قبيله نفوذى ها

بخش هاى گوناگون هيئت حاكمه " سر تقسيم به هم "مى جنگند . محمد رضا عارف رئيس شوراى عالى سياستگذارى اصلاح طلبان به همه يادآورى مى كند " ما در چهارچوب نظام عمل مى كنيم. هيچكس بيش از ما دوستدار انقلاب نيست. ما چون يك مادر نگران انقلاب هستيم و مى خواهيم از آن محافظت كنيم...."

 

 

 كفن دزد اولى 

 انواع رهبران سلطنتى، ولائى وعقيدتى، اصولاً بايد همگى خود را از حق اشتباه محروم كنند يعنى آدم نيستند زيرا آدمى در معرض خطاست. با پذيرش اين اصل كليه آنانى كه مرحمت فرموده وكباده زعامت پيروان خود را به دوش مى كشند ابدمدت هستند ومصون از انتقاد و حسابرسى. بى بديل، بى عديل، بى نظيرند وغير قابل جايگزينى. تا واپسين دم وتا آخرين دقايق بر ميخ خود كامكى، واپسگرائى وستمگرائى مى كوبند. اين موجودات تا بتوانند نه مى شنوند، نمى بينند ونه مى دانند. صرف ندارد كه چشم وگوش بگشايند و از نادانى برهند. خدای مسلمانان در سوره بقره- آيه ١٧١ نشانى آنان را به خوبى داده است كه .... صم بكم عمى فهم لا يعقلون- كر، لال وكورند وفكر نمى كنند_١

اين زعماى بالفطره ....بعضى وقتها شانس مى آورند ومثل آدميزاد به اراده "واجب الوجود" و اقدام ملك مقرب، حضرت عزرائيل، عليه الصلواة والسلام سايه آنان از سر خلايق بر داشته مى شود. وقتى خداوند رحيم ورحمان از رحم ومرحمت دريغ فرمايند، اين زحمت شاق به دوش خلق الله مى افتد. معمولاً رقبا يا اقربا كه كسوت حمايت بندگان خدا را در بر مى گيرند قال قضيه را مى كنند. در اين موارد " عدالت انقلابى" عطش انتقام جوئى را ارضا مى كند و آتش كينه ونفرت را خاموش. اين مطلوب ترين راه نيست. رهبر از داورى منصفانه، حق طبيعى دفاع و اجراى عدالت انسانى محروم مى شود و جامعه از دانستن حقايق. ان وقت روز از نو روزى از نو وصد رحمت به كفن دزد اولى. 

 نگاهى شتابزده 

از قتل شاه سلطان حسين صفوى به دست اشرف افغان تا پايان سلطنت پهلوى در ايران ٢٥٧ سال گذشت١- در اين فاصله غالب پادشاهانى كه بر تمام يا بخشى از ايران حكومت كردند به دست اقربا يا رقباى خود كشته شدند مثل شاه سلطان حسين ، شاه محمود افغان، شاه اشرف افغان، لطفعلى خان زند، شاه تهماسب دوم، شاه عباس سوم، نادر شاه، رضا قلى ميرزا، عادلشاه، ابراهيم خان، اقا محمد خان، ناصرالدين شاه، در اين معركه. چند نفرى هم مشمول رحمت رحمان قرار گرفتندكه عبارتند ازفتحعليشاه ، محمد شاه، مظفرالدين شاه. ٤ پادشاه آخرين، محمد عليشاه ، احمد شاه، رضا شاه و محمد رضا شاه هم در تبعيد مردند. 

در سى وهفت سال گذشته خمينى راحل شد، خامنه اى شهيد زنده رفسنجانى به همت همسرش جان به در برد. آيت الله العظمى شيخ حسينعلى منتظرى رئيس مجلس خبرگان رهبرى اولين قائم مقام خمينى كه اميد امت وامام هم بود بعد از تحمل حدود ١٢ سال ( از١٣٧٦ تا ١٣٨٨) حبس خانگى بدون محاكمه كه آنرا حصر مى نامند به لقا الله پيوست. از بيش از ٧٢ تن نمى توان گذشت اما بزرگان نظام مقدس اسلامى مثل باهنر ورجائى هم نا خواسته عروج كردند. اولين رئيس جمهور اين نظام آقاى ابوالحسن بنى صدر ٣٤ سال است كه در تبعيد به سر مى برد. رفسنجانى رئيس جمهور مغضوب است واز منصب رياست مجلس خبرگان معزول، خاتمى ممنوع الكلام، ممنوع التصوير، ممنوع البيان وممنوع السفر است. 

تيغ عدالت اسلامى در حال تيز شدن است تا علاوه بر معاون احمدى نژاد خود او را هم مشمول عنايات خاصه فرمايند. فعلاً هم حسين فريدون، برادر حسن روحانى، در تير رس قرار دارد.

شايد با بابك زنجانى سر نوشت مشابهى يابد 

 

    دزدان دريائى 

دعواى بالا بالائى ها هيج ارتباطى به فرو دستان ندارد. آنان منافعى دارند و هرگز رسالتى براى حل مشكلات خلايق را برعهده نمى گيرند . غالباً درون كشتى دزدان دريائى اختلافات زياد است به ويژه براى تقسيم غنائم . بيش از همه ناخدا آماج كينه، نفرت و رقابت قرار دارد. همه غبطه مقام معظم رهبرى را مى خورند. رهبر هم بايد به تعادل قواى درون كشتى توجه داشته باشند تا اختلاف بياندازد و حكومت كند . گاه به علت بى آبی، كمبود غذا، نا اميدى وترس ويا دسته بنديهاى گوناگون درونى، بيمارى, ناتوانى و دو دلى ووو رهبر از كنترل غافل مى ماند. رقبا به جان هم مى افتند. اما همه آنان شركا وحتى بردگانى كه پارو مى زنند حدود وثغورى را براى صيانت ذات خود با دقت رعايت مى كنند. اگر سكان كشتى بى صاحب بماند يا لطمه اى به بدنه كشتى وارد آيد كسى جان به در نخواهد برد.  حكايت دعواهاى داخلى نظام ولايت مطلقه فقيه از روز اول تا كنون دقيقاً روابط حاكم بر كشتى دزدان دريائى است. غارت شدگان نمى توانند اميدوار باشند كه با نصيحت، دلالت، دعا ونفرين دزدان به ساحل بيايند توبه كنند و در راه خدا اموال آنان را مسترد دارند. به كار، زراعت، و كسب حلال خدمت خلق وعبادت خالق بپردازند. 

                                         

  فهم درست 

نيازى به دقت نظر، تجربه، تحقيق وتجربه نيست تا بدانيم بخش هاى گوناگون هيئت حاكمه" سر تقسيم به هم "مى جنگند . محمد رضا عارف رئيس شوراى عالى سياستگذارى اصلاح طلبان به همه يادآورى مى كند " ما در چهارچوب نظام عمل مى كنيم. هيچكس بيش از ما دوستدار انقلاب نيست. ما چون يك مادر نگران انقلاب هستيم و مى خواهيم از آن محافظت كنيم...."

 پدر انقلاب 

ديديم كه عارف معرف " فتنه"، اصلاح طلبان را " مادر نگران انقلاب" خواند. دعواى خانوادگى ريشه دار است. انقلاب مادر نگران دارد اما مدعيان پدرى انقلاب هم سهمى دارند . فرزند ٣٧ ساله انقلاب هنوز محجور است ونيازمند قيم. قيمومت هم به موجب حقوق اسلام بر عهده پدر وجد پدرى است والا حاكم شرع تصميم مى گيرد. بين مامان جون فتنه انگيز و آقا جون مقتدر براى اداره امور داخلى مشكلاتى وجود دارد. دخالت " ديگران " و" نا خودى" ها چه معنا دارد؟ فعلاً براى حفظ ناموس انقلاب ؛ 

- مى خواهند اينترنت را به مرخصى استحقاقى بفرستند. اول از همه سايت هاى رفسنجانى از دور خارج شدند؛ 

- طلاب انقلابى سفر جهادى از قم به تهران را با دو نوع اعزامى " ملبس وغير ملبس" به صورت گروهى يا فردى ترتيب  مى دهند؛ 

- يك مليون نفر ازروستائيان را به تهران مى آورند؛ 

- از فتواى [جعلى؟] عبدالعزيز الشيخ، مفتى، وهابى عربستان براى انتخاب جنتى، مصباح ويزدى كمك مى گيرند تا سنى هاى تهران به آنها راى دهند؛ 

- صديقى امام جمعه تهران رقبا را افشا ميكند ”مى خواهند بال وپر رهبرى را بچينند..."؛ 

- خواهر زهره طبيب زاده نماينده مجلس شوراى اسلامى دشمنان خارجى را لو مى دهد "امريكا وانگليس از مصباح، جنتى ويزدى مى ترسند " ٢٨ بهمن 

سردار سيد مسعود جزايرى معاون كل ستاد نيرو هاى مسلح دشمنان داخلى را نشان مى دهد "و آنها كه از رفع حصر حرف مى زنند نفوذى هستند .."

- سردار امير على حاجى زاده فرمانده هوا فضاى سپاه پاسداران سخت عصبانى است چون " سپاه هيچگاه اجازه بر قرارى رابطه با امريكا را نمى دهد .... ما فعلاً در حال صبر انقلابى هستيم.... در مقابل اقداماتى كه در گوشه وكنار در حال انجام است فعلاً مامور هستيم كه با مسائل صبورانه برخورد كنيم ...."؛

- راه حل نوين مقابله با آمريكا در انحصار مهدى رضائى كه شب امضاى قرار داد برجام  راه حل مشكلات اقتصادى را گروگان گیری از امريكائى ها مى دانست، باقى نماند. سردار نقدى كه قبلاً مى خواست كاخ سفيد را بر سر كاخ نشينان خراب كند هم نسخه ديكرى رو مى كند. 

"باز پس گیری يك ميليارد وهفتصد مليون دلار از اموال بلوكه شده ايران محصول عمليات  موفق اطلاعات سپاه بود در دستگيرى جيسون رضائى وما به ازاى آزادى اين جاسوس ونه مذاكرات هسته اى ....

 

  قباحت و اشك ريائى

اينها نمونه ومشتى از خروار دعاوى پدر ومادر انقلاب اسلامى است براى نجات فرزند محجورشان. 

" خودى ها "از ديگران" كه در لواى خير خواهى، مسالمت جوئى، منافع ملى وآزاديخواهى وو در حاشيه نمايشات گوناگون  نظام، بهر انگيزه اى، بازى مى كنند، حداكثر بهره بردارى تبليغاتي را مى برند. اين يك زشتكارى رسواست و" قباحت، قباحت نفهميدن است " 

آدمهاى غير "خودى " بى خودتر مى شوند اگر نخود هرآشى باشند كه در مطبخ ولايت مطلقه فقيه مى شود. دعاوى خانوادگى در قبيله آخوندهاى آدم خوار زمانى مى توانست و مى تواند به بار بنشيند كه سمت وسوى ريشه كنى اين شجره خبيثه را داشته باشد. با اين جهت گيرى كه شعار زنده باد آزادى ومرگ بر ولايت مطلقه فقيه در خيابان هاى تهران به آسمان برسد. آنانى كه مردم را به تسليم وسكوت مى خوانند از مردم، با مردم و براى مردم نيستند. مى خواستند و مى خواهند كشتى ولايت مطلقه فقيه از طوفان خشم انباشته شده آزاديخواهان ميهن دوست وستمديدكان گرسنه وغارت شده آسيب نبيند. دلسوزى براى ميهن ومردم، آن هم پس  از٣٧ سال آزمودن ونياموختن، بهانه لو رفته ايست. يغماى جندقى اين دو روئى هاى رسوا به درستى و دقت شناخته و به ما مى شناساند . 

أشك رياى زاهدان ريخت به خانه خدا 

قحبه به مسجد افكند طفل حرام زاده را 

5 اسفند 1394

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.