جهان را اراده ى انتقام رهبرى نخواهد كرد

تكه هاى به جا مانده از ذهنم

 

 

 

 

*دموكراسى مصونيت مى دهد و مصونيت مى گيرد. به عنوان مثال در تركيه دموكراسى كردها را صاحب حزب نمود و بر مجلس نشاند. خب، آنها از قواعد دموكراسى عدول كردند. به سمت تروريسم و خشونت و بى منطقى گراييدند و براى همين از قلمرو دموكراسى رانده مى شوند. اين به معنى طرفدارى من از اردوغان نيست. من به حكومتِ هيچ دينى اعتقاد ندارم. خيلى ها فكر مى كنند من طرفدار اردوغانم اما چنين نيست. اگر اسلامگرايى اردوغانى بر سر قدرت است اين به دليل قدرتمند بودن برنامه هاى اردوغان نيست بلكه به دليل بى برنامگى ديگر حزب هاست. بعضى ها اسلام فتح الله گولن را گشادتر از اسلام اردوغان مى دانند اما به نظر من گشادگى هيچ دينى با گشودگى دموكراسى قابل مقايسه نيست. اگر تركيه ى لائيك سر كار آمد به دليل اين بود كه تركيه از حكومتمدارى دينى سير شده بود. ايران را بنگريد. هنوز دارد از اقتدار دينى لذت مى برد. البته اين تشيعى كه امروز در ايران سر كار است يك تفكر انتقامى است. شعوبيه گرى ديگرى ستيز است. كارنامه ى اين حكومت را كه بنگريد فقط سر و كارش با ستيز بوده است. جهان و عرب ها و ترك ها همه دشمن اند. حكومت دارد به بهاى حفظ حكومت، ملت هاى موجود در ايران را فدا مى كند. بخشى از اپوزيسيون هم در اين انسان ستيزى حكومت همسو هستند.

* ملى گرايى آريايى در طول تاريخ جهد كرده كه خودِ غالب و عربِ مغلوب را ببيند. اشغالگرى اعراب در صدر اسلام بدجورى روحيه ى فارس ها را شكست. بعد از عرب ها حكومت هاى تركى باقيمانده ى غرورشان را درهم كوبيدند. از آن تاريخ به بعد ملى گرايان آريايى دنبال غالبيت اند. روزگارى در پوشش آريايى مهرى و اكنون در پوشش تشيع شعوبى گر تلاش دارند غالبيت را ديكته كنند. ترك ها و عرب هاى ايران خارج از اين ستيزند و مخالف آن. اما به نظر مى رسد ملى گرايان فارس در قالب نظريه ى ايرانيت، نوعى ترك و عرب هماهنگ شده با خويش را به نمايش مى گذارند. اما يك عرب و يك ترك ايرانى دنبال غالبيت بر هيچ قومى نيست. دنبال گذشته ى غالبيت و مغلوبيت نيست. هرگز جهان را اراده ى انتقام رهبرى نخواهد كرد.

* همه ى اين دلايل را آوردم بگويم كه من و ما با انسان سر ستيز نداريم. ما با كرد و فارس و ارمنى و روس سر جدال نداريم. انسان فارس، انسان كرد، انسان ارمنى مخاطبان و همسايگان ما هستند اما حساب ارمنىِ انسان ستيز، فارس انسان ستيز، كرد انسان ستيز و حتى ترك انسان ستيز فرق مى كند. شالوده و بنيان فكرى حركت ما بر پايه ى ديگرى دوستى و تكريم ديگرى بنا نهاده شده است. " ديگرى " يك سوى گفتمان ماست نه دشمن ما. يادتان باشد كه از انسان حرف مى زنيم نه از فاشيست و راسيست. به نظر مى رسد همه ى جوش و تلاش متفكران فارس رسيدن به آن خود غالب است و در به در دنبال نظريه اى براى همين منظورند. من اگر جاى آنها بودم دنبال نقشه ى راهى براى عدم فروپاشى مى گشتم. چون راستش را بخواهيد نه حاميانى براى غالبيت باقى مانده و نه جغرافيايى.

 

* نجس شمردن بهاييان هم ديگرى ستيزى است. تشيع شعوبى گر به دليل بدعت بهاييان با آنها مخالف است. نجس و مردار و از اين مزخرفات رديف مى كنند براى انسان. ما با هيچ دينى و با هيچ بى دينى مشكل نداريم. بهاييت خطرى براى شيعه گرى است. باب مى گويد:
" هیچ ظهوری آخری نیست بلکه فقط میزانی از حقیقت را بیان می‌کند که وضعیت پیشرفت انسان او را قادر به درک آن کرده باشد. "
اين سخن اساس اختلاف شيعيان با بهاييت است.
حرص و جوش رفسنجانى براى فائزه و نجس خواندن بهاييت توسط رفسنجانى ريشه در دغدغه هاى دينى او ندارد بلكه به دغدغه هاى ملى اش بر مى گردد. كتاب او در مورد اميركبير كه يادتان هست. امير كبير قهرمان رفسنجانى است و از اين روى كه اين قهرمان باب را تيرباران كرده براى رفسنجانى اهميت دارد.
بهائيان به وحدت لسان و خط قايلند. نقل قول آنها را عيناً برايتان مى آورم: "بدین صورت که باید جمیع ملل از اهل معارف و علوم با اتفاق نظر یک زبان را به عنوان زبان عمومی انتخاب کنند تا هر فرد فقط نیازمند یادگیری دو زبان باشد. یکی زبان وطنی که با قوم خود گفتگو کند و دیگری زبان عمومی که با اهل عالم محاوره کند؛ و دیگر محتاج یادگیری زبان سومی نباشد.
بهائیان وجود تعصبات جاهلیه مانند تعصبات سیاسی، جنسی، نژادی، قومی و دینی را از بین برندهٔ بنیاد عالم انسانی می‌دانند.بهائیان احساس برتری را دلیل اصلی ایجاد تعصب می‌دانند."
در هر حال تشيع شعوبى بهاييت را ساخته و پرداخته ى انگليس مى داند و حتى امروز خيلى سعى دارد آنها را همرديف تروريسم جا بزند تا راحت تر با آنها بستيزد.

 

* در سوريه سياست بزرگان كشيدن جدال به فرسودگى است. اقتصاد و قدرت و توانايى كشورهاى درگير به مرور زمان فرسوده خواهد شد. چيزى عايد ايران نخواهد شد به جز فرسايش. اسرائيل هم همين را مى خواهد. اسرائيل مى خواهد ايران و عرب ها و به خصوص حزب الله مشغول اين فرسودگى باشند.

 

* ما بايد تصوير مشخصى از رهبرى سياسى در عصر مدرن داشته باشيم. در اين زمينه حتماً آرچى براون را بخوانيد. اسطوره سازى چهره هاى كم عمق به عنوان رهبر سياسى لطمات فاحشى بر روند حركت مى زند.
به نظر مى رسد اصلاح طلبان و جنبش سبز نيز در اين زمينه با ريتم تكرارى اصولگرايان مى رقصند و دنبال رهبرسازى راه افتاده اند. شعار بعضى از اينها اگرچه به مرزهاى دموكراسى نزديك است اما عملكردشان رنگ و بوى اقتدارگرايى دينى دارد. قهرمان سازى و رهبرسازى، و سپردن جمعيت به فرديت قدرتمند و تمكين ناپذير بلايى است كه به اين زوديها از دور و بر ما جمع آورى نخواهد شد. هاشمى رفسنجانى به رهبرى شورايى اعتقاد دارد. در رژيمى چنين توتاليتر اين بد نيست اما همين شورا نيز نمى تواند مشروعيتى بر مركزگرايى باشد، چون خود اين اين شورا بر آمده از درون فيلتر و سانسور و مصلحت است. حالا آيا ما نيز بايد مطابق با سبك و سلوك اقتدارگرايى رو به رويمان مبارزاتمان را شكل دهيم؟ پاسخ خير است. اصولاً جنبش هايى كه مبانى آنها با قواعد دموكراسى و حقوق بشر تعريف شده نمى توانند به رهبرسازى بينديشند. در درون حركت ما نيز اگر چنين كارى صورت گيرد محكوم به فناست. چون مبانى حركت ما بر پايه ى اظهار وجود در جهانى شدگىِ سياست و فرهنگ است. آنها كه خيال برگشت به تاريخ و گذشته دارند به تدريج ، دانسته و ندانسته به باتلاق رهبرسازى كوركورانه مى غلتند.

 

* ما رؤياى برگشت به گذشته و تاريخ نداريم، ما داريم از گذشته و تاريخ دفاع مى كنيم. دفاع از گذشته با برگشتن به سمت و سوى آن دو مقوله ى متفاوت و گاهاً متناقض اند. ما بر آن نيستيم كه از گذشته و رؤيا نظريه بيرون بكشيم. اين كار جواد طباطبايى هاست. ما بر فلسفه ى " اكنون " استواريم. اين حقمان است كه دنبال حقوق پايمال شده مان باشيم اما فعلاً دنبال حقوقى كه پايمال مى شود هستيم. هيچ عقل سليمى براى خاموش كردن آتش خود را وسط آن نمى اندازد. آتش را بايد از جايى كه هستى مهار كنى تا بيش از آن سرايت نكند.

 

* كسانى كه مكتب تبريز را انحرافى و وارونه جلوه مى دهند اطلاع دقيقى از اين مكتب ندارند. متفكرين تبريزى تجدد و مشروطه خواهى براى ايران نيز اگرچه از شالوده هاى فكرى مكتب تبريز كمك گرفتند اما از متفكرين اين مكتب به حساب نمى آيند. هيچ مكتبى به اندازه ى مكتب تبريز بر مطالبات قانونى و آزاديخواهى اصرار نورزيده است. اصرار بر آزادى فرهنگ ها و انديشه ها و مرزهاى فكرى، و مهمتر از همه ى اينها فلسفه ى تكريمِ ديگرى به جاى ديگرى ستيزى از مبانى مكتب تبريز است. اين جمله ى تكرارى را حتماً شنيده ايد كه اگر تبريز بخواهد شدنى است. تبريز بر خلاف تهران شهر تفكر است. تهران شهر تفكر نيست يك پايتخت جديد و نابسامان سياسى است.

 

* هتاكى ها و بى حرمتى هاى بد انديشان دليل نمى شود كه من از اشاعه ى فكر خويش باز بمانم. بعضى از دوستان به من مى گويند كه ايران گلوبال در شان تو نيست. دارند با تهمت و هتاكى تو را مى كوبند. جوابشان مى دهم كه دموكراسى شان همه ى ماست. اتفاقاً هيچ سايتى به اندازه ى ايران گلوبال نتوانسته مشق دموكراسى كند. من زشتى لمپنيسم و بى تربيتى انسان ستيز را با چشم خويش مشاهده كرده ام. اين دليل نمى شود كه خود را قاطى بى تربيتى ها بكنيم. لمپن ها و فرصت طلبها و گردن كلفت ها نبايد قلمرو دموكراسى را با دايره ى ذهنشان يكى فرض كنند. نظريه ها مى توانند منطقى و اصولى با هم جدل كنند اما چيزى كه اين ميان قابل جدل نيست انسانيت ماست.

* بالاخره كتاب خاطره هايم را تمام كردم. خاطره نگويم بهتر است. بيشتر مشاهدات من از درون و بيرون رانده شدگى است. رانده شدگى ذهن و زبان از قلمروى خويش.

 

 بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام وعرض ادی خدمت دوستان عزیزم،من کجای مطلبم به دیگران اهانت شده ومگر قدردانستن زیباییهای سرزمینم وافتخار به زبان وهویت تعصب ونژاد پرستی میباشد؟من چند مورد ارزوی صلح برابری همزیستی کردام،ودراخر ارزوی یاشاسین برای همسایگان ابدیمان کرده ام،وباز یاشاسین ازربایجان ویاشاسین همسایگان ابدیمان کوردها فارسها ترکها ارمنیها روسها قزاقها وترکمنها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ع.ب.تورک اوغلی با شما موافقم.
( هيچ مكتبى به اندازه ى مكتب تبريز بر مطالبات قانونى و آزاديخواهى اصرار نورزيده است. اصرار بر آزادى فرهنگ ها و انديشه ها و مرزهاى فكرى، و مهمتر از همه ى اينها فلسفه ى تكريمِ ديگرى به جاى ديگرى ستيزى از مبانى مكتب تبريز است. اين جمله ى تكرارى را حتماً شنيده ايد كه اگر تبريز بخواهد شدنى است. تبريز بر خلاف تهران شهر تفكر است. تهران شهر تفكر نيست يك پايتخت جديد و نابسامان سياسى است.)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از ما که نمی شنوی۰اقلاً از بهاییان یاد بگیر:

بهائیان وجود تعصبات جاهلیه مانند تعصبات سیاسی، جنسی، نژادی، قومی و دینی را از بین برندهٔ بنیاد عالم انسانی می‌دانند.بهائیان احساس برتری را دلیل اصلی ایجاد تعصب می‌دانند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جواب شما در مقاله آمده است :
( من زشتى لمپنيسم و بى تربيتى انسان ستيز را با چشم خويش مشاهده كرده ام. اين دليل نمى شود كه خود را قاطى بى تربيتى ها بكنيم. لمپن ها و فرصت طلبها و گردن كلفت ها نبايد قلمرو دموكراسى را با دايره ى ذهنشان يكى فرض كنند. نظريه ها مى توانند منطقى و اصولى با هم جدل كنند اما چيزى كه اين ميان قابل جدل نيست انسانيت ماست.)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یاشاسین قره باغ و ارامنه و زبان فارسی که حریف اینهمه ترک و آذری و مغول و کوه و دشت و فراریان آذری هستند که در اروپا و امریکا سوسیال میگیرند و به بادکوبه و انکارا و اورانباتون نرفتند و در خارج نشسته و شعار میدهند و علیه مردم دیگر و زبان پارسی توهین میکنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یاشار تورک اغلو یاشاسین ازربایجان،یاشاسین چهل میلیون ازری،یاشاسین چهار صدهزار کیلومتر مربع وطن،یاشاسین چهارده هزار سال تاریخ وتمدن کشف شده تاکنون،یاشاسین سومین زبان وادبیات کامل دنیا،یاشاسین اینهمه کوهستانهای پربرکت واین همه دشتهای حاصلخیزش،یاشاسین این همه رودها دریاچه خزرودریاچه ارومیه اش،یاشاسین چهار نوع اب وهوا تیپیک ومشخصش،یاشاسین برف وباران سرزمینش،یاشاسین این همه محصولات متنوع کشاورزی ودامیش،یاشاسین اینهمه تنوع معادن کانی والیش،یاشاسین فرهنگ کار تلاش وقناعتش،یاشاسین اخلاق پاک ودور از هرزگیش،یاشاسین افکار همیشه مترقی ازاد اندیش وافکار تحلیلیش،یاشاسین افراد ومردم شجاع دلیر غیرتی ونبوغ نظامیش یاشاسین تک تک هنرمندان نویسندگان ورزشکاران صنعتگران وداشمندانش ،یاشاسین تنوع مرزی سرزمینش،یاشاسین زبان اواها وصداهای پر معنی وغنیش،یاشاسین تیپ نژاد هیگلی گوشتی مقا

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام.دستت دردنکند،استادلوایی .درست میزنی به خال.به تمام مسایلی که انگشت میکذاری دقیقا درداصلی جامعه عقب مانده ایران وروشنفکران آن است.
هیچ نوشته شماخارج ازموضوعات جاری مملکت نبوده وهرکس رادرک آن فرموده های شمانیست.
چرت وپرت گویی ها توسط افرادنابالغ فکری ارزش خواندن ندارد.
ماهاهمچون فولادآبدیده تمام سرماوگرماهای بیش ازیکصدسال رابه جان چشیده ایم.اکنون تبدیل به موجی شده ایم که حتی پدران معنوی نیروهای فاشیست این مدت وتاریخ وهویت سازان آنها درغرب وجهان استعماری آنراحس کرده وبه تکاپوافتاده اند.
پشه هارامابخوبی میتوانیم باخشاندن باتلاق ها به جای دیگربفرستیم.
ماحتی حاضرنیستیم پشه هاراباسموم شیمایی محو ونابودکنیم.ماوفرزندان ماآنچان قدرتمندشده اندکه دلارهای نفت وگازبدست آمده بدون تفکرهم کارسازنیست ،تاجلوی امواج کوبنده مارابگیرد،چه برسد،به پشه های وزوزگر.
این هاکارشان توهین وهتاکی ودری وری

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تو را جهان ترک میزنند صدا /ندانم تواز پارسیان چه میخواهی
ارزوی من این است که خود را رسول الله فی امت ترک خطاب کننید و نه ادعا بلکه در عمل پیامبر ترکان شرق و غرب عالم شوید و پرچم هدایت ترکان را در دست بگیرد. ایا کسی فکر میکرد زمانی سید علی رهبر شود ؟ چه چیز تو کمتر از محمد موسا و عیسا و پیشه وری است ؟ تو به زبان قوم خود سخن میگوئی و به لسا ن انادیلی اشنائی داری. این رسالت تاریخی نبی شدن از تو است .ایا در کتاب عرب نخواندی که هر قومی پیامبر خود را دارد؟.ای داعی ای رهبر ای منجی خلق ترک بیا و ایات حیات بخش خود را در جهان بر ترکان بخوان و قوم خود را بسوی سعادت و سیادت جهانی و رفاه و اسایش و ارامش و امنیت رهبری کن. ظهور کن یا نبی پیش از انکه اشوب جهان را در بر گیرد. باتو نه 313 تن بلکه هزاران تن خروج خواهند کرد .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای « منم با بک خرمدین ازآذربایجان» اگر شونیست ارتجاعی و عقب مانده کوروش و داریوش عهد حجر نبود شاید ما ملل غیر فارس به این زودی به حقانیت خود پی نمیبردیم عین نوشته ات چنین است « برای این است که از ترکان ترکیه میپرسین اصل ونسب را ? کردی ایرانی و و و خود را می خوا نند و با ترکیه به نوعی بیگانه گی دارند. هنوز هم به سیب زمینی میگین هویچ به هو یچ میگین خیار امیدوارم واقع بین باشی» این است منطق شونیزیم کوروش - داریوش ، حرفی برای گفتن ندارند جز تحقیر این و آن و همین درمانده های عقب مانده برای یک هفته تعطیلی در سواحل ترکیه خانه شان را نزد بانگ گرو میگذارند و بقیه اش را خودتان بهتر از من میدانید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای بابک خرمدین ....آخ قربون اون نوشته و کامنت هایتان... ماشین چاپ توسط (( یوهانس گوتنبرگ .. آلمانی)) اختراع شده است
نه توسط انگلیسیها....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
منم با بک خرمدین ازآذربایجان:آی ای قربونه خندت شبیه خنده های آدولف هیتلر می مونه آقا گرگه خاکستری" لوایی" این حکایت سیب زمینی بی رگه و ریشه کل الجمعین شما ترکان بی هویت است. اشغالگر سرزمین کردها باید به کردان پس داده شود و یا آنان را بشکل معقول در حکومت راه داد.شما مهاجمین ترک از راه دور هرچه مدنیت بوده با خاک یکسان کرده اید از وقاحت بی حد تجاوز خواهیتان میخواین مثلا ارامنه شما متجا وزین را روی سرشان بگذارند و حلوا حلوا کنند.عجب روی دارید برای خودتان مندیل خیال درست کردید. برای هربی اصل و نسبی این چیز ها رو تعریف و فریب شان بدهی ما ایرانیان آذربایجانی نمی توانی فریب بدهی .ترکیه بی هویت همانند پاکستان بی هویت باید انسانی تر عمل کند. شما ترکان برای اینکه رگ و ریشه اتان جستجو کنید بخوانید و در یابید و بدانید با کی طرف هستید با یک ملت همانند کوه پرونده تک تک کوتوله های رو داریم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ممنون ازجنابعالی آقای لوایی
ولی ما ترکها درایران با مردم روبروهستیم چه روشنفکر چه کارگرساده ازیک جنس بایک سطح فکری یکسان ویک جواب با آهنگ یک نواخت .
آنهم اینکه شما ترکها درایران نبودید شمارا مغولان آوردن وزبان شما ترکی نیست و....
درصورتی که حداقل درفلات مرکزی ایران تا قبل ازعزنویان کسی به فارسی حرف نمی زده وشعری نسروده است چون هیچ نوشته ای قبل ازغزنویان نداریم واین زبان فارسی به همت آنها ومغولان درایران گسترش یافته است .
ترکها را به مغولان نسبت می دهند درصورت هرچه دارند ازمغولان دارند وقتی مغولان به ایران حمله کردندطرف مغولان را گرفتند و مغولان برایران چیره شدند.
هیچ وقت ترکان دراین سرزمین ازنیروهای بیگانه حمایت نکردند درجنگ خسروپرویزبا بهرام چوبین حامی بهرام ترکان بودند ولی حامی خسروپرویزبیزانس بود درحمله اعراب نیز این ترکان بودند با اعراب جنگیدند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جهان را اراده ى انتقام رهبرى نخواهد كرد
جهان را اراده ى انتقام رهبرى نخواهد كرد
جهان را اراده ى انتقام رهبرى نخواهد كرد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ما رؤياى برگشت به گذشته و تاريخ نداريم، ما داريم از گذشته و تاريخ دفاع مى كنيم. دفاع از گذشته با برگشتن به سمت و سوى آن دو مقوله ى متفاوت و گاهاً متناقض اند. ما بر آن نيستيم كه از گذشته و رؤيا نظريه بيرون بكشيم. اين كار جواد طباطبايى هاست. ما بر فلسفه ى " اكنون " استواريم. اين حقمان است كه دنبال حقوق پايمال شده مان باشيم اما فعلاً دنبال حقوقى كه پايمال مى شود هستيم. هيچ عقل سليمى براى خاموش كردن آتش خود را وسط آن نمى اندازد. آتش را بايد از جايى كه هستى مهار كنى تا بيش از آن سرايت نكند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این اوهام واژههایی مانند ؛ فارس و ایرانی و آریایی و باستان و داستان، فقط به ذهن بیمار تجزیه طلبان بی فرهنگ بی هدف بی وطن عقده ای آذری مغولی رسوخ میکند که حرفی برای گفتن ندارند . مردم ایران فقط به تغییر دولت دیکتاتور و آمدن حکومتی عادل و آزاد فکر میکنند . راسیست های آذری مدام آدرس غلط میدهند تا تیروی مردم و اپوزیسیون را متفرق و منحرف کنند تا زیارتشان در ایران دچار اشکال نشود . چند درصد سخنان این گروه ، سیاسی است و به دولت و به اسلام صفوی ترک میپردازد ؟ چند درصد نوشته های آنان نژادگرایانه ضد ایرانی و ضد فارس و ضد ارمنی و ضد کرد است ؟ ولی غمی نیست ، اینها 3 هزار سال دیگر در چنتره فرزندان اهورا مزدا گرفتار خواهند بود چون حتی قادر به راه انداختن یک سایت ترکی و غیروابسته به بوجه ایرانیان، برای خود نیستند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" ارادهٔ انتقام به انقراض می‌‌انجامد "" در طول ۲۵ سال گذشته، نزدیک به ۹ پیش بینی‌ پیرامون جنگ‌های بزرگ، غیر واقعی‌ و غلط از کار درامد، """ واقعیت مهم """ جهان وارد مرحله‌ای شده که بشریت برای بقا، هر کشوری، به کشوری دیگر نیاز دارد و این واقعیت """ در مورد کشور‌های کوچک و نیاز آنان برای ارتباط با کشور‌های بزرگتر، حیاتی‌ تر است، "" ارمنستان و کردستان هنوز این واقعیت را در نیافته اند چونکه ذهنیت آنان، هنوز در قرن ۱۶، در جأ می‌‌زند، هر ساده لوحی که فکر می‌‌کند باید کشور ترکیه، پیشرفته‌ترین کشور خاورمیانه از هم بپاشد تا تروریست‌های پ ک ک صاحب کشور شوند در برابر درک جمعی‌ ما ترکان آزربایجان نسبت به پروسهٔ توسعه و پیشرفت قرار خواهد گرفت، از طرفی‌ دوستان کمونیست باید بدانند با روباتیزه شدن جوامع، دیگر کار و نیروی کارگر آن مزیت و اولویت درک کارل مارکسی را نخواهد داشت، به تحولات ونزوئلا نگاه کنید