جایگاه افکار آیت‌الله خمینی در جامعه و سیاست در ایران

نظر آیت‌الله خمینی در آثارش، از کجا سرچشمه می‌گیرند و چه تأثیری بر جامعه و نیروهای سیاسی گذاشت؟ ایدئولوژی خمینی بعنوان ادامه شیعه‌گری نتایج زیان‌باری در جامعه بوجود آورد که نیازمند یک تحلیل عمیق است. این ایدئولوژی احزاب و سازمانهای سیاسی را شیفته خود نمود و قدرت سیاسی را بدست گرفت، حال پرسش این است که در عصر مدرنیته صعود خمینیسم و پیروی نیروهای سیاسی چگونه امکانپذیر شد؟ آیا نخبگان و نیروهای اپوزیسیون شاه آثار خمینی را خوانده بودند؟ چرا نقد ایدئولوژی دینی خمینی در ایران صورت نگرفت؟

انجمن زندگی، زیستبوم و آزادی

نظر آیت‌الله خمینی در آثارش، از کجا سرچشمه می‌گیرند و چه تأثیری بر جامعه و نیروهای سیاسی گذاشت؟ ایدئولوژی خمینی بعنوان ادامه شیعه‌گری نتایج زیان‌باری در جامعه بوجود آورد که نیازمند یک تحلیل عمیق است. این ایدئولوژی احزاب و سازمانهای سیاسی را شیفته خود نمود و قدرت سیاسی را بدست گرفت، حال پرسش این است که در عصر مدرنیته صعود خمینیسم و پیروی نیروهای سیاسی چگونه امکانپذیر شد؟ آیا نخبگان و نیروهای اپوزیسیون شاه آثار خمینی را خوانده بودند؟ چرا نقد ایدئولوژی دینی خمینی در ایران صورت نگرفت؟

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.