خداحافظی دیوید بویی

.Most people do not know the value of the thing until they lose it
.That happens sometimes with things we have, feelings we feel, or even people who used to be around us
.That’s related actually to what the person we lost has left for us to keep remembering him

.Most people do not know the value of the thing until they lose it

,That happens sometimes with things we have, feelings we feel

or even people who used to be around us

.That’s related actually to what the person we lost has left for us to keep remembering him

.Unfortunately, it’s time to say goodbye to David Bowie

.The person that we used to know him as a singer, painter and actor

We may forget some of his songs but I do not think we will forgot his last song

.that can be consideredas a message Bowie sent it to say Goodbye to all of us 

.He died, but his words will never leave our hearts 

.He died, but his voice will never leave our ears 

.He died, but his name will never die 

,Let’s have a look at the lyrics of his song

because absolutely we will understand it differently

from how we’ve understood it before :

 David-Bowie_Chicago_2002-08-08_photoby_Adam-Bielawski-cropped

Lazarus

 

Look up here, I’m in heaven

I’ve got scars that can’t be seen

I’ve got drama, can’t be stolen

Everybody knows me now

Look up here, man, I’m in danger

I’ve got nothing left to lose

I’m so high it makes my brain whirl

Dropped my cell phone down below

Ain’t that just like me

By the time I got to New York

I was living like a king

Then I used up all my money

I was looking for your ass

This way or no way

You know, I’ll be free

Just like that bluebird

Now ain’t that just like me

Oh I’ll be free

Just like that bluebird

Oh I’ll be free

Ain’t that just like me

منبع: 
http://blog.poemhunter.com/?p=505
برگرفته از: 
http://blog.poemhunter.com/?p=505
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
خبر و تحلیل دروغ و غیر علمی در اینجا به علت ماهیت ضد کمونیستی تان پخش نکنید ! الان سه روز است که در رسانه های اروپایی از زندگی این خواننده درجه پنجم ، در برلین غربی میگویند و نه در برلین شرقی . شما پان ترک ، موضوعات و اخبار را طبق ماهیت شونیستی ارتجاعی خود یا نژادی میکنید و ضد فارس و ضد ایرانی ، و یا ایدئولوژیک یعنی ضد کمونیستی . آلمان شرقی هم امروزه ثابت شده که کمونیست نبوده . بلندگوهای سرمایه داری امپریالیستی به افرادی مثل شما که هم دچار ناسیونالیسم قومی روستایی و هم دچار .... ضد کمونیستی هستید بسیار نیاز دارد . سعی کنید در عمر کوتاه تان طرفدار مردم عوام باشید و نه سخنگوی قدرتمندان . کسی شما را مجبور نکرده که در هر موردی اینجا کمنت بگذارید و نظر بدهید . اپوزیسیون ایرانی فارسی زبان هالو نیست .دورا خان و خان بازی ارتجاعی فتودالیستی مدتها است که سپری شده . جهان بسوی سوسیالیسم و سوسیال
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
دیوید بویی در عنفوان جوانی مارکسیست-لینیست بود و بقدری شیفته کمونیزم بود که تصمیم گرفت در برلین شرقی زندگی کند. آپارتمانی اجاره کرد و چند ماهی هم زندگی کرد. حکومت آلمان شرقی هم استفاده تبلیغاتی خوبی از او کرد. بعد از چند ماه دست از پا دراز تر برگشت و در اولین مصاحبه گفت : متاسفانه کمونیزم هم راه حل مشکلات بشر بخت برگشته نیست. او فقر عمومی, سوپر مارکتهای خالی , مردمانی عصبی, دیکتاتوری و عمق نفرت شهروندان به حاکمان کمونیست را در اروپای شرقی به عینه دید. بعد از مرگش یکی از دوستانش گفت که او در برچیده شدن دیوار برلین نقش داشت چرا که چشم و گوش بسیاری از جوانان احساساتی شیفته کمونیزم را باز کرد.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
ای بابا تو هم چه عالمی داری دنبال سنبل های فرهنگی مبتذل غرب امپرالیستی افتادی . این شخص معتاد را کی میشناسه غیر از رسانه های منجط گاپیتالیستی . کاش از یک خواننده هندی یا افغانی را اینجا یاد میکردی .
عدم انتشار شده: 
false