انتخابات و پوزیسیون در اپوزیسیون!

تلفن ها را برداریم و به همه آنها که عشق به انسان، ایران و آزادی مردمانش را در دل دارند، زنگ بزنیم و بگوئیم که برای تعیین تکلیف با حکومت کهریزکی آماده شویم.
رای ما، برچیدن حکومت اسلامی است؛ از همینرو خیابان جایگاه رای ماست نه صفوف صندوق های رای گیری حاکمان.
تا هنگامی که پیش شرط های انتخابات آزاد و دمکراتیک مهیا نگردد، تا هنگامی که حق دمکراتیک ایرانیان در کنار گذاشتن حکومت اسلامی برسمیت شناخته نشود، ما رای مان را در خیابانها فریاد خواهیم زد!

 

در سراسر تاریخ نمی توان  موردی یافت که یک نظام دیکتاتوری-فاشیستی، حتی در آستانه فروپاشی فاقد حمایت و پشتیبانی گروهی از مردم باشد. استبداد و دیکتاتوری همواره با ابزار مختلف و در اشکال گوناگون مردم را در مدار چرخه تحقیر و بردگی قرار داده، بخش هائی از جامعه آگاهانه یا ناآگانه تسلیم شرایط حقارتبار و اسارتبار حاکمان گشته و خود را به فرومایگان فروخته اند. این سخن در مورد حکومت اسلامی ایران هم صادق است. گروهی از عوام بخاطر فقدان آکاهی سیاسی و نزول شعور فرهنگی، اجتماعی و تاریخی، تا آنجا سقوط کرده اند که جهت استفاده از کانال های صدقه های حکومت آخوندی نظیر وام زمین، وام مسکن، استفاده از رانت های مختص اسلامگرایان، ارتقاء موقعیت شغلی و .. به پشتیبانی نظام پرداخته ویا می پردازند. این اقشار در جامعه ایران از آغاز قدرتگیری حکومت اسلامی تا کنون ، بشدت تحلیل رفته اند و حامیان نظام به زیر شبکه های سازمانیافته مافیائی در نهادهای مرتبط با دولت در سایه (مافیای سیدعلی خامنه ای) تقلیل یافته اند.

مردم کشور ما در نتیجه شناخت منتج از تجربه تلخ اسلام و اسلامگرایان، کار روشنگرانه نیروهای مستقل، سازمانیافته و .. در اپوزیسیون، از حکومت اسلامی رویگردان شده اتد. به همان نسبت که حکومت منفورتر و منزوی تر گشته، مهاجرت پوزیسیون در اپوزیسیون، با حفظ هویت، منافع و ادبیات حکومتگران دامنه گسترده تری یافته است.

این سیاست ناظر بر اخته کردن اپوزیسیون است، چرا که جسارت و شهامت آنرا بچالش می کشد و در ایجاد اراده واحد سکولار دمکراتیک در ابعاد سراسری اختلال ایجاد می کنند.

هرگونه تشکل مستقل از حکومت و قدرت یابی نهادهای مردمی و جنبش های اجتماعی را مترادف جنگ های خیابانی، جنگ داخلی و تجزیه کشور و ... وانمود می کنند تا بخیال خود اپوزیسیون را از اندیشه برچیدن حکومت اسلامی منصرف کنند. آنها بی اعتمادی خود به مردم (متاثر از حکومت) را در اپوزیسیون ترویج می کنند. 

واقعیت اینست که تا زمانی رژیم اسلامی سرنگون نشود، گروه قلیلی که تنها امکانات رسانه ای، مالی و نظامی دارند، به حمایت از نظام  ادامه خواهند داد. همین اقشار عقب مانده در جامعه، سخنگویان خود را دارند که موضوع سخن روز ما می باشد.

 

پس از 37 سال سلطه ویرانگرانه و جنایتکارانه اسلامگرایان در ایران، هنوز هم گروهی با نقاب "مصلحان سیاسی"، مباحث جناح های حکومتی (بالائی ها) را از عزیمتگاه منافع سیاسی انها و با ادبیات انها به درون اپوزیسیون منتقل می کنند تا بی شرمی همسوئی و همکاری با حکومت اسلامی و نیز تجاوز روزمره به ایران و ایرانیان را "مشروعیت" دهند.

تاریخ حکومت اسلامی و جناح های آن شفاف تر از انست که بتوان آنرا تحریف کرد. در 37 سال گذشته همواره دست های جناح های حکومتی برای تحقق اسلام ناب محمدی باز بوده است. آنها با "وحدت کلمه" در نسل کشی دهه 60، راه اندازی جنگ با عراق، ویرانی ایران و غارت کشور و ایجاد شرایط ننگین کنونی شراکت داشته و اکنون که به پایان خود نزدیک شده اند، اختلافات شان بر سر چگونگی حفظ حکومت، تقسیم کشور و قدرت اوج گرفته است. پوزیسیون اپوزیسیون نما کوشش می کند تا انتخابات بالائی ها را به منافع و سرنوشت مردم مرتبط سازد و در جهت تحقق اهداف حاکمان، از مردم بعنوان دلقک های نمایش انتخاباتی سوء استفاده شود.

پرسش اینست که زمان آن نرسیده که اپوزیسیون بجای درگیر شدن در مسائل بالائی ها به خودسازماندهی مستقل رو آورد و با ایجاد قطب سکولار دمکرات پیکارگر نظام نوین، برای گذر از حکومت اسلامی همپیمان شوند؟

اپوزیسیون ایرانی و بخش عظیم جامعه ایران می دانند که حکومت اسلامی اصلاح ناپذیر است و بقائ آن نه از توانائی های رژیم، بلکه بخاطر عقب ماندگی های اپوزیسیون و تاخیر در ایجاد اراده واحد سکولار دمکراتیک و تدوین نقشه راه برای تعیین تکلیف با نظام اسلامی ("ام الفساد") است.

اپوزیسیون نظام اسلامی (و نه پوزیسیون) مدت مدیدی است که حکومت اسلامی را بمثابه منجلاب تبعیض، خشونت، خرافات و جهالت به ایرانیان و جهانیان معرفی کرده و در میدان رژیم بازی نمی کند. هنگامی که چرائی بازی در میدان جنایتکاران و متجاوزان به هستی ایران و ایرانیان در برابر پوزیسیون اپوزیسیون نما قرار می گیرد، ناتوانی و هراس از رودروئی با قدرت را طرح می کنند و استدلال می شود که برای هارتر نشدن حاکمان، راه تغییر، اصلاح گری و کرنش را پیشه کنیم.  

آنها با اشاره به آدرس دریا، مردم را به  شنا در بخش "کمتر" متعفن منجلاب نظام اسلامی دعوت می کنند. تئوری آنها کم دردتر کردن تجاوز اسلامگرایان به ایران، ایرانیت و انسانیت است . پوزیسیون اپوزیسیون نما در نقش کارچاق کنان نظام، تجاوزگری حاکمان را در گفتار تائید می کنند تا در اپوزیسیون "خودی" تلقی شوند، اما رای شان را به حکومت اسلامی می دهند. هنگام ارائه راه حل، به ایرانیان توصیه می کنند که چون تجاوز به هستی اخلاقی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و تاریخی شما اجتناب ناپذیر است، بنابراین برای کم دردتر شدن آن زیر عبای آخوندهای بهتر بروید، به بوی منجلاب فساد، رشوه، تبعیض و سرکوب و جنایت عادت می کنید. آنسوی منجلاب شاید دریا باشد! تلفن ها بر دارید به همه آشنایان زنگ بزنید و بگوئید منجلاب را دریا فرض کنند و پای صندوق های رای بروند!

پوزیسیون اپوزیسیون نما، سرنشینان اسب تراوای حکومت فقها در میان اپوزیسیون هستند که رسالت خود را اخته کردن جنبش گذر از استبداد و دیکتاتوری مذهبی در ایران می دانند. راه دور نمی رویم. اگر پوزیسون در اپوزیسیون و همسوئی فریبکارانه اصلاح گران منجلاب حکومت اسلامی با مردم در سال 1388 رخ نمی داد، مردم بپاخاسته در چارچوب حفظ نطام نمی ماندند و کلیت نظام را به چالش می کشیدند و طرحی نو بر می افکندند.

برای ما که به آزادی ایران و ایرانیان و ساختن جامعه ای سکولار دمکراتیک و فاقد از هرگونه استبداد و تبعیض دل بسته ایم،

راهی جز گذر از حکومت اسلامی قابل تصور نیست!

ما خطاب به مدافعان بی عبا و عمامه حکومت اسلامی می گوئیم که با نشان دادن تصویر دریا، ما را به منجلاب متعفن حکومت اسلامی دعوت نکنید!

 همسوئی، همدلی و همکاری با جنایتکاران پیشکش نیروهای پوزیسیون اپوزیسیون نما باد!

در این شرایط دورانساز منطقه، ایران در تب بحران میسوزد. جامعه ایران نه تنها اسلامی نشد، بلکه پشت در نظام سکولار دمکراتیک ایستاده است و از لحاظ گوناگون آماده برای دمکراسی و زندگی متمدنانه می باشد، اما با مانع حکومت پیشاقرون وسطائی، فاسد، تبهکار، جنایتکار، مافیائی و ایران فروش مواجه است. در آستانه نمایش انتخابات بالائی ها و سوء استفاده از پائینی ها، لازم است که به حافظه خود مراجعه کنیم و خطاهای گذشته را تکرار نکنیم. به بالائی ها و سخنگویانشان نباید اعتماد کرد. قدرت ما در همبستگی و همپیمانی آزادیخواهانه و سکولار دمکراتیک ماست. در تدارک فریادهای بلند در خیابانها باشیم. مبادا تظاهرات سکوت؛ که پس از ان کهریزک ها بپا میشود!

ما برای تحقق ارزوی انتخابات آزاد و دمکراتیک، ناچاریم فریادمان را در اسمان ایران طنین اندازیم.  

تلفن ها را برداریم و به همه آنها که عشق به انسان، ایران و آزادی مردمانش را در دل دارند، زنگ بزنیم و بگوئیم که برای تعیین تکلیف با حکومت کهریزکی آماده شویم.

رای ما، برچیدن حکومت اسلامی است؛ از همینرو خیابان جایگاه رای ماست نه صفوف صندوق های رای گیری حاکمان. تا هنگامی که پیش شرط های انتخابات آزاد و دمکراتیک مهیا نگردد، تا هنگامی که حق دمکراتیک ایرانیان در کنار گذاشتن حکومت اسلامی برسمیت شناخته نشود، ما رای مان را در خیابانها فریاد خواهیم زد!

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من قبلا دستکاريهاي شما در اصل خبر را نشان داده ام ( رجوع کنید به مقاله های قبلی) و نیازی به تکرار آن نمی بينم. در خانه اگر کس است یک حرف بس است.
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شما و آقای توکلی دقیق مقاله نخواندید و در قسمت پائین خبر، منبع آورده شده بود. برای تفهیم شما من در بخش آغازین مقاله مددا منبع را ذکر کردم.
جنابب راز چشمهایتان را باز کنید و آنچه را در رادیو فردا و ایرانگلوبال امده است با هم مقایسه کنید. شما و هیچکس دیگر نمی تواند ایراد مستندی به درج مقالات توسط من داشته باشد. یک مورد نمی توانید بیابید!!!
انها از نظر سیاسی به بن بست رسیده اند تلاش دارند با فضاسازی و ترور شخصیت وارد شوند. عمیقن برای شما متاسفم هستم. آقای توکلی در مورد مقاله "تغییر راهبرد اقلیم کردستان در برابر سوریه و احتمال رویارویی با ترکیه" کم دقتی کرد و منبع را که در پائین مقاله آمده بود ندید. ایشان هم حرفش را پس گرفت و نوشت: "تیتر از رادیو فردا است و اقبالی نقشی در این تیتر گذاری نداشته است".
در ضمن "دمکراسی" ترکیه و اقتصاد کشورهای عربی نمیتواند دفاع از جنایتکاران را تطهیر کند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای اقبالی
آن مقاله ای که من به آن استناد کردم و شما آنرا عوض کرده اید از خبرگزاری اسپوتنيک بود و نه فرانسه!
برای همین هم من خود مقاله را کپی و پیست کردم و نوشتم که شما از روسها هم در جعل اخبار جلوتر زديد. حالا هم با جابجا کردن مقاله عدم صداقت خود را دوباره نشان دادید. در همین صفحه خبری جعل کردید از رادیو فردا که آقای توکلی هم صدایش درآمد.
بحث من با شما برای عوض کردن شما نیست چون نتیجه ای نخواهد داد و چون افکار شما به نوعی شبیه
افکار تکفیری ها است. این کار من نشان دادن ماهیت کارهای شما است.
این به گفته شما پان ترکيست ها حداقل در ترکیه توانسته اند دمکراسی نیم بند و اقتصاد خوبي ایجاد کنند و پان عربيستها هم بهترین اقتصاد منطقه را.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای اقبالی بعد از مدتها مقاله خوبی نوشته اید دست شما درد نکند.آقای موحد هم در اولین کامنت خوب نوشته بودند ولی بعدا خراب کردند. برای من ترک ایرانی بین پوتین واردوغان وخامنه ای فرقی نیست و هر سه الان جنایت میکنند اما تنها فرقی که هست حداقل اردوغان خارج از مرز خودش جنایتی ندارد اما پوتین وخامنه ای هم در داخل هم در سوریه جنایت میکنند. اما ترس تجزیه ایران یک ترس واهی است که جمهوری اسلامی و اپوزیسیون همسو دایما تکرار میکنند . حداقل در مورد اکثریت ملت آذربایجان صادق نیست در مورد دیگر ملل ساکن ایران نمی توانم چیزی بگویم.ایران متعلق به همه مردم آن است و متعلق به ملت فارس نیست که کسی قسمتی از آن را برای خود بردارد. این ملک زیبا توسط ترکان و فارسان ودیگر مردمان ایران به شکل یک مملکت بوجود آمده و توسط آنها از آن دفاع شده است و تنها در این 100 سال اخیر عده ای کوته نظر میخواهند تنها خود را صاحب این
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

جناب ناشناس در روز روشن مرا به جعل خبر متهم می کند. این اصل خبر است که از رادیو فرانسه نقل شده است. کجای این خبر تغییر داده شده است؟
تیتر را من انتخاب نکردم و مربوط به رادیو فرانسه است. من نظراتم را بسیار شفاف در باره نفش پان اسلامیسم، پان ترکیسم، پان عربیسم بمثابه مثلت شوم ارتجاع و موانع دمکراتیزاسیون منطقه بارها و بارها نوشته ام.

http://fa.rfi.fr/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%BA%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-20160214/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نمیدانم چرا نوشته من زیر اسم anonymous ;آمده که اشتباه میباشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-باتشکرازآقای اقبا لی که نوشته زیباودرست وآینده نگرآقای شکرزاده راچاپ کرده است.بازهم جای تشکردارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگز قرار باشد، شعبان بی مخ های مدرن رهبریت ایران را بدست بگیرند، دیگر برای ایران هیچ آینده ای نمیتوان تصور کرد. مخصوصا وقتی که دامنه شعبان بی مخ های جدید به خارج نیز کشیده شود، باید فاتحه ایران را از همین الان خواند. از این روی غرب در تلاش است مبادا اصلاحات جدی در ایران صورت گیرد، چون بخوبی با هول و هراس در پشت پرده میداند، که اوضاع خراب است. صد سال کشتار و چپاول و قتل عام زبانی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، جان مردم را به لب رسانده است. مردم دیگر به آیه و قسم و اما و اگر و این طور مزخرفات باور ندارند. امروز هرکس تلفن موبایل دارد و میداند، در دنیا چه خبر است. هم رژیم و هم غرب بخوبی میدانند که طوفان در راه است با چنین رای گیریهای قلابی چیزی عوض نمیشود. به مثابه آرامش قبل از طوفان است. بخوبی میدانند، اگر این دیگ جوشان منفذی بیابد خواهد ترکید از هم خواهد پاشید. اکنون نزدیک چهل سال است با

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای اقبالي
این به اصطلاح خبر رسانی شما دو ایراد اساسی دارد. منابع خبری شما اعتبار بین المللی ندارد و وابسته به گروههای متخاصم است. این مثل این میماند که از خبررسانی داعش فاکت بیاورید.
حتی با این وجود تفسیر و تیتر خود را طوری ميگذاريد که به خواننده القا شود که آنهم جزئی از متن اصلی خبر است.
در مورد خبر اول قانون ناتو قلم ۵ میگوید اگر هر کشور عضو ناتو مورد حمله قرار گیرد ناتو از آن کشور دفاع خواهد کرد . ناتو هرگز نمی گوید هر کشور ناتو میتواند به هر کشوری حمله کند و مورد حمایت ناتو باشد. این قانون حتی شامل آمریکا هم میشود. ناتو پیمانی دفاعی است نه حمله یی.
در اینجا به ترکیه میگویند به روسیه حمله نکند. ولی اگر روسیه جنگ را شروع کند ناتو در کنار ترکیه خواهد بود. بنابر این تیتر و تفسیر و خبر شما نادرست است.
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آمریکا ترکیه را به توقف حملاتش علیه کردها و نیروهای دولتی سوریه ترغیب کرد

یکشنبه, فوریه 14, 2016 - 14:24
آمریکا، شنبه شب ۱۳ فوریه ترکیه را به توقف حملات توپخانه ای این کشور علیه نیروهای کرد سوری و نیروهای دولت سوریه ترغیب کرد. جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت آمریکا از «حملات توپخانه ای از مرزهای ترکیه » اطلاع یافته و از ترکیه خواسته است « این حملات را متوقف کند.»
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای راز گرامی؛
خوشحالم که وارد بحث برای اثبات نظرتان شدید.
شما در کمنتار نخست تان خطاب به من نوشتید که: "شما باید از خود شروع کرده از تحریف اخبار و خبر سازی جعلی دست بردارید. در عرض چند روز اخیر چند خبر دروغ از شما برملا شد".
بسیار خوب این گو و این میدان. دقیقن بنویسید آن تحریف ها و خبرسازی ها چه بوده است؟ آنها را مکتوب کنید.
با دو ادعای شما در مورد جعل خبر من از نظر شما استناد کردید. آنها را بررسی می کنیم. در خبر مورد نظر شما منبع خبر نقل امده است (http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=60420). این خبر دستکاری نشده است. من فقط خبر را نقل کرده ام. بفرمائید که کجای این خبر جعل شده است؟ در مورد تفسیر همانطور که از نامش پیداست؛ دیدگاه نویسنده را بازتاب می دهد و ما نمی توانیم تفسیرهای مشترک داشته باشیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بنده بدون اسم بردن از کسی نوشتم "شعبان بی مخ مدرن" و شما آنرا حذف کردید. حتا موبایل من آن نام را شناسایی وپیشنهاد کرد. حتمن دلیلی داشتید. ممنون میشوم که بفرمائید چرا.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقا اقبال! با سلام شما میگفتی آقای رجبی رهبر بشود خوب است. مشکلات مردم بر طرف میشود. پس چرا نشد و مردم را چشم براه میگذارد. شما اگر انسان صادقی هستی، چرا سازمان شما بمردم وعده میدهد بقولش عمل نمیکند؟ آیا شما نیز مثل آقای رجوی مسلمان هستی، و میخواهی خط مشی مسلمانی پیش بگیری؟ یا خط مشی دیگه؟ آیا شما نمازهای قضا رفته ات را بجا می آوری؟ درخط مشی سازمان شما آیا سکر، مستی برای سلامتی و کم خوابی، و یا چاقی مضر است؟ چنین چیزی آیا برای سازمان اسلامی آقای رجوی اشکالی دارد؟ تشکر از جوابتان.

تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای موحدی عزیز؛
راه دشوار ازادی، دمکراسی، رفع تبعیض و ساختن ایران شایسته ایرانیان پر فراز و نشیب است. ما که قلب های مان برای رهائی انسانهای زیر ستم (فرای تعلقات مذهبی، نژادی و .. ) می تپد، آرامش ما عدم ماست!
ممنون از مهرتان.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای اقبالی گرامی
اخيرا در سه مورد من با کپی و پیست کردن اصل مقاله و ارائه لینک مربوطه نشان دادم که نقل یا تفسیر شما مطابق با کل مقالات نبوده و انتخاب شما از فقط یک قسمت مقاله آنرا به نفع نظرات شما تغییر داده است. یادم میاید نوشتم که "کسی که نصف حقیقت را میگوید دروغ میگوید". در زیر دو مورد را ذکر میکنم.
مقاله " هشدار ناتو به ترکیه: در جنگ با روسیه روی ما حساب نکن"
و مقاله" آمریکا ترکیه را به توقف حملاتش علیه کردها و نیروهای دولتی سوریه ترغیب کرد"

اگر می فرمایيد که کمنتهاي من تکراری ست علتش اینست که اخبار یا به قول خود تفسیرهای نادرست شما تکراريست.
در فیزیک قانونی تعریف شده که میگوید هر عمل عکس العملی دارد و در این مورد فرمول ریاضی موجود است. در علم سیاست ، اقتصاد و جامعه‌شناسی هم اين مسئله صادق است. مثل عامیانه آن " جواب های هوی است" است. شما از سربازان گمنام اردوغان میگویید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقبالی گرامی، به تجزیه طلبان پان ترک ومرتجعین قومیتگرا هیچ اهمیتی نده ، ماباید به وظیفه اصلی خودمان که سرنگونی رژیم جنایتکار وچپاولگر جمهوری اسلامی ورهایی خلق در زنجیرمان است بپردازیم و از مسائل حاشیه ای وفرعی بپرهیزیم، متاسفانه هرچه به آقای توکلی از دوستان مبارز ومیهن پرست اصرار میشود که به این جماعت اجازه جولان ندهید کارساز نیست ولی جالب است آقای توکلی نتیجه میدان دادن به این جماعت را می بیند ، اینها بارها به آقای توکلی وشما اقبالی عزیز ودیگر گردانندگان ایران گلوبال توهین کرده اند حالا تحمل این توهینها حق گردانندگان سایت است ومیتوانند گذشت کنند اما وقتی این جماعت پان ترک تجزیه طلب علنا وگستاخانه به میهنمان ایران وخلق ایرانی بدترین توهین ها را میکنند اینجا کار مشکل پیدا میکند وآقای توکلی دیگر حق خودش نیست که گذشت کند وپای ایران وخلق ایرانی به میان می آید وآقای توکلی باید پاسخگو باشد باید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-من فکرمیکنم نوشته آقای خسرومعتضددرموردشماهاکه باعث تجمع همشهری های شمابه نوشته ایشان شدونوشته مسئول روزنامه اطلاعات درموردخمینی که نوشته بودایشان هندی است ،درست میباشدو شمااصلا ایرانی نیستید.
برهمه واضح است که مهاجران هندی وافغانی وتاجیک فرافکنی کرده ....میخواهی دروغ های خودرادرست جلوکنی.
پس چراتمام اخبارشمادروغ ازکاردرمی آید؟.شماهم سربازگمنام انگلیس هستی .باورکن دراین شک نکن.اگربازهم نوشته من راچاپ نکنی درجاهای دیگرشبه آنراخواهم نوشت.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لطفاً ایران‌گلوبال پاسخ دهد.

من اگر کامنت یا مقاله‌ای بنویسم که مثل همین «اقبال اقبالیِ لجن‌پراکن» در آن راسیست‌های آریایی را متهم به «دلقک‌بازی» نمایم و یا اسمشان را «موجودات آریایی» بگذارم آیا ایران‌گلوبال اجازه‌ی انتشار آن را می‌دهد و یا امتیاز ویژه‌ی استفاده از این اتوبان یک‌طرفه‌ی لجن‌پراکنی فقط در اختیار گردانندگان ایران‌گلوبال و نزدیکان و همفکرانش می‌باشد!؟ جناب توکلی تا کی می‌خواهید به این رویه‌‌ی یک‌جانبه ادامه دهید!؟ در کامنت‌های من حتی کلمه‌ی «ننگین» نیز تحمل نشده و نقطه‌چین می‌شود. لطفاً روشن نمایید که در مقایسه با این ادبیات لجن‌آلودِ اقبال اقبالی، دلیل سانسور نمودن چنین کلماتی در کامنت‌های من چیست؟
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پس از تجربه طولانی کار در ایرانگلوبال، شیوه های سربازان گمنام جبهه اردوغان - داعش برای من و احتمالن بسیاری از خوانندگان ایرانگلوبال آشناست. هنگامی که به برخورد مستند دعوت میشوند؛ عقب نشینی کرده و بجای برخورد مسئولانه سیاسی، دلقک بازی آغاز نموده و فضا و فرهنگ منحط خود را به سایت ایرانگوبال منتقل می کنند.
میان ما و این موجودات (سربازان گمنام اردوی اردوغان - داعش)، دره ای به عمق دره میان ما و اسلامگرایان حاکم بر میهن مان وجود دارد. ما به پرنسیب ها سیاسی - اخلاقی خود وفداریم و آنها هم به ترویج لمپنیزم، بی پرنسیبی و بی اخلاقی خود!من نوشتم: مطالب را با درج منبع و تفسیر خود منتشر کرده و می کنم.اینجانب صاحب خبرگزاری مستقل نیستم که تولید خبر کنم. کار من در چارچوب نقل و تفسیر خبر است و نه تولید خبر!
اما سربازان گمنام اردوغان - داعش اهل شنیدن، اندیشیدن و تعمق نیستند و ما را هم از آنها توقعی نیست!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقبال خان، اول از خودت شروع کن. لطفا اخبارجعل بخورد مردم نده. برای وجدانت خوب نیست. در اینصورت خوانندگان بهت شک میکنند و اعتمادشان سلب میشود. وقتی شعار راستی و درستی بدهی، اما خودت راه کج بروی به نتیجه نمیرسی. به بیراهه رفته، درنیمه راه می مانی. سعی کن با تربیت و خوش اخلاق باش. گردن کلفتی خوب نیس! مردم از دروع بدش می آید. وقتی از دروغ بدش می آید، از دروغ گو نیز بدشان می آید. سعی کن اخبار دروغ تحویل مردم نده. من خودم کرد ها را دوس دارم. وقتی شما کورد و تورک را بحان هم می اندازی کاری خوبی نمیکنی. بالاخره شما هم انسانی، فردا وجدانت بدرد میآید، عذاب وچدان میگیری. شرمنده میشوی. میگن؛ جنگ میان دوکس چون آتش است. دروغگوی بیچاره هیزم کش است.. حرفهایم را بدل نگیر. خودت را اضلاح کن.
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با درود خدمت آقای موحدی گرامی؛
ممنون از کمنتار روشنگرانه شما و سپاس از مهرتان!
تندرست و سربلند باشید.

*****************
آقای راز گرامی؛
قبل از شما افراد بی نام و نشانی ادعاهای مشابه را طرح کردند و هنگامی که از آنها درخواست شد که برای اثبات ادعای خود سند بیاورند، حاضر نشدند که مسئولانه پاسخگو شوند. اکنون خدمت شما عرض می کنم که نظرتان را مستند کنید. این ادعای شما تکراری می باشد. شما و هیچ فرد دیگری هرگز "تحریف اخبار و خبر سازی جعلی" در مطالب درج شده توسط من پیدا نمی کند. من مطالب را با درج منبع و تفسیر خود منتشر کرده و می کنم.اینجانب صاحب خبرگزاری مستقل نیستم که تولید خبر کنم. کار من در چارچوب نقل و تفسیر خبر است و نه تولید خبر!!! امیدوارم شما بر خلاف سینه چاکان جبهه اردوغان - داعش، با پذیرش مسئولیت برای اثبات ادعای تان گام بردارید و نظرتان را مستدل کنید.
با احترام
اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بله همین است اقبالی جانی کاملا درست می گویی، این مدافعان بی عبا وعمامه حکومت اسلامی در هر رنگ ولباسی که در آیند برای مبارزین ومردم شناخته شده هستند ودیگر حنایشان رنگی ندارد، ودر این روزها این پوزیسیون اپوزیسیون نما که لابی رژیم در اروپا وآمریکا هستند بی شرمانه مشغول تبلیغ مضحکه انتصاباتی رژیم هستند اما دارند آب در هاون می کوبند، در صورت به راه افتادن قیامی جدید به طور یقین این قیام فراگیرتر ورادیکالتر از قیام 88 خواهد بود وبا توجه به تجربیات مبارزین ومردم، پوزیسیون اپوزیسیون نما که سرنشینان اسب تراوای حکومت اسلامی هستند دیگر نمی توانند مردم را فریب داده وقیام را مثل سال 88 به انحراف بکشانند قیام 88 ادامه پیدا نکرد اما یک پای رژیم را چوبی کرد. باری اقبالی جان به نکته خوبی هم اشاره کردی این اپوزیسیون نماها به دستور وزارت اطلاعات کثیف ملاها سالهاست که مردم را از عواقب سرنگونی رژیم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اقبالی
سخنان شما را می پذیریم. ولی شما باید از خود شروع کرده از تحریف اخبار و خبر سازی جعلی دست بردارید. در عرض چند روز اخیر چند خبر دروغ از شما برملا شد. این کار شما در خدمت ایجاد دشمنی بین ملل ایران است و آب به آسیاب همان رژیمی می ریزد که شما ادعای مبارزه با آن را دارید. هدفتان که حمایت از حقوق کردهاست ستودنيست ولی این نباید به قیمت منافع ملتی دیگر تمام شود .