مظهر جهل و خرافات!

توده زحمتکش ایران ندارد روز خوش تاکه ملا ها در این کشور، ریاست می کنند

     

 

 

       مردگان برزندگان، اینک ریاست می کنند

       از رسوم مرده، ملا ها، حراست میکنند

       مظهرجهل و خرافات قرون رفته اند

       دشمنی با دانش و فهم و فراست می کنند

       مردم آزاده را با بدترین شیوه ها

       چون قرون رفته، تنبیه و سیاست می کنند

       این سیه کاران خون آشام تاریک اندرون

       بس دغل کاری که در کار سیاست می کنند

       توده زحمتکش ایران، ندارد روزخوش 

       تاکه ملا ها در این کشور، ریاست می کنند  

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.