فایل صوتی پرسش و اظهار نظرات شرکت کنندگان در باره« بحران نمایندگی اپوزیسیون

کیانوش توکلی ، فرجاد فر، ناصر کرمی ، احمد پورمندی ، جهانگیر لقایی ، دلیر کردستانی .... و پاسخ های دکتر حسین باقرزاده در این ارتباط:
انتشار از: