شاد باش موقت

عقب نشینی رژیم در برابر کارزار جعفر عظیم زاده
دشمن زخم خورده وترسيده، براى صيانت ذات خود موقتاً تغير رفتار داده است . غره نشويم. اين جلادان غارتگر، بدون داغ و درفش، دار وتير باران،زندان وشكنجه و"شلاق درمانى" نمى توانند زندگى كنند. آنان براى صيانت ذات انسانى خود به تشديد سر كوبى ها نيازمند هستند. صفوف خود را همبسته كنيم وآماده باشيم

 

جامه كاغذين ما 

" اجداد ماوقتى از دست حكام جور فريادى مى شدند، لباسى كاغذين بر تن مى كردند. اگر مى توانستند شكايت خود راوگاه به خون مى نوشتند. بر" در ارباب بى مروت دنيا" به تظلم مى رفتند. تا ستمگر را به رفع ظلم دعوت كنند. حافظ مى گويد:
كاغذين جامه به خوناب بشويم كه فلك            رهنمونيم به پاى علم داد نكرد 
 
امروز بيانيه مشترك نمايندگان كارگران و اموزگاران ما منعكس كننده در خواست اكثريت ملت ستمديده ماست.جامه كاغذين ما خون نوشته اى از ستمديدگان است. اين فرياد فرياديان مى تواند يار وياور مردم، اميد افرين در ظلمت " اين روزگار تلخ تر از زهر " باشد. بكوشيم تا جنبش فرياديان با جامه كاغذين وخون نوشته اش جهانى شود." جملات داخل گيومه بالا عيناً از  مقاله‌ی «پتك عمامه كوب و جامه كاغذى من» به قلم نگارنده نقل شده كه دو ماه پيش، دهم ارديبهشت ١٣٩٥-منتشر شده است
 
 
موضوع اصلى مقاله اخير "بيانيه دلاوران در بند" بوده است. در اين نوشته به وظيفه مبرم واداى دين ايرانيان برونمرز براى پشتيبانى وكمك رسانى " از پشت جبهه به ميدان اصلى نبرد" پرداختم. 
 
                                     جان عزيز عظيم زاده
پنجشنبه دهم تير، دلاور در بند،دبير هيأت مديره اتحاديه ازاد كارگران ايران، پس از ٦٤ روز اعتصاب غذا ودر استانه مرگ با " قول اعاده دادرسى ورسيدگى عادلانه" اعتصاب خود را شكست. از شكنجه گاه اوين به زندانى با وسعت ميهن ما ايران و براى گذراندن" مرخصى قابل تمديد" اعزام شد. اين مرخصى موقت به بهاى اسيب هاى جدى ودراز مدت به تندرستى وجان عزيز كارگرى شرافتمند به دست امد.كاش اين رژيم مى توانست به حداقل حقوق وازاديهاى مورد مطالبه تاريخى،ملى وبر حق ايرانيان تن در دهد وعقب نشينى كند. دريغا " مصادره انقلابى" حق حاكميت مردم با استقرار نظام ولايت مطلقه فقيه حق اصلاح شدن را ازكليت اين رژ يم سلب كرده وپلها پشت سر انها شكسته و راهها بسته است . 
البته اين مرخصى موقت به نفع استمرار مبارزه است. دستاوردى است مشترك وارزشمند براى همه انانى كه در ايران ودر پهنه گيتى در برابر تجاوزات مستمر اين رژيم ايستاده اند. 
 
 
                                           مرخصى قابل تمديد
مرخصى قابل تمديد تركيبى است ازوقاحت اخوندى وباج خواهى عريان. به گروگان گرفتن آزادی معرفى كننده قانونى كار گران ايرانى است. براى اجبار او به سكوت وانفعال اين نوع حقه بازى  رسوا نمى تواند جلوى مطالبات تاريخى كارگران،كارمندان،معلمين،بازنشستگان، زنان،دانشجويان،بيكاران وووو سدى بسازد.حق سازمان يابى داوطلبانه را نمى توان با هيچ نوع از مرخصى هاى موقت، قابل تمديد ومرخصى از ازادى وحق حيات از ملت سلب كرد. تاريخ خونين ، ننگين  و شوم حيات جنايتكارانه نظام مسلط بر ميهن ما بهترين گواه اين مدعاست.
 
                                           استمرار مبارزات
حدود صد وده سال پيش زنان ابريشم كار مازندرانى به طور دسته جمعى براى تحصيل حقوق خود به اعتراض پرداختند. در همان ايام زنان بيوه اى كه مستمرى  باز نشستگى انان پرداخت نشده بود براى مطالبه حقوق معوقه خود در ميدان توپخانه تهران اجتماع كردند. اين گرد همائى ها نمى توانست بدون سازمان دهى و خود جوش باشد.اعتصاب تاريخى كارگران شيلات بندر انزلى،سنديكاى كارگران چاپخانه هاى تهران،كارگران قاليبافى كرمان، چرمسازيهاى تبريز.... همگى مر بوط به ايام ابتداى مشروطيت است. اين مختصر جاى ذكر شتابزده و حتى فهرست وار  مبارزات كارگران ايرانى هم نيست. در همه اين سالها استبداد وارتجاع داخلى وهمدستان وحاميان خارجى انها در برابر تحقق ارمانهاى عدالتخواهانه زحمتكشان متحداً ايستاده اند و از ان " يكى قصه دارم پراز اب چشم " و دلى پر خون.انچه امروز در صحنه ومبارزات ملى ايرانيان به چشم مى خورد استمرار نبر دهاى گوناگون ستمديدگان گرسنه است در برابر ستمگران غارتگر ازمند. 
                                               شادباش 
با اين همه اجبار خامنه اى به بالا كشيدن زهر "مرخصى قابل تمديد" اقاى جعفر عظيم زاده جاى خوشحالى دارد. به همه مردم ايران به ويژه زحمتكشان شهر وروستا،كارگران،سنديكاليست ها، ازاديخواهان،فعالين حقوق بشر، وكلا، معلمين، زنان،دانشجويان، بيكاران، باز نشستگان، ياران، همراهان،همفكران،همسنگران،به ويژه دكتر ملكى پيشكسوت دلير ودلاور سرافراز اقاى جعفر عظيم زاده وهمسر وهمدل شجاع ايشان شاد باش بايد گفت. همه ايرانيان پناهنده ومهاجر از خانواده هاى گوناگون سياسى، هم چنين همه مدافعان حقوق بشر وحقوق كارگران، از كشور هاى گوناگون كه در دو ماه گذشته در حد امكان خود براى حمايت از درخواستهاى كارگران ايران به انحا گوناگون فعال بودند، طبيعتاً شاد،سر بلند وسر افرازند و البته نهضت ادامه دارد . 
 
                                       عربده كشى رهبر 
همزمان  با الزام رهبر به پذيرش " مرخصى قابل تمديد" ولى مطلقه فقيه با به خط كردن مير غضب هايش در قوه قضائيه اسلامى گرد و خاك كرد،خط ونشان كشيد،عربده سر داد تا با تأكيدات غلاظ وشداد امر كند كه "قوه قضائيه بايد صد در صد انقلابى باشد وانقلابى عمل كند" وجانشين هاى لاجوردى هارا به صراط مستقيم هدايت كرد تا به انان " انقلابى ماندن،انقلابى فكر كردن و انقلابى عمل كردن" را بياموزد. با اين دود ودم حكايت " مرخصى قابل تمديد" را به بايگانى راكد بسپارد. دشنه جلادان خود رابراى روزهاى اينده تيز كند وجلا دهد. 
 
                                                غره نشويم 
دشمن زخم خورده وترسيده براى صيانت ذات خودموقتاً تغير رفتار داده است . غره نشويم. اين جلادان غارتگر بدون داغ و درفش،دار وتير باران،زندان وشكنجه و"شلاق درمانى" نمى توانند زندگى كنند. انان براى صيانت ذات انسانى خود به تشديد سر كوبى ها نيازمند هستند صفوف خود را همبسته كنيم واماده باشيم. ما ايرانيان برون مرز ميتوانيم با همبستگى واتحاد عمل در خطوط عمومى با حركت داخلى همراهى كنيم" كمك رسانى از پست جبهه به ميدان اصلى نبرد"  بسيار مؤثر خواهد بود اگرسمت و سوى واحدى داشته وموازي با حركت داخلى باشد. به نظر نگارنده اين امر بسيار ضرورى و مؤثر خواهد بود. " اين حد اقل اداى دين است به ولى نعمت همه ما ملت ايران."
شاد سر بلند وپيروز باشيد . شعارى كه ٥٥ سال پيش پشت ميله هاى دانشگاه مى داديم هنوز، در اين يلداى ظلمانى وطن مى تواند چراغ راه ما باشد . اتحاد، مبارزه، پيروزى. 
 
                                                                       محمد رضا روحانى ١٠ تير ١٣٩٥ 

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.