فرهنگ گفتگو:بهارعربی _ درگیری فرقه ای و نقش غرب در تحولات

سخنرانان : کیانوش توکلی ،  سعید ، جهانگیر لقایی ، دلیر کردستانی 

انتشار از: