آنتالیا شهر گناە یا قم ؟

مورد دیگری کە بە جامعە ایران مربوط میشود عمق فساد و تن فروشی در ایران است. شاید اگر تنها بە گزارشهایی کە از طرف رسانەهای ایران توجە داستە باشیم کە هر از چند گاهی خبر بازداشت ٧٠٠ نفرە جوانان دختر و پسر در استخرهای مختلط تهران بسندە کنیم متوجە خواهیم شد کە همچون مواردی در ترکیە یافت نمیشود. از جهت دیگر از بازار سیغە در ایران بگذریم شاید امروزە بر کسی پوشیدە نباشد کە شهر قم فاسدترین شهر ایران شناختە شدە است و برخی کارشناسان امور اجتماعی قم را با شهر لاس وگاس امریکا مقایسە می کنند.

 

 

آیەاللە خامنەای رهبر ایران، چند روز قبل در کلاس درس " درس خارج " بە سفرهای مجردی ایرانیان بە دیگر کشورها اشارە داشتە  ـ کە بنا بە گزارش برخی رسانەهای داخلی میزان سفرهای  مجردی ایرانی ها ٤ ملوین نفر اعلام شدە  ـ  و از مسئولین خواستە از تبلیغ برای سفر بە کشورهایی کە سبب سفر باطل و نماز میشود بپرهیزند. ایشان مشخصا از شهر آنتالیای ترکیە همچون شهر فسق و فجور نام بردەاست. سخنان آقای خامنەای و نام بردن ایشان از آنتالیا  از دو جهت سیاسی و اجتماعی  قابل پیگیری و هدف این نوشتە را دربرمیگیرد.

شاید کمتر کسی نداند کە از میان تایلند و تورکیە کە محل سفرهای توریستی مجردی ایرانیان است تایلند چند برابر ترکیە جاذبە سکسی دارد، اما نام بردن آنتالیا از طرف آقای خامنەای جنبە سیاسی دارد و فشار مضاعفی بر ترکیە است کە این روزها  بعداز قطع رابطە با روسیە رونق صنعت توریسم آن رو بە افول نهادە و تورکها برای جبران خسارات واردە چشم بە توریست ایرانی دوختەاند. سخنان آقای خامنەای در حالیست کە در جریان مذاکرات مقامات ایرانی و ترکیە، یکی از توافقات انجام گرفتە  توسعە و تسهیل خدمات و اقدامات قانونی برای پذیرایی از مسافران ایرانی بودە است. از جهت دیگر طبق روال معمول و مشاهدە شدە  بیان همچون مواردی بعهدە امامان جمعە است اما سخنان اینچنینی از طرف خود خامنەای با انگیزە سیاسی و اقدامی علیە تورکهاست. لازم بە یادآوریست چند بار آقای رجب طیب اردوغان در سخنان تند خود  شخص خامنەای را در مورد دخالتهای ایران در سوریە هدف قرار دادە است و رسانەهای ایران سخنان اردوغان را سخنان سخیفانە نامیدەاند. 

نکتە مهمی کە باید بدان اشارە داشت این است کە در چند دهە اخیر کە پای ایرانیان بە ترکیە باز شدە است، مسافرین ایرانی اغلب در دام  بازاریان عادی و اماکن خوشگزرانی گرفتار آمدەاند،  بعبارتی دگر  ترکیە کشوری امن برای توریست ایرانی نبودە و نیست. دلیل آنهم این است کە توریست ایرانی در ترکیە از جاهایی سر در می آورد کە آقای خامنەای از آن فسق و فجور  نام بردە است،  اماکنی کە مسافر ایرانی بە هنگام بروز مشکل جرات درمیان گذاشتن با کنسولگریهای ایران را ندارد چە بسا در صورت آشکارشدن قضیە فرد مورد نظر در کشور خودش نیز بە اتهام حضور در اماکن غیر اسلامی مورد پیگرد  قرار گیرد. همین حالت  نسبت بە توریستهای اروپایی بگونەای دیگر است، مثلا  ترکیە در مقابل کشورهای اروپایی متعهد شدە  کە امنیت همە جانبە شهروندان آنان را بعهدە گیرد و حتی در صورت ایجاد مشکل برای توریست  اروپایی  از طرف اهالی تورک دولت آن کشور باید  مسئول پاسخگویی و جبران خسارت شود.   

 

مورد دیگر قضیە بعد اجتماعی قضیە است. اگر از بعد تاریخی و دینی مسافرت  ایرانیان کە در گذشتە با انگیزە  زیارت اماکن مذهبی و تجارت  بودە، بگذریم  سابقە سفرهای توریستی بجهت لذت شخصی و آرامش روحی  تنها بە این اواخر برمیگرد. رسانەهای ایران در تحلیل خودشان بعد از سخنان خامنەای بە محل سفر ایرانیان مجرد بە تایلند هم اشارە داشتەاند و نوشتەاند کە مسافرین پروازهای ایرانی بە تایلند کاملا مردانە است و هدف توریست ایرانی را دستیابی بە سکس و الکل عنوان نمودەاند. اگرچە هر دو مورد کاملا درست است و توریست ایرانی کمتر با فرهنگ توریستی آشنایی دارد و مثلا افتابگیری کە الویت اصلی توریست اروپایی محسوب میشود برای ایرانی الویت بحساب نمی آید.

نکتە قابل تامل بە کارنامە چند دهەای رژیم ایران بە شکل دهی جامعە برمیگردد کە در این چند دهە چگونە جامعەای سربر آوردەاست.  

 

نگاهی بە پدیدە بازار سکس و تن فروشی در ایران نشان می دهد کە بازار سکس میان ایران و ترکیە قابل قیاس نیست.  کشور ترکیە اگرچە در دهەهای قبل کشوری فاسد محسوب میشد اما امروزە تن فروشی شهروندان تورک بە یمن توسعە اقتصادی و فرهنگی در آن کشور بە حداقل خود رسیدە است. تجارت سکس در تورکیە بیشتر از طرف زنان کشورهای استقلال یافتە شوروی سابق و بطور سازماندهی شدە توسط دلالان تورک انجام میگیرد. فروپاشی شوروی بە  گسیل شدن زنان آن کشور بزرگ بە ترکیە و تسلیحاتش بە ایران منجر شد.

 برخلاف ترکیە  فساد و تن فروشی در ایران بیداد میکند. شاید اگر تنها بە گزارشهایی کە از طرف رسانەهای ایران توجە داستە باشیم کە هر از چند گاهی خبر بازداشت ٧٠٠ نفر جوانان دختر و پسر در تهران در استخرهای مختلط و یا کافتریاهای  محل عرضە الکل وسکس را منتشر  بسندە کنیم متوجە خواهیم شد کە همچون مواردی در ترکیە یافت نمیشود. از جهت دیگر از بازار سیغە در ایران بگذریم شاید امروزە بر کسی پوشیدە نباشد کە شهر قم فاسدترین شهر ایران شناختە شدە است و برخی کارشناسان امور اجتماعی قم را با شهر لاس وگاس امریکا مقایسە می کنند. در آخرین اخباری کە از قم انتشار یافتە آرایشگاههای زنانە آن شهر نیز بە اماکن سکسی بدل شدە اند ( اینجا را کلیک نمائید ) سخن آخر اگر آقای خامنەای نامە جواد خادم  دوست صمیمی دوران نوجوانیش را بخاطر می آورد کە ایشان در نامە خود از آمار یک و نیم میلیون تن فروش در ایران خبر دادە بود هیچگاە در بحث فسق و فجور وارد بحث نمیشد بنابراین سخنان ایشان را باید سیاسی و موردی کە مصرف خارج دارد قلمداد نمود نە اخلاقی و دینی. 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-من به اکثرکشورهای منطقه رفته وبیشترازآثارباستانی ودیدنی آن دیدارکرده ام.آزادی درکشورهای مختلف به ارضای روحی جوانانش می انجامد.
متاسفانه درایران بعلت نبودآزادی باعث شدخلاف چهره مخفی وزیرزمینی بخودگیرد.با گسترش دانشگاه آزاد وپیام نوردرزمان اسطوره ونابغه قرن جناب مستطام احمدی نژاد خلافکاری واردپارک ها وکنارخیابان واطراف دانشگاه هاکشیده شد.
امام خامنه ایی ازدنیا بیخبراست.ایشان تنهامعلم اخلاق ودینی برای پوشاندن وسرکوب شئونیسم نژادی فارس است که توسط آیت الله های انگلیسی این مهندسی راپیش میبرد.خدادرآن دنیا جزایش رابدهد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هادی جان،ریش گذاشتی بابا نکنە تو هم در حزب اوجالان بە مذهب جمیل بایک ایمان آوردی...