برتری طلبی قومی و نژادی!

نگاهی اجمالی به تاریخ بعد از اسلام ایران به روشنی نشان میدهد که شاهان وحاکمان ترک تبار، همواره مشوق و حامی شعرا و ادبا و متفکرین فارسی گو بوده اند. در زمان حکومت سلاطین ترک تبار، در سرتاسر قلمرو پهناور آنها از ستم ملی خبری نبود و نمی توانست هم خبری وجود داشته باشد. در دوران ماقبل سرمایه داری مدرن، نه از ملت ها خبری بود و نه طبیعته نشانه ای از ستم ملی وجود داشت. این مطلب را بدان جهت آوردم که شوونیستها و برخی افراد معمولی نیز، نا آگاه از روند حرکت تاریخ، وقتی صحبت از مساله ملی و ستم ملی

 

 ایران یک کشور چند ملیتی است.  در این کشور کثیر المله در نقطه ای از قاره آسیا، ملت های مختلف  با آداب و رسوم و زبان های مختلف، در کنار هم زندگی میکنند . در دوران  فئودالیسم و قبل از اینکه سرمایه داری مدرن وارد ایران شود، در این سرزمین پهناور، اقوام و تیره های  گوناگون قومی و ایلی  زندگی میکردند و از وجود ملت های مختلف امروزی در آن خبری نبود. در طول  هزاران سال؛ اقوام و تیره های آریائی، یونانی، عرب، ترک، مغولی؛ افغانی و غیره  به این سرزمین  مهاجرت کرده  و در این یا آن گوشه آن، رحل اقامت جستند. در آغاز قرن نوزدهم با پیدایش  سرمایه داری مدرن در ایران، از ترکیب و بهم پیوستن قبایل و تیره های مختلف ساکن این سرزمین، ملت ها به وجود آمدند. بدین ترتیب پیدایش مقوله ملت در ایران  متعلق به دوران معاصر یعنی اوایل حکومت  شاهان قاجار می باشد. مقوله ملت،  ویژگیهای خاصی دارد که  یکی از آنها همانا داشتن زبان مشترک است. در ایران کنونی وجود زبانهای مختلف فارسی، ترکی، کردی و...، خود  بهترین گواه بر وجود ملتهای  مختلف در این  کشور میباشد. شش ملت اصلی ساکن در ایران عبارتند از  ترکهای آذربایجانی، کردها، بلوچ ها، ترکمن ها، فارس ها و عربها. در حدود شصت در صد اهالی کشوردر حال حاضر به ملت های غیر فارس،  تعلق دارند .  ملت های مختلف ساکن ایران در عین حال که زبان های خاص خود را دارند،دارای سرزمین مشترک نیز میباشند. داشتن سرزمین مشترک، یکی دیگر از ویژ گیهای یک ملت مشخص، محسوب میگردد. این واقعیت ملموس را که در ایران  نه یک ملت  به نام ملت ایران بلکه ملتهای مختلف  زندگی میکنند؛ شوونیست ها در نهایت کوتاه نظری رد کرده و مخالف سرسخت کسانی هستند که به درستی  از وجود ملت ها در این سرزمین صحبت به میان آورده و با ستم ملی همچون دیگر ستمگریهای موجود در این کشور اسیر و دربند، مبارزه میکنند.                                                      

       ++++++

باید دید عنوان شوونیست به چه کسانی  اطلاق میشود.شوونیست ها، افردی هستند ناسیونالیست که  ملت و زبان و خصوصیات قومی خود را  از زبان و خصوصیات ملی و قومی دیگر ملتهای ساکن در یک کشور چند ملیتی برتر شمرده و بر زبان و فرهنگ و آداب و رسوم  ملت های غیر خودی با چشم حقارت نگاه میکنند. نظریه های شوونیستی  در رابطه  با ملتهای غیر فارس ایران، از دوران حکومت پهلوی ها در ایران اشاعه و  رواج یافته و در دوران حکومت  آزادیکش جمهوری اسلامی،  همچنان دوام داشته است. شوونیسم یک پدیده عمیقا ارتجاعی است که تخم خصومت و اختلاف بین ملتهای ساکن در یک سرزمین چند ملیتی پراکنده، از همبستگی و همدردی  کارگران و زحمتکشان ملت های مختلف، جلوگیری بعمل می آورد. در دوران سلطنت استبدادی رضا شاه و فرزندش، به مدت بیش از نیم قرن،  در ساحه های مختلف تاریخ نویسی و آموزش عمومی؛  سیاست  شوونیستی عریانی اعمال میشد. در تمام این مدت، در حالیکه بخش مهمی از اهالی کشور به زبان هائی غیر از زبان فارسی  تکلم میکردند، کودکان در سرتاسر کشور  مجبوربودند در مدارس به زبان  فارسی که برایشان زبان بیگانه ای محسوب میشد، تحصیل کنند. از جانب  رژیم  خودکامه، زبان فارسی، زبان رسمی  کشور تعیین گردیده و انتشار هر گونه  نشریه و کتاب به زبانهای دیگر متداول در کشور، اکیدا قدغن بود. در زمینه رویداد ها و اتفاقات تاریخی ادوار و ازمنه گذشته، تاریخ سلسله های پادشاهی هخامنشی و ساسانی و شاهان  این دو خاندان سلطنتی از قبیل کورش، داریوش اول،   شاپور ذوالاکتاف و انوشیروان " عادل" مورد توجه قرار گرفته،  تاریخ دیگر خاندانهای  حکومتی به باد فراموشی سپرده میشد. ازعدالت پروری انوشیروان همین بس که  در تبانی  با روحانیت زردشتی، در سرکوب مزدک  انقلابی و مزدکیان، وحشیانه ترین جنایات را  مرتکب شد.   

                          +++++

سیاست فرهنگی  رژیم در این سال ها نقطه به نقطه بر پایه شوونیسم و برتری طلبی قومی و نژادی پی  ریزی  گردیده بود. در مدارس و در نشریات  تحت سانسور،  همه جا این دروغ بزرگ که همه ساکنین ایران به نژاد "خالص و برتر" آریائی تعلق  دارند،  تبلیغ و ترویج میشد.  اهالی ترک زبان آذربایجان، ایرانیان آریائی نژاد نامیده می شدند که گویا زبان ترکی بر آنها توسط اقوام  مهاجم ترک، تحمیل گردیده بود. در آذربایجان و دیگر سرزمین های غیر فارس نشین، مامورین رژیم استبدادی شوونیست، گستاخانه اسامی شهرها  و بخشها و دهات را از زبان ترکی و دیگر زبانهای بومی  به زبان فارسی، تغییر میدادند . سلماس  شاپور میشد و ارومیه خود سرانه  به نام  رضا شاه به رضائیه مبدل میگردید. اسامی خیابانها و موسسات فرهنگی و اداری همه بنام شاه و خاندان پهلوی و شاهان هخامنشی و ساسانی و دیگرمظاهر فرهنگی و تاریخی و سیاسی ملت فارس، نامیده میشدند. در تبریز، خیابان اصلی شهر، خیابان پهلوی بود و دیگر خیابانهای مرکزی، نام  افراد خاندان پهلوی را بر خود داشتند. خیابان شاپور، خیابان شهناز وغیره.  در زمینه شعر و ادبیات، در بین شعرای  فارسی  زبا ن به ابوالقاسم فردوسی سراینده شاهنامه، توجه اصلی مبذول میگردید و یکی از خیابانهای  مرکزی شهر تبریز،  خیابان فردوسی نامیده میشد. در کتابهای درسی مدارس  که در سرتاسر کشور تدریس  میگردید،  طبیعتا کوچک ترین اشاره ای به ادبیات و فرهنگ، تاریخ گذشته ملت های غیر فارس ایران نمی شد.  عربها  و ترک ها همواره به مثابه  اقوام وحشی و مهاجم و غیر متمدن،  مورد تحقیر  قرار میگرفتند و علت  سیه روزی و بدبختی ایرانیان تا دوران  "طلائی"  سلطنت خاندان پهلوی، به طور غیر علمی و به نادرستی، حمله و هجوم اقوام عرب و ترک قلمداد میشد.                                        

                              +++++

در این میان، از بین خود خلق آذربایجان هم افرادی نظیر احمد کسروی، حسن تقی زاده و حسن کاظم زاده (ایرانشهر)  پیدا میشدند که شیفته و دل باخته تاریخ و فرهنگ و ادبیات ملت  غالب  گردیده و به زبان و فرهنگ و ادبیات ملت خود به  چشم  تحقیر می نگریستند. احمد کسروی  که در محله  حکم آباد تبریز در سال 1269 شمسی به دنیا آمده بود، دانش پژوه پرکار و جسوری  بود که طی  سالها در زمینه تاریخ، دین، زبان شناسی و سیاست  به تحقیق و مطالعه پرداخته،  آثار  زیادی به رشته تحریر در آورد.  دو اثر مهمی  که وی  در زمینه انقلاب  مشروطیت  ایران نوشت – تاریخ مشروطه ایران و تاریخ هیجده ساله آذربایجان – آثاری بس ارزشمند و پرقدرت در زمینه  تاریخ معاصر ایران می باشند.  ناگفته نماند که  کسروی به خاطر دید ایده آلیستی و ناسیونالیستی – ناسیونالیسم فارس- در برخورد به حوادث وپدیده های اجتماعی، درآثار گوناگونی که به رشته تحریر در آورده، دچار اشتباهات فاحشی نیز شده است. نمونه بارز این اشتباهات و نا دیده گرفتن حقایق  ملموس را می توان  در جزوه کوچکی که وی  تحت عنوان " آذری، یا زبان باستان آذربایجان" نوشته است، مشاهده کرد. این نویسنده و محقق معروف آذربایجانی، در این جزوه کوچک،  مدعی شده است که زبان ترکی اززمان سلجوقیان وارد آذربایجان  گردیده، به تدریخ دامنه نفوذش گسترش  یافته و تنها در زمان به قدرت رسیدن سلسله  صفویه،  در آذربایجان به زبان اصلی  تکلم اهالی مبدل شده است.  از دید کسروی، پیش از چیرگی و غلبه  زبان ترکی در  این دیار، اهالی آذربایجان به زبان  "آذری" که شاخه ای از زبان فارسی بود، تکلم میکردند. هدف کسروی با  مطرح ساختن  مقوله "زبان آذری" عمدتا این بود که نشان دهد اهالی آذربایجان،  آریا ئی های اصیل بوده، قبلا به زبانی از تیره زبانهای ایرانی  حرف میزدند و زبان ترکی در نتیجه  حمله و تهاجم  اقوام ترک تبار در طی  چندین قرن  به  ساکنین آذری زبان این خطه، تحمیل شده است. در این مقاله،  هدف این نیست که در باره  اشتباهاتی  که احمد کسروی  در نگارش  این  جزوه جنجالی مرتکب گردیده است، صحبت شود. این بحث  را به  وقت و فرصتی  دیگر باید محول کرد. اینجا در رابطه  با جزوه" زبان آذری" کسروی، تنها به ذکر این نکته  اکتفا میشود که این نوشته جنجال برانگیز، در طول ده ها سال، تاثیر نا مطلوبی در برانگیختن  احساسات  شوونیستی و برتری طلبی  قومی و نژادی داشته است.  از سال 1304 شمسی تا به  حال،  هر شوونیستی خواسته  زبان  ملی خلق آذربایجان ( زبان ترکی) را  موردحمله  قرار دهد، به  این کتاب  کسروی اشاره و  استناد کرده است.                                               

                                   +++++

مهم  نیست  زبان ترکی در زمان سلجوقیان یا  مغول ها و یا به قول  کسروی حتی در زمان صفویه  به زبان اصلی و غالب  در آذربایجان مبدل شده است.  گرچه  شواهد و دلایل  غیر قابل تردید نشان میدهد که بر خلاف نظر کسروی، قرنها قبل از دوران صفویه، زبان ترکی در آذربایجان  رایج ومتداول  بوده است. برای  لحظه ای فرض میکنیم که نظر کسروی صائب است و ترکی  از زمان شاه اسماعیل اول یعنی از 500 سال  پیش درآذربایجان مقبولیت عمومی کسب کرده است . در این صورت،  اینک حداقل  500 سال از  متداول شدن زبان ترکی  در آذربایجان می گذرد.  زبانی را که به مدت  5  قرن  در سرزمینی  زبان  گفتاری و نوشتاری اهالی بوده است، زبانی را  که قرنها  مادر ها بدان زبان به کودکان خود لالائی گفته و نغمه سرایان بدان شعر و  ترانه  سروده اند،  هرگز  نه میتوان زبان تحمیلی برای خلق آذربایجان نامید.  تحمیلی نامیدن این زبان و بطور مرتب اشاره  به زبان مرده ای - " زبان آذری" - کردن که ظاهرا در اعصار گذشته  در این سرزمین  متداول و رایج بوده است،  مفهوم و معنائی  جز  تعقیب   اهداف شوونیستی  و توجیه  ظلم و ستمی  که  در طول 90 سال گذشته بر این زبان  و ادبیات و فولکلور آن  روا داشته شده است ، ندارد. زبان و فرهنگ دیگر ملت های ساکن  ایران نیز  در 90 سال گذشته  همواره در معرض  ستم  و تبعیض  قرار داشته اند. شوونیست ها  در  طول  ده ها سال، عنان گسیخته فرهنگ  و زبان و آداب و رسوم   این ملت های تحت ستم را  مورد تهاجم  قرار داده اند. در نتیجه دنبال کردن سیاستی  شوونیستی در زمینه  تاریخ و زبان و فرهنگ،  در طول  90 سال گذشته به  رشد و تکامل  زبانهای غیر فارس در ایران صدمات جبران ناپذیری وارد آمده است.

                          ++++++

 در این نوشته  تذکر این نکته را نیز  لازم میدانم که شوونیست ها اعم از  راست و"چپ"، نگرش  به  مساله ستم ملی  را نوعی تابو دانسته ومصرانه  همگنان را از اندیشیدن در این  زمینه  برحذر میدارند!  در اغلب نشریات اپوزیسیون " چپ"،  در مورد همه ستمگریهای موجود در ایران  بحث و گفتگو  به عمل می آید بجز در باره مساله ملی و ستم ملی. برخی از نیروهای "چپ"،  حتی منکر  وجود خلق های  غیر فارس  درایران  گردیده ونابخردانه اصرار میورزند که در ایران تنها یک خلق – خلق ایران-  زندگی میکند. در سایت ها و در گفتگوهای انترنتی، هر کس  از مساله ملت ها و ستم ملی حرفی به زبان می آورد، متهم  به شوونیست و تجزیه طلبی میشود . شوونیست ها همه جا دست به حمله میزنند تا مخالفین را خلع سلاح کرده و دهان ها را به بندند. نگاهی اجمالی  به تاریخ  گذشته نشان میدهد که از ازمنه  باستان، در ایران و سرزمین های مجاور آن، اقوام و تیره های مختلف  زندگی میکردند . قبل از آنکه  اقوام هند و اروپائی در حدود سه هزار سال پیش  به فلات ایران  مهاجرت کنند،  دراین سرزمین وسیع، اقوام  دیگری زندگی  میکردند که از اصل و تبار آنها  معلومات زیادی در دسترس نیست. اقوام آریائی که  از مرکز خود در جنوب سیبری کوچ کرده، به ایران آمدند، بومیان ساکن این سرزمین را  طی جنگهای خونین، مغلوب و تار و مار ساخته و در پهنای فلات ایران ساکن  شدند . بدنبال  آریائی ها، اقوام مختلف دیگری به این سرزمین وارد شده  و به ساکنین  بیشمار آن، اضافه گردیدند. در حدود سیصد سال قبل از میلاد،  یونانی ها به سرکردگی اسکندر مقدونی، داریوش سوم، آخرین پادشاه  هخامنشی را شکست داده و در حدود یک صد سال  در ایران و سرزمین های مجاور، حکمروائی کردند.در باره  اشکانیان که شاهان آن  بیش از پانصد سال  در سرزمین وسیعی که ایران کنونی  هم  جزو آن بود، حکمروائی  داشتند، آگاهی  زیادی در دست نیست.                                                                                                     

                            +++++

در قرن هفتم میلادی عربها  که بدین اسلام گرویده بودند، یزدگرد سوم آخرین شاه سلسله ساسانی ، همچنان دولت مسیحی بیزانس ( روم  شرقی)  را شکست داده و بر سرتاسر  خاورمیانه مسلط شدند. استیلای عربها  بر ایران، تاثیرات عمیقی  در روحیه و  روش زندگی  ساکنین  این سرزمین بر جای گذاشت. ایرانیها که اکثر آنها قبل از حمله اعراب  دین زردشتی دا شتند،  بعد از این  حادثه مهم تاریخی، به دلایل مختلف، تدریجا  دین خود را ترک کرده،  به دین  اسلام گرویدند.  به دنبال هجوم اعراب به  ایران،  به تدریج  انبوه عظیمی از اقوام  عرب  وارد  این سرزمین گردیده و در نقاط مختلف  آن ساکن شدند. ایران و دیگر نقاط مشرق زمین در قرون بعد از حمله اعراب،  شاهد تهاجمات و مهاجرت اقوام و تیره های مختلف ترک تبار بود.  اقوام ترک  زبان که در سرزمین های سردسیر جنوب سیبری زندگی میکردند، به عللی از سرزمین های  آبا و اجدادی خود کنده شده و عازم  ماوراالنهر، ایران  ودیگر سرزمین های جنوبی و غربی شدند.  گروهی از آنها  در سرزمین های مجاور ایران  به ایجاد حکومت های مقتدر پرداختند و گروه های دیگری به خدمت  شاهان سامانی  در آمدند . یکی  از سرکردگان ترک در دستگاه سامانی ها  بنام سبکتکین،  دولت غزنویان را  تاسیس کرد. این نخستین حکومت ترکها  درایران وافغانستان کنونی، درزمان حکومت سلطان محمود، به اوج شهرت و قدرت رسید. ازاین زمان تا  تاسیس خاندان پهلوی،  به مدت نهصد سال  در ایران کنونی و سرزمین های مجاور، سلاطین ترک تبار  قدرت حکومتی  را در دست  داشتند.  شوونیست ها  که اینهمه  به ترک ها و عربها بد و بیراه میگویند، وقتی با غرور و تبختر  از تاریخ  " پرافتخار"  دو هزار و پانصد سال شاهنشاهی در ایران  حرف میزنند،  گوئی آگاه نیستند که  بیش  از نصف این مدت را فرمانروایانی  از تبار عرب و ترک در ایران در راس قدرت بوده اند!  بدنبال حمله مغولها در قرن سیزدهم میلادی، سلاطینی از  مغول ها نیز  در ایران فرمانروائی داشته اند ( پادشاهان ایلخانی که سر سلسله آنها هلاگو خان بود). آخرین دودمان ترک تبارحاکم در ایران  قاجارها بودند  که خاندان آنها بدست رضاشاه در سال 1304 شمسی، منقرض گردید.                                                                                                         

                            ++++++

نگاهی اجمالی به تاریخ بعد از اسلام ایران به روشنی نشان میدهد که شاهان وحاکمان ترک تبار،  همواره مشوق و حامی شعرا و ادبا و متفکرین فارسی گو بوده اند.  در زمان حکومت  سلاطین ترک تبار،  در سرتاسر قلمرو پهناور آنها از ستم ملی خبری  نبود و نمی توانست هم  خبری وجود داشته باشد.  در دوران ماقبل سرمایه داری مدرن،  نه از ملت ها خبری بود و نه طبیعته نشانه ای از ستم  ملی وجود داشت. این مطلب را بدان جهت آوردم که شوونیستها و برخی افراد معمولی نیز، نا آگاه از روند حرکت تاریخ،  وقتی صحبت از مساله  ملی و ستم ملی به میان می آید، ادعا میکنند که در ایران اگر هم ستم ملی وجود داشته، این  سلاطین ترک تبار بوده اند که بر ملت فارس ستم روا داشته اند. این ادعا از ریشه، غلط و نابجا میباشد . در ازمنه گذشته، سلاطین مستبد و خودکامه ترک و مغول، نظیر سلاطین فارس تبار که در ایران و سرزمین های مجاور آن بر سر قدرت بودند، بر همه اقوام و ساکنین مرز و بوم تحت قلمرو خود،  ستم  طبقاتی اعمال میکردند و در این  رابطه فرقی بین  توده های  تحت ستم ترک تبار و فارس تبار نمیگذاشتند. ستم ملی در ایران پس از آنکه  پای  سرمایه داری مدرن از طریق نفوذ نظامی و سیاسی قدرتهای استعماری اروپا، به  این کشور رسید  و ملت ها جای اقوام و قبایل را گرفتند و از میان  ملت های ساکن ایران، ملت فارس  به ملت غالب مبدل شد، آغاز گردید.  

               پایان      فروردین    1395

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام وعرض ادب،خدمت تک تک فارس زبانان عرض میکنم،تک تک ملت تورک کورد عرب بلوچ ترکمن میدانند،خودشان زبان مستقل دارند،تاریخ مستقل دارند،سرزمین مسقل دارندکوچکترین اهانت وزورگوی شما برق اسا باعث اتحاد ویک دلی میشود وهر گونه بحث وگفتگوی روشنگری را زنده نگه میدارد،وسریعا باعث مقبله به مثل میگردد،اگر میگویید ،سی ملیون تورک ازری مهاجرند یا زبانشون عوض شده ،میگویند شما بیستوپنج ملیون نفر مهاجر افغان ،تاجیک وپارسیان پاکستانی هندی هستید،وبه درستی هم یاقیافه افغانی دارید یا شبیه پاکستانیا هستید،وپیوستگی سرزمینی که نهپیوستگی کویری با افغانها دارید،وتورکها هم مثل شما شبیه مردمان تورکیه وپیوستگی سرزمینی وزبانی دارند ،وبا هزاران افتخار میگویند ما تورکیم،،کورده هم همینطور عربها هم همینطور بلوچها وترکمنها هم همینطور،وکوچکترین اشتباه شما ،باعث ضرر بزرگتان میشود،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ادامه مطلب..و اما اینکه این کولی ها چطور رشد کردند و چطور اداره امور بلوچستان را در دست گرفتند و چطور برای خود تاریخ و هویتی بلوچستانی یا همان سیستانی ساختند بر می گردد به اینکه این کولی ها شیعه مذهب بودند وبا روی کار امدن دولت مذهبی و با چاپلوسی ملموسی مورد لطف حکومت شیعی مذهب خمینی قرار گرفتند وبدین سان مذهبی بودن و مذهبی شدن باعث شد تا اداره امور بلوچستان سنی بدست این جنایتکاران و نمک به حرامان بی افتد و امروز بجایی رسیده اند که بدون توجه به خواست و احترام به اراده و نظر مردم بلوچ جدا از اینکه همه چیز را سلب کردند و بردند نام بلوچستان را هم در نظر دارند حذف کنند واین دیار مادری را که قدمتی به ازل بودن تا ابد بودن دارد را می خواهند وارد حوزه منطقه ای بلوچستان کنند و نام منطقه ای از مناطق بلوچستان را جایگزین ان نمایند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عبدالربه زاهدانی! شب و روز در خواب و بیداری به خودت میگی و پشت سر هم تکرار میکنی " دو پاراگراف اول همین مقاله را به بلوچی بنویس تا از تو عذر خواهی کنم" ....که من برایت بلوچی بنویسم . تو تا حالا درک نکردی و نمیخواهی قبول کنی که ملت بلوچ دارای هویت فرهنگی و تاریخ و سرزمین خودش میباشد.
من در ذیل به شرح مختصر تجزیه بلوچستان که از زمان بقدرت رسیدن نوکر انگلیس زضا شاه و تا به امروز ادامه دارد مپردازم :
چند سال پس از آغاز حاکمیت رضاخان پهلوی در پارس (ایران امروزی) وی در سال 1305 هجری شمسی به بلوچستان لشکرکشی کرد و پس از درگیری با نیروهای حکومت بلوچستان برای مدتی بسار کوتاه بلوچستان را در اشغال خود گرفت .اما در این زمان نتوانست ان را در کنترل نگه دارد و شکست خورد و مجددا در سال 1307 حمله ای وسیع به بلوچستان کرد .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
همایش کامنت نویی پروفسور بولان بلوچ خیالی در دانشگاه پانترکیسم با عنوان چگونه میتوان با نام اقوام دیگر کامنت نوشت که و راهکارهای ماستمالی زمانی که گنداش درامد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب به اصطلاح بولان بلوچ عصبی شدن مال کسی است که دروغ ببافد من اگر تا ابد هم ادامه بدهی باز اولین سوال کامنت ام همین است:چرا به زبان بلوچی دوپاراگراف اول همین مقاله را نمینویسی تا قال قضیه کنده بشه من هم از تو عذر بخواهم
تا دوپاراگراف به زبان بلوچی ننویسی من دیگر پاسخ پرت و پلا های کسی که خواهان تدریس زبان بلوچی است و خوداش بلوچی بلد نیست و نمیخواهد یاد بگیرد را نمیدهم(تنها بگو چرا بلوچ بلد نیست بلوچی بنویسد)نکنه از ترس اخوندهای ایران گلوبال و رژیم شونیست فارس در ایران گلوبال بلد نیستی یا اصلا بلوچ نیستی یا نمیگذاراند بنویسی
در ضمن توصیه میکنم دیگر این ماجرا را با چوب به هم نزنی چون هرچه بیشتر بوی گند ان در میاید
من اگر بلوچ نیستم کسی را دارم برای من بلوچی ترجمه کنه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تنها برای خواندگان ایران گلوبال مینویسم نه کسی که میگوید من بلوچ ام ولی از نوشتن دو سطر بلوچی عاجز است
میزان پرت و پلا نویسی این به اصطلاح بلوچ تا کنون
1- در چند کامنت قبل نوشته بود در کتاب یاقوت حموی امده در هنگام حمله اعراب به کرمان کرمانی ها از بلوچ ها کمک خواسته اند چون بلوجها کمک نکرده اند شکست خورده اند بعد چند کامنت بعد مینویسه بلوچ ها در قرن 4 بعد از اسلام از غرب و سوریه به بلوچستان مهاجرت کرده اند
2- براهویی ها بلوچ اند
3- شهری با نام زاهدان وجود نداشته و اسم شهر دزد اب بوده ( دروغ رجوع شود سفرنامه سر پرسی سایکس)
4-- در کتاب های پیش از صفویه نامی از بلوچستان نیست مانند کتاب حدود العالم دانشنامه انسائیکلوپیدیای هم در چند دهه پیش نوشته شده و حدود کنونی بلوچستان را نشان میدهد البته در این دانشنامه به درستی بلوچستان امده و سیستان از ان جدا است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بخشی از تدریس خارج الادب دانشگاه مجازی بلوچستان در عالم خیالی توسط استاد آیت الله العبدل الزابلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اخیش.....اوخیش ....بالاخره اینقدر تاکتیک گند دادن را اجرا کردم تا این عبدالربه زاهدانی حالش بهم خورد و رفت حالا با خیال راحت میجعلم و بجعلم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
1- برای من نه و برای خوانندگان ایران گلوبال بلوچی بنویس تا بدانند درازگوش فرضشان نکردی
2- برای چه من رسوا شوم من همین جا از همه خوانندگان ایران گلوبال میخواهم با یک سرچ به سایت دانشگاه بروند و نوشته های شما را تحقیق کنند تا رسوا شود هرکه در او غش باشد (من در این سایت را قفل نکرده ام )

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فردی با نام من در اوردی "عبدالربه زاهدانی" که ادعا میکند که ساکن منطقه بلوچستان و " استاد دانشگاه" میباشد. با عدم اگاهی و درک تاریخ بلوچها و بلوچستان و با تنفر وکینه نسبت به ملت بلوچ و تاریخ ان اهانت میکند. در کامنت قبلی بطور فشرده و با درج منابع هویت و تاریخ بلوچها را باز گو کردم که با واکنش شدید عصبی و غیر اخلاقی این فرد مواجه شدم . این شخص با تهدید و التماس خواهان ان است که من با نوشتن دو سطر به زبان بلوچی ، بلوچ بودنم را به این فرد ،که نه زبان بلوچی بلد هست و نه به ان احترام میگذارد ثابت کنم. هدف این فرد فقط تخریب و ترور شخصیت من هست و اینگونه میخواهد به دیگر کاربران این سایت برساند که بلوچها فاقد هویت ملی- تاریخی هستند و در منطقه بلوچستان مهاجر بشمار میروند، غافل از اینکه ادرس را اشتباهی گرفته. من در ذیل سعی میکنم که حدود تاریخی بلوچستان را بطور فشرده باز گو کنم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عبدالربه زاهدانی! تو قبل از اینکه از طریق سایت اکسفورد در باره اثاری که در مورد بلوچها و بلوچستان در قرن هیجدهم به رشته تحریر در امده پرس جو کنی، یک کم فکر میکردی ،! که بقیه خوانندگان ایرانگلوبال هم می توانند به سایت اکسفورد و سایت کتابخانه ملی بریتانیا در باره بلوچها تحقیق کنند تا رسوا نشویی.
.... میخواهی با دروغ ،جعل و تحریف تاریخ بلوچستان را وارونه نشان بدهی و مبارزات ملت بلوچ بر علیه ستم انسانی- ملی را نادیده بگیری. مبارزات ملت بلوچ برای رهایی از ظلم و ستم انسانی- ملی از طریق «حزب مردم بلوچستان» ، «جنبش ملی بلوچستان (بلوچ راج زرمبش)»، « حزب دمکراتیک بلوچستان» و دیگر سازمانهای سکولار و مذهبی و... و روشنفکران و تحصیل کردگان بلوچ در داخل و

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این فرد گمنامی که تحت نام " به فرزندان چنگیز"، به شغل "شریف" ترور شخصیت و تحقیر و توهین مخالفین مشغول است ، راستی چه عنصر بی ادب، بی منطق، نژاد پرست و شوونیست است!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عجبا این پان آریائی ها یا قیافه مغولی دارند , مانند کرمی و یا عربی , مانند اقبالی. ....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چرا همه پانترکها چشمهای مغولی دارند؟ لوایی و جداری را ببینید.مطمئنم که آیدی های پانترک کامنت نویس مخفی هم چهره شان مثل همینها مغولی است. درد اینها درواقع درد بیولوژیک و نژادیست. باتوجه به اینکه درآذربایجان حتی یک درصد مردم هم قیافه مغولی ندارند این پانترکهای مغولی چهره باچه رویی میخواهند آذربایجانیهارا دنبال تز نژادی ضد ایرانی خودشان بکشانند؟ پانترکها با توجه به چهره شان خودرا از خون چنگیز و اتیلا میدانند و تمام حرفهای پرکینه و نفرت آنها بخاطر نفرت نژادی از ایرانیان است.اینها باید بدانند که نژاد در شخصیت یک آدم مساله اصلی نیست. سیاست نژادپرستانه کسانی مثل جداری و لوایی نهایت عقب ماندگی فکری اینهارا نشان میدهد. با اینهمه اگر خیلی از نژادایرانی نفرت دارند بروند به جایی که همنژادهای مغول و تاتارشان هستند. آذربایجانی ایرانی به این نژادپرستها ذره ای اعتنا نمیکند.
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
( ..... در تبلیغات ناسیونالیستی حاکمیت ملی به سادگی با حاکمیت آحاد آن ملت یکی جلوه داده می شود و این حقیقت پرده پوشی می شود که در واقع نفس حاکمیت به نام یک ملت و قرار گرفتن هویت ملی به عنوان مبنای حقوقی و معنوی وجود یک کشور، خود ناقض حق حاکمیت شهروندان و محدود کننده حق مردم واقعی در تعیین سرنوشت خویش است! ..... ) ، ( ..... حق ملل در تعیین سرنوشت خویش چه نوع حقی است؟ مقایسه رایج، مقایسه حق تعیین سرنوشت با حق طلاق است، حق طلاق باید وجود داشته باشد اما خود جدائی لزوما توصیه نمی شود، دفاع از حق طلاق معادل توصیه به طلاق نیست! ..... ) ، ( ..... این ملل نیستند که جدا و یا ملحق می شوند بلکه این الحاق ها و جدائی های تحمیلی به توده های انسانی هستند که ملت ها را شکل می دهند، ناسیونالیسم محصول سیاسی و ایدئولوژیک ملت ها نیست، برعکس، این ملت ها هستند که محصول ناسیونالیسمند! ..... ) ، ( ..... این ملت

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شما در حدی نیستی که اینجا کسی وقتش را تلف کند و برای شما کامنت بگذارد . این شما هستی که دوست داری در هر موضوعی اظهار نظر کنی . از این که بالاخره خسته شدی و شرت را از سر ملل تحت ستم کم می کنی خیلی خوشحالیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از زمان حکومت خود کامه رضا خان ، تخم شوونیسم فارس در ایران کاشته شد . تبلیغ فرهنگ و تاریخ و نژاد آریائی، از رکن های اصلی سیاست فرهنگی رضاشاه و فرزندش محمد رضا شاه، محسوب میشد. از دید فرهنگ و تاریخ سازان جیره خوار دوران حکمروائی خاندان پهلوی، ایرانیان اعم از فارس و کرد و بلوچ وعرب و آذربایجانی همه به نژاد خالص آریائی تعلق داشتند و زبان فارسی زبان همه ملت های ساکن ایران محسوب میشد. همه ساکنین ایران، دارای یک تاریخ، یک زبان و یک ادبیات واحد بودند و زبانهای غیر فارسی همگی زبانهای بیگانه و تحمیلی محسوب می شدند. این سیاست شوونیستی که به منظور تحکیم پایه های لرزان سلطنت خودکامه دنبال میشد ، در زمان سلطنت استبدادی محمد رضا شاه در جشن های مضحک 2500 سال شاهتنشاهی درایران، تا آنجا تداوم پیدا کرد که شاه ارواح شاهان هخامنشی را به یاری طلبیده عبارت " کورش آرام بخواب

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شما برو درباره ملت تورک تاریخ جعل بکن
این تاریخ چند هزارساله بلوچ را باید در کدام کتاب تاریخی پیدا بکنم شما که نوشتی سند و مدرک هم میگذاشتی برای ما
که نام بلوچ و بلوچستان را حداقل تا همین اول قاجار و نه تا چند هزار سال پیش برساند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شما نه تنها بلوچی بلکه فارسی هم بلد نیستی (دو پاراگراف اول این مقاله را به بلوچی بنویس تا من از تو عذرخواهی کنم )معنی این جملات را فهمیدی یا باید بدهم به اغوزی برای تو ترجمه کنند تا بفهمی این واژه های سلام خوبی اردو .... را هم برای خودات نگه دار این را هر بچه ای میتواند در اینترنت پیدا کند ) در ضمن حالا دیگه با نام ناشناس هم کامنت مینویسی و خودات هم به خودات پاسخ مینویسی خود گویی و خود خندی عجب تورررررررررک هنرمندی
برای کیانوش توکلی هم بابت وضعیت کامنت نویسی در این سایت که راه انداخته بسیار متاسفم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به همه خوانندگان ایران گلوبال میگویم اگر کسی هست که فعال بلوچ باشد و بتواند با بلوچی نوشتن بلوچ بودن خود را اثبات کند با هم بحث خواهیم کرد و به تمام کسانی که با نام بلوچ اکامنت مینویسند و از نوشتن به زبان بلوچی هم عاجز اند میگوییم بیش از این وقت دیگران را با این حرکات بچه گانه به هدر ندهید بیایید در دنیای واقعیت سیر کنیم با این کارها چی را میخواهید اثبات کنید دنیای کوچک درون مغز خودتان را یا استمنائ روانی و مغزیتان را ...شما باید به یک روانپزشک مراجعه کنید مبتلا به بیماری نارسیزیسم هستید
کسانی که با نام بلوچ کامنت مینویسند اگر نتوانند با بلوچی نوشتن بلوچ بودمن خود را اثبات کنند من پاسخ کامنتشان را دیگر نمیدهم (علی الخصوص پانترکها را )ارزشی در پاسخ دادن به این افراد نیست

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خود شما هم اول گفتید که اصولا این مناطق تا رود سند کرمان بوده و سیستان و مکران در ضمن اهالی اصلی مکران هم بشاگردی ها هستند که بزرگترین طایفه ان ها بلوص ها اند که شما در کامنت های قبلی میخواستی با نام بلوچ جا بزنی و زبان مستقل خود را دارند
4- بلوچ ها یک تیره نیستند طایفه بزرگ نهرویی اصولا خود را عرب میداند که بعد جنگ نهروان به این مناطق گریخته اند و همچنین عده ای دراویدی و افغان پشتون هم در این جا ساکن اند که بلوچ حساب شده اند و ایضا سواحلی ها با زبان مخصوص خودشان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بولان بلوچ یا هر کس دیگر که دارید در این سایت فضاسازی میکنی دو پاراگراف به بلوچی بنویس من از تو عذر خواهی خواهم کرد این واژه ها را در اینترنت یه بچه هفت ساله هم میتواند پیدا کند در ضمن این واژه ها اردو بود و یک فعل به معنی امدید (شبیه نوشته خیلی خوش امدید که اول شهرها روی تابلو ها مینویسند )هیچکدام از بلوچ هایی که خواستم ان را بخوانند نتوانستند تنها یک پاکستانی پنجابی سیک ان را با اشکال خواند
2- فضاسازی که بر علیه بلوچ ها کردید تا مثلا این جناب جداری هم یه کامنت بنویسد در نوع خوداش جالب بود
3

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ممکن است مسئول کامنت، بما جواب دهد، چرا برای دومین بار کامنت مرا درپاسخ جناب "طبریزی پانفارس"، سانسور کرد؟ آیا دستوراز جای دیگر آمد؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای جداری.... همان زمانی که شما تدریس میکردید, پایه های دروازه های تمدن بزرگ پی ریزی شده بود و ما هم به دروازه های تمدن بزرگ خیلی نزدیک شده بودیم و ایران کم مانده بود از نظر اقتصادی و تکنولوژی از ژاپن هم جلو بزند. تازه داشتیم از انگلستان هم دو تا کنکورد می خریدیم که یک هو پایه های این تمدن بوسیله یک آخوند در هم شکست. بعد ها فهمیدیم که اون پیمان کار مفسد فی الارض , بخاطر دزدی, مقدار (کاهی) را که با گِل رس بایستی مخلوط می کرد تا زیر بنای تمدن پادشاهی را بسازد, کم کرده بود و پولش را به جیب زده بود و بدین سبب این پایه های 2500 ساله , بوسیله یک نسیم ( آخوندی) در هم شکست....و دلیل اینکه شما و اقای لوائی هم ( چشمان بادامی) دارید, درست بر میگردد به همین دوره . چون ما به ژاپنی ها خیلی نزدیک شده بودیم.خدا راشکر که از ژاپنی ها هم زیاد به جلو نزدیم , اکر به غیر از

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در زمان جوانی ،سال ها پیش در یکی از دهات آذربایجان در کلاس اول و دوم ابتدائی تنها دبستان آن دهکده، درس میدادم. در این دهکده صد خانواری، در دامنه کوهستانی سبز و خرم، تنها یک مدرسه ابتدائی پنج کلاسه وجود داشت. در این مدرسه با بیش از صد تن دانش آموز من و دو معلم دیگر که از همان ده بودند، تدریس میکردیم . شاگردان پس از چند سال درس خواندن و یاد گرفتن زبان فارسی، ترک تحصیل کرده و در همراهی با افراد خانواده، به کار کشاورزی و دامداری می پرداختند. در تمام دهکده، به ندرت کودکی پیدا میشد که پس از پایان تحصیل در مدرسه روستا ، به قصبه یا شهر مجاور رفته و به تحضیلات خود ، ادامه دهد. چون در دهکده کتاب و کتابخانه وجود نداشت، شاگردان پس از به پایان رساندن دوره تحصیل در مدرسه ده ، به تدریج سواد فارسی را که آموخته بودند، فراموش کرده و

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حسن جداری بالاخره به انتفاد من جواب نداد و فقط توهین کرد. بارها از او پرسیدم با کدام دلیل عقلی و علمی ادعا میکند که ملت ایران و ملت سویس و ملت کانادا وجود ندارند. این آدم هربار می آید فقط یک سری شوونیست و راسیست و یاوه گوو ... بلغور میکند و بدون جواب منطقی از بحث فرار میکند. آخر مگر این آدم پرمدعا و بی معلومات مجبور است مطالب بی اساسی بنویسد که بعد در توجیه آنها عاجز بماند؟ بعدهم با آیدی دیگر برای خودش کامنت بگذارد که "استاد"جداری شما خسته شده اید دیگرلازم نیست زحمت بکشید و جواب دهید! این برخورد کمدی حسن جداری باعث انبساط خاطراست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ناسیونال شونیستی که خود را با نام طبریزی پشت نام تبریز پنهان کرده است، این خاک پرست، زبان پرست و مرده پرست که تمامیت ارضی جغرافیای موسوم به ایران را، از حقوق انسانی ملل ایران بالاتر میداند، و تحت نام ستاره استالین، با درج هرز نامه های تکراری، وقت خوانندگان را میگیرد، و مثل امداد های غیبی خود را از چشم خوانندگان پنهان میکند، در واقع ناسیونالیستی تمام عیار و پانفارسی نژاد پرست است. ایشان، اگرچه به قلع و قم زبان ملل ایران حکم صادر میکند، و بجای مبارزه علیه رژیم اسلامی پانفارس، نوک شمشیر زهراگین خود را علیه ملل مظلوم ایران نشانه گرفته است، با تبلیغ ایده ئولژی فاشیستی به هیتلر و موسولینی و کوروش فریاد میزند، بخوابید من بیدارم. این ناسیونالیست نژاد پرست، با تبلیع زبان عقب مانده وعقیم فارسی و تحمیل اجباری آن بر مردم جغرافیای موسوم به ایران، میخواهد مدام العمر بر گرده ملل غیرفارس گاو آهن
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
(دنباله) ..... آریاپرستان از آن سخن می گویند برابر است با کشک! ناسیونالیست های دیگری نیز که پیرو پان های رنگارنگ دیگر هستند در پان نامه هایشان از بیدادها و ستم ها و نابرابری های من درآوردی و ستم های ساختگی که در هیچ کجا یافت نمی شوند سخن می گویند نه از بیداد و ستم راستین! برای نمونه پان ترک ها به فراوانی می گویند که ملت حاکم فارس و ملت ستمگر فارس هست و نیست ترک ها را به تاراج برده اند! سپس وانمود می کنند که ترک ها برای ترک بودن دارند از گرسنگی می میرند اما فارس ها برای فارس بودن در انبارهای پر از پول دارند پول پارو می کنند! آیا مردم پس از خواندن این پان نامه ها آن چه را که می بینند باید باور کنند و یا این شعر و شعارها و داستان پردازی های پان ترک ها را؟ آن هنگام که دلار هزار تومان بود دارائی محمدرضا زنوزی مطلق که یک ترک تبریزی است و پولدارترین خاورمیانه است برابر با .....
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، مر شما را گفتم پیش از این که ایرانیان گرفتار هزاران بیداد و ستم و نابرابری هستند اما ناسیونالیست هائی که پیرو پان های رنگارنگ ناسیونالیستی هستند مانند پان آریاها و پان فارس ها و پان ترک ها با تبعیض تراشی ها و ستم های ساختگی و نابرابری های من در آوردی به روی ستم ها و تیره روزی هائی که مردم ایران به راستی گرفتار آنها هستند سرپوش می گذارند و کسی که در این میان سود می برد رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه است! همچنین گفتم که ستم ملی یا ستم ناسیونالیستی در هیچ کجا یافت نمی شود به جز پان نامه های ناسیونالیست ها و سخن گفتن از ستم ملی در ایران برابر است با کشک! چرا؟ چون در ایران رژیمی ناسیونالیست و نژادپرست مانند رژیم های پیشین آفریقای جنوبی و رودزیا بر سر کار نیست که مردم گرفتار ستم ناسیونالیستی باشند! اکنون می پردازم به چند نمونه از تبعیض تراشی ها و نابرابری های .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عبدالربه زاهدنی! اطلاعات "یک نفر" در مورد منطقه بلوچستان بخصوص شهر زاهددان باعث شد که من فکر کنم ایشان هم بلوچ هستند، ولی وقتی ایشان گفتند که از اذربایجان جنوبی هستند من به اشتباه خود پی بردم.
در مورد معمای بقول شما پیچده !اینکه من دو جمله کوتاه به زبانی بلوچی« خوبی، سالمی و موفق باشی» برایت نوشتم ، تو بجای اینکه ، یک کم فکر کنی ومعنی این جملات را بفهمی شروع کردی به متهم کردن من که از انترنت کپی کردم.و ...... تمام هدف تو و امثال تو فقط تخریب، ترور شخصیت و بدگویی و .... انوقت از متمدن بودن دم میزنید.
برایم اصلا اهمیت ندارد که بلوچ بودنم را بتو ثابت کنم ، مهم این است که خودم میدانم که کی هستم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای حسن جداری سپاسگزارم از اطلاعات ، دیدگاه تان مثبت و حمایت شما از ملت بلوچ.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
Anonymous !استقلال هند از اتگلیس و همزمان تشکیل کشور پاکستان در سال1948 صورت گرفت. در دستنوشته های جناب علی ارزم جهانبانی (یکی از فرمانده های نظامی دوره رضا شاه) «حمله قشون به بلوچستانن» که چندی بعد بصورت کتاب در سال 1926 در مشهد به چاپ رسید، در ان پریود، مرکز بلوچستان غربی پهره (ایرانشهر کنونی) بود و شهر زاهدان (دزاپ) بوجود نیامده بود و طبق این کتاب تمام بومیان منطقه بلوچستان بلوچ بودند. بعد از استقرار دولت مرکزی در بلوچستان در همان سالها تعدای انگشت شمار کارمند غیر بومی از شهرهای یزد، کرمان و... وارد منطقه شدند. بعد از مدتی در تقسیمات اداری ایران ، منطقه بلوچستان به «استان بلوچستان »نامگذاری شد. در اوایل حکومت پهلوی پسر استان به «بلوچستان و سیستان» تغیر داده شد و در اخر دوره حکومت پهلوی به استان «سیتان و بلوچستان» تبدیل .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای " anonymous" چه قدر نسبت به خلق ستمدیده بلوچ کینه و تنفر داری . چقدر زشت و بی منطق در باره بلوچ های ایران صحبت میکنی! بلوچ ها نه تنها در ایران مهاجر شمرده نمی شوند بلکه از صد ها و بلکه هزازان سال پیش در بلوچستان ساکن بوده و در حال حاضر در ایران تحت سلطه رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی، در معرض بدترین ظلم و فشار طبقاتی، ملی و مذهبی قرار دارند . فقر و فلاکت و بیکاری و بی خانمانی در بلوچستان تحت ستم، بیداد میکند . خلق بلوچ ایران با انواع محرومیت ها و حق کشی ها مواجه بوده و بهمین جهت نیز دلیرانه به پا خاسته و در جهت کسب حقوق انسانی خود علیه رژیم آزادیکش جمهوری اسلامی مبارزه میکند.
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در پیوند با این یادداشت (کامنت) نگاه کردن به نوشتاری در لینک زیر سودمند است

http://iranglobal.info/node/27006

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بلوچها مهاجر به ایران هستند و به جز دردسر برای ایران نداشته اند. چه بهتر که در منطقه ای مثل سروان همه جمع شوند و مدرسه به زبان خود داشته باشند و فارسی هم نیاموزندتا با آن به جاهای دیگر ایران مهاجرت نکنند. دزدانه از خارج وارد میشوند و با ترور و تهدید مسئولان شناسنامه می گیرند ( همین چند وقت پیش مگر یکی از مسئولان ثبت احوال را ترور نکردند!
بلوچ همزمان با استقلل هند تحت فشار مهاجران مسلمان هند که به سمت غرب مهاجرت کردند به مرزهای ایران فعلی آمدند. هیچ نسبت فرهنگی هم با ایران ندارند در هیچ سند تاریخی اسمی از آنها بعنوان یک قوم صاحب سرزمن و تمدن و دارای شهر و روستا نیامده. در زاهدان هم مهاجر هستید و در سایه غفلت مسئولان مرکز نشین با نرخ چند برابر سایر مناطق ایران زاد و ولد می کنند و روز بروز هم در حال مهاجرت هستند.
باید روند مهاجرت آنها معکوس شود الان تمام قاچاق سوخت ،مواد و انسان از آنجاست

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
1-جناب بولان بلوچ علت اینکه شما نمیتوانی به زبان بلوچی دو پاراگراف بنویسی چیست تنها این معمای پیچیده را برای ما حل بکن چرا یک فعال قومی مثلا بلوچ نمیتواند به زبان بلوچی دو جمله بنویسد بعد برو از اینترنت مطالب کپی پیست کن علت این ایا این نیست که اصولا شما بلوچ نیستی در ضمن این -یکنفر- را هم که مثل خودات بلوچ معرفی کردی خوداش را بالا شهروند اذربایجان به اصطلاح جنوبی نامید
2- نماز جمعه نه تنها در زاهدان بلکه در دورافتاده ترین دهات بلوچستان هم به زبان فارسی است دلیل ان را برای شما گفتم لازم نیست دوباره توضیح دهم
3- این 50 تا شاگرد بلوچ دانشجویان من هستند علاوه بر چند برابر همین مقدار از دیگر اقوام داخل استان و خارج استان
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پاسخ شما را در یادداشت شماره 66017 داده ام اما شما آن را نخوانده اید!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
متاسفانه بجاي ثبت كنيد كلمات (نادره گويد)نوشته شده ،بدين وسيله با پوزش تصحيح ميشود

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ناسیونال شونیستی که خود را با نام طبریزی پشت نام تبریز پنهان کرده است، این خاک پرست، زبان پرست و مرده پرست که تمامیت ارضی جغرافیای موسوم به ایران را، از حقوق انسانی ملل ایران بالاتر میداند، و تحت نام ستاره استالین، با درج هرز نامه های تکراری، وقت خوانندگان را میگیرد، و مثل امداد های غیبی خود را از چشم خوانندگان پنهان میکند، در واقع ناسیونالیستی تمام عیار و پانفارسی نژاد پرست است. ایشان، اگرچه به قلع و قم زبان ملل ایران حکم صادر میکند، و بجای مبارزه علیه رژیم اسلامی پانفارس، نوک شمشیر زهراگین خود را علیه ملل مظلوم ایران نشانه گرفته است، با تبلیغ ایده ئولژی فاشیستی به هیتلر و موسولینی و کوروش فریاد میزند، بخوابید من بیدارم. این ناسیونالیست نژاد پرست، با تبلیع زبان عقب مانده وعقیم فارسی و تحمیل اجباری آن بر مردم جغرافیای موسوم به ایران، میخواهد مدام العمر بر گرده ملل غیرفارس گاو آهن

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام دوستوم علی، من هم مثل شما از این امر آگاهم که افراد شوونیستی نظیر " تبریزی"، ایستا، استخانلو و بهمن موحدی که اینهمه علیه ملت های تحت ستم ایران کینه توزی میورزند و سخت می کوشند هر فریادی را علیه شوونیسم ملت غالب از سینه بیرون نیامده، خفه سازند ، به هیچوجه نسبتی با چپ انقلابی و دموکرات ندارند و جملگی از منافع بورژوازی شوونیست غالب دفاع میکنند . من در نوشته هایم بارها این نکته را تذکر داده و ماهیت ضد دموکرتیک این افراد را فاش و بر ملا ساخته ام. هدف من در برخورد به جعلیات و دروغ پردازیهای

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عبدالربه زاهدانی! خوشم امد مانند افتاب پرست رنگ عوض میکنی ، از طرفی منکر زبان بلوچی هستی و از طرفی خوشحال میشوی که بلوچها و دیگر ملل ایران به زبان مادری شان تحصیل کنند. میدانم ترس تو از چیست!
1- ترس تو و امثال تو( تمامیت خواهان، پان فارسها و نژاد پرستان) از وحدت ملتهای در بند، اگاهی و رشد مطالبات ملی انهاست.
2- علت اینکه بقول شما ،من «بی باکانه» اظهار نظر میکنم و از حقوق ملی بلوچها دفاع میکنم ، چونکه به بلوچ بودنم مانند تو شک و تردید ندارم.
3- زبان بلوچی در خیلی از کشورهای پیشرفته ، مانند سوئد توسط پرفسور خانم کارینای جهانی متخصص زبان و فرهنگ بلوچها تدریس میشود. همچنین کورس زبان بلوچی در دانشکده شرق شناسی مسکو تدریس میشود، در ایتالیا، عمان، پاکستان ،ترکمنستان اکادمی زبان بلوچی وجود دارد و زبان بلوچی به عنوان زبان زنده دنیا برسمیت شناخته ، انوقت تو منکر زبان بلوچی میشوی چونکه نماز

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من و تمام خوانندگان سایت شک دارند که این اسم واقعی شماست و شما ابتدا سعی کردید خودتان را بلوچ جابزنید که نگرفت و به خطا رفت بعد گفتی اهل زاهدانی و فارسی که باز نگرفت و به خطا رفت به همان دلایلی که در بالا ذکر کردم من اصلا شک دارم تو متعلق به منطقه بلوچستان باشی احتمالا یا از بچه های شمال شهر تهرانی یا از فراری های سلطنت طلب ساکن ینگه دنیا . حالا اگر من اشتباه می کنم شما شماره شناسنامه و سریال شناسنامه و محل تولدت و سال تولدت را با کپی از تمام صفحات شناسنامه خودت و ولی ات اینجا بذار تا ما رسوا شویم. در ضمن من بلوچ نیستم بلکه یک شهروند آزربایجان جنوبی هستم . بولان بلوچ هم خودش بهتر می تواند جواب تو را بدهد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب توكلي گرامي ودوستان ارجمندمسئول درسايت كه براي آزادي بيان ودموكراسي فعالييت ميكنيدلطفا اين پيام بسيارنمونه اين سوسيال شونيست وناشيونال-سوسياليست راكه همان پيام تاريخي خميني است كه تحت لواي وحدت كلمه گفت"بشكنيداين قلمهارا..."بعنوان بهترين پيام يك تماميت خواه وضددموكرات وضدآزادي بيان درستون بهترين پيام نادرة كويد واين ناعزيزتازه ازراه رسيده ميگويد به بنديد دهانهاي مخالف را!!!بدون آنكه جمله اي درنوشته آقاي جداري نشان دهد كه غيرعلمي ويابرضدخلق وملت بخوصي است شعارپشت شعار
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست راست گرا و ناسیونالیست و پان ترک ما جناب آقای حسن جداری در یادداشت شماره 65995 پس از پرسیدن چند پرسش تکراری که بارها به آنها پاسخ داده ام درباره جستاری به نام "حق تعیین سرنوشت" نیز سخنانی گفته است، نخست به پرسش های تکراری ایشان پاسخ می دهم، ایشان می پرسد: ( ..... آیا ایران یک کشور چندملیتی است یا نه؟ به عبارت دیگر در ایران ملت های مختلف زندگی می کنند یا این که همه ساکنین ایران یک ملت بوده و ملت ایران نامیده می شوند؟ ..... ) پاسخ این پرسش ایشان را من در همین صفحه و در یادداشت شماره 65852 به فراخی داده و گفته ام که: ( ..... من می پذیرم که ایران کشوری چندبومی یا چند ملیتی یا کثیرالمله و یا آن چنان که در زبان انگلیسی گفته می شود Multinational است ..... ) ایشان می پرسد: ( ..... شما می گوئید وجود ستم ملی در ایران کشک است، اگر واقعا هم ستم ملی در ایران کشک است یعنی وجود ندارد .....
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، ناسیونالیست های ایرانی از ناسیونالیست های آریاپرست و پانفارس گرفته تا پان ترک ها و پیروان پان های رنگارنگ دیگر در زمان کنونی انگل سیاسی هستند! این چنین که تاریخ به فراوانی نشان داده است هنگامی که مردم یک سرزمین می خواهند خود را از فرمانروائی ستمگران برهانند کسانی پیدا می شوند که نه تنها مردم ستمدیده را یاری نمی کنند بلکه در راه نابودی ستمگران سنگ اندازی نیز می کنند و چنین کسانی انگل سیاسی نام دارند! برای نمونه هنگام انقلاب مشروطیت، ستارخان و یاران او در تبریز از یک سو با نیروهای محمدعلی شاه قاجار می جنگیدند و از سوی دیگر با کسانی که تبریزی بودند و می گفتند: (مشروطه خلاف شرع دین مبین اسلام است) می جنگیدند! نمونه ها برای انگل های سیاسی در درازنای تاریخ فراوانند اما هم اکنون و در زمان کنونی کسانی که در راه نابودی رژیم آخوندی سنگ اندازی می کنند ناسیونالیست ها .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام اقای جداری. این بهمن موحدی.تبریزی ستار دار اینها هیچ کدام به جبهه چب تعلق ندارند فقط با این ترفند می خواهند جلو بحث ستم ملی را بگیرند و یا بحث ستم ملی را منحرف کنند. من جای شما باشم دیگر به کامنتهای اینها جواب نمی دهم . همه در این سایت هم شما را می شناسند و هم این شوونیستهای فارس را . شما ان کاری را که باید در راه حرکت ملی ازربایجان می کردید ان را انجام دادید من به سهم خودم از شما تشکر می کنم می گوییم حسن اقا دستتان درد نکند. شما به اندازه کافی به کامنتها جواب دادی
دیگر خودتان را خسته نکنید تا بماند به مقاله های دیگر که از شما خواهم دید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
همانطور که پیشبینی کردم اقای حسن جداری اینبارهم بجای پاسخ به نقد من توهین های دورودرازش را نثارکرده و مرا "بی فرهنگ و فحاش و تهمت زن و عاجز و درمانده و..." نامیده است. من از او پرسیدم که با کدام دلیل عقلی و علمی میگوید که ملت ایران و ملت کانادا و ملت سویس وجود ندارند. این شخص بجای جواب دادن توهین میکند! فکر میکند با توهین و شلوغ کردن میتواند بیسوادی خودرا پنهان کند. میگوید غلط های دیکته ایش اشتباه تایپی است! این چه جور اشتباه تایپی است که مرتبا تکرار میشود؟ نکند کیبرد حسن جداری پانفارس است و با او لج دارد! یک پانترک دیگرهم غلط دیکته ای را نشانه باهوشی و باسوادی دانسته! خوب اینهم دید پانترکی به دنیاست! لابد از دید پانترکی دزدی هم نشانه پاکدستی و نجابت است! یکبار دیگر به حسن جداری میگویم بجای توهین و گردوخاک کردن به انتقاد من جواب بدهید. با کدام دلیل عقلی و علمی وجود ملت ایران و ملت سویس

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
1- شما و یکنفر هر دو یک تورک هستید چون این یک نفر که جدیدا در این تایپک بلوچ شده در سایر تایپک ها مشغول دفاع از خلق شریف تورک می باشد این یک نفر اگر بلوچ بود نمینوشت (بگذار ان قیافه هندی را تا سایت منور بشه)
2- شما به بلوچی بنویس من میبرم به سایت عبدالستار دوشکی ایشان قضاوت کند کی بلوچ هست کی نیست
3- من نه تنها دوست بلوچ بلکه 50 تا شاگرد بلوچ و 3 تا هم دوست پاکستانی دارام توی مسجد مکی و حوضه اهل سنت زاهدان از بلوچ و پنجابی و افغانی تا عرب و کرد هم پیدا میشود شما نگران ترجمه و فهمیدن من نباش
4-پیگیر حقوق ملت بلوچ باید کسی باشد که بتواند به بلوچی لا اقل دوتا پاراگراف بنویسد نه کسی که تمام مردم را دراز گوش فرض کرده

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مسئولین محترم ایرانگلوبال ! من فکر میکردم سایت شما بیطرف و دقیق در برابر کاربرانش عمل میکند ، شخصی با نام بولان بلوچ بدون اینکه حتی یک کلمه زبان بلوچی بداند یا بتواند بنویسد خود را بلوچ معرفی کرده و مشغول سخن پراکنی علیه ایرانیان و فارس ها و توهین به زابلی ها و بقیه گروه های قومی دراستان سیستان و بلوچستان ایران است ایشان به چه حقی چنین بی باکانه در این سایت جولان میدهند و با نام اقوام دیگر کامنت مینویسد حتی در سایت ها و فروم های اشپزی چنین افرادی را بلوک میکنند
من چند بار از ایشان خواستم با نوشتن دو پاراگراف اول این مقاله به زبان بلوچی ،بلوچ بودن خود را اثبات کند تا من پیش روی همه خوانندگان ایران گلوبال از ایشان پوزش بخواهم اما ایشان شروع به سفسطه و مغلطه ناسزاگویی کرد .شما از ایشان بخواهید بلوچ بودن خود را با نوشتن به زبان بلوچی اثبات کرده یا دیگر با نام بلوچ کامنت ننویسد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
1- شما اصلا بلوچ نیستی برای اثبات دو پاراگراف اول همین مقاله را به زبان بلوچی بنویس تا من از شما در حضور همه خوانندگان ایران گلوبال عذر خواهی کنم
2- برای بلوچ واقعی چرا که نه من به شدت به دنبال این هستم که بلوچ ها به زبان خودشان درس بخوانند و حتی زبان فارسی نیاموزند و همچنین تورک ها و عرب ها چون با این کار این اقوام به دلیل انزوای بیشتر از کار در مناطق فارسی بیرون رانده میشوند و ملیون ها فرصت شغلی و سرمایه برای فارس ها ازاد میشود کلا این کار باعث ایزوله شدن این اقوام خواهد شد و این اقوامی که مانند واگن خود را به قطار پر سرعت ایران بسته اند دیگر حتی امکان استفاده از امکانات مناطق فارس را نخواهند داشت (علی الخصوص که تبعیض در جمهوری اسلامی مذهبی هست نه قومی) و کلا مفت خوری ها دیگر تمام خواهد شد این اقوام هم بروند با سرمایه و مالیات خودشان هر کار که میخواهند بکنند ....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من نیازی به عوض کردن نام و نام خانوادگی ام ندارام شماره شناسنامه و سریال شناسنامه خود و پدر را هم شما بولان بلوچ باید بگذاری چون نتوانستی با نوشتن دوپاراگراف اول مقاله اثبات کنی که بلوچ هستی و زبان بلوچی بلدی حالا تنها راهی که برای اثبات بلوچ بودن داری همان شناسنامه است که همان را هم نداری اگر داری باز بگذار تا رسوا شود هرکه در او غش باشد
درضمن جناب یکنفر این بهانه گیری های بچگانه را به حساب کم سن بودن شما بگذارام یا کودنی و کم خردی شما

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

روزی كه قائم‌مقام را در بهارستان خفه كردند
گزارش یک آدم‌کشی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای بهمن موحدی کم اوردی ؟ مگر در همین سایت و همین الان مقاله ها در رابطه با کارگران و زندگی سخت مردم در ایران کم است؟ اتفاقان بیشتر این مقاله ها هم از طرف فرزندان غیور ازربایجان است .چرا خودت همچین مقاله ای نمی نویسی؟ ایا یک سلطنت طلب یاکوروش پرست دیده ای که در رابطه با کارگران و زحمتکشان حداقل در این سایت مقاله بنویسند؟
ترسیده ای ؟ میلیونها ازربایجانی در خیابانها برای حقوق پایمال شده ایشان فریاد می زنند فکر می کنی ایران گلوبال انهارا رهبری می کند ؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بهمن موحددی پان ایرانیست، دست بر دار از این .... شانتاژ ها.. نمیدانم این نام که بر خود نهاده ای نام حقیقی تست یا نام مستعار . در هر حال به نظر من کار تو چیزی جز تخریب و تحریک و ترور شخصیت مخالفین نیست . جرا اینهمه با افرادی مثل من که برای پیش برد هرچه رزمنده تر مبارزه علیه رژیم جنایکار جمهوری اسلامی، علیه ستم ملی موجود در ایران قاطعانه و بی امان مبارزه میکنند ، این همه کینه و دشمنی میورزی؟ راستی هدف و منظورت چیست ؟ اگر مخالف نظرات اینجانب در زمینه مساله ملی و ستم ملی موجود در ایران تحت سلطه رژیم ازادیکش جمهوری اسلامی هستی ،چرا با تحریر و انتشار مقالات مستدل در این سایت و سایت های دیگر در رد این نظرات نمی کوشی . چرا تهمت و افترا میزنی؟
چرا مساله را شخصی می کنی؟ من در تمام نوشته هایم هر گز نه هتاکی می کنم و نه ترور شخصیت و هوچی گری.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای " تبریزی"، گرچه در هر نوشته و کامنتی از سوسیالیسم و انترناسیونالیسم صحبت به میان می آوری و مارکسیست های انقلابی را که با نظرات انحرافی و غیر مارکسیستی شما مخالفند، ناسیونالیست قلمداد می کنید، اما در موضع گیری های نادرست ، غلط انداز و شوونیستی شما در زمینه مساله ملی و وجود ستم ملی در ایران، نشانه ای از سوسیالیسم و مارکسیسم و عدالت خواهی و ستم ستیزی وجود ندارد . وقتی شما در کامنت هایتان و جود ستم ملی را در ایران رد کرده و آنرا کشک مینامید، اپورتونیسم آشکار خود را در زمینه مساله ملی در یک کشور چند ملیی به منصه ظهور میرسانید. شما حتما بااسم روزا لوگزامبورگ کمونیست برجسته لهستانی آشنا هستید . تردید نداشته باشید که انترناسیونالیست تر و سوسیالیست تر از این زن انقلابی نیستید . روزا با نظرت لنین در زمینه حق تعیین سرنوشت ملل

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب Anonymous که برای بنده غلط املایی گرفته اید بهتر بود شما یک زبان خارجی را به اندازه من یاد میگرفتید و همین اشتباه را هم میداشتید. شما نوشته اید که بسیاری از شلاق زنان ترک بودند. اولا درست بنویسید تورک نه ترک که به چند کلمه دیگر خوانده میشود.
شما نیک میدانید که این جمله قبلا در افریقا معمول بود. و احتمالا از شوونیستهای افریقای جنوبی این جمله را قرض گرفته اید. زمانی که گفته میشد سیستم در افریقای جنوبی آپارتاید است. سفید پوستان و حکومتشان میگفتند شلاق زنان و زندان بانان سیاه پوستها هستند. بعد هم بهتر است یاد بگیرید یک اسم برای خودتان انتخاب کنید. اگر چه شوونیستها از آینده خود وحشت دارند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب لاشین گرامی، تهران نام نخستین محله تهران بوده که پس از اسلام معرب شده و به طهران تبدیل گردیده. فرهنگستان زبان و ادب فارسی آنرا دوباره به « تهران» برگردانده.
نوشتن واژه ها به درستی، یک هنجار فرهنگی است و نادرست نوشتن واژه ها ناهنجاری فرهنگی بشمار می آید. همانطور که خودتان میدانید، انگلیسی ها واژه فیزیولوژی را physiology مینویسند اما آلمانی ها و فرانسویها آنرا Physiologie و physiologie مینویسند. اما رمانی ها آنرا ساده کرده اند و به این شکل آنرا مینویسند fisiologie .
اگر شما در اسکاتلند بیائید و این واژه را fisiologie بنویسید استاد شما بشما چه خواهد گفت؟
اما آنچه به « لهجه » مربوط میشود، این واژه یک لغت عربی است که پس از اسلام وارد زبان فارسی شده و بیش از هزار سال آنرا « لهجه» مینویسند و نه « لحجه». حالا اگر کسی در دبستان و یا دبیرستان تنبل بوده و نوشتار درست آنرا

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی جناب تبریز ندیده، طبریزی! و یا بهتر بگوئیم؛ جناب محجبه صندوقی عزیز! یاد آن غداهای خوشمزه ایرانی، و اغذیه واشربه مخصوص بخیر! هرگاه ایشان با انشاهای جالب و فکاهی مانندش، در باره غذا های ایرانی، به یاد گشنگان خرده بورژوا های مسلمان رژیم اسلامی پانفارس، در آرزو و حسرت غذا های عطرآگین، از چلوکباب، چلو مرغ، چلو خورشت ، باغلاقاتق و سایرغذاهای خوشمزه ایرانی، و همچنین شرب شرابهای مفید فرانسوی و ویسکی یخزده اسکاتلندی در معیت دویست گرم خاویار نمکسود دریای خزر، صحبت میکند، باز نوعی تفریح و سرگرمی برای خوانندگان است. و مایه مسرت، و تنوع و شوخ طبعی آنان میشود. اما با این هرز نامه های زهرآگین شونیستی، و ناسیونال سوسیالیست گوبلزی، و بدتر از همه، تکراری که جناب طبریزی عزیز، برای خود مشغله ارزان قیمت درست کرده، و برای چندمین بار پارازیت وار آنرا دراین سایت نشر میدهد در واقع بسی هچل هف، و سر گ

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقا و یا خانم Anonymous ... لطفآ یک دلیل علمی ویا زبانی بیاورید که کلمه ( لحجه) درست نیست و بایستی « لهجه» نوشته شود.. با کدام دلیل و منطق شهر (( طهران)) به « تهران» تبدیل گردید؟....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به گردانندگان سایت پان ترک (ایران) گلوبال
واقعا برای شما متاسف هستم، در شرایطی که خلق مظلوم ایران در فقر مطلق هستند و استبداد آخوندهای خون آشام ودزد نفس خلق شریف ومظلوم ایران را گرفته است ، آنوقت سایت شما شده جولانگاه عده ای تجزیه طلب پان ترک ودیگر تجزیه طلبان پان کرد وپان عرب وهم چنین شیطنت عده ای سلطنت طلب که با نام دیگران اظهار نظر می کنند وقصد تخریب را دارند
همین چند روز پیش زنی بیچاره را در گلپایگان در ملاعام شلاق زدند، زنان شوهرداری هستند که مجبور به خود فروشی وفحشا می شوند به این دلیل که همسرانشان از کار افتاده هستند ونمی توانند کار کنند واین زنان نگون بخت هم کار مناسبی نمی توانند پیدا کنند ومجبور به خود فروشی وفحشا می شوند . حال شما به جای اینکه به این مصیبتها بپردازید نوشته جات فردی تجزیه طلب وپان ترک به اسم حسن جداری را منتشر می کنید، این پان ترک هتاک که تنها دغدغه اش

عدم انتشار شده: 
false
نظر: زندگی و مرگ قائم‌مقام فراهانی

شرق


iran-emrooz.net | Mon, 29.06.2015, 11:19


قتل صدر اعظم دیپلمات
شرق /نزهت امیرآبادیان

«آنگاه که ایران در برابر روسیه شکست خورد و پیمان گلستان در سال ۱۲۲۸ هجری‌شمسی تحمیل شد طی چندسال فضای ایران دگرگون و فتوای وجوب جهاد علیه روسیه از سوی علما صادر شد. مجلسی در سلطانیه برپا شد، سران کشور در حضور فتحعلی‌شاه حضور یافتند، جیره‌خواران شعار، با احساسات ریاکارانه، فضای جلسه را در دست گرفته بودند. در این جلسه فتحعلی‌شاه رو به قائم‌مقام کرد و پرسید نظر شما چیست؟ قائم‌مقام امتناع کرد. با ​پافشاری شاه، قائم‌مقام ​دیدگاه خود را با ​پرسشی بیان کرد؛ قائم‌مقام از شاه پرسید عایدی و مالیات شما چقدر است؟ فتحعلی‌شاه جواب داد: سالانه شش کرور مالیات دریافت می‌کنیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای جداری یک زمانی خیلی به استقلال طلب ها می پرید و به عنوان فدرال چی طرفداری فارسها را می کرد. امیدوارم در این اخر عمری با این حتاکی هایی که از طرف هم سنگرهای سوسیالیست شد یکم از خواب غفلت بیدار شود و مانند کسروی توبه کند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نخست اینکه بسیاری از شلاق زنان ترک بودند و باز ترک هستند. دوم اینکه لحجه درست نیست و لهجه نوشته میشود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با خواندن این مقاله به این نتیجه رسیدم که این مقاله میخواهد سیستم چند ملیتی یعنی مولتی ناسیونال را به عنوان یک آلترناتیو برای آینده ایران معرفی کند ولی طبق معمول عده ای .... کلا جلوی هر گونه بحث سازنده را گرفتند.

اولا باید تعریف کرد که مولتی ناسیونال یعنی چه. lیکی از این تعاریف در ویکیپدیا انگلیسی است:

https://en.wikipedia.org/wiki/Multinational_state

۱- یک کشور مولتی ناسیونال باید مولتی اتنیک باشد

۲- حکومت یا دولت یک کشور مولتی ناتیونال بایستی قبول کند که این کشور مولتی ناسیونال میباشد

In 2006, the House of Commons of Canada voted in favour of Government Business No. 11, which states "That this House recognize that the Québécois form a nation within a united Canada.

یعنی مجلس ملی کانادا قبول کرده که کشور کانادا یک کشور مولتی ناسیونال میباشد.عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چهره اش همچون چهره مومیایی شده الرمزی فرعون مصر در شب اول قیر است . پرخاشگری اش دست فالانژ های گروه فشار اسلامی را از پشت بسته و باز هم مثل سایر تجزیه طلبان ضد ایرانی آذری ترک در اینجا مدام مظلوم نمایی و زاری میکند که این فقط بیشرمی اینگونه فسیل های عقب افتاده فکری را نشان میدهد و بعد از دهها سال همکاری با شاه و شیخ اکنون در اروپا بیاد زمان مادری و دهات پدری افتاده اند و بجای برخورد سیاسی با حکومتگران داعشی در ایران ، با مردم فارس و کرد و ارمنی و ایرانی میخواهند مبارزه کنند چون به ایران میروند و نمی خواهند مخالف آخوندهای ترک صفوی حاکم باشند .
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، اگر همه این نوشتار را می خواهید بخوانید به لینکی که در پایان آمده است نگاه کنید، ( ..... یکی از ویژگی های ناسیونالیسم و پندارهای زهرآگین ناسیونالیستی این است که ناسیونالیست ها به کسانی که آنها را خودی نمی دانند برچسب های ناسیونالیستی می زنند حتی اگر چنین کسانی ناسیونالیست نباشند! آدولف هیتلر که مانند همه ناسیونالیست ها نژادپرست بود یهودیان را نژادپرستانی می نامید که می خواهند نژادهای دیگر را از میان بردارند و بر همه جهان فرمانروائی کنند! آدولف هیتلر رژیم انگلستان را رژیم جهانخواران یهودی، رژیم آمریکا را رژیم سرمایه داران یهودی و رژیم شوروی را رژیم کمونیست های یهودی به رهبری کارل مارکس یهودی می نامید! البته همه می دانستند که انگلستان و آمریکا و شوروی را یهودی ها نمی گردانند و به سخنان آدولف هیتلر پوزخند می زدند! ..... به دور از داستان سرائی های ناسیونالیست های .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب يوسف آذربايجان,كساني چون استخوان ....،تبريزي وموحدي وايستا و...ضمن خدمت به رژيم فارسي اسلامي ومقابله ومبارزه با خواسته هاي بحق ملي غيرفارس زبانان,بحق ناسييوناليست وهمزمان سوسياليست بودن را يدك ميكشنداينان ناسيونال سوسياليست هاي وطني أندكه تاريخ پوزه رهبرانشان چون گوبلزوهيتلربزرگترين ناسيونال سوسياليستهارابخاك ماليدولي ناسيونال فاشيستهاهرگز ازتاريخ درس عبرت نميگيرند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آریاپرستان ما باز هم به صف شده اند تا بلکه یک شخصیت دیگر را از نوشتن در سایت ایران گلوبال پشیمان کنند. درد این آریاپرستان و مدافعین مملکت آریایی بیشتر از اینکه توضیح نظری باشد فحاشی برای خسته کردن خوانندگان است.
تبریزی/ ایسنا و استخانلو هرجا که پان ایرانیست ها و شوونیست ها هستند غایبند زیرا همنظرند اما هرجا کلمه ای علیه شوونیزم فارس را میبینند به دست و پا میافتند. کسی را پرچم دستش از جرم رها نمیسازد. داشتن ستاره سرخ بر شوونیست نبودن این آقا هم دلالت ندارد. کسی که در سن هفت سالگی بخاطر لحجه تورکی داشتن کتک نخورده باشد درد چوبهای شوونیزم را هم درک نمیتواند بکند. دنیای این آدمها با دنیای حسن جداریها متفاوت هست اینان فرزندان شلاق زنان و جداریها فرزندان شلاق خوران هستند. .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
برو یک اسم دیگه پیدا کن ....اگه راست میگی شماره شناسنامه- سریال شناسنامه محل تولد سال تولدت را بگو تا همه چیز مشخص بشه . یک اسکنی از شناسنامه بابات هم بزار تا بتونیم در موردت درست قضاوت کنیم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حسن آقا یقین دارم که شما از من بهتر میدانید که هر کدام از ما ها که در تشکیلاتهای باصطلاح سراسری کار کرده ایم و یا بنام ایران و زیر چتر نام ایران فعالیت داشته ایم همه چیز وفق مراد آنهايی بود که ملیت فارس و یا در خدمت فارس بودند بود ولی با کوچکترین ابراز هویت ملی و یا دفاع از حقوق ملی برای مثال تدریس زبان مادری ، همه چیز وارونه میگشت .یک مثال که زبان زد همه است آقای رضا براهنی را بگویم ایشان تمامی عمر خود را در خدمت زبان و ادبیات فارس قرار داده و عضو کانون باصطلاح نویسندگان ایران حتی به گفته بعضی ها از بنیانگذاران این کانون محسوب میشود ایشان یکبار بعد از توهین روزنامه ایران به ملت ترک آذربایجان ضمن محکوم کردن عمل توهین از حق تدریس به زبان مادری دفاع کرد و یادتان هست که این باصطلاح حضرات قلم بدست فارس زبان از جمله عباس معروفی و امثالهم چه توهین های رکیکی به ایشان کردند حتی کار را به آنجا

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به بهانه دور دوم انتخابات در اورمیه ، حرکت ملی آذربایجان وارد عمل شد .مستند فیلم ها از شعار های ملی آذربایجان .
http://www.gunaz.tv/?id=2&vmode=1&sID=90833&lang=1

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مسئولین محترم ایرانگلوبال ! من فکر میکردم سایت شما مستقل و بیطرف در برابر کاربرانش عمل میکند ، ولی متاسفانه گذشته از سانسور (.....) کامنت های من ، پارتی بازی بنفع « پان فارسها » هم میشود . خیلی متاسف و متاثر شدم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بلوچها به احتمال زیاد بازماندگان عربهای خوارج سیستان هستند. اینها بعد از سرکوب توسط بنی امیه و بنی عباس به اطراف خلافت اسلامی پراکنده شدند گروهی از آنها به شرقی ترین نقطه سیستان قدیم( که از زابل ایران تا رود سند بود) متواری شدند وگاها برای مردم و کاروانهای تجاری به هند مشکل ردرست می کردند و در منابع تاریخی آمده. منطقه ای بنام بلوچستان در طول تاریخ نداشته ایم در منایع تاریخی تنها سیستان و مکران بوده.مکران هم ربطی به بلوچ ندارد
همزمان با استقلال هند مسلمانان هند با هندوها درگیر شدند و به سمت غرب مهاجرت کردند و پاکستان را در بخشی ازسرزمین سیستان و مکران تشکیل دادند . تعدادی از بلوچها تحت فشار این مسلمانان هندی و پنجابی به غرب مهاجرت کردند و در بیابانهای سیستان ایران به شکل کوچرو در رفت و آمد بودند. کم کم کپر نشین و و بعدها حاشیه نشین شهرهای سیستان شدند وروند مهاجرت انها همچنان ادامه دارد!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این دیسلکسیا هیچ ربطی به بیسوادی در نوشن فارسی و یا شاید ترکی از سوی پانترکها ندارد. در هر کشوری افراد زیادی خواه و ایکستریم، انسانهای ناقابل و سطی هستند.
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، در یادداشت (کامنت) شماره 65749 من از دو خانم تبریزی به نام های الناز بابازاده و روح انگیز دهقانی نام بردم، درباره الناز بابازاده به این لینک نگاه کنید

http://iranglobal.info/node/28665

درباره روح انگیز دهقانی نیز به این لینک نگاه کنید

http://iranglobal.info/node/35798

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
http://www.azer-online.com/azer/?p=14318

ستم ملی در ایران یک مقوله جدیدی است که دردوران سلطنت قاجاریه زائیده شد و با بقدرت رسیدن رضاخان، رسمیت یافت.یعنی به سیاست رژیم استبدادی حاکم در ایران،مبدل شد.در دوران تسلط این شاه خود کامه بر شئون کشور،در حق ملتهای غیر فارس ساکن ایران،بشدت ستم ملی،اعمال میشد.زبان فارسی زبان رسمی کشور اعلام شده ودر مدارس،کودکان مجبور بودند به زبان فارسی تحصیل کنند.در کشوری که بیش از ۶۰ درصد اهالی و ساکنین آنرا ملتهای غیر فارس، تشکیل میداد،زبان یک ملت، بر کلیه ملتها،تحمیل شده بودند. ملتهای غیر فارس حق دخالت در امور داخلی خود را نداشتندو آداب ورسوم وسنتهای این ملیتها زیرپا لگد مال میشد. شاهان مستبد پهلوی،پدر و پسر، در تمام دوران سلطنت خود که بیش از نیم قرن طول کشید،از شوونیسم فارس پیروی کرده و مدافع سرسخت اشاعه و رواج نژاد پرستی آریائی و دشمنی و خصومت با

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان... چشمهایمان روشن...اقای استخانلو هم به صف مبارزین داس و چکش ها پیوست...مبارزه طبقاتی ده هزار ساله هنوز ادامه دارد....تروتسکی عزیز, آسوده بخواب زیرا آقای استخانلو هنوز بیدار است....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در ضمن بایست یادآوری بکنم که این استاد انگلیسی نسل بود و از دانشگاه ( لیورپول) دارای درجه تحصیلی در حد دکترا داشت...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای حسن جداری... بقول ما ترک ها (( ایت هورَر...کَروان کئچر))... کسی که شما را محکوم به ((غلط املائی )) می کند , همان بهتر که اوضاع نزدیک خود و جهان را در همان سیکل اول تجزیه و تحلیل کند. و بیشتر از این هم نبایستی انتظار داشت. هیچ وقت یادم نمی رود که یکی از بهترین استاد های دانشگاهم که در اسکاتلند درس ( بیو مکانیک ) تدریس میکرد, همیشه « هجی» کردن بعضی از کلمات را از شاگردان کلاس می پرسید. برای او و برای ما هیچ مهم نبود که ایشان در دیکته و املاء زبان انگلیسی چقدر مهارت دارد. جزوه های که برای شاگردان میداد همیشه چند تا ( غلت) املائی داشت. ولی با این وجود ایشان یکی از بهترین استاد های دانشگاه بود. جا دارد که کسانی که علاقه دارند با یک نوع مریضی بنام (( دیسلکسیا» اشنا بشوند لطفآ به این سایت که به زبان فارسی دری است مراجعه بکنند..
http://medorder.blogfa.com/post-537.aspx
تعریف کلی این

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عبدالربه زاهدانی ! از یک سو تو منکر زبان بلوچی میشی از سوی دیگر تاکید میکنی که بلوچهای واقعی باید به زبان بلوچی بنویسند. تمام نوشته هایت ضد و نقص . خوب گوش کن ببین چه میگم :
1- تو و تمامیت خواهان و نژاد پرستان امثال تو با کم اهمیت جلوه دادن تاریخ، جغرافیا و جمعیت بلوچ و دیگر ملل ایران میخواهید چند صباحی دیگر در ایران به ظلم و ستم ادامه دهید. قطار اگاهی ملی ملل در بند ایران خیلی وقت پیش حرکت کرد و ایستگاه توقف این قطار رسیدن به تمام حقوق انسانی- ملی ملل تحت ستم میباشد.
2- تو و امثال تو ( پان فارسها و مهره های رژیم) فکر کردید با تحریف و جعل واقع تاریخی ملل در بند ایران میتوانید جلوی مبارزه انسانی- ملی انها را بگیرد.
3- خوشبختانه با برخورد تو و امثال تو اشتیاق ما ملل در بند هر روز برای رسیدن به حقوق انسانی- ملی مان بیشتر میشود.
4- هم "یک نفر" و هم من "بولان بلوچ" دو نفر بلوچ جداگانه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تعجب آور است که مخالفین سیاسی آدم اینهمه بی فرهنگ و فحاش و تهمت زن و عاجز و درمانده باشند . چون با اسم مستعار هم مطلب خود را می نویسند جواب دادن به آنها بی فایده است. . دو تن ازاین آدم های بی فرهنگ و فحاش عبارتند از ایستا و استخانلو . راستی با این قبیل آدمهای بی منطق و فحاش که کارشان ترور شخصیت است چه رفتاری می توان داشت. ایستا مرا سرزنش می کند که سواد یک بچه کلاس پنجم را ندارم . اصرار را اسرار می نویسم توجیه را توجیح . چه ایراد گیری بچه گانه ای که کوچک ترین ربطی به محتوای مقاله من ندارد. این درست است که چندی پیش در یکی از تکست ها ی ارسالی در تایپ بجای اصرار ؛ اسرار نوشته شده بود و به جای توجیه ؛ توجیح . اما این هر دو اشتباه تایپی بوده و به محض پی بردن به اشتباه خود در زیر همان تکست در تکست دیگری توضیح داده ام که

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بارها ایرادهای علمی و منطقی ودیکته ای آقای حسن جداری را به وی تذکر داده ام و از او خواسته ام بگوید با کدام دلیل علمی یا عقلی ادعا می کند که ملت ایران و ملت کانادا و ملت سویس وجود ندارند. اما این شخص برای فرار از جواب و برای اینکه درجه نازل سواد او آشکار نشود هربار فقط توهین و پرخاش کرده و سعی کرده با شلوغ کردن و سروصدا راه انداختن از زیر پاسخ شانه خالی کند. این روش "بحث" پانترکهاست که بجای بحث منطقی به بی احترامی کردن به دیگران و شعارهای پراز خشم و کینه میپردازند. هر خواننده هوشمند و منصفی میتواند با دنبال کردن همین کامنت ها متوجه شود که آقای حسن جداری دربرابر نقد و پرسش منطقی من چه برخورد نامتمدنانه ای کرده است. آقای جداری معنی کلمه ملت را که از ابتدائیات علم سیاست است نمیداند. همچنین معنی کلمه هایی چون شوونیست و راسیست و ناسیونالیست را نمیداند و اینهارا به این و آن میچسباند! حتی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی این قلم به دستان بلوچ و لر و گیلک هم باز خود شما تورک ها هستید برای نمونه فردی ترکی با نام یکنفر یک کامنت میگذاره و دوباره با نام بولان بلوچ از زبان بلوچ ها کامنت مینویسه وقتی هم تو تله افتاد به جای فرار و استفاده از یک نام دیگر ایستاده به سبک پان تورک ها .... میکنه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی این زبانی که همه زبان شناسان را یه حیرت افکنده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حتی دارای یک واژه انتزاعی هم نمی باشد به دلیل التصاقی بودن حتی فعل گذشته و اینده حقیقی هم ندارد برای بیشتر خواندن دوستان بروید به لینک ها

http://biryol-az.blogsky.com/1394/01/29/post-139/

http://biryol-az.blogsky.com/1394/02/07/post-140/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C-2-

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یک زمانی انقلابیون ایرانی ،حرف و بحثی با ضد کمونیستهایی مثل جداری ها و لاچین و ماچین و ترکعلی ها نداشتند چون اینها همکاران رژیم شاه و شیخ و علیه منافع زحمت کشان و مدافع ارتجاع و ایده آلیسم و استثمار و ناسیونالیسم و شونیسم هستند . بنظر من حیف از وقت و انرژی که یک روشنفکر مبارز اجتماعی با ضد کمونیست های مدافع حکومتهای ضد مردمی و مدافع راسیسم و شونیسم هدر دهد چون اینها در ردیف داعش و حزب الله و گرگهای خاکستری و سلطنت طلب هستند . پاسخ به اینها واگذار میشود در آینده به کارگران و دهقانان و زحمتکشان در یک حکومت خلقی . با دشمن مردم و کشور و میهن ، نباید وارد بحث شد بلکه در یک جبهه نبرد باید او را نابود نمود . اینها در طول تاریخ ده هزارساله طبقاتی به اندازه کافی موجب آسیب به بشریت شده اند و اکنون در قرن 21 میخواهند چرخ تاریخ را به عقب برانند تا انسان اسیر ناسیونالیسم قومی و ادامه جامعه طبقاتی .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در ضمن چیزهایی که درباره نام زاهدان بلغور کردی مطلقا صحت ندارد چون بزرگان ما بیاد میاورند که که این ناحیه مرکز اقطاعی به نام دزداب بوده با مرکزیت چند ده با نام های کریم اباد اسماعیل اباد و زاهدان و چند روستای نزدیک به هم دیگر که پس از تشکیل تیپ مختلط جماز در زاهدان با نام لشکر 14 مکران به فرماندهی اول جهانبانی و پس از او البرز و محمد میمند مبتنی بر یک هنگ پیاده در زاهدان و یک هنگ جماز شتر سوار یک هنگ توپخانه به تدریج این محل به عنوان مرکز لشکرو و شهر انتخاب شده و همه نامه های سیاسی و کشوری با نام مر کز لشکر و ادارات زاهدان نوشته شده اند و با بزرگتر شدن شهر و به هم پیوستن روستا ها شهر با همان نام مرکز لشکر خود شناخته شد که شما با زدن اول و اخر ماجرا فقط میخواستی این طور بیان کنی که نام زاهدان را تیمسار جهانبانی که اولین فرمانده و سازنده لشکر زاهدان بوده بر روی این شهر گذاشته

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بولان بلوچ یا همان پانترکی که با نام یکنفر لشکر ما بیشمارانیم راه انداخته:
1- اگر شما دوپاراگراف اول همین مقاله را به زبان بلوچی اینجا نوشتی اثبات میشود بلوچ هستی و تورک نیستی و من از شما در حضور همه خوانندگان ایران گلوبال عذرخواهی خواهم کرد
2- اما اگر نتوانمستی بنویسی قطعا بلوچ نیستی چون بلوچی که نتواند به زبان بلوچی بنویسد دو حالت داره یا اصلا بلوچ نیست یا یک تورک توکی میباشد که مشغول نفرت پراکنی میان ایرانیان است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
1- اینکه نام خانوادگی ما از محل زندگی مان است شکی در ان نیست برای نوشته بالا هم هیچ نشانی ندادی که اثبات کنی و خود من هم نوشتم که در ان زمان نبوده ام تا بدانم برای چه اسم ما را زاهدانی انتخاب کرده اند
2- شما با نام بولان بلوچ هم کامنت میگذاری ....که مثلا ترور شخصیت کنی
3- دقیقا همینی که گفتی درباره تبریز هم صدق میکند در 150 سال پیش اصولا شهری به نام تبریز هم وجود نداشته
http://s3.picofile.com/file/7957050000/Sangha_Faryad_Mizanand.pdf.html

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
1- نوشتن به زبان بلوچی چی شد تورک عزیز چرا زبان بلوچی نمیدانی چرا نمی نویسی
2- تنها یک جا را با قید نشانی بیار که من ادعا کرده باشم استغفرالله بلوچ هستم
3- این خزعبلات را رها کن شما اول با ترجمه دو پاراگراف اول همین مقاله به بلوچی اثبات کن بلوچی بعد بیا رجز بخوان
4- الله اکبر به این پر رویی شما به این سوال پاسخ بده چرا نمیتوانی به زبان بلوچی بنویسی بعد درباره رشد زبان بلوچی داد سخن بده
5- فرمودی به بلوچ بودن افتخار میکنی پس چرا نمیتوانی به زبان بلوچی دو جمله بنویسی که بدانیم حداقل راست میگویی
6- اگر نماز جمعه به زبان بلوچی نیست برای اینه که بلوچی زبان نوشتاری واحد نداره گویش اسماعیل زایی ها با نارویی ها فرضا برای هر دو قابل فهم نیست
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست ناسیونالیست ما جناب آقای حسن جداری از یک سو نوشته های مرا ( ..... تکرار مکررات ..... ) می نامد و از سوی دیگر بدون خواندن نوشته های من باز هم از ستم ملی یا همان ستم ناسیونالیستی سخن می گوید و همان سخنان پیش گفته اش را باز هم چندباره نویسی می کند و از من هم برای چندمین بار پاسخ می خواهد! من یک پاسخ را چند بار باید بنویسم؟ یک بار؟ دو بار؟ صد بار؟ صدهزار بار؟ همچنان که در یادداشت (کامنت) شماره 65852 نوشتم باز هم می گویم که در ایران چیزی به نام ستم ناسیونالیستی یافت نمی شود چون ستم ناسیونالیستی هنگامی در یک سرزمین دیده می شود که در آن سرزمین یک رژیم ناسیونالیست و نژادپرست بر سر کار باشد، مانند رژیم های پیشین رودزیا و آفریقای جنوبی و نابرابری هائی که کردها و بلوچ ها و ترکمن ها گرفتار آنها هستند برای سنی بودن آنهاست نه برای دچار شدن آنها به ستم ناسیونالیستی! و همچنان که رژیم .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
" تبریزی "، این شوونیست در لبلس چپ ، باز هم به کلی گوئی خسته کننده ای پرداخته، تا با زور لفاظی، منکر وجود ستم ملی در ایران باشد . آنچه در این کلی گوئی ها آمده است، چیزی چز تکرار مکررات و ارائه نقطه نظرهای غلط ، غیر علمی و ضد خلق تحت ستم آذربایجان نمی باشد . شما آقای " تبریزی" که .... از انترناسیونالسم و سوسیالیسم حرف به میان آورده و برای ایز گم کردن، پرچم سرخ را بلند میکنی، در واقع امر یک شوونیست دو آتشه ضد ملت های تحت ستم ایران هستی و به ویژه نسبت به خلق ترک زبان آذربایجان احساسات خصمانه داری . شعار های چپ تکراری شما تنها ماسکی است برای پوشاندن نظرات بغایت شوونیستی و پان ایرانیستی.


عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در ایران حدودان 75 در صد مردم غیر فارس زبان هستند از انواع ملتها. پس چرا تقریبان بیشتر این ما ترکها هستیم که در فضای مجازی با شوونیست فارس درگیریم ؟؟ بس دست بقلم های کردستان. لرستان ، گیلان ، خوزستان ، سیستان و بلوچستان ووو
کجا هستند؟؟ بیخود نیست شوونیست فارس تمام نیروی خود را برای سرکوب ترکها گذاشته است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
میگم این پان ایرانیست خجالتی اقای سیروس مددی ها کجا هستند که فقط به فعالین ملی ازربایجان حمله می کنند ؟ شوونیست فارس از ستاره سرخ برای خودش کلاه کابوئی درست کرده . و عقاید عقب مانده خود را با سوسیالیسم رنک می کند و شعبان بی مخ ایران گلوبال شده است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عبدالربه زاهدانی ! خودت متوجه شدی چی نوشتی ، خیلی عصبانی هستی و پرخاش میکنی، عصبانیت کلا نشانه ترس و عجز است. .... جواب منطقی نداری، اول خودت را میخواستی بلوچ جا بزنی که نگرفت بعد هم گفتی که فارس هستی. بنده خدا تو فکر کردی .... میتوانی جلوی رشد زبان بلوچی را بگیری و یا با جعل و تحریف واقع تاریخی خللی در اراده ملت بلوچ برای دستیابی به حقوق انسانی- ملی ایجاد کنی، در بلوچستان شرقی (پاکستان) به زبان بلوچی بیش از هزاران کتاب انتشار داده شده، هر هفته و هر ماه کلی نشریه و مجله ادبی چاپ میشود.محققان روسی ، انگلیسی ،عرب و ....کلی در باره تاریخ و ادبیات ملت بلوچ تحقیق کرده و کتابها تلیف شده. .... میخواهی که با کامنت ها و سواد سیاسی ابتدایی ات ذهن خوانندگان را مغشوش و منحرف کنی، دریغ از اینکه
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، دیدگاه و کردار ناسیونالیست ها و اینترناسیونالیست ها درباره خاک، مرز، نژاد و زبان ناهمسان هستند! ناسیونالیسم انسان ها را در راه خاک و مرز نابود می کند و خانمانسوزترین جنگ های تاریخ نیز به دست ناسیونالیست های خاک پرست و مرزپرست برپا شده اند، مانند جنگ جهانی یکم با چهارده میلیون کشته و جنگ جهانی دوم با پنجاه و پنج میلیون کشته! اما اینترناسیونالیست ها کشور و سرزمین را زیستگاه انسان ها می دانند و زاده شدن در این کشور و آن کشور و این سرزمین و آن سرزمین را نشانه برتری هیچکس در هیچ کجای جهان نمی دانند و اینترناسیونالیست ها در سرتاسر جهان و سرتاسر تاریخ خود را شهروند کشوری به نام کره زمین دانسته اند! می گویند فیلسوف و اندیشمند بزرگ هندی سیذارتا گوتاما (بودا) گفته است: "همه جهان خانه من است!" و این سخن چکیده اینترناسیونالیسم بوده و ناهمسانی اینترناسیونالیسم را با ناسیونالیسم .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ناسیونال شونیست پانفارسی مثل آقای باصطلاح تبریزی ستاره دار استالین، و یا بهتر بگیم صندوقی عزیز! که مدام در محجبه حرم، خود را از چشم خوانندگان پنهان میکند، ناسیونالیستی بغایت غدار و نژاد پرست است. ایشان اگرمیفرماید، زبان فقط وسیله ارتباط است، لازم است بمحضرش برسد، کاملا در اشتباه است، چون در این باره اطلاعات چندانی ندارد. اگر زبان من برای ایشان ارزشی ندارد، زبان او نیز برای من هیچگونه ازرشی ندارد. زبان او نه تنها برایم هیچ گونه ارزشی علمی ندارد، بلکه مزاحم زبان من نیز است. زبان ایشان زبانی قاتل و زبان استعمار است. من حتا زبان انگلیسی را هزار بار به زبان عقب ماند، و عقیم زبان فارسی ترجیح میدهم. زیرا زبان انگلیسی نه تنها زبان علم و دانش، زبان فلسفه، همچنین زبان تکنولژی مدرن است. زبان انگلیسی زبان جهانی است، در تمام کشورهای پیشترفته میتوان به انگلیسی تحصیل کرد، و در تمام دانشگاه های

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چی شده لحن ات عوض شده شما که نتونستی کامنت خودات رو هم به زبان بلوچی بنویسی یا باز نویسی کنی طبق کدام منطقی میخواهی ادعا کنی زبان بلوچی میدانی و بلوچ هستی
میبینم که شما هم مثل پانترک ها به مرض قوم خواری و همه تورک پنداری مبتلا شدی کی گفته زبان بلوچی با زبان براهویی و زبان دهواری یکی هستند بجز شمایی که نمیدانی زبان بلوچی چیست ونه میتوانی به بلوچی بنویسی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بسیار متاسف ام کسی که یک ذره زبان بلوچی نمیداند و از قوم بلوچ هم نیست و در بالا بلوچ نبودن اش اثبات شد اصلا به روی مقدس خود هم نیاورده که جعل اش در بالا چجوری مایه ابروریزی اش شده دوباره با نام بولان بلوچ امده اضهار فضل میکند
اگر واقعا بلوچی همین کامنت رو به زبان بلوچی بگذار الحق که در پر رویی شما پان تورک ها نظیر نداری لااقل برو زبان بلوچی یاد بگیر بعد خواهان تدریس زبه زبان قوم بلوچ بشو

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شخصی با نام من در آوردی عبدالربه زاهدانی ادعا داردکه زاهدانی هست و نام خانوادگی اش را هم در سال 1304 طبق لایه سجل احوال طبق توافق طایفه بر روی همه ایلش گذاشتند در حالی که در ان تاریخ چیزی بنام زاهدان وجود نداشته. خودتان بخوانید وقضاوت کنید. بیشتر نمی توانم در مورد این زابلی بنویسم چون سانسورچی سایت چاقو بدست منتظر کامنت من است.

"زاهدان رادرقدیم دزدآب می گفته اند.این شهرکه کوههاآن رااحاطه کرده اندقدمتی 85ساله بیشترندارد. سالخوردگان دزدآب رابه خوبی می شناسندکه دربرخی نقاط آب بصورت چشمه بیرون آمده ودرقدری آنسوتر درزمین فرورفته وبه همین دلیل دزداب خوانده شده است.درسال1302هجری سمشی کابینه دستوربه آبادانی شهرداده ودرسال 1309هجری شمسی بنابه پیشنهاد تیمسار جهانبانی نام شهربه زاهدان تغییریافت.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
زبان ابزار است برای روبط انسانها, اصطلاح من در آوردی کومونیستهای ایرانی است. چون سواد شان هم پوشالی است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای تبریزی.... اگر این جمله شما که نوشته اید (( زبان ابزاری برای پیوند میان انسان ها و ابزاری برای پیام رسانی است و جز این هیچ ارزش دیگری ندارد)) را در جلو یکی از اعضای هئیت تحریر دیکشنری آکسفورد قرار دهیم , اگر (( عصبانی )) نشود , حتم دارم که سکوت نخواهد کرد. قسمت اول جمله شما « زبان ابزاری برای پیوند انسانها» نشانگر آن است که متاسفانه شما رابطه های انسانی را با (( دستور عمل کامپیوتر و روبات ها )) عوضی میگیرید. شما با یک زبان مشخص می توانید یک کامپیوتر و یا یک روبات را برنامه ریزی بکنید و با پیوند زبانی کامپیوتر و یا روبات با « مغز های الکترونیکی» , کارهای را انجام بدهد. خوشیختانه تکنولوژی به آن حدی رسیده است که شما حتی با صحبت کردن میتوانید در کامپیوتر ها و سایر وسایل الکترونیک کتاب بنویسید. شما با همین آی فون 6 , با داشتن برنامه « سیری» متوانید رابطه بین انسان و ماشین را

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عبدالبربه زاهدانی ! علت اینکه من جواب کامنت هایت را میدم از شخصیت ادبی- اجتماعی شما نیست ، بلکه شما ادم عادی هستی که وظیفه خود میدانم ، اطلاعات و دانش خودم هر چند ناچیز ولی حقیقیی را بعنوان یک بلوچ به شما برسانم تا شاید دست از لج بازی و تنفر نسبت به ملت ترک بردارید .
1- قریب باتفاق جمعیت زاهدان بلوچ هستند- براهویی هم یکی از قبایل بزرگ بلوچ بشمار میرود.بخش خیلی کمی از سیکهای هند هم ساکن زاهدان هستند. فارسها (بیرجندیها، یزدیها و...) بخش دیگری از جمعیت زاهدان هستند.
2- حروف الفبای زبانهای فارسی ، اردو ، بلوچی و.... عربی است. چونکه حروف ٹ، ڈ و.. در زبان بلوچی و اردو خیلی رایج و شبهاهت دارند ،باعث شده اند که شما فرق زبان بلوچی و اردو را ندانید.
3- اگر شما از فارسهای سنی مذهب هستید، پس بنابراین شما بیرجندی هستید ، که تعداشان در زاهدان کم نیست.
4- تنفر و دشمنی تنها بخودت لطمه میزند. و تفرقه
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، من باورمند به تک میهنی (اینترناسیونالیسم) هستم و زبان برای باورمندان به تک میهنی ابزاری برای پیوند میان انسان ها و ابزاری برای پیام رسانی است و جز این هیچ ارزش دیگری ندارد و سخن گفتن به یک زبان ویژه نشانه برتری هیچکس بر دیگری نیست! زبان کاربردی هفتاد میلیون ایرانی هم اگر فارسی یا ترکی یا عربی یا انگلیسی یا روسی یا ماندارین یا فرانسوی یا اسپانیولی یا ایتالیائی و یا هر زبان دیگری باشد می تواند باشد و دیدگاه من درباره زبان ها بی سویانه است اما چون زبانی که به نادرست (فارسی) نامیده می شود و نام درست آن (دری) است هم اکنون زبان کاربردی هفتاد میلیون ایرانی است من نه برای فسیل هائی که در فرامرز و در اروپا و آمریکا نشسته اند و از بس خورده و نوشیده اند که از سیری دارند می ترکند بلکه برای جوانان کم سن و سال و ساده دلی که پژوهش های ژرفی در این زمینه ها نداشته اند ناچارم .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این چهره مغولی غیر ایرانی ، یادگار سربازان کارتاژ از شمال افریقا ، یا از قایفرانان فنیقیه در فلسطین و لبنان است . اگر هالیوود نیاز به سیاهی لشکر برای فیلم فرعون - موسی دارد باید از او استفاده کند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
وای وای وای وای وای
اینی که نوشتی توسط نرم افزار گوگل ترنس لیت و به زبان اردو بود عزیز دلم واقعا دلم برات سوخت که نمیدونی من خط اردو را میشناسم چرا اینقدر خودات رو اذیت میکنی فکر کردی خیلی زرنگی واقعا شما تورک ها رو باید با استعداد ترین مردم ایران در خود زرنگ پنداری به حساب اورد (ولی در عمل همون شایعه درسته)
به قول خامنه ای تورک : ملت تورک بداند که بلوچ ها در زاهدان یک سوم جمعیت را تشکیل میدهند بقیه اقوام فارس و سیک و براهویی و دهواری و زابلی و دراویدبی بقیه جمعیت استان اند تو که نمیتونی یک جمله به زبان بلوچی بنویسی میری تو گوگل ترنس لیت که متاسفانه تنها اردو داره جمله فارسی مینویسی معنی اردو ان را کپی پیست میکنی میگی بلوچ هستی
اره من فارس نیستم اصلا توی ایران فارس نیست اگر صد هزار تا فارس واقعی توی ایران بود به قصاص اجداد شان یک تورک را زنده نمیگذاشتند (توکی کله مناره ساز)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نام من عبد الربه و نام خانوادگی من زاهدانی هست نام خودام را پدر ام روی من گذاشتته و نام خانوادگی ام را هم در سال 1304 طبق لایه سجل احوال طبق توافق طایفه ما که از فارس های زاهدان بودند بر روی همه خانوار های ما گذاشتند و بنده ان زمان تشریف نداشتم که نام دیگری بر روی فامیل ام بگذارام اسم ام هم به دلیل سنی بودن این جوری است
2- چهره ادم هندی و عربی باشه ولی زردپوست مغولی توکی یاکوت و قرقیزی چینی زاده نباشه
3- با این سبک گفتار تورک ها دارام شک میکنم که راستی راستی بعضی شایعات درباره شماها درست باشه(تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها)
4-درباره کامنتی هم که با نام بلوچ گذاشتی از همان اول معلوم بود کسی که نداند فرق براهویی با بلوچ مثل فرق عرب و تورک است و یا بولاغ یک فامیل بلوچی است بلوچ نیست

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خب پس رسوا شد هرکه در او غش بود . الهی شکر که چهره من شبیه مغول ها نیست و همچنین تورک های زردپوست اغوزی
بهتر بود با نام قومیت های دیگر کامنت نمیگذاشتی تورک عزیز که اینجوری رسوا نشوی
اگر من یمنی باشم و شهرهای عدن و مکلا و تعز و صنعا و ابین و حضر موت و الحدیده زادگاهم باشد به شما تورک مربوط نیست و نمیخواهم وکیل مدافع خودخوانده تورک داشته باشم
و اگر زاهدان و زابل و چابهار و میرجاوه زادگاهم باشد نمیخواهم یک پانترک که بوی گند اش تمام این تارنگار را برداشته و هر روز با یک نام کامنت مینویسد با نام کورد و لر و بلوچ و فارس و عرب نفرت از فارس را پراکنده میکند با من سر و کاری داشته باشد
با تورک ها دشمن ام حالا اگر حوثی یا فارس باشم چون تورک تنها دشمنی با فارس دارد و نه جمهوری تورکان قزلباش ولایت فقیه و نه ظلم و تبعیض
از شاعری
من انم که در پای خوکان نریزم ..مر این گوهری در لفظ دری را

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تا مساله ستم ملی و حق تعیین سرنوشت و این قبیل مقوله ها در سایت ها و پالتاک و دیگر رسانه ها مطرح میشود ، قلم چرکین شوونیست ها به کار می افتد تا هرصدائی که در افشای شوونیسم و در دفاع از حقوق پایمال شده ملتهای تحت ستم بلند میشود، آنا خفه شود . یکی از حربه های شوونیست های ضد دموکرات توسل به فحاشی و حمله و هتاکی و ترور شخصیت و داد و بیداد راه انداختن است و یکی دیگر، وارونه نشان دادن تاریخ، مشتی دروغ به جای تاریخ گذشته انسانها تحویل خواننده دادن و سکوت در مورد برخی اتفاقات تاریخی " نا مطلوب" می باشد. تاریخ نویسان شوونیست در عین حال که از کورش، شخصیتی رئوف و مهربان و مدافع حقوق بشر میسازند، و رضا شاه، دیکتاتور آزادیکش را بانی ایران نوین قلمداد میکنند، بر دهان کسانی میکوبند که حرفی از شخصیت های برجسته تاریخ معاصر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آینده ایران را فرزندان دلیر آذربایجان رقم خواهند زد. بهمن موحدی و ستاره سرخ استالینی، از لجن پراکنی دست بکشید و بروید سرزمین موعودتان چین و روسیه و کره شمالی. ایران را رها کنید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جالب است. شاهد تو شده توکلی! به به

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عبدالربه زاهدانی ! بلوچها به عنوان یک ملت از قرن دهم میلادی توسط تاریخدانان و جغرافی دانان عرب «بلوص» و یا قوم «بلوچ» نامبرده میشوند. متالفان قرون وسطی (ال- مقدسی، ابوال- قاسم ابن هیکل و غیره) این بخش شرق میانه را قبل از نادرشاه بلوچستان نامیده اند. بلوچستان بین سالهای 1872- 1891 توسط حاکمان وقت انگلیس، بویژه مامور سیاسی انگلیس گلداسمیت به سه قسمت تقسیم بندی شد، بلوچستان شمالی (افغانستان) ، بلوچستان شرقی (هند) و بلوچستان غربی. همزمان با تشکیل کشور پاکستان در سال 1947، در 11 اگست همان سال استقلال بلوچستان از هند توسط رسانه های ان دوره انگلیس و رادیو دهلی اعلام گردید. که متاسفانه بعد از گذشت مدتی نه چندان زیاد به اشغال ارتش انگلیس - پاکستان در امد. مکران نام تاریخی بلوچستان است و بیشتر از نیمی از ساکنان سیستان بلوچ هستند.کسانی که خودشان را سیستانی مینامند،.... از دیگر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عبدالربه زاهدنی ! تو خودت را زاهدانی جا زدی و میخواهی هر چه تنفر و کینه که نسبت به ترکها داری بنام زاهدانیها (بلوچ ها) تمام شود ،و بین ملت بلوچ و ملت ترک به خیال خودت تفرقه ایجاد کنی. خیلی ادم کوته اندیش و تنگ نظری هستی . میگی فارس هستم ؟ ولی از نامت پیداست که چرند میگی. این جمله بلوچی را هم بدوستان بلوچ ات ( اگر واقعا دوستی داریی) بگو برایت ترجمه کنند. ڈڈ ؤ جاندراہُ باتۓ، سوبین باتۓ۔

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پس بر طبق دلایل جناب تبریزی گفته همه این پان پانهاهمشه کشگ در کشگند.
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست ناسیونالیست و پان ترک ما جناب آقای حسن جداری در یادداشت (کامنت) شماره 65858 پس از گفتن چند بد و بیراه به من گفتاوردهائی دروغین از مرا نیز نوشته است! برای نمونه ایشان نوشته است: ( ..... ایشان می گویند به کار بستن عبارات ملت، چند ملیتی و کثیرالمله در مورد ایران همه بی خود و غلط است! ..... ) اما همه می توانند ببینند که من در یادداشت شماره 65852 این چنین نوشته ام: ( ..... من می پذیرم که ایران کشوری چندبومی یا چند ملیتی یا کثیرالمله و یا آن چنان که در زبان انگلیسی گفته می شود Multinational است ..... ) نوشته من کجا و گفتاورد سر تا پا وارونه آقای حسن جداری از من کجا؟! آن هم در برابر چشم همگان!!! ***** پس از بد و بیراه های فراوان و این که ایشان سخن مرا درباره نام درست زبان کنونی ایرانیان که (دری) است نمی پذیرد در پایان ایشان می پرسد: .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای حسن جداری ، اینهمه در کامنت خود به من پرخاش و توهین کردید تا از جواب دادن به انتقاد من فرار کنید. بی معلوماتی شما در حدیست که وجود ملت سویس و ملت بلژیک را انکار میکنید! بروید این حرف را در سویس و بلژیک بگویید تا همه به حرفتان بخندند. آخر شماکه اینهمه ادعا دارید و به زمین و زمان ناسزا میگویید چطور در معنی ساده ترین واژه های سیاسی درمانده هستید؟ اگر بجز توهین چیز دیگری هم بلدید لطفا بگویید با چه استدلالی میگویید ملت سویس و ملت کانادا و ملت بلژیک وجود ندارند. اینجاست که میگویم شما اصلا معنی این کلمه را نمیدانید همانطوری که معنی شوونیست و راسیست را نمیدانید و فقط برای بزرگ نشان دادن خودتان این واژه ها را مثل نقل و نبات بکار میبرید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به تورک سرافراز یا همان ایرانی
شما مثل اینکه حالتان خوب نیست ویا توهم توطئه دارید، من هیچ گونه آشنایی و رابطه فامیلی با آن دو برادر ندارم ، آقای توکلی می توانند توضیح دهند، در ضمن فردی با نام من کامنت می گذاشت که جناب آقای توکلی تصدیق کردند وتوضیح دادند این فرد از انگلیس با آی پی های مختلف با نام من کامنت می گذاشت. بعد شما اصلا متوجه هستید چه می نویسد،نوشته اید( پان فارس شوونیست ضدایرانی!!!!؟؟) شما معنی این واژه ها را نمی دانید، شما یا یک تجزیه طلب افراطی هستید ویا یک سلطنت طلب افراطی ویا طرفدار رژیم جمهوری اسلامی که اینگونه غیر اخلاقی وشدید به من حمله می کنید وقصد تخریب من را دارید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تو که خودت فارس هستی چرا اسمت فامیلت را زاهدانی گذاشتی اسمت هم اسم حوثی است. چهره هندی ات را نشان بده تا سایت منور شود

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای جداری اقای تبریزی و دوستانش می خواهند بحث حق تعین سرنوشت و ستم ملی در ایران را به بازی با لغات بکشانند هدف اینها منحرف کردن بحث ستم ملی در ایران به بحثهای دیگر و گرفتن وقت شما و خوانندگان است. کلان کار این اقا با نام تبریزی و با ستاره قلابی در این سایت همین است..و حالا چبهای ازربایجان ببینند یک چپ فارس امکان ندارد از افراطی ترین و شوونیست ترین افراد یا سازمان فارس انتقاد کنند حالا جه برسد به حمله کردن و یا نقد کردن این افراطی ها. و من مطمعن هستم اکرلازم باشد چپ مرکز یا همان فارس از این افراطی ها همایت و دفاع خواهد کرد. وقت ان رسیده است ما چبهای ازربایجان به خود اییم و اگر پیشرو حرکت ملی نیستیم حداقل در کنار ان باشیم.ما زمن احترام به خواستهای سوسیالیسم خواهان باز شدن پرونده خاک خورده مسئله ملی در ایران توسط چبهای ایران بخصوص چبهای ازربایجان هستیم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بتدریج معلوم میشود، شخص باصطلاح "تبریزی" نامی با آرم ستاره استالین ، و یا بهتر بگوئیم شخص "صندوقی" که خود را مثل محجبه ها در صندوق نهان کرده، با این پارزیت های ضد دمکراتیک، مایه خنده خوانندگان میشود. این پانفارس خجالتی، کم سواد و ....، که خود را از چشم خوانندگان پنهان میدارد، و از دیگران در نوشتن واژه های لاتین ایراد میگیرد، و میخواهد وانمود کند، آدم گویا متخصصی است، اگر ایشان سواد علمی دارد، ممکن است بفرماید در کدام دانشگاه، در کدام رشته تحصیل کرده است؟ یا دارد از خودش ماده صادرمی کند؟ .... ایشان هنوز نمیداند، بوم تنها زمین و شهر معنا نمی دهد، بلکه معناهای گوناگونی دارد، و معنای دیگر آن جغد، و یا بوم؛ و بوف است. رجوع شود به لغت نامه دهخدا. کتاب بوف کورصادق هدایت

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بااحترام به زبان فارسي زبان ملت وخلق فارس ,همزمان انزجاروتنفراززبان دولتي وقاتل حاكم كه زبانهاي ملل ديگررا به پشتيباني سرنيزه هاي شاه وشيخ قدغن كرده است.جناب "طبريزي،طبريذي,...."زبان شيرين!!!فارسي ميگويد"دشمن دانا به إز نادان دوست".شما بااين پريشان گوئي هاي فوق ارتجاعي وكلمات بي ربط به زبان مادري مليونهاهموطن اهانت ميكني! شما كه شعب عربي خلق راملت مينامي يعني هنوز فرق خلق ومدت رانفهميده اي!اگر ميداني توضيح بده فرق خلق وملت را

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
1- یولاغ نه و بولاغ حالا فهمیدی بلوچ نیستی
2-اسامی طوایف بلوچ را از اینترنت خوب پیدا کردی حالا شماره سه رو جواب بده
3- همین متنی رو که بالا نوشتی به زبان بلوچی بنویس پانترک عزیز تا رسوا شود هرکه در او غش باشد(من فارس ام ولی دوست بلوچ دارام که برای من معنی کند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
1- ادم فروشی بهتر از شرف فروشی هست
2- اسم بلوچستان من دراوردی است چون حتی نمیتوانی این نام را در یک منبع تاریخی با قدمت بیشتر از 150 سال نشان دهی نام تاریخی این منطقه مکران بوده و هست و نه بلوچستان(خواهشا نام بلوچ شاهنامه را که در گیلان زندگی میکردند مثال نزن)
3- از کجا میخواهی اثباط کنی من حوثی و یمنی هستم
....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست شوونیست ما " تبریزی"بار دیگر قلم در دست گرفته و در رد وجود ستم ملی در ایران مطالبی بیان داشته است که عدم درک کامل اورا از مفهوم ملت و مقوله ملی و ستم ملی درکشوری نظیر ایران که در آن ملت های مختلف زندگی می کنند، نشان میدهد." تبریزی" آنچنانکه تشخیص داده ام کوشش میکند همواره در نوشته هایش حکم صادر کند آنهم حکم قاطع . مثلا ایشان می گویند اصطلاح زبان فارسی غلط است و باید به جای آن از اصطلاح دری استفاده شود. یعنی به جای زبان فارسی باید بگوئیم زبان دری. حال آنکه این حکم قاطع ایشان کاملا من در آوردی و از ریشه غلط است . در واقع امر اصطلاح زبان فارسی فرقی با عبارت زبان دری ندارد . این زبان را گاهی زبان فارسی می گویند . گاهی هم زبان دری و گاهی نیز در این مورد از اصطلاح فارسی دری استفاده میشود....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
همه میدانند برادران موحدی و فضائل عزیزان، دستشان در یک کاسه بود!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بهمن موحدی پان فارس شوونیست ضدایرانی است. نکند تو از آن برادران موحدی هستی که از ایران خارج شدند؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
راسیسم و فاشیسم تجزیه طلب ترک را باید در هر لباس و با هر ابزاری افشا کرد و در هم کوبید .کسانیکه در این سایت به ترور شخصیت و انکار تمدن و فرهنگ و تغیر نام کشور و اشخاص می پردازند باید رسوا شوند . کسانیکه خشک شدن آب ارومیه و باخت تاراختور و آمدت زلزله و اشغال قره باغ و مهاجرت آذری ها به تهران را تسخیر قارس و ایرانی میدانند باید خاکمالی گردند . راسیسم ترک آذری که خودرا دشمن فارس و کرد و ارمنی و ایرانی میداند ، همزاد و نیرویی است به موازات داعش که برای آینده بشریت خطرناک است . مردم و حکومت فعلی و حکومت آینده چنانچه این چند نفر را پیدا کنند باید با تیر و کمان آرش بسوی دیوار چین و مزار شامانی چنگیز شلیک کنند تا بفهمند جایشان در خاورمیانه و آسیای صغیر و قفقاز و فلات ایران نیست و باید روانه چین و سیبریه و مغولستان شوند .
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، مر شما را گفتم پیش از این که به کارگیری واژه (ملت) به جای واژه Nation کاری نادرست است چرا که برابر واژه Nation فرنگی در زبان عربی (شعب Shab) و در زبان پارسی (بوم) است، از این روی به کارگیری واژه نیمه پارسی و نیمه عربی (چندملیتی) به جای واژه فرنگی Multinational نیز نادرست است! گاهی کسانی پیدا می شوند که واژه عربی (کثیرالمله) را به جای واژه فرنگی Multinational به کار می برند که آن نیز نادرست است! برابر این واژه فرنگی در زبان عربی (کثیرالشعب) و در زبان پارسی (چندبومی) است و به کارگیری واژگان (چند ملیتی) و یا (کثیرالمله) نادرست است! ***** باری، من می پذیرم که ایران کشوری چندبومی یا چند ملیتی یا کثیرالمله و یا آن چنان که در زبان انگلیسی گفته می شود Multinational است و در جهان کنونی به سختی می توان کشوری را یافت که چندبومی نبوده و تک بومی باشد! در سرزمین ایران نیز ترک ها و .....
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به کارگیری واژه های توهین آمیز و این که کسی خوش چهره است و بدچهره است و ..... در گفتگوهای سیاسی بی ارزشند و با چنین سخنانی هرگز باور دگران دگرش نمی کند، از خدا خواهیم توفیق ادب / بی ادب محروم ماند از لطف رب ***** خدایا همه را به راه چپ هدایت بفرما ! آمین، یا رب العالمین!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای بهمن موحدی تو را شناختم. تو از برادران موحدی (امیرحسین و امین) هستی و حالا نامت را به (بهمن) تغییر داده ای جهت فریب دیگران! تو شوونیست پان فارس ضدایرانی خطرناکی هستی.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای بهمن موحدی، هدفت از این همه لجن پراکنی به تورکها چیست؟ تورکها در اکثریت هستند و در آینده ایران نقش اساسی را بازی میکنند. برو سفره ی خودت را در جای دیگر پهن کن. تو یک پان فارس شوونیست ضد ایرانی هستی.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از دست دو شوونیست ضد دموکرات به نامهای " تبریزی" و بهمن موحدی خلاص نشده، افتادیم به چنگ شوونیستی به نام " ایستا" که در تهمت زدن.... سبقت از آن دو تن برده . در چند سطری که ظاهرا در نقد مقاله من نوشته - نمیدانم مقاله را خوانده یانه - چیزی جز فضل فروشی بورژوامآبانه، تحقیر و کوچک کردن طرف مخالف و دشمنی کینه توزانه وجود ندارد. این آدم ....در همان چند سطر نوشته آکنده از تهمت و کینه ورزی،مرا مخاطب قرار داده مینویسد . " .... معنی مفاهیم ابتدائی سیاسی مانند واژه ملت را نمیدانید. مجبور نیستید مرتب دست به " قلم" برید و ...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
استخانلو عکس خودت را بذار ببینیم چقدر خوشکل هستی. فکر میکنم چشمهایت عین المانیها باشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به شخص "ایستا" که حتا کلاس سیکل دبیرستان را نیز ندارد، عیب است، پا از گلیم خود فراتر گذاشته، بطور بی ادبانه، به محضر شاعر گرامی آزربایجان، جناب حسن جداری، ....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به پان ترکی به نام علی
خلق ایران از آذربایجانی وگیلک ومازندرانی و شیرازی وکرد وبلوچ وعرب خوزستانی و..... منتظر فرصت هستند تا رژیم جنایتکار وچپاولگر جمهوری اسلامی را جارو کنند وبه زباله دانی بیاندازند وپس از آن به سراغ تجزیه طلبان پان ترک وپان کرد وپان عرب خواهند رفت و آنها را نیز کنار آخوندهای ضد بشر خواهند فرستاد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این بهمن موحدی، پان فارس است! او فیلم بازی میکند و جدیدا هم به دروغ میگوید که یک نفر با اسم من کامنت میگذارد. تمام این نقشه های از پیش تعیین شده ایشان، برای مظلوم نمایی و تحریف افکار دیگران است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای حسن جداری شما که معلوماتتان در حدیست که نوشته هایتان پراز غلط دیکته ای و دستوری است و معنی مفاهیم ابتدایی سیاسی مانند واژه ملت را نمیدانید مجبور نیستید مرتب دست به "قلم" برید و مشت بیمایگی خودرا بیشتر از پیش باز نمایید. آقای جداری معنی ملت آن چیزی نیست که شما تعریف میکنید. ملت سویس به چهار زبان مختلف صحبت میکند ولی باز یک ملت است. شما که واژه شوونیست را مثل نقل و نبات به این و آن نسبت میدهید اصلا معنی این کلمه را نمیدانید. فکرمیکنید اگر نوشته های نژادپرستانه پانترکی بنویسید مورد توجه کسانی قرار میگیرید! یاد برادر .... می افتم که چون هیچکس به او توجهی نمیکرد عاقبت به عمل عجیبی دست زد که همگان لاجرم به او توجه کردند! آقای جداری نوشته های شما ارزش علمی و استدلالی ندارد و فقط یک مشت شعار نژادپرستانه پانترکیست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ترا بخدا به چهره این شخص نگاه کنید . اصلا حتی شبیه خاورمیانه هایی ها هم نیست تا چه برسد به چهره ایرانی . مثل لوایی ها اینها نیاز به خودشناسی و دفع از خودبیگانگی دارند تا بقول غربیها اول با خود آشتی کنند و بعد به انسان عشق بورزند . بی دلیل نبود که مارکس در آثارش اینهمه به مقوله از خودبیگانگی اهمیت میداد . از خودبیگانگی شونیسم ترک بدلیل تحقیر و نداشتن هویت و اعتماد به نفس است که از داعش و اردوغان و اسرائیل و چنگیز ومغول حمایت میکند .هیتلر یک دستش فلج بود و ناتوانی جتسی داشت . گوبلز یک پایش فلج بود و قدش 155 سانتیمتر . گورینگ شکم گنده هیکلی زنانه داشت و معتاد بود . اینها سران فاشیسم دم از نجات و هویت و آلمان بزرگ و گرگ های خاکستری و سگ ژرمن میزدند . حال ببینید چه کسانی به فارس و ایرانی و کرد و ارمنی در این سایت فارسی زبان ایرانی مدام در خانه میزبان به وی توهین میکنند .توفو چرخ گردون توفو !

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقایی بدون هچ نام به فعالین ملی آزربایجان هی توحین می کند . ما هم نمی دانیم به چه اسمی به این شخص جواب بدهیم
پیشنهاد من به ایران گلوبال این است که داشتن اسم معمولی که روی انسان گذاشته میشود برای کامنت گذاران الزامی باشد.
کسی که جرعت ندارد یک اسم برای خودش بگذارد ان هچ نقشی در معادلات سیاسی و اجتماعی ایران نخواهد داشت فقط پهلوان پشت کامپیوتر است
به هر حال حرکت ملی ازربایجان چه در داخل و چه در خارج با قدرت به پیش می رود و به نظر می رسد روز موعود زودتر از انکه ما فکر میکنیم فرا خواهد رسید. سردمداران جمهوری اسلامی در حال خارج کردن پولها و طلاء ها از ایران هستند.
با اینکه بیکاری و گرانی برای خلق ازربایجان فشار آورده است اما برای یک انقلاب دیگر و حرکت سرنوشت ساز آمادگی کامل دارند تا استسمار گران شوونیست فارس و پشتیبانان خارجی انهارا برای همیشه به زباله دان تاریخ بفرستندن

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سیستان اسم من درآوردی که به بلوچستان چسبانده اند ....ها هم آدم فروشهای حکومتهای شاه و شیخ در بلوچستان بوده اند. تو هم یا حوثی هستی یا زابلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عزیزم با نام من کامنت نگذار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با معذرت خواهی از خوانندگان گرامی در قسمتی از نوشته این جانب در پاسخگوئی به بهمن موحدی ، به جای موحدی، مفیدی تایپ شده که بدینوسیله اصلاح مبشود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
كساني مثل "تبريزي" وبحمن موهدي!!!(بهمن موحدي)متوجه باشند كه جناب استادحسن جداري دبيرفرهنگي كنفدراسيون جهاني دانشجويان ايراني درسالهاي ١٩٦٨-١٩٦٩ ميلادي،ازجناح چب كنفدراسيون ضمن هزاران مقاله وكنفرانس درموردمساله ملي ازديدگاه چپ ماركسيست،آنچنان سابقه درخشاني درمبارزه عليه رژيمهاي پان فارس تركان پهلوي ورژيم فارسي اسلامي دارد ....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
افسوس

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چقدر بعضی از این شوونیست های برتری طلب نظیر بهمن موحدیT آدمهای بی منطق، تهمت زن و دروغ پرداز هستند. ..... جالب این است که اافراد شوونیستی نظیر بهمن موحدی که کینه به خلق ترک آذربایجان و دیگر ملت های تحت ستم ایران در هر سطر نوشته هایشان مشهود و نمایاناست، خود را چپ هم میدانند. یک چپ واقعی کسی را می گویند که علیه همه ستمگری های موجود در جامعه اسیر و دربند، موضع قاطع اتخاذ کرده و با تمام نیرو علیه هر گونه ظلم و تعدی رژیمهای ارتجاعی و سرکوبگر نظیر رژیم جمهوری اسلامی مبارزه کند. شما شوونیست های دو آتشه بیجا و مذبوحانه می کوشید خود را چپ و سوسیا لیست ...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای باصطلاح "تبریزی" و یا بهتر بگوئیم آقای "صندوقی " که خود را از چشم خوانندگان در صندوق نهان کرده، ادعا میکند، زبان و فرهنگ ملل ایران ارزشی برای وی ندارد. زیرا او در فکر عیش شکم است. و انگار که در اروپا گشنگی میکشد، در آرزوی شکم پرستی خویش، اغلب حسرت غذا های ایرانی را میکشد، و مدام ازچلوکباب، چلو مرغ، چلو برگ، سنگک تازه، باغلا قاتق، و انواع غذا های لذید و اشربه های مفید شرابهای سیاه فرانسوی، ویسکی یخ زده اسکاتلندی، خاویار دریای خزر را چنان با حسرت توصیف ناپدیر بر زبان می راند، که دل انسان کباب میشود. گوئی مدام در زندگی گشنگی میکشد، در اغلب نوشته هایش ازغذا های لذید و متنوع ایرانی صحبت میکند. بنا به ادعای وی، او گویا در فکرعیش و نوش، شکم پرستان خرده بورژواهای مسلمان است. برای او فرهنگ و زبان، و علم و دانش اهمییتی ندارد. برای وی شکم و شکم پرستی از هر چیزی مهم است. برای او

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
راه سرکوب حرکتهای تجزیه طلبانه:
1- اسکان پناهندگان خارجی در مناطق قومی( مثل اتحادیه اروپا باید هر منطقه سهمیه مشخصی ماتناسب با اامکانات دذاشته باشد در حالیکه الان چون قدرت دست تاتار و تازی است عملا قضیه برعکش شده) در ان هنگام خواسته اصلی این قومگرایان اخراج مهاجران میشود و ناله و شکایت از بیکاری جوانانشان و تجاوز به زنانشان و یک پایشان به درمانگاه سل و یکی به بیمارستان برای مداوای وبا( مثل آنچه در کرمان و یزد و حاشیه اصفهان و تهران وجود درد)
2- کمی مساحمه در برابر داعش برای رسیدن تیر و تکش آن به آذری و کرد و عرب تا ارزش امنیتی که در ایران در پناه وسعت و جمعیت کشور بزرگ ایران دارند چیست
3- شناسایی و اخراج اتباع غیر ایرانی که در سایه تساهل و تسامح دولت غیر قانونی در مناطق مرزی زندگی می کنند و بعد از تهیه اسناد هویتی جعلی و دزدی یک شبه فعال حقوق قومی و مدعی ستم ملی میشوند!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با سلام خدمت شما آقای انزابی
همانطور که پیشتر عرض کردم منافع مشترک اقتصادی وسیاسی ساکنین یک جغرافیای سیاسی با هر نژاد وزبان وفرهنگ ودین تعریف ملت محسوب می شود. تعریف واقعی ملت همان تعریفی است که شما به عنوان تعریف حقوقی از آن یاد کردید وباید به شما عرض کنم آن تعریفی که شما به عنوان تعریف اصلی ملت از آن یاد کردید از دیدگاه منسوخ شده ناسیونالیستی است وارتجاعی وتاریخ گذشته است . دیگر اینکه هر کشوری شرایط فرهنگی وسیاسی واقتصادی و ژئوپلوتیک خود را دارد ونباید ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کرد کشور ما در منطقه حساسی قرار دارد و تبلیغ عنوان جعلی ملیتهای ایران وتجزیه طلبی وفدرالیسم قومی ممکن است باعث جنگ داخلی شود.
بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی با ایجاد کمون های استانی ویا شوراهای شهر واستان مانند مدل سوئد مشکل اتنیکی ایران حل خواهد شد و زبان وفرهنگ ساکنین ایران محترم شمرده خواهد شد وزبان فارسی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عبدالربه زاهدانی! بولان یکی از نامهای اصیل بلوچی مانند گوهرام، چاکر ، میر جلال ، شیهک ، کریچ ،همبل و.....است، من هم از طایفه گمشادزهی، ریگی، شه بخش، نارویی، براهویی، شهنوازی و....بلوچ هستم. و در شهر زاهدان محله چهار راه رسولی، شیراباد، کریم اباد، جاده قدیم گوربند و......زندگی میکنم . و یکی از مشخصات فرهنگی بلوچها احترام گذاشتن به خود و تمام مردم ایران و جهان(ترک، کرد، فارس و....) میباشد. یولاغ هم خودت هستی. مردم ایران خوب بلوچها را از غیر بلوچها تشخیص میدهند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
السلام علیکم یا دوپیغمبر الموحدی علیه السلام.هردوموحدی ها.شما آچمز شده وسرکلاف راگم کرده اید.من غیرت وشرف ودغدغه حسنی راکه فرزنددلبند خودراکه ازدوستان مابوداعدام شد را به صدتابی غیرت تورکی همچون موسوی.خامنه ایی.تبریزی . جبارزاده .بنی صدر وو..که تورک بی دغدغه برای آزربایجان هستند نمی دهم .همچنین من اتفاقادرتهران وآزربایجان پایتخت انتخابی بزرگ قاجارآغامحمدخان هستم .این شماییدکه خبرازآزربایجان وایران ندارید.شماییدکه نمی دانید،درمیادین ورزشی ودربین مردم چه شعارهایی داده میشود.این شماییدکه که ازخوزستان وازبلوچستان وازکردستان خبرندارید.فکرمیکنیدمن درپاریس ویادرلندن نشسته چرندیات تعدادی متوهم دوران تفکرشاهنشاهی راگوش میکنم.من دربین مردم نیزحرفم رامیزنم وهم درسازماندهی هزاران نفرازهمفکران خود،همکاری تنگاتنگ دارم.شمافکرمیکنید.با راه بیراهه نشان دادن میتوانیدکاری کنیدودلخوشید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هم میهن گرامی، کسی که به هیتلر سوسیالیست بگوید اصلا ارزش جواب دادن ندارد، هیتلر وحزبش با کمک بورژوازی آلمان به قدرت رسید و وظیفه اش سرکوب کارگران به پا خواسته وسوسیالیستها وکمونیستهای آلمانی بود، کارل هارر ودر کسلر وهیتلر موذیانه با چسباندن نام سوسیالیسم وکارگران(یا ناسیونال سوسیالیسم) به حزب فاشیستی وبورژوای خود قصد فریب وگمراه کردن مردم آلمان و سرکوب سوسیالیستها وکمونیستها را داشتند. حاکمیت لیبرال بورژوازی هرکجا نمی تواند در مقابل توده های کارگری وپیشتازان سوسیالیست وکمونیست آنها مقاومت کند، برای سرکوب آنها، سگهای زنجیری خود را که همان احزاب فاشیستی باشند جلو می اندازند چون لیبرال بورژوازی بنا بر ماهیت ریاکارانه وفریبکارانه خود که ادعای دموکراسی خواهی و آزادیخواهی می کند نمی خواهد چهره واقعی وکثیف خود را به توده ها نشان بدهد برای سرکوب وکشتار از احزاب فاشیستی استفاده می کنند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست عزیزم آقای موحدی (بامدادان) ضمن سلام
یک ملت نامیدن مردم ایران وقومیت نامیدن ملیت های ایران کمکی به یک پارچه ماندن ایران وچند ملیت نامیدن مردمان ایران کمکی به تجزیه ایران نخواهد کرد. تنها عاملی که کمک به یک پارچه ماندن مردمان یک مملکت می کند داشتن حقوق برابر از نظر زبانی فرهنگی اقتصادی وغیره خواهد بود. چه بسا دوتا برادر نمیتوانند باهم زندگی بکنند خانه پدری را تقسیم ودیوار میکشند و هر کس در قسمت خودش زندگی می کند. زن و شوهری با هم نمیتوانند زندگی بکنند وجدا می شوند. که رابطه زن وشوهر یا برادر وبرادر بسیار محکم تر از رابطه افراد یک ملیت (قوم به قول شما) با افراد ملیت دیگر (قوم دیگر) می باشد. با توجه به واقعیت های جوامع بشری دو تعریف را میتوان برای ملت در نظر گرفت 1- تعریف حقوقی ملت 2- تعریف واقعی ملت:

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ایکاش برای تورکعلی بجای کلمه لحن از واژه .... استفاده میکردی . 3-2 ضد کمونیست این صفحه فرزند خلف شاه و آخوند و بورژوازی خون آشام ایران هستند . ببین لاچین اغلب چه مینویسد ! انگار در کره مریخ بوده . دیروز نوشته بود ناسیونال سوسیالیسم هیتلز همان سوسالیسم استالین است . این جناب که در اروپا بزرگ شده فکر میکند هیتلر هم سوسیالیست بوده . انا للاه انا علیه راجعون ! علی را نگاه کن ! این سایت همچون کسی را باید بلوک کند و به .... اورژانس زنگ بزند تا نگذارند وی در جامعه غربی ایجاد خطر برای همنوعان کند . اینها میخواهند برای ترکها هویت کسب کنند . اگر به آذرباجان بروند مردم اینها را لینچ میکنند تا درسی شود برای فاشیسم و راسیسم آینده .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
باز این " تبریزِی" شوونیست در نوشته خود مغلطه کاری کرده و فریاد و خروش ملت های تحت ستم ایران را علیه ستم ملی به باد سخره گرفته است. با شعبده بازی خاص و بازی با الفاظ ، این جناب شوونیست سخت می کوشد .... چنان وانمود کند که هرکس مساله ستم ملی را در ایران مطرح میسازد،این هدف را دنبال می کند که ستمگری های رژیم در زمینه های مختلف، زندگی عمومی، مطرح نگردد. این یک دروغ و بهتان آشکاری است که تنها از قلم .... یک شوونیست برتری طلب تراوش می کند . در ایران اسیر در چنگ رژیم قرون وسطائی جمهوری اسلامی، انواع ستمدیدگی ها و بیدادگریها وجود دارد . ستم بر کارگران و توده های زحمتکش از جانب سرمایه داران و آخوندها و آقازاده های دزد و چپاولگر، ستم بی حد و حصر بر زنان یعنی نصف اهالی کشور، ستم بر معتقدین مذاهب غیر مذهب رسمی، شکنجه و آزار زندانیان سیاسی،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
(ولی بنده از خیلی وقتها پیش نه کامنتها و نه لینکهای این شخص میخوانم. ویا: ولی بنده از خیلی وقتها پیش کامنها و لینکهای این شخص را نمخوانم). پس دوست گرامی فارسی را درست بنویسید تا درست فهمیده شود.
خوب، نخوان! کسی از شما نخواسته و یا شما را دعوت به خواندن آنها نکرده.
به هر حال، هرچند من با همه گفته های ایشون موافق نیستم، اما او تنها ترکی است که به کسی در نوشته هایش توهین نمیکند. شما فکر میکنید همه باید .... نوکر اردوقان باشد تا او را بحساب بیاورید!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این ادبیات ولحن جناب تورک اوغلی مانند ملاحسنی امام جمعه سابق ارومیه است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حالا اگر نام بولاغ بر روی خودات میگذاشتی یه چیزی بولان دیگه یعنی چی ........اصلا تو از کدام طایفه بلوچ ها هستی یا شاید هم اصلا بلوچ نیستی بگو برسی کنم (از لشکر ما بشماران پانترکها که احتمالا نیستی)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
راستی این مسئول کانتها وقت و حوصله ان را دارد که کامنتهای طولانی و لینکهای تبریزی با ستاره سرخ را به خواند ؟ :)
شاید هم ....از خودشان باشد. ولی بنده از خیلی وقتها پیش نه کامنتها و نه لینکهای این شخص را نمی خوانم . ایشان با این کار می خواهد انرژی خوانندگان اینجور مقاله هارا بگیرد :)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
السلام علیکم یاالتبریزی -حیف وحالکه بنظرجناب عالی تبعیض درسرزمین کمونیست حاج پوتین نیست؟آیادرزمان حضرت لنین واستالین فقر وفلاکت درسرزمین شوراهانبود؟آیا درکره شمالی همه دررفاه ومردم درآسایش هستند؟آیا درسرزمینی که شمادرآن متاسفانه بجای ویتنام وکوبا زندگی کرده ومیکنیدیعنی اوروپا فقرو طبقات اقتصادی وجودندارد؟شمایک جارادردنیانمونه بیاوریدکه درآن عدالت اقتصادی وجوددارد.شماچرابجای ایران دراوروپاتشریف دارید وکنارگودنشسته لنگش میگویی؟جای شمابااین نظراتی که میفرمایی باید درکره شمالی وکوبا ومسکوباشدتا دراوروپا؟آقای تبریزی ماهمه میدانیم که شماچپ هم نیستی بلکه یک شئونیست پان ایرانیست بانام کمونیست هستی ومغلطه میکنی.ماهمه میدانیم که شماتبریزی نیستی ....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تو اینقدر باسوادی که نمیدانی نصف استان سیستان و بلوچستان سیستان نام دارد یعنی سرزمین سیستان سرزمین اساطیر ایرانی وفارس های سیستانی در مورد یمن دیگه به من مربوط نیست

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب asad زیادی دور گرفته اید. بهتر نیست دست از این تحریکات بی معنی بردارید و بیشتر نظر خودتان را در مورد یک مسئله مهم بیان کنید و یا بهتر نیست بیشتر از خودتان یاد کنید و پاچه جناب تبریزی را ول کنید؟
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، تبعیض تراشی ها و ستم های من در آوردی ناسیونالیست های پان نامه نویس ایرانی ددمنشی ها و بیدادگری های بی مانند رژیم گدایان مفت خور آخوندی را کمرنگ کرده و بر عمر این رژیم دوزخی می افزایند و با سخنان صد من یک غاز و بی سر و ته ناسیونالیست های پان نامه نویس بر روی نابرابری ها و ستم ها و بیدادهائی که ایرانیان به راستی گرفتار آنها هستند سرپوش گذاشته می شود! چون ناسیونالیست های پان نامه نویس در پان نامه هایشان از بیدادها و ستم ها و نابرابری هائی من درآوردی که در هیچ کجا یافت نمی شوند سخن می گویند نه از بیداد و ستم حقیقی! برای نمونه به نوشته های ناسیونالیست های پان ترک اگر نگاه کنید خواهید دید که در این نوشته ها شکنجه و کشتار هزاران تن در زندان ها و شکنجه گاه های رژیم آخوندی نه تبعیض است، نه ستم است، نه ظلم است، نه حق کشی است! ده برابر شدن بهای نان در بیست و چهار ساعت نیز .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حسن آقا ای همشهری عزیزم چپ ایرانی یعنی فارس با چپ غیر فارس بالخص آذربایجان فرق دارد اگر همین زادگاه چپ فارس بعد ١٣٣٢ را در نظر بگیریم این حضرات در جبهه ملی شکل گرفته و الف بای سیاسی را در یک تشکیلات پان ایرانیست یاد گرفته اند و تاثیر این ناسیونالیست فارس را در تک تک این ها حتی بیژن جزنی میتوان دید اما زادگاه و تاثیر گیری چپ در آذربایجان در همین دوره فرقه دموکرات آذربایجان بوده و بهمین علت مسئله ستم مضاعف و حقوق ملی یکی از اساسی ترین خواست چپ آذربایجان بوده و هست و در این مورد کلی فاکت هست که مستلزم بحث و بررسی است یعنی در یک کلام چپ ایرانی « فارس » دست به دست پان ا یرانست راه میرود و تا به حال نتوانسته با شونیزم فارس مرزبندی کند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خوانندگان سرانجام منتظرند ببینند، آقای باصطلاح تبریزی، که تبریز را ندیده، تبریزی شده است، و مثل امداد های غیبی خود را از چشم خوانندگان مستور مینماید، از پرده محجبه بیرون آمده چهره خود را بر خوانندگان نشان دهد تا مردم ببینند، با کی سر و کار دارند. اینکه نمیشود خوانندگان را مشتی احمق بحساب آورد، هرچه دلش خواست بمردم بگوید، بعد خود را در پستوی خانه نهان کند. کسیکه کار سیاست میکند، لازم است این جرات را نیز داشته باشد، قیافه خود را به جامعه نشان دهد. سیاست! کار ترسویان نیست، کسی از کمینگاه بلا بطرف کامنت نویسان و خوانندگان، تیر نفرت پرتاب کرده، مخفی شود. اگرآقای باصطلاح تبریزی ستاره دار! که با افتخار تمام آرم رفیق خود، استالین را یدک میکشد، کسی که تبریز را ندیده، تبریزی شده است، کسی که بدون اینکه بتواند یک مقاله به زبان تورکو بنویسد، و بخواند، ادعای تورک بودن میکند، این زاگرس نشین شونیست،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چقدر در سایت ها و رسانه ها نیرو و انرژی صرف میشود که این افسانه را اشاعه دهند که فارسی، زبان تحمیلی برای بیش از نصف اهالی کشور، زبان ملی و رسمی ایران و همه ایرانیها میباشد. حال آنکه این زبان در ایران تنها متعلق به خلق فارس بوده و از آن ملت های غیر فارس این کشور نیست. وقتی به درستی گفته میشود زبان فارسی در طول 90 سال گذشته از جانب رژیمهای تمرکز گرای شوونیست و ارتجاعی به ملت های غیر فارس ایران تحمیل شده است ، فریاد شوونیستها و پان - فارسیست ها و پان ایرانیست های " چپ " و راست بلند میشود و بازار تهمت و فحاشی و عربده جوئی گرم میگردد. 90 سال است خلق های تحت ستم آذربایجان، کرد، بلوچ، ترکمن و عرب را ازتحصیل در زبان ملی خود محروم ساخته اند . 90 سال تمام است آداب و رسوم و فرهنگ این ملت ها لکدکوب کرده اند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای جداری.... همانطور که متوجه هستید آقایانی همچون (( بهمن موحدی(بامدادان .. ها)) خیال میکنند که شعار دادن یعنی سیاست..و کسانی که با ادبیّات سیاسی بیشتر آشنائی دارند می دانند که این آقایان با داشتن باورها و عقاید (( سوسیالیست ملی)) , یعنی داشتن همان آرمانهای فاشیست هیتلری است..

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یک میلیون پناهنده سوری به اروپا رفتند اتحادیه اروپا با تعیین سهمیه اجباری آنها را بین تمام اعضا پخش کرد در ایران اما چند میلیون مهاجر عراقی و افغان و ... زندگی می کنند( یعنی غربیها و سازمان ملل به ایران تحمیل کرده اند) اقامت آنها در 19 استان کشور ممنوع است از جمله در آذربایجان و تمام مناطق قومی! یعنی مهاجر کرد عراقی و یا عرب عراقی به ایران آمده دولت خیلی راحت همه را در شهرهای به قول اینها فارسی زبان در یزد و مشهد و اصفهان و ری و ..اسکان دادند! حتی نصف افغانها که نژاد ترک و مغول دارند( ازبک و هزاره= آذری) را در هیچ منطقه به اصطلاح ترک راه ندادند و حاکمیت و رسانه ها هم که در اختیار خود اینهاست سکوت کرده. تمام جنگ زده های خوزستان در شهرهای بقول اینها فارسی زبان اسکان یافتند!
گاز ما را بدون صرف اقتصادی ازسطح دریا به ارتفاع 1000 متری و فاصله دو هزتار کیلومتری از جنوب به آذربایجان می فرستند تا
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
(دنباله) ..... دیده شده اند ندارند و همچنان که رژیم سرنگون شده طالبان در افغانستان را نمی توان رژیم فاشیست فارس افغانستان و یا رژیم شوونیست ترک افغانستان نامید رژیم آخوندی در ایران نیز یک رژیم ناسیونالیست نیست و سخن گفت از ستم ملی و ستم ناسیونالیستی و نابرابری نژادی در سایه رژیم ولایت فقیه بیجاست! از سوی دیگر این ناسیونالیست ها و پیروان پان های رنگارنگ هستند که با فلسفه بافی ها و دلیل تراشی های گوناگون رژیم جمهوری اسلامی را یک رژیم ناسیونالیست می نامند! برای نمونه پان آریاها هنگام یاد کردن از رژیم آخوندی این رژیم را رژیم عرب ها می نامند اما روشن نمی کنند بسیاری از سران رژیم ولایت فقیه که فارس یا ترک هستند چگونه می توانند سردمدار رژیم عرب ها باشند؟! پان آریاها روشن نمی کنند که اگر رژیم آخوندی یک رژیم پان عرب است چرا عرب های اهواز و آبادان و خرمشهر و ماهشهر و سوسنگرد و دزفول و شوش .....
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست ناسیونالیست ما جناب آقای حسن جداری می گوید: ( ..... آقای تبریزی، یک بار هم شده به جای فرستادن خوانندگان سایت ایران گلوبال به سراغ این یا آن نوشته تان در این یا آن نشریه و سایت به طور خلاصه نقطه نظرات چپ خود را در مورد مسأله ملی و ستم ملی در ایران بیان کنید تا سیه روی شود هر که در او غش باشد! ..... ) من نه یک بار بلکه بارها دیدگاه هایم را درباره ناسیونالیسم و ستم ناسیونالیستی و ..... گفته ام! درباره نوشتار دوست ناسیونالیستمان آقای حسن جداری نیز باید گفت که واژه (ملت) واژه ای عربی است و چم آن در زبان پارسی (مردم) است و برابر دانستن واژه (ملت) با واژهNation فرنگی نادرست است! برابر واژه Nation در زبان عربی (شعب) است و برابر واژه Nationalism در زبان عربی (شعوبیة) است و برابر واژه Nationalist در زبان عربی (شعوبی) است و به کارگیری واژه (ملی) به جای واژه (شعبی) نادرست است و برابر واژه .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای حسن جداری با دیدگاه شما در مورد چند ملیتی بودن کشور ایران کاملا موافق هستم. کسانیکه منکر ملل مختلف ایران میشوند ، همین اشخاص به تجزیه ایران سرعت میبخشند. کلا تجزیه طلبی در هیچ قانون بین المللی و کشورهای متمدن جرم و جنایت بشمار نمیرود ، بلکه یک ترم سیاسی - اجتماعی بحساب میاید، نمونه ان همه پرسی برای جدایی اسکاتلند از انگلیس و یا مناطق کاتالونیا و باسک در اسپانیا. ولی متاسفانه در ایران اگر شخصی- ملتی خواستار حقوق انسانی- ملی شان باشد، با تهدید فیزیکی (از نوع صدام حسینی بقول جناب موحدی) تهمت ، اعدام و... مواجهه میشود. به امید انروز که فرهنگ سیاسی در ایران ارتقا یابد و همه ملل ساکن ایران به حقوق انسانی- ملی خود برسند و در کنار هم برادروار و بطور مساوی زندگی کنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-من به هنگام ظهورحضرت پیامبرباآیه های نوین بهمن موحدی دردومین مقاله یامتن، ایشان رایک شئونیست چپ نماورفیق کرمی واقبالی وایستا معرفی کردم وآقای تبریزی را یک شونیست فارس باستاره جعلی سره نویس راهمچون آخوندهای باعمامه وبدون عمامه که درطی سی وهشت سال خادم استعمارگران انگلیس وفرانسه وغرب که همدست پان ایرانیست های کلاه بردارعامل شکست انقلاب مشروطه معرفی کردم .
متاسفانه نفوذ فارس های شئونیست درچپ های ایران ومدینه فاضله کردن ایران وزبان فارسی درطی تاریخ صدساله بزرگترین وشجاع ترین وتیزهوش ترین فرزندان ملت های درون ایران رانیز به عالم توهم وخودبزرگ بینی برده وآنان ناخودآگاه وارداین دنیای توهم عظمت گرایی میشوند.من همیشه به دوستان میگویم که انسان ازگوشت واستخوان تشکیل شده است وقتی فولاد رادرکوره میتوانندذوب کنند ،انسان که خیلی راحت ذوب میشود.پس این دوستان روشنفکرملت های درون ایران آنچنان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به تجزیه طلبان پان وچپ نماهای تجزیه طلب
ما یک ملتیم، یک خلقیم، دارای یک آرمانیم، آرمان ما سرنگونی رژیم جنایتکار وچپاولگر جمهوری اسلامی است، آرمان ما رهایی ازظلم وستم آخوندهای ضد بشر است، آرمان ما رسیدن به آزادی وعدالت است ، آرمان ما رهایی از بند خرافات وارتجاع اسلامی است، آرمان ما مرفه زندگی کردن خلق ایران است، آرمان ما مجازات سران جنایتکار جمهوری اسلامی است. تمام طرحهای دشمنان خلق ایران از آخوندهای ضد بشر وتجزیه طلبان وامپریالیستها برای از بین بردن وحدتمان با شکست روبرو خواهد شد.
خلق شریف ایران به آزادی وعدالت خواهد رسید وآخوندهای ضد بشر وتجزیه طلبان را روانه ...... خواهد کرد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نظراتی ارتجاعی و ضد مارکسیستی که بهمن موحدی نامی در باره مقاله " برتری طلبی قومی و نژادی " ارائه داده است ، مرا بر آن داشت که جوابی هرچه کوتاه به این نظرات شوونیستی، ضد علمی و غیر کمونیستی ایشان بدهم . ما در ایران هم شوونیست راست داریم که تکلیفش روشن است و هم شوونیست "چپ". شوونیست های نوع دوم معمولا نظرات به غایت برتری طلبانه و ضد ملت های تحت ستم را در لباس و پوشش" چپ" به نمایش میگذارند . بدترین و سرسخت ترین شوونیستها همین برتری طلبان درلباس " چپ" می باشند. مبارزه با این قبیل عناصر مزور که با الفاظ فریبنده توده ها را گول میزنند، وظیفه تمام کسانی است که خواهان از بین رفتن تمام ستمگریها و از آنجمله ستم ...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به اپورتونیستهای چپ نمای تجزیه طلب و طرفداران چپ نمای فدرالیسم قومی
مارکس معتقد بود هرجا کشور وملت بزرگتری واز نظر سیاسی یکپارچه تری به وجود آید به نفع جنبش جهانی کارگران خواهد بود ومارکس این روند را مثبت می دانست. مساله ملی وستم ملی از دید مارکسیسم بدین گونه است که ملل دربند وفرودست برملل امپریال واستعمارگر پیروز شوند واین تز به معنی مبارزه ملل ضعیف با ملل امپریال واستعمارگر واشغالگر است.
در باب فدرالیسم هم عرض کنم که فدرالیسمی که برپایه قومیتگرایی وتعصب قومی وزبانی باشد مردود وخطرناک است وفدرالیسم قومی نام دارد. فدرالیسم باید مدرن و اداری باشد مانند آلمان، همچنین کمون های استانی مانند سوئد نیزبی نظیر وعالی است.
بعد از سرنگونی رژیم با پیاده کردن نمونه کمون های استانی سوئد در ایران بدون شک مشکل اتنیکی ایران حل خواهد شد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من مطمئنم که این تبریزی با آن ستاره سرخش که منو یاد ستاره سرخ آن سوخوی سرنگون شده روسی میندازه اصلا تبریزی و ترک نیست و یا آن عبدالربه زاهدانی اصلا گذرش نه به یمن خورده نه به زاهدان و نه بلوچستان. این یک سیاست قدیمی نخ نماشده است که طرف اول میاد میگه من تبریزی هستم من کرد هستم من بلوچ هستم بعد هر چه دهانش میاد به ملل تحت ستم نثار میکنه. اینها را ک گ ب در زمان شوروی در زمان جنگ سرد هم استفاده می کرد و به این متد دزاینفورماسیا می گفتند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بنظر میرسد این پان ایرانیست ها آقایان تبریزی و موحدی برای توجیه شوونیزم خود دست به دامن چپ و چپ نماها میشوند. اگر کسی نوشته های این دو پان را دنبال کند متوجه میشود که این دو با شوونیستها و راستگراهایی چون کرمی و اقبالی همدمند. و بیشتر مطالبشان قبل از خواندن مقاله اصلی آماده است. چون سربازان امام زمان از غیب به همه چیز جواب دارند و تلاش اصلی منحرف کردن بحث اصلی است. هیچ کس با نام و پسوندهایش صاحب جایگاهی نمیشود و این حضرات نیز با سوسیالیسم سوسیالیسم گفتن نمیتوانند شوونیزم خود را قایم کنند. اینان .... پان ایرانیست و پیشمرگان پان فارسیسم هستند.
امیدوارم محیط این صفحه را اینقدر آلوده نقرمایند که مردم خسته شوند. هرچند اینان دنبال خسته کردن مردم برای نشنیدن حقیقت هستند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این آقای پرویز برایش اهمیتی ندارد که موضوع مقاله هایی که در ایران گلوبال انتشار می یابد چه باشد ، فقط می خواهد علیه مبارزین چپ عقده گشایی ولجن پراکنی کند و کینه هیستیریک خود علیه چپها را نمایان کند، ایشان در هرمقاله ای باربط وبی ربط به چپها حمله می کند، جماعت سلطنت طلب کینه تاریخی نسبت به جنبش چپ ایران دارند وباید به سلطنت طلبها گفت که از چپها عصبانی باشید واز این عصبانیت.... بگذریم، آقای پرویز ولی این راهم بدان که حسن جداری چپ نیست بلکه یک چپ نما ویک نژاد گرای ترک به معنای واقعی کلمه است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در ایران یک خلق ویا یک ملت به نام خلق ایران و یا ملت ایران زندگی می کند، که تشکیل شده از فارس وترک آذری وکرد وبلوچ وعرب خوزستانی ولر وترکمن وگیلک ومازندرانی و.. است. ما در ایران عنوان جعلی ودروغین ملیتهای ایران
ویا خلق های ایران را نداریم.
در دنیای جدید، مفهوم وتعریفی که در سابق از ملت می شد تغییر پیدا کرده است وبا مفهوم سنتی آن که از دیدگاه منسوخ شده ناسیونالیستی است بیگانه است. دیگر عناصری چون نژاد وقومیت وزبان وتاریخ ودین وفرهنگ مشترک تعریف ملت محسوب
نمی شود. تعریف مدرن ملت عبارت است از منافع مشترک اقتصادی وسیاسی ساکنین یک جغرافیای سیاسی با هر نژاد وزبان وفرهنگ وهمچنین همبستگی واتحاد وهم فکری ساکنین این سرزمین برای پیشرفت ودفاع ازملت وکشور.
مباحث مساله ملی وستم ملی وحق تعیین سرنوشت ملل هم که در مارکسیسم آمده است به هیچ شکلی از اشکال شامل کشور ایران وخلق ایران نمی شود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای " تبریزی" ....، یک بار هم شده،به جای فرستادن خوانندگان سایت ایران گلوبال به سراغ این یا آن نوشته تان در این یا آن نشریه و سایت، بطور خلاصه نقطه نظرات "چپ" خود را در مورد مساله ملی و ستم ملی در ایران بیان کنید " تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد."

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای جداری این شخص که با نام تبریزی و ستاره سرخ علیه مقاله های ستم ملی شمشیر می کشد این یک فارس شوونیست وضد نیروهای چپ در ایران است و ایشان یک مهره سوخته در این سایت است.اما اینکه ....این شخص برای همه روشن است چرا اقای توکلی واکنش نشان نمی دهد انهم یک چیز دیگراست . ولی در کل این اشخاص وزن این سایت را پائین می اورند
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقائی به نام پرویز پس از بدگوئی از چپ گراها سخنان آقای حسن جداری را نیز به حساب چپ گراها گذاشته است! من نیز برای ایشان روشن کرده ام که گذشته از آن که چپ گراهای ایرانی دارای دیدگاه های یکسان نیستند سخنان آقای حسن جداری (چه خوب، چه بد، چه درست و چه نادرست) هیچ ربطی به چپ گراها و سوسیالیسم و کمونیسم ندارند! کجای سخنان من ( ..... حمله و بدگوئی و فحش و دشنام سیاسی ..... ) و یا ( ..... سردادن شعارهائی توخالی در برخورد با مخالفین سیاسی ..... ) و یا ( ..... خدمت به شوونیسم و برتری طلبی قومی و نژادی ..... ) و یا ( ..... مخالفت با آزادی بیان به خاطر ترس و وحشت از محتوای مقالات استدلالی ..... ) هستند؟ من که چیزی نفهمیدم!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سائین جداری زنده باشید, حقیقت در نوشته های شما می درخشد. اما در مورد هخامنشیان دروغ بزرگی از طرف تاریخ نویسان یهودی و استعمار نوشته شده است. اگر شما بطور اساسی تاریخ هخامنشیان را مطللعه فرمائید, براحتی به دروغسازی و دروغ پردازی این ها پی می برید. برای نمونه, اگر فارسهای باستان خودشان فرهنگ, هنر , میتولوژی داشتند, پس چرا همه آثار تخت جمشید کپی از تمدنهای سومرها و آشوری و بابلی ها و الامی ها است؟ پس چرا همه لوحه های بیرون آورده شده در تخت جمشید رادر دانشگاه شیکا گو پنهان کرده اند؟ چرا تاریخ حقیقی بنای تخت جمشید را نمیگذارند, مراکز بی طرف بین المللی مطالعه و تایین کند؟ چرا در این کتاب نامی از هخامنشییان برده نشده است؟
https://dl.wdl.org/7310/service/7310_1.pdf

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مرسی اقای جداری. باز مردی از دیار ازربایجان . باز اب به لانه ی زنبور ها ریخته شد و منتظر باش همینطوری که از لانه بیرون می ایند به شما حمله خواهند کرد. شوونیسم فارس خیلی ترسیده . تمام دروغ هایش رو شده است.
هر اتفاقی در ایران بیفتد از دیار اتش . دیار بابک . خواهد بود نه زابل و کرمانشاه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من همواره نظرم این بوده که این آقا یا خانم تبریزی که پرچم سرخ را بلند کرده است تا با چپ های انقلابی و مدافعین سرسخت توده های محروم و زحمتکش مبارزه کند، یک شوونیست و برتری طلب افراطی دشمن رهائی زحمتکشان از یوغ همه ستمدیدگی ها از آن جمله ستم ملی، می باشد . در چنته این عنصر ضد ملت های تحت ستم ایران ، چیزی جز یک مشت شعارهای توخالی و جود ندارد. وی مدت ها در فرصت می نشیند تا مقاله ای در رد شوونیسم و ستم ملی و در دفاع از حق تعیین سرنوشت ملل انتشار یابد. آنگاه دون کیشوت وار شمشیر چوبین در دست گرفته و کارزار حمله و بدگوئی و فحش و دشنام سیاسی را آغاز میکند . این یک شیوه زشت و ناهنجاری است که عناصر راست و شوونیست امثال این تبریزی بی نام و نشان در برخورد به نکته نظر های مخالف خود به کار می برند . خیلی پسندیده بود اگر این " تبریزی" ....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نویسنده مقاله لطفا میشود برای من و برای سایر خوانندگان این پرسش را روشن کنید که در حالی که در ایران امروزی یک فارس سنی مذهب در هرمزگان یا سیستان یا خراسان جنوبی یا لارستان از چه امتیازی بالاتر از سایر اقوام شیعه مذهب برخوردار است جز اینکه یک شهروند درجه دو بوده و حق تصمیم گیری در سیاست های کلان کشور را ندارد نمیتواند نظامی باشد نمیتواند رهبر رئیس جمهور یا وزیر شود تنها به این دلیل که صندلی ریاست همه ان ها با پهنای خیک شیعیان صفوی اکثرا تورک تبار پر شده است والا بالله به شمن به همانی که اجداد تورکان میپرستیدند و ابن فضلان ها به ان شهادت میدهند سوگند با سقوط جمهوری ولایت فقیه تنها قومیتی که بیش از همه ضرر میکند تورکان این عزیزان بی دلیل هستند (بقیه در ادامه)
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی، پرویز، گذشته از آن که چپ گراهای ایرانی دارای دیدگاه های یکسان نیستند و دیدگاه های توده ای ها با دیدگاه های بسیاری از سازمان های سیاسی چپ گرا سر تا پا ناهمسان است و گذشته از بدگوئی های شما از چپ گراها پرسش من از شما این است که کجای سخنان آقای حسن جداری در پیوند با چپ گرائی و سوسیالیسم و کمونیسم است که شما ایشان را هم چپ گرا دانسته و سخنان ایشان را هم به پای چپ ها نوشته اید؟ جناب آقای حسن جداری یک راست گرای درجه یک است چون ایشان یک ناسیونالیست پان ترک است و در همه جهان ناسیونالیست ها در گروه راست گراها گنجانده می شوند نه چپ گراها ! ناسیونالیست هائی مانند ناپلئون بناپارت راست گرا، کایزر ویلهلم راست گرا، بنیتو موسولینی راست گرا، آدولف هیتلر راست گرا، محمدرضا پهلوی راست گرا، صدام حسین راست گرا، اسلوبودان میلوشوویچ راست گرا و ..... دوست گرامی، پرویز، اگر شما می خواهید .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حزب توده و چپ و کمونیست چیزی برای ایران ندارد جز بدبختی و قهقرا!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با خود فکر کردم که نیازی به پاسخگوئی نیست چرا که اقای جداری نه مورخ هستند ونه مسئولی پاسخگو. انچه نوشته اند عاری از حقیقت و ایشان بیشتر عاشق یک نظزیه هستنند که برخاسته از منافع دولت روس و تبلیغ این نظریه از سوی حزب توده در ایران است.وحشت از ان روزی است که ارزوی اقای جداری شعله بگیرد و ایران را مانند سوریه کند. کسی عاشق دلخسته شما نیست بلکه هیولای جنگ هر انسان متعهد و مسئولی را بر ان میدارد با تما م نیرو علیه نابسامانی که چپ ایران به ان دامن میزند مسلحانه دفاع کند. چپ در ایران هر گز جریانی میهن پرست و مصلح نبوده و ما شاهد بودیم که درراه تخریب و سرنگونی نظام کشورو دولت مصدق بختیار و بازرگان چه نقش شیطانی باز ی کرد.
نظریه ملت غالب پار س از بنیاد خطاست و این روح غالب در ایران نه ملت پارس نه ترک بلکه روح دین عرب اسلام و تشیع است.