۲۸مین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷

سخنرانان:
بانو صابری - زندانی سیاسی
موضوع :تأثير كشتار سال ٦٧ بر خانواده و بازماندگان جانباختگان
امیر حسین بهبودی– زندانی سیاسی سابق در دو رژیم
موضوع : مروری بر فاجعه ی ملی در تابستان سیاه ۶۷

برگرفته از: 
ایمیل دریافتی
انتشار از: