70 سال از نهضت 21 آذر آذربایجان گذشت!

در گرامیداشت ارزش های 21 آذر و درنگ بر درس های آن
اینک که از برآمد این جنبش 70 سال می گذرد، هنوز هم صف بندی های متخاصم پیرامون آن بر جای خود باقی است. موضع خصمانه طرفداران نظام شاهنشاهی از این نهضت، تداوم کینه دستگاه روحانیت علیه آن در قامت جمهوری اسلامی امروزین، ناسیونالیسم افراطی موجود در اپوزیسیون حکومت دینی اعم از شوینیسم آریایی و مرکز گرایی ملی، تشکیل دهنده جبهه‌ایی است علیه این نهضت ملی- دمکراتیک؛ ولو که این عناصر متشکله در عرصه های دیگر رودروی همدیگر ایستاده باشند! در مقابل اما، طیف دمکراسی خواه....

برآمد  ملی – دموکراتیک آذربایجانی ها در دوره بعد پایان یابی دیکتاتوری رضا شاه که در21 آذر 1324 تا سطح تشکیل دولت محلی بر کشیده شد، از ارزش های ماندگار در تاریخ مبارزات آزادیخواهانه و عدالت جویانه مردم آذربایجان و سرتاسر ایران است.

این جنبش، با شرکت وسیع توده دهقانان ستمدیده، کارگران و زحمتکشان شهرها، روشنفکران و آزادیخواهان آذربایجان به میدان آمد تا آرزوهای دیرینه این مردم به بار بنشیند. رهبری این نهضت که هیئتی بود متشکل از مبارزانی از انقلاب مشروطیت، فعالان کارکشته‌ایی از نهضت آزادیخواهانه "آزادیستان" شیخ محمد خیابانی، بازماندگانی از رهبری "فرقه کمونیست ایران"، و نیز گروه بزرگی از روشنفکران دموکرات میهن دوست و رهبران جنبش کارگری و دهقانی آذربایجان، توانستند با بهره گیری از شکست فاشیسم آلمان و متکی به حمایت تعیین کننده دولت وقت شوروی، اداره امور محلی را در اختیار بگیرند. هدف نهضت درون زای 21 آذر، احیای مشروطیت، آغاز اصلاحات دموکراتیک در آذربایجان و استفاده از این ایالت بعنوان پایگاهی دمکراتیک برای آزادی همه ایران اعلام شد.  

" فرقه دموکرات آذربایجان" در دوران یکساله حاکمیت خویش، آذربایجان را در مسیر اصلاحات اداری، سیاسی، افتصادی و عمرانی انداخت و با تاسیس و تقویت نهادهای مدنی، شرکت فعالانه توده مردم در امورات شان را تامین کرد. این دولت، دست عناصر فاسد و غارتگر منصوب حکومت مرکزی را از زورگویی و ستم بر مردم کوتاه نمود. آرزوی عدالت خواهانه اصلاحات ارضی، بر زمینه جنبش دهقانی موجود در آذربایجان جنبه عملی به خود گرفت. این، نه تنها اولین رویکرد دولتی به این مطالبه تاریخی در سطح ایران بود، بلکه به عنوان نخستین اصلاح ارضی در خاور میانه و حتی خاور دور ثبت تاریخ گردید. دهقانان آذربایجان امکان یافتند تا در بسیاری از مناطق، اتحادیه های دهقانی خود را تشکیل بدهند. مجلس ایالتی آذربایجان اولین قانون کار و 8 ساعت کار روزانه در کشور را به تصویب رساند و دولت ایالتی بلافاصله آن را به اجرا گذاشت. برای نخستین بار در تاریخ خاور زمین – به استثنای جماهیر شوروی- و پیش تر از برخی کشورهای اروپایی، زنان جزو «مردم» و «اهالی» ایران قلمداد شدند و از حق رای دادن و حق انتخاب شدن برخوردار گردیدند و توانستند در اندک مدت و بر زمینه ذهنیت آزادیخواهانه ناشی از انقلاب مشروطه در این منطقه از کشور، سازمانهای خود را تشکیل بدهند. انجمن های ایالتی به عنوان ارگانهای حاکمیت و نهادهای کنترل دولت مرکزی – این دستاورد بس گرانسنگ مشروطیت که بر اثر اعمال دیکتاتوری مرکز گرایانه پهلوی بکلی مغفول مانده بود- خصلت اجرایی به خود گرفت و جای ارگان های سرکوبگر پیشین را، نهادهای مدافع دستاوردهای مردمی پر کرد.

دموکرات های آذربایجان با تاکید بر کثرت ملی – قومی ایران، ضمن پذیرفتن زبان فارسی بعنوان زبان ارتباطی میان همه اجزای متشکله ایران و تاکید و تصریح بر وحدت ایران، با اعتقاد به ضرورت رسمیت یابی زبان های مردمان هر منطقه در محدوده زیست آنان، زبان آذربایجانی را زبان دولتی آذربایجان اعلام کرد. در مدارس، آموزش بزبان مادری آغاز شد و در عرصه هنر و فرهنگ، خلاقیت ها به زبان ترکی آذربایجانی شکوفا گردید. تئاتر، موسیقی، شعر و بطور کلی هنر راه اعتلا در پیش گرفت. دانشگاه آذربایجان برای تامین کادر علمی مورد نیاز آذربایجان، تاسیس شد و آغاز به فعالیت کرد. غرور ملی زخمی آذربایجانی ها رو به التیام گذاشت. دموکرات های آذربایجان نخستین نمونه رفتار دموکراتیک در کشور کثیرالمله آن دوران را به نمایش گذاشتند. زیست دمکراتیک و برادری همه ملتها و اقوام چه در آذربایجان و چه در سطح کشوری مورد تاکید قرار گرفت. مناسبات مبتنی بر دوستی و سازندگی با کردستان همجوار برقرار شد و تلاش دولت مرکزی برای برهم زدن همدلی آذربایجان و کردستان و ایجاد خصومت میان آنان ناکام ماند.

آذربایجان، بگونه شتابناک داشت نمونه ای از زندگی به دیگر مناطق کشور ما و نیز به مردمان کشورهای همجوار – عراق و ترکیه - را نشان می داد که نمی توانست برای جبهه راست در کشور و منطقه و جهان قابل تحمل باشد. با اینهمه، توانمندی های این نهضت و جذبه ایی که در کشور پدید آورده بود ومورد حمایت قرارگرفتن آن از سوی همه جریان های ترقیخواه و عدالت طلب و ملی گرایان اصیل از یکسو، و حضور قوای شوروی در آذربایجان از سوی دیگر، اجازه یورش به سرکوب این برخاستن مردمی را نمی داد. بر زمینه چنین تعادلی، دولت وقت با حکومت فرقه دمکرات به توافقاتی رسیدند که موجبات خرسندی مردم آذربایجان را فراهم آورد. دولت مرکزی اما،عمل به تعهدات خود پذیرفته را تا به آخر پشت گوش انداخت و مترصد فرصتی ماند  برای  حمله به آذربایجان با سلاح و نیروی نظامی. اواخر پاییز 1325 و علیرغم خروج چندین ماه پیش تر قوای شوروی از خاک ایران- که عمده دلیل دیپلماتیک دولت ایران در اعتراض به واقعیت شکل گرفته در آذربایجان بود- ارتش و قوای اربابان زمیندار بومی–  با همکاری روحانیون بزرگ شیعه- چنان یورشی به  آذربایجان برد که «گویی ارتش کشوری، کشور دیگری را فتح کرده است»! شهرها و مناطق دهقانی آذربایجان غرقه در خون دادخواهان شدند و اعمال دیگر باره زور مرکز بر آذربایجانی ها برای انصراف آنان از خود گردانی امور خویش و برعکس پذیرش سلطه یابی مجدد صاحبان سرمایه و اربابان فئودال بر جان و زحمت و ناموس دهقانان و کارگران، در دستور کار مهاجمان قرار گرفت.

نهضت آذربایجان علیرغم این یا آن کاستی در حفظ پیوند خود با جنبش دمکراتیک سراسری ایران و نیز افراط هایی در ناسیونالیسم آذربایجانی و برخاً ارتکاب اراده گرایی هایی در شتاباندن برنامه های اجتماعی خود از یکسو، ضعف هماهنگی لازم بین این جنبش و دیگر رویکردها و برآمدهای دمکراتیک و ترقیخواه در کشور، و اتکاء زیادی به حمایت خارجی و برخاً تا حد اطاعت، و در کل عدم درک تناقضات بین دو خصوصیت داخلی و خارجی این برآمد، یکی درون زا مبتنی بر دمکراتیسم و عدالت خواهی و دیگری بیرون زا در خدمت برتری جویی دولت شوروی بر "غرب"، نهضتی بود مردمی و اصیل و برخاسته از واقعیت های آذربایجان و ایران. نهضتی خدمتگزار مردم ستم کشیده و از نظر تاریخی - منطقی، تداوم جریان مردمی انقلاب مشروطیت و نهضت های میهن دوستانه و سوسیال دموکراتیک ایران.

 اینک که از برآمد این جنبش 70 سال می گذرد، هنوز هم صف بندی های متخاصم پیرامون آن بر جای خود باقی است. موضع خصمانه طرفداران نظام شاهنشاهی از این نهضت، تداوم کینه دستگاه روحانیت علیه آن در قامت جمهوری اسلامی امروزین، ناسیونالیسم افراطی موجود در اپوزیسیون حکومت دینی اعم از شوینیسم آریایی و مرکز گرایی ملی، تشکیل دهنده جبهه‌ایی است علیه این نهضت ملی- دمکراتیک؛ ولو که این عناصر متشکله در عرصه های دیگر رودروی همدیگر ایستاده باشند! در مقابل اما، طیف دمکراسی خواه آرزومند برپایی یک ایران دمکراتیک و بری از هر نوع تبعیض و خواستار عدالت اجتماعی برای همه ایرانیان، در مواجهه با این رویداد تاریخی هنوز هم شوربختانه دچار پراکندگی هستند با تفاسیر و تعابیر مختلفه در ارزیابی از آن.

ما برآنیم که می توان گسترده ترین تفاهم بر سر این واقعه تاریخی را بر این واقعیت مرکب پیرامون 21 آذر بنا داشت: تایید درون زایی دمکراتیک وعدالت خواهانه نهضت 21 آذر و دفاع از عمده جهتگیری های این جنبش، در همان حال اما ابراز تاسف و انتقاد از ابزار شدگی آن توسط شوروی وقت در هنگامه جدال قدرت ها. ما برآنیم که از تجربه تلخ و دردناک این جنبش می توان و باید آموخت حتی در وضعیت امروز متفاوت با شرایط بین المللی آن زمان؛ درهمان حال ولی، بر حقانیت دمکراتیک و مردمی آن بگونه‌ایی استوار ایستاد.

در هفتادمین سال یاد کوشندگان این نهضت، ما خاطره جان باختگان، حبس شدگان و به تبعید رفته ها و همه رنج دیدگان آزادیخواه آن را گرامی می داریم و جنبش هایی از این دست را به تمامی درونزا و مانا آرزو مندیم.

گروه کار ملی- قومی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)                                                    21 آذر 1394

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-دراصل میشودگفت موضع گیری سازمان فداییان کمی راه منطق رادرموردخواسته های مردم تورک آزربایجان جنوبی نشان ازحقانیت مبارزات مردم وقارتال های آزربایجان طبق فرمایشات آقااسکندر ومنطقی شدن سازمان نیزطبق نظرآقای زنوزلی براثرمبارزات مردم آزربایجان بوده است. چه ملالتها وتهمت ها درکوه ودرجمع ازدست این گروهای چپ نکشیدیم .هرچه بردهانشان می آمدبرای تضعیف هویت طلبان بکارمیبردند.
باورکنید ازدشت این بیسوادن چپ که همدست حکومت شده بودند ودرهرکوی وبرزن برعلیه ماتبلیغ میکردندبستوه آمده بودیم.

ماراوطرفداران هویت طلب را اطلاعاتی خوانده وخودشان باآنهادریک جبهه قرارگرفته ودرهمه جامارامی کوبیدند.حال که می بیننداشتباه کرده اندمجبوربه کرنش میکنند.
ابته هنوزهم جای تریدیدبسیاراست.یاشاسون آزربایجانین قارتال ونهنگ اوغوللاری..یاشاسون آزربایجان.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تفسیر زیبایی است , غرور زخم خورده آذربایجانیها . آری امروز هم این زخم نه فقط در غرور , که در جای جای تنه این پلنگ زخمی است . دور نیست روزی که " قارتال های " آذربایجان , پرواز آزادی و رهایی را ندا خوهند داد .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
دوستان عزیز عزیز یولداشلار
اگر دقت کنید سال پیش در خصوص ایاد مهم ترکان آزربایجانی چقدر حساسیتمثبت و منفی وجود داشت و چند سال پیش چقدر بود وامسال چقدر است ؟؟
همه عوامل چه منفی و چه مثبت همه نشانگر این است که (آرزبایجان میللی حرکاتی) در این جغرافیا حرف اول را میزند و روز به روز محکمتر و قویتر و با اراده تر و مصمم تر پیش رفته و کسان زیادی از طرف مقابل کنده شده یا منفعل شده یا بیطرف میشوند و یا موضع ملایم ومحتاطی پیشه میکنند و یا صراحتا" از حرکت ملی آزربایجان نه بدگوئی ونه خوب گوئی وبعضی ها شروع به خوب گوئی مینمایند در هر حال من این پیشرفتهای سریع را به همه دوستان حرکت ملی آزربایجان تبریک گفته و آرزوی پیروزی هر چه سریع در مدت زمان بسیار کم را دارم . یاشاسین آزربایجانلیلار و آزربایجان.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نام سازمان فدائی ار فدایئان فرقه پیشه وری گرفته شده و از بنیاد این سازمان بدون انکه مردم ایران بدانند یک جریان تجزیه طلب و ..... حزب توده و وابسته به دولت روس است. این سازمان در حقیقت میراث خوار یک فاجعه ملی در کشور ما ایران است . دفاع سازمان فدائی از فرقه گذشته از عوام فریبی داشتن نکات مشترک این سازمان با هدف شوم فرقه یعنی ایجاد کشور کومونیستی و تجزیه اذربایجان از ایران و الحاق اذربایجان به دولت باکو و مسکو است . اساسن بدون خاست دولت شوروی جنبشی در اذربایجان روی نمیداد . دولت شوروی نه تنها در اذربایجان بلکه اروپای شرقی را به مدت نیم قرن به زیر مهیمز خود در اورد و دفاع فدائی به دروغ از مردم اذربایجان در حقیقت از استبداد روسی کومونیستی و دکترین خود استالین است. دکترین استالین یعنی تجزیه اذربایجان اکنون ابزار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با درود به دوستان زحمت کش در سازمان فداءیان خلق ایران (اکثریت)
اینطور معلوم می شود این سازمان بر خلاف تمام احزاب و سازمانهای سراسری به یک سیاست رءالیستی (real-poltik) در فلات ایران می اندیشند . با موضع گیری درست این سازمان در برابر جنبش فرقۀ دمکرات آذربایجان و نهضت 21 آذر نشانۀ بارز از آن می باشد. یعنی بایکوت ، انکار این حرکت دمکراتیک در سیاست ایران موجب فاجعه بوده است ونقطۀ تاریکی در تاریخ جریانات محسوب شده و می شود.
حقیقت این است بدون در نظر گرفتن پتانسیل و اقتدار ملت ترک آذربایجان در ایران سیاست موفقی نخواهیم داشت .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چه جنبش مردمی، کارگری، دهقانی و ملی که سران اش قبل از جنگ گریختند و خود یک روز هم دوام نیاورد ؟
طرفه این که افراد سالم گریخته چون خود پیشه وری هم توسط جلادان بلشویک قتل عام شدند.
عتیقه ای است که بعد از این همه افشاگری و رسوا شدن آدمکشی ها و جنایات سیستم استالینی، اگثریت در خواب از 21 آذر دفاع میکند.
اصحاب کهف اکثریتی - توده ای ؟؟؟ بیدار شوید قرن 21 ام است.