آرزوها و پیمان‌های سال نو

بیائید، یکبار دیگر در آغاز سال نو، علاوه بر آرزوها و پیمان‌های نوروزمان، همراه و همگام با تمامی مردم جهان، آرزو کنیم و پیمان ببندیم.

آرزوها و پیمانهای سال نو

بیائید، یکبار دیگر در آغاز سال نو، علاوه بر آرزوها و پیمانهای نوروزمان، همراه و همگام با تمامی مردم جهان، آرزو کنیم و پیمان ببندیم.

بیائید همراه و همگام با تمامی مردم جهان، آرزو کنیم:

سال نو سال رخت بربستن دروغ، ریا وسیاهی از جهان و آمدن راستی، راستگوئی و سپیدی باشد.

سال نو سال رهائی ما از زندان غم و اندوه و ترس و واهمه باشد و سال شادی، تسلی و امنیت و آرامش و آسایش.

سال نو سال مرگ نفرت و خشونت باشد و سال عشق و دوستی و سازگاری.

سال نو سال مرگ رشک، حسادت و تهمت و افترا باشد و سال شور زندگی، همدوشی، همگامی، همراهی.

سال نو سال مرگ غرور و خودستائی باشد و سال پذیرش، چشم پوشی و آسانگیری.

سال نو سال مرگ دل مردگی و یاس باشد و سال شور زندگی و امید.

سال نو سال مرگ حل اختلاف با زور و اسلحه باشد و سال گفتگو و چشم‌پوشی.

سال نو سال پایان ساختن تفنگ و بمب و تانک باشد و سال ساختن مداد و دوچرخه و تراکتور باشد.

سال نو سال پایان زجه ها و گریه ها و غرق شدن کودکان باشد و سال آواز و رقص و شادی و آموختن کودکان باشد.

سال نو سال پایان گرسنگی، فقر و بیماری باشد و سال وفور و سلامتی باشد، که مادر زمین اگر مهربان باشیم برای همه غدا و جا و آرامش دارد.

سال نو سال پایان کینه ورزی، ترور، جنگ و ویرانسازی باشد و سال زایش آشتی و دوستی و صلح و سازندگی برای ما تمامی ساکنان دهکده جهانی.

بیائید همراه و همگام با تمامی مردم جهان، پیمان ببندیم:

راودارو چشم‌پوش باشیم و با سعه صدر برخورد کنیم.

بی تفاوت نباشیم و بر هر نقض کرامت انسانی عکس العمل نشان دهیم.

زمین فقط برای ما نیست و ذخائر آن هم نامحدود هم نیست، با اسراف و زیادروی آنرا نابود نکنیم.

هوا سرچشمه زندگی ماست، آن را نآلائیم، اگر می شود پیاده و اگر نه با اتوبوس بروم.

جانمان از دروغ و ریا و تنمان را از بیماری حافظت کنیم، راستگو و بی ریا باشیم و تنمان را با ورزش نیرومند کنیم.

مهربانی، دوستی و رواداری، هیچ عارضه جانبی ندارد، بیائید مهربان، دوست و روادار باشیم.

دی ماه ۱۳۹۴

ژانویه ۲۰۱۶

منبع: 
http://ahad-ghorbani.com
برگرفته از: 
http://ahad-ghorbani.com

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.