گفتگوی پالتاکی: انتخابات مجلس شورا و راهکارهای پيش رو

سخنرانان:
احمد پورمندی - فعال سياسی
علی پورنقوی- عضو هيئت سياسی - اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

برگرفته از: 
ایمیل دریافتی
بخش: 
انتشار از: