اعتراض به سونامی فساد و جنایت رژیم درهمایش دیروز "دنا"