رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه بیانیه سوم صندوق حمایت مالی از مبارزان فعال
02.09.2016 - 18:04

صندوق حمایت مالی از مبارزان فعال

یک :
هر فرد و یا گروهی از افراد می توانند به صورت داوطلبانه یک هسته ی مقاومت در هر نقطه از جهان تشکیل دهند.

این هسته ی مقاومت می تواند با کنارِهم جمع شدنِ گروهی از افرادِ موردِ اعتماد از فامیل، دوستان، آشنایان، همکاران، همسایه ها تشکیل شود.
اعضای هر هسته ی مقاومت می توانند یکی از اعضای خود را به عنوان "نماینده ی مورد اعتماد و مسئول" به شورای هماهنگی مرکزی معرفی نماید.
اعضای هر هسته ی مقاومت می توانند حمایت های مادی خود از مبارزانِ دربند و خانواده های آنها و همین طور کارگران و کارمندان اعتصابی را بعد از جمع آوری به طور مستقیم به افراد نیازمند برسانند.
هر هسته ی مقاومت می تواند نماینده ی خود را به "شورای هماهنگی مرکزی" معرف نماید. گزارش اقدامات حمایتی از طریق نماینده ی هر هسته ی مقاومت با شورای هماهنگی مرکزی در میان گذاشته می شود.
دو :
کمک های مالی به مبارزانِ دربند، خانواده های آنان، کارگران و کارمندان اعتصابی می تواند به یکی از دو حالت زیر انجام گیرد :

الف : از طریق شورای هماهنگی مرکزی
شورای هماهنگی مرکزی همواره فهرست اولویت بندی شده ای از مبارزان و اعتصابیون در اختیار دارد. کمکهای مالی می تواند از طریق سازوکارهایی که اعلام می شود در اختیار شورای هماهنگی مرکزی قرار گیرد و از طریق این شورا در اختیار مبارزان فعال قرار گیرد.

ب : از طریق هسته ی مقاومت
در این صورت، "هسته ی مقاومت" از طریق نماینده یا اعضا یا رابطان خود مبالغ فراهم شده را در اختیار مبارزان یا اعتصابیون قرار می دهد.

سه :
هر فرد بدون توجه به این که امکان کمک مالی دارد یا نه، می تواند با عضویت در شورای هماهنگی در بخشی از فعالیتهای اجرایی و تصمیم گیری و یا تصمیم سازی بر اساس تخصص یا تجربیات خود سهیم شود.

چهار:
نهادها و سازمانها می توانند با نام سازمانی خود به عضویت شورای هماهنگی یا کارگروه های زیر مجموعه ی شورای هماهنگی درآیند.
تشکیل هسته های مقاومت و انتخاب نام آنها می تواند به صورت محلی، شهری و یا کشوری انجام شود. شورای هماهنگی به منظور تسریع در روند کارها می- تواند در کشورهای مختلف افراد و سازمانهای همکار و مورد اعتماد خود را به داوطلبانِ ارسال کمک یا سایر حمایت ها معرفی نماید.

پنج :
هر فرد، گروه و یا نهاد، می تواند مبالغی که برای حمایت مالی از مبارزان در ایران در نظر گرفته است را به دو بخش مشخص شده در زیر اختصاص دهد.

صندوق مبارزان دربند و خانواده های آنان
برای حمایت ازهمه زندانیان سیاسی و عقیدتی و خانواده های آنها

صندوق اعتصابیون
برای حمایت مالی از اعتصاب کنندگان فعلی و آینده در همه نقاط ایران
مبالغ فراهم شده، در صندوق ذخیره ی اعتصابیون می تواند به معلمان، پرستاران، کارگران و زحمتکشانی که اقدام به اعتصاب می کنند پرداخت شود.

همه افراد و گروهها و نهادها در سرتاسر جهان، حتی بعد از پیوستن به طرح صندوق می توانند به صورت مستقل هسته ی مقاومت خود را مدیریت کنند و تنها از مشاوره، پشتیبانی و خدمات کارگروه های شورای هماهنگی مرکزی استفاده نمایند. 
معرفی کارگروههای شورای هماهنگی در ضمیمه ی این بیانیه آمده است.

معرفی گارگروه های صندوق حمایت مالی از مبارزان فعال

سازماندهی
هدایت و سازماندهی و هماهنگیِ تمامی کارگروه های شورای هماهنگی
بازرسی
نظارت بر چگونگی جمع آوری منابع مالی و ارسال این مبالغ به افراد و نهادها و خانواده ها 
اعطای نمایندگی به گروه های مستقل پس از تائید و با نظارتِ "کارگروه بازرسی" امکان پذیر است.
تامین امنیت افراد و نهادهای کمک دهنده و کمک گیرنده در تعامل با سایر کارگروه ها
اعلام انحلال صندوق، تنها بعد از ارائه ی گزارشِ "کارگروهِ بازرسی"، پس از تسویه حسابِ همه ی کارگروه ها طبق ضوابطی که در شورای هماهنگی مشخص می شود امکان پذیر است.

مالی
نظارت مالی بر روند جمع آوری کمک های مالی،
هدایت و سازماندهی با سایر بخش ها در کمیته اجرایی
نظارت مالی دقیق بر شفافیت عملکرد
ایجاد نهادهایی برای کسب منابع مالی از فعالیتهای تجاری، هنری و ... زیر نظر شورای هماهنگی و کارگروه مربوطه

آموزش
آموزشِ شیوه های سازماندهی و تشکیل نهادها و گروهها و چگونگی تامین امنیت، چگونگی مبارزه و مقاومت در داخل ایران 

حقوقی
ارتباط با وکلا و دادگاه ها و نهادهای حقوقی بین المللی در داخل و خارج از ایران برای حمایت از مبارزان فعال
ارائه ی مشاوره های لازم و برحسب مورد به سایر کارگروه ها و شورای هماهنگی
ثبت طرح صندوق حمایت از مبارزان فعال در نهادهای حقوقی خارج از کشور

ارتباطات داخلی
ایجاد ارتباط با نهادها، سازمانها، سندیکاها و شوراهای حقیقی و حقوقی و افراد فعال در داخل ایران، شناسایی افراد نیازمند در بین مبارزان و اعتصابیون

ارتباطات خارجی
ارتباط با نهادهای بین المللی و محلی حقوق بشر، جوامع، سازمانها و احزاب و سایر گروههای بین المللی در کشورهای گوناگون و ایجاد ارتباط آنها با صندوق

سایت
سایت آنلاین، جمع آوری و ثبت گزارش ها اعم از پیوستن اعضا و گروه های جدید و فعالیت گروه ها و ارائه گزارشات کلی از جمع آوری مبالغ کمک و مدارک شفافِ تصدیق ارسال کمک های مالی

تبلیغات - فرهنگی 
روابط عمومی، گسترده ساختن طرح صندوق حمایت مالی از مبارزان فعال و اعتصاب کنندگان و ایجاد ارتباط با جامعه جهانی

سیاسی
تدوین مرامنامه و اساسنامه طرح بر اساس کلیه ی بیانیه های شورای هماهنگی موقت، در تعامل با سایر کارگروه ها
نمایندگی سیاسی شورای هماهنگی در ارتباطات بین المللی 

هماهنگی
هماهنگ کننده کلیه فعایتهای کارگروه ها و شورای هماهنگی و اعضای اجرایی
تقسیم کار و اولویت بخشی به نیازمندی ها
ایجاد کارگروه های جدید شامل اعضای داوطلب 

هدف نهایی این طرح علاوه بر کمک به مبارزان فعال، خانواده های آنان و اعتصاب کنندگان ساختِ سلولیِ "هسته های مقاومت" در نقاط مختلف ایران و خارج از ایران با مشارکت افراد داوطلب و نهادهاست.

تغییر در نظام سیاسی در ایران با بازگرداندن حس امید و اعتماد همگانی، اخلاق، همگرایی و همگامی در یک پروسه اتحاد عمل صورت می گیرد.
بانیان این پروژه هیچ گونه ضدیتی با هیچ یک از سازمانها و احزاب و گروههای سیاسی و عقیدتی ندارند. اما از گام های تکراری و بی عملی آنان به ستوه آمده و با عملگرایی صرف می خواهند الگوی آرزو شده همه ی مردمان دربند را ارائه دهند. 

هر یک از ما می توانیم به صورت مستقل با شفافیت کامل به این طرح بپیوندیم و یار و یاور شورای هماهنگی و سایر مردمان آزادی خواه در هسته های مقاومت در سرتاسر جهان، باشیم.
با باورمندی به قدرتِ مردم، این طرح گامی است در حمایت از جنبش های مردمی و عملا در ایجاد و تحرک بخشی به جنبش های مردمی می تواند موفقیت کسب نماید.

این طرح با باورمندی به برابری مطلق همه مردم سرزمینمان، اتحاد عملِ آنها را، بدون در نظر گرفتن تفاوتهای جنسی، ملی، باورمندی، اتنیکی، ایدئولوژیکی و طبقاتی، سازماندهی می کند. با این حال تشکیل هسته های مقاومت بر اساس این تفکیک ها را مغایر با اهداف این طرحِ سیال نمی بیند. 

این طرح با حمایت مالی و معنوی از جنبش های مردمی در گام اول، گسترش این جنبشها و تداوم آنها و مبارزات آنها را تضمین کرده و با حمایت مادی و معنوی و آموزش برای تشکیل هسته های مقاومت، نیروهای مبارز جدید را به بستر مبارزاتی میکشاند. 

این طرح پیشنهادِ چگونگیِ حمایت و ساختِ جنبش های مردمی است.

"شورای هماهنگی موقت" متشکل از افراد داوطلب به عنوان یگانه راهِ حلِ برون رفتِ جامعه ی ایران از بحرانی که اسلام سیاسی بوجود آورنده ی آن است، این سازماندهی را انجام میدهد.

دستگاه مرکزی و رهبری و اشکال هرمی تشکیلاتی به هیچ عنوان در این طرح موجود نیست.

مسئولیت و تقسیم کار بر اساس اعلام داوطلبانه ی اعضا و تخصص و تجربیات و علاقه مندی آنان صورت می گیرد.
کسب منابع و کمک های مادی صرفا بعد از تشکیل و راه اندازی شورای هماهنگی و بعد از تکمیل عملی کارگروه ها صورت می گیرد.

هر نوع جمع آوری کمک مالی با این عنوان و یا نام های مشابه تا انتشار رسمی از طرف شورای هماهنگیِ برگزیده شده، در نشستِ مجمع عمومی، منتفی ست.

ضمیمه بیانیه سوم 

صندوق حمایت مالی
از مبارزان فعال
و اعتصاب کنندگان
اولین شورای هماهنگی
( کمیته ی موقت اجرایی) 
02, 2016 september 
دوازدهم شهریورِ ۱۳۹۵

http://sahmairan.blogspot.no/2016/09/blog-post_92…

http://sahmairan.blogspot.no/2016/09/blog-post_2…

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

باریش نصیریان

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.