زاد گاه Tuvgan Jer -Kazakistan

ترانه ی زادگاه با زیر نویس خط قدیم ترکی
ترانه در مورد زندگی و خاطرات و زیبایی های دوران کودکی و جوانی در زادگاه و وطن سخن میگوید. با عشق و دلبستگی به کوچکترین نشانه ها.

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: