسلامی

سخنی با محمد نوری زاد
آب دهان را باید به صورت و هم به سرتا پای آیت الله های دزدی انداخت که بی شرمانه پول مردم ما را می دزدند و با این عمل ننگین شان زمینه را برای روسپیگری دخترانمان فراهم می آورند. پدیده ی شوم روسپیگری از فقر فرهنگی و خاصه از فقر اقتصادی برمی خیزد

 

 نوری زاد گرامی، مقالۀ شما را در رابطه با پدیدۀ شوم روسپیگری در کشورمان خواندم و به پهنای صورت اشک ریختم. دختر ایرانی کجا و پدیدۀ شوم روسپیگری کجا!؟ 
نوری زاد، چرا باید به صورت شما آب دهان انداخت؟ آب دهان را باید به صورت و هم به سرتا پای آیت الله های دزدی انداخت که بی شرمانه پول مردم ما را میدزدند و با این عمل ننگین شان زمینه را برای روسپیگری دخترانمان فراهم می آورند.

پدیدۀ شوم روسپیگری از فقر فرهنگی و خاصه از فقر اقتصادی برمی خیزد. غیر از این است آقای نوری زاد؟ در کشورما با این دله دزدی های پیدا و پنهان که امری عادی در کشورشده و پول های میلیاردی به یک سمت جامعه میرود طبیعی و بدیعی ای است که فقر و بدبختی و روسپیگری و هزاران نکبت های گوناگون دیگری سمت های دیگر جامعه را که توده های میلیونی مردم هستند فرا گیرد.

بدبخت تر از فاحشه در جهان موجودی وجود دارد؟ نوری زاد عزیز،این دختران نگون بخت ما که روسپی شده اند روسپی نبودند روسپی شان کردند. حالا اگر همین مسئلۀ روسپیگری را که دردناک است که مایه سرافکندی ما مردم شده با مسئولین حکومتی و یا با ایادی حکومتیان در میان بگذاریم شانه بالا می اندازند واین طور جواب میدهند: روسپیگری در همۀ کشورها هست.در کدامیک از کشورهای جهان روسپیگری نیست که در ایران ما نباشد؟ 

به قول شادروان احمد کسروی بدهکار را اگر دنبال نکنی یک پا طلب کار هم میشود. شکی نیست که روسپیگری در تمامی کشورهای جهان وجود دارد.جان کلام اما این نیست. جان کلام این است که دولت مردان ما چرا با دزدی های پیدا و پنهان شان زمینۀ را برای پلشت ترین مسائل اجتماعی که یکی اش روسپیگری است فراهم می کنند؟ غیر از دولت اسلامی ما در ایران کدام دولتی است که در این جهان پهناور با دزدی آن هم دزدی های میلیاردی دختران شان را به پلشتی و روسپیگری وا دارد؟

یک دولت مرد باید در حقیقت الگوی تمام عیار انسانیت و صداقت باشد. چنین دولت مردی کجا و یک مشت دله دزد که در ارکان همین حکومت و در مجلس جا خوش کرده اند کجا!؟
آقای نوری زاد من از این حکومت گران اسلامی می پرسم چه از ریز و چه از درشت شان: در کدامیک از کشورهای جهان غیر از کشور ما دزدی نهادینه شده؟ در کدامیک از کشورهای جهان غیر از کشور ما میلیاردی دزدی شده و یا میشود؟ تمامی کشورهای جهان اگر نیاز به وام داشته باشند از بانک جهانی میلیونی وام میگیرند در کشور ما اما به برکت وجود آیت الله ها میلیاردی دزدی میشود. غیر ازاین است هم وطن عزیز؟

نوری زاد شما انسان با شهامت و شرافتمندی هستی. درود و هزاران درود بر شما و افرادی چون شما باد. به راستی همانطوری که نوشته بودی چه تفاوتی بین دختر ما با دختران نگون بختی که از ناچاری برای لقمه ای نان پا به وادی روسپیگری نهاده اند وجود دارد؟ شدنی است که پدیدۀ شوم روسپیگری و دیگر پدیده های پلشت اجتماعی را که در شأن و شکوت اجتماع نیستند در کشور ریشه کن و یا دستکم به حداقل رساند؟ پاسخ این است که شدنی است. ولازمۀ این کار بدون شک کنترل دولت و دولت مردان است که دزدی و خلاف نکنند و وظایفشان را به نحو احسن انجام دهند. لازمۀ کنترل دولت و دولت مردان هم بودن دمکراسی و آزادی در کشور است.

معلم اخراجی شهر کنگاور، محمد مستوفی .18/09/2015

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.