چرا پاریس؟

جمعه شب ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ شهر پاریس درشش نقطه مورد حملهء وحشیانه آدمکشان اسلام گرا یا تروریست های اسلامی قرار گرفت. تا این ساعت و بنا بر اعلان رسمی مقامات پلیس وامنیّت فرانسه ۱۲۸ انسان جان خود را از دست داده اند و نزدیک به ۲۰۰ نفر دیگر زخمی شده اند که ۸۰ نفر آنان در وضعیّت مرگ و زندگی به سر می برند.

شامگاه جمعه شهر پاریس به خاک و خون کشیده شد و حالت جنگی یافت. اما آدمکشان اسلام بنیاد این جنگ را همچون موارد دیگر، مثل یازده سپتامبر ۲۰۰۱ نیویورک یا ژانویهء ۲۰۱۴ و کشتار کاریکاتوریست های شارلی ابدو در شهر پاریس، نه به دولت یا دولت ها بلکه به مردم عادی وانسان هائی اعلان داشتند که درآزادی زندگی می کنند. اما چرا آدمکشان آلله بنیاد یا اسلام بنیاد وبنام الله جنگی خونین وبسیار خونین و فراتر ازتمام معیارهای جنگ را برعلیه انسان های آزاد اعلان کردند؟ پاسخ بدون هرگونه ابهامی روشن است. زیرا آدمکشان و سخنگویان مستقر برقدرت سیاسی آنان در کشورهای بحران زدهء مسلمان: ایران، عراق، لبنان، سوریه و غیره جنگی وحشیانه را برعلیه ارزش های اومانیستی/انسان مدار از سال ها پیش علنی کرده اند. رهبران سیاسی آنان مثل ملایان حاکم برایران به طور مدام در سخن پراکنی های نفرت آفرین خود پلشتی، دشمنی و نفرت را در جوامع تحت حاکمیّت خود وسرزمین های اسلامی می پراکنند. نفرت اسلام بنیادان در تمام طیف های آن بر ضّد ارزش های بربرمآب پیش تاریخی تکیه دارد که چهارده قرن پیش در بیابان های عربی و به نام اسلام شکل گرفت. آدمکشانی که جمعه شب شهر پاریس را مورد هجوم قرار دادند، به هدف هائی دقیق و کاملا مشخّص حمله بردند و فراتر از گذشته پیام مرگ آفرین خود را به مردم فرانسه و تمام آزاداندیشان جهان اعلان داشتند. آنان سالن نمایش، رستوران، ورزشگاه عمومی را به عنوان سمبل ارزش های انسان گرا، دموکراتیک هدف گرفتند وآشکارا گفتند و می گویند که: ما اسلام بنیادان با ارزش های اومانیستی/ دموکراتیک در جنگیم. مبلّغان فکری و فعاّلان تروریست اسلامی می گویند که مای اسلام بنیادان در کار و کوشش نابودی ارزش های مدرن وانسان مدرن وآزاد اندیش هستیم. اما این خفّاشان شب واین منادیان تیرگی مطلق خواه در فرانسه یا اروپا یا امریکا وخواه نظریّه پردازان و حامیان جانی ترشان در ایران و عراق و افغانستان و لبنان و غیره، چرا فرانسه را هدف گرفته اند؟

بدان جهت که فرانسه و شهر پاریس به مثابه کانون آزادی و دموکراسی از دو قرن پیش به این سو، خیزشگاه آزادی و رهائی و دفاع از حقوق آزادانهء انسانی بوده. زیرا پاریس همواره و هموارهء تاریخ مدرن جهان پاسدارآزادی ها بوده و هست و خواهد بود. پاریس نخستین سنگر شکست استبداد و تیرگی، شکست نهادهای تاریخی استبدادی، یعنی نظام سلطنت و نظام دینی در جهان بود که ۱۴ ژوئیهء ۱۷۸۹ با فتح زندان باستیل نماد آزادی و دموکراسی و نماد پیروزی ارزش های مدرن گردید. شب گذشته تیره دلان وآرمان گرایان اسلام بنیاد والله بنیاد انسان های بیگناه را به جرم آزدای خواهی و جرم آزاد زیستن و در آزادی و رهائی به سر بردن، به خاک وخون کشیدند و کشور فرانسه را درحالت جنگی قرار دادند.

یورش وحشیانهء شب گذشته برای چندمین بار به جهانیان اعلان داشت که آرمان گرایان اسلام بنیاد که مهم ترین کانون آن در سرزمین بلا کشیده ما ایران و در دستان رژیم ولایت مآب حاکم بر این سرزمین است، با تمامی ارزش های مدرن و اومانیستی سر جنگ دارند. آدمکشان، این خفاّشان شب و سیاهی، انسان های بیگناه را فقط به جرم آزادیخواهی قطعه قطعه می کنند. چنان که ماشین جنایت آفرین رژیم اسلامی حاکم بر ایران ۳۷ سال است که بی وقفه و هر روزی همهء کسانی را که به نوعی به ارزش های انسان مدار و شیوه های اندیشه و زیست نوین گرایش دارند، به نام الله واسلام به زندان ها می افکنند و شکنجه می کنند و بردارها می آویزند. رهبراین رژیم بربرمآب و عمله واکرهء جنایت پیشهء وی در ایران و در تمام طیف های قدرت بی وقفه برعلیه ارزش های مدرن وانسان مدرن مغرب زمین نفرت و پلیدی می پراکنند و به تروریست های جنایتکار آرمان گرای اسلام جوی ایرانی وغیر ایرانی نیروی فکری وبسا امکانات مالی و جنگی می دهند. جنایت شب گذشتهء پاریس یک بار دیگر، اما در ابعادی بسیاروحشتناک به جهانیان اعلان داشت که «اسلام سیاسی» بدون مرز گذاری های یاوه مثل: اسلام خشونت گرا یا اسلام رحمانی، دریک سخن ضّد بشریت و ضّد زیستن آزاد است. بر عهدهء همهء آزاداندیشان است که مبارزه ای بی امان اما انسانی و مبتنی بر معیارها و ضابطه های حقوق مشروع انسانی را بر علیه هرگونه بنیادگرائی، نخستین تعهّد خود در برابر دفاع از آزادی ها بشناسند. نیز بدانیم که اسلام سیاسی با تکیه بر ارادهء انسان های آزاد پیشه وآزاد اندیش و حرمت گذار ذات آزادهء انسانی در نهایت و به طور کامل نابود خواهد شد. 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.