پروژه، بیگانگان، نژادپرستان یا فرقه گراها!؟

دکتر مصدق که در این سه دوره حضور داشت، با تجربه‌ای که کسب کرده بود و با فراگیری قوانین بین المللی در حقوق، که درسش را در اروپا خوانده بود؛ توانست انگلیس را که بعد از انقلاب 1917 روسیه تنها مداخله گر در ایران بود، بدون خشونت و کشتار، از ایران بیرون کند و همه امور کشور را در دست .ایرانیها بسپارد

سعی من همیشه این بوده، که با یادآوری وقایع گذشته، درس گرفتن از آن، دوباره آنرا تجربه و تکرار نکنیمضرب المثلی داریم که میگوید: « هرکسی یکبار از سوراخ مار گزیده میشود»؛ ولی ما چند بار انقلاب کردیم که حکومت قانون و دولت مستقل و آزاد داشته باشیمبیش از صد سال، سه بار تجربه انقلاب داریم، دوباره سر جای اول هستیم و باز میخواهیم برویم به طرف مار که برای ما، آزادی و دموکراسی بیاوردماری که نیشش را نه در کودتای 1299 و 1332 بلکه همین سالها، در دور و ور کشور خودمان، آثارش را به وضوع میبینیم ؛ هنوز تاریخی نشده است که از حافظه تاریخی ما زدوده شود!

در این چند جنبش ملی، علیه دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور، مردم ما ،سعی

کردند این وابستگی را از هم بگسلند؛ تا با دخالت آنها، که با سیاست «تفرقه بانداز و حکومت کن و .ثروت کشورها را به یغما ببر»، خاتمه دهند

در زمان قاجار رقابت برای کنترل حکومت و بستن قراردادهای چپاولگرایانه بین روسیه و انگلیس بود؛ زمان رضا شاه رقابت بین انگلیس و آلمان و در زمان محمد رضا شاه بین انگلیس و آمریکا.

دکتر مصدق که در این سه دوره حضور داشت، با تجربه‌ای که کسب کرده بود و با فراگیری قوانین بین المللی در حقوق، که درسش را در اروپا خوانده بود؛ توانست انگلیس را که بعد از انقلاب 1917 روسیه تنها مداخله گر در ایران بود، بدون خشونت و کشتار، از ایران بیرون کند و همه امور کشور را در دست .ایرانیها بسپارد

این حکومت ملی 28 ماه ادامه داشت و لی بیگانگان با دسیسه های مختلف سعی در سرنگونی آن کردند و موفق نشدند ولی شاه کشور پیشنهاد داد اگر میخواهید به ایران برگردید باید کودتا کرد!بکمک وابستگان از جمله آیت الله کاشانی، با ساخت و پاخت پنهانی با استعمار تازه نفس، یعنی آمریکا دوباره کشور را به کنترل خود در آوردند.

اما مردم ایران ننگ این خیانت شاه مملکت را،بعد از 25 سال، در انقلاب بزرگ با همبستگی همه اقشار مردم از همه اقوام و اندیشه و باور های مختلف، حتی نظامیان حکومت شاه، همراه با مردم به ستوه آمده از دخالت بیگانگان و غارت منابع ملی و بدتر از همه، تحقیر مردم با سابقه تاریخی و متمدن،بوسیله نظامیان آمریکایی، آن نظام وابسته را سرنگون کردند؛ نظامی که با تفرقه بین اقوام و باورهای مختلف و با جوک و مسخره و تحقیر کردن غیر فارس دامن میزد

متأسفانه بعد از انقلاب، روحانیون قشری و فرقه گرا ، راه دیکتاتور گذشته را تکرار میکننداز موقعیت .گروهای متخاصم دنبال قدرت، به رقابت مرگباری دست زده اند

با متمرکز شدن حکومت به دست یک قشر محدودی از روحانیون ضد جمهوری ، آزادی و عدالت اجتماعی و خیانت به آرمان انقلاب(استقلال ، آزادی، جمهوری و عدالت اجتماعیو فاصله گرفتن از مردم، سعی میکند به کشتار و شکنجه و زندان، حتی بدتر از رژیم شاه ادامه دهند

بعد از 33 سال حکومت خودکامه، حتی نزدیکترین افراد خودی هم از زندان و شکنجه، بی نصیب نمانده .است

این رژیم که فقط به قدرت نظامیان خود تکیه دارد، نمیداند که همین نظامیان را، هم شاه و هم حُسنی .مبارک در مصر و بن علی در تونس...هم داشتند.

حالا متوجه شده‌اند آن جوانان مسلمان همیشه در صحنه ، حتی از نزدیکان خودشان هم، از آن‌ها فاصله میگیرند و در خیزش 22 خرداد1388 بعد از تقلب در انتخابات فرمایشی، از فرزندان بیت رهبر هم، در کشتارگاه کهریزک بودند، در این میان رژیم،دو راه بیشتر ندارند؛ یا حکومت را به صاحبان اصلی آن یعنی مردم ، واگذارد،که برای آن انقلاب کرده بودند؛ یا مثل شاه از بیگانگان کمک بگیرد

سرنوشت وابستگان به بیگانه را هم میدانیم!آیا اشتباهی که شاه با کودتا علیه دولت ملی خود انجام داده بود و خود را از مردم جدا و وابسته به بیگانه کرده بود، حکومت مطلقه فقیه هم میخواهد تجربه کند!؟ وقتی خشم مردم برخیزد، این دوستان بیگانه، آن‌ها را تنها خواهند گذاشت؛ شاهد بودیم وقتی تاریخ مصرف نوکران تمام شود ، برای منافع خود، با کسان دیگر ضد و بند میکنند

اشتباه دیگر حکومت فقها، که رژیم پهلوی هم به آن دست یازیده بود، تفرقه و ضدیت با اقلیتهای مذهبی و قومی است؛سعی میکند،آنها را،به جنگ فرقه ای و قومی بکشاند؛ تا بیگانگان بهترین وسیله .توجیه، دخالت بشر دوستانه و حمایت از مردم تحت ستم!، وارد عمل شوند

بنظر میآید اقلیتهای مذهبی و قومی که در رژیم گذشته مورد تحقیر بودند و حالا هم حکومت فقها به آن .دامن زده، شکاف بین آن‌ها را بیشتر میکند

گروهای قدرت طلب نظام گذشته هم، سعی میکند با علم کردن نژاد پاک آریا و توهین و تحقیر اقوام مختلف و دین مردم مسلمان و اعراب خورستان، ایران را فقط برای ایرانی فارس بدانند و سعی میکنند، دینی نژاد پرست، مخصوص فارس را برای ایران بیاورندبا شعار «هیچ ایرانی مسلمان نیست و هیچ مسلمانی ایرانی نیست» بیشتر به تفرقه و جدایی اقوام و مذاهب مختلف می پردازند و برای تکه پاره کردن ایران، هم صدا با رژیم فقها میشوند!؟

دکتر و پرفسورهای، دین شناسی پیدا شدند که در زمان شاه از شاه اسلام پناه طرفداری و توجیه گر دیکتاتوری شاه و تک حزبی کردن و بوجود آوردن، سلطنت مطلقه، کنارش بودند؛ولی حالا،شاه اهورامزدایی می سازندهمان دینی که وارد حکومت شد، کشتار مزدکیان کرداین دانشمندان،با کپی حدیث از روحانیون و حدیث سازان ، آنرا بنام خود چاپ میکننداحادیثی از شیعه و سنی، زمان بنی امیه و بنی عباس و صفویه، که برای توجیه حکومت ظلم زمان خود، بوجود آورده بودند؛ حدیث سازانی همچون طبری، ابن هشام، محمد کلینی و

این افراد تازه محقق با آوردن این احادیث ولی بعنوان مخالف، دین مردم را، مورد تمسخر، قرار میدهند؛ همان کاری که اکثر روحانیون به عنوان موافق دین، با این احادیث ساختگی، علیه دین و اخلاق میکنند.

اگر افراطیون مذهبی شیعه غالی حاکم بر کشور، ایران را فقط برای شیعه و نژادپرستان آریایی، فقط برای قوم فارس، بخواهند؛ چه انتظاری برای افراط گرایان اقوام دیگر داریم که نگویند من آذری، من کرد ،بلوچ، ترکمن اهل سنت و یا شیعه عرب خوزستان، چه لزومی دارد با فارس زندگی کنم که مرا نفی و مورد توهین قرار میدهد!؟

طرفداران ولایت مطلقه فقیه، یا شیعه غالی که فقط برای قدرت، سعی در تفرقه بین مردم ایران دارند ؛ با اقوام و مذاهب مختلف، حتی با اکثر شیعیان و اکثر روحانیون هم اختلاف دارند؛آیا فکر میکنند بخاطر ماندن بر اریکه قدرت(زور)، میتوانند برای همیشه حکومت کنند!؟

آیا نژاد پرستان فارس یا ترک...با این شعارهای تفرقه انگیز، دست به دست دشمن خارجی و همسو با آن‌هانیستند که سعی دارند ایرانیها را بجان هم باندازند!؟

آیا بالاخره، بیگانگان بدون این اختلافات و تفرقه داخلی، که خود مسبب آن هسیم ،میتوانند کشور را مورد حمله نظامی قرار دهند!؟

هشیار باشیم آنهای که بنام مذهب و ایدئولوژی و یا قومی سعی در تفرقه مردم ایران دارند،دانسته یا ندانسته، آتشبیار جنگهای قومی و مذهبی می شوند؛ همانطور که بیگانگان دیروز با کودتا و امروز با بهانه های بشردوستانه با اختلاف قومی، کشورها فقیر را مورد تاخت و تاز قرار میدهند و آن‌ها را اشغال میکنند در بعضی از این کشورها به بهانه سلاح کشتار جمعی ،در بعضی بنام تروریست و یا اختلافات قومی و نژادی،در شرف تقسیم بقیه جهان هستند؛ یوگسلاوی،یونان،اسپانیا، لیبی، عراق، سوریه و... برای کنترل اقتصادی و غارت جهان ادامه میدهند

برگرفته از: 
امیل دریافتی
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.