بـه بهـانه 8 مـارس روز جهـانـی زن

پرسیدنیست، آنها رأی دادند که چه شود!؟
که شاید رنگ رُژ لبت کمی پُـر رنگ تر شود !
یا اینکه سُرخابِ روی گونه ات کمی گُـلـون تر شود !
یـا زُلف سَرت، یک سانت و نیم نمایان تر شود !
رأی دادی که 8 مارس روز جهانی ات در میهن ات ممنوع شود !؟

بـاز هم 8 مارس و یـادآوری مبارزات سیاسی و اجتماعی زنانی که بیش از یک قـرن پیش علیه تبعیض در برابر حاکمان، به پـا خواستند .

امـا شوربختانه در میهن مان وضعیت سیاسی و اجتماعی زنـان با وجـود شیـر زنـانـی که بـرای عدالت خواهی و مطالبات خـود با مبـارزه خستگی نـاپـذیـر در بـرابـر رژیم زن ستـیـز جمهوری اسلامی ایستـاده اند کمـاکـان، نتوانسته اند به همان حقـوق طبیعـی اولیه خود دست یـابنـد از جمله  انتخـاب پوششی که داشتنـد و از آنهـا گرفته شد چرا که، یک مُشت آیت اله که خود ناقـص العقـل هستند 38 سال است حکومتی از نـوع دیکتاتوری فاشیسم مذهبی را در ایـران تشکیل داده اند که برای سـرنـوشت نیمـی از جامعه، از احکـام قُـرون وسطایـی استفـاده می کنند و زنان را مانند خود، می پندارند.

حال تصور کنید در چنین قرنی که اوج تکنیک و تکنولوژی همه جا را فرا گرفته است عده ای از زنان روشنفکران اهل قلم و هنر جامعه مان، بعداز 38 سال تجربه از این حکومت زن ستـیـز، در "انتخابات" جهنمی مجلس و خبرگان، در صندوقِ آخوندهای مُرتجع ِ جنایتکار، به دنبال مطالبات و خواسته های طبیعی خود، رأی انداختند .!

پرسیدنیست، آنها رأی دادند که چه شود!؟

که شاید رنگ رُژ لبت کمی پُـر رنگ تر شود !

یا اینکه سُرخابِ روی گونه ات کمی گُـلـون تر شود !

یـا زُلف سَرت، یک سانت و نیم نمایان تر شود !

رأی دادی که 8 مارس روز جهانی ات در میهن ات ممنوع شود !؟

رأی دادی به لیست رسمأ جانی که پُـر از جانیست از جنس خود رفسنجانی .

رأی دادی به لیست "امید"، به لیستی که قتـل عـام دهه شصت از جمله دختـران شجـاع ِ مبـارز، از اسامی کاندید های همین صندوق رأی تـو  فرمان گرفت .

رأی دادی بـه " یا روسری یا تو سری " که از درون همین صندوق رأی، دستورش صادر شده ست .

رأی دادی که عمامه سفید بره، سیاه بیاد یا سیاه بره، سفید بیاد !؟

رأی دادی که حسن بره، حسین بیاد !؟

ای خانم روشنفکر اهل علم و علوم انسانی، آخر چرا رأی دادی به علوم حیوانی !؟

تو در دنیای تکنیک و تکنولوژی غرقی ولی گویا در عمل، به حکومت ضـد خود پـایبنـدی !

ای زن روشنفکر سرزمین شعر و تاریخ چندهزار ساله،

چه حسن بیاد چه حسین چه ملای با عبا چه بی عبا، یقین بدان هیـچ تغییـری بنیـادیـن به جُـز رنگ و لعاب قلابی در خواسته های طبیعی تـو نه خواهد شد، چـرا که:"

تـا این رژیـم زن ستـیــز جنـایتکـار پـا بـرجـاست تــو ای زن، نصف آدم حساب می شوی .

بار دیگر از فرصت به دست آمده استفاده می کنم و دست زنـان مبـارز و آگـاه جامعه مان را که در صندوق حکومت قرون وسطایی و زن ستـیـز جمهوری اسلامی رأی نـانـداختـنـد و آن را تحـریـم کرده اند می فشارم و آرزو دارم که هر چه زودتر مردم زحمتکش ما بساط این جانیان را برای همیشه از سرزمین مان بـرچیننـد .

روز جـهـانـی زن، بـر شما گـرامـی بـاد.

                                        سه شنبه 8 مارس 2016 / استکهلم

ایمیل نویسنده: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.