استراتژی کردستان بزرگ، جبنش خلق کرد و دیگر خلقها

تشکیل کردستان مستقل و بزرگ ( از کردستان ایران-عراق-ترکیه-سوریه) از راه مبارزه ی مسلحانه در شرایط حاضر و دور غیر ممکن است. حرکت در این مسیر شکست جتبش خلق کرد و ضربه زدن
به آزادی دیگر خلقهاست. مخصوصاً که با توسعه طلبی ارضی همراه باشد - که البته و متأسفانه هست. این راه در درجه ی اول پیام دشمنی با خلق آذربایجان را با خود دارد.
راه درست انتخاب استقلال یا فدرالیسم در ایران بدون توسعه طلبی ارضی ست. با ایجاد همبستگی با خلق آذربایجان. و دیگر خلقها.
 
 
اینکه خلق کرد، نه سازمانها، انتخاب کند از ایران جدا شود و کشور مستقل خود را به وجود آورد، حق انسانی آن مردم ست. 
اینکه انتخاب کنند در چهار چوب ایران با  سیستم فدرال یا نظیر آن زندگی کنند باز حق آنهاست. 
اینکه حداقل در طول قرن اخیر از تبعیض و بیعدالتی و دیکتاتوری روحا و جسماً زیانهای جبران ناپذیری متحمل شده اند و حق دارند این شرایط را تغییر دهند و  راحت زندگی کنند باز موضوع روشنی ست. 
اینکه خلق کرد در ایران حق دارد بعد از جدایی با نیمه های پیکر خود در همسایگان یکی شود و کشور مستقل خود را تشکیل دهد همینطور حق آن حلق است. 
 
فکر میکنم با این نکات  در کل همه ی حقوق خلق کرد را ذکر کرده و بر درستی آنها تأکید نموده ام. 
این حقوق ضایع شده یک قرن است که خلق کرد را به جنبش و مبارزه واداشته است و قربانیان بیشماری نیز گرفته است.
هدف و آرزوی خلق کرد رفع این ستمها و به دست گرفتن سرنوشت خود است. آرزو و هدفی خوب و درست و انسانی ست.
 
احزاب و سازمانهای کرد برای رسیدن به هدف مثبت  مردم خود که اشاره شد تاکنون ، عمدتاً دو راه برگزیده اند: 
-جدایی و استقلال کردستان
- خود مختاری یا واحد فدرال کردستان ایران( و یا نظیر آنها )
که در بالا نیز به این راهها اشاره شد.

آموزش نظامی به "حزب آزادی کردستان" ایران برای مبارزه علیه داعش

 
 
فعالان در طول مبارزه، بدون توجه به درستی یا نادرستی، از دو شیوه ی مسلحانه و سیاسی استفاده کرده اند.
 
اینکه تاریخاً مبارزه ی احزاب کرد چگونه بود و چه نتایج و سرنوشتی یافته موضوع این نوشته نیست. 
اما اینکه اکنون مبارزه ی احزاب کردی عمدتاً با چه استراتژی جریان دارد و رابطه اش با هدف مذکور در بالا چیست موضوع مبرم ماست که به کوتاهی اشاره میکنم.
 
گفتیم هدف استراتژیک« فدرالیسم یا استقلال» است ، و راه و استراتژی عمدتا  « کردستان بزرگ» برگزیده شده است.
ایده لوژی این کار، از سه جزء  ناسیونالیسم، مارکسیسم، دموکراتیسم پدید آمده است.
در این رابطه پارامتر استفاده از امکانات همسایگان و خارجیان ( مثل عراق و ترکیه و اقلیم و آمریکا و اروپا و دیگران )
در سیاست عملی کم و بیش قابل توجه است. 
 
سئوال اساسی اینه که آیا راه  تشکیل کردستان بزرگ با هدف استقلال و ایده لوژی ناسیونالیستی و التقاطی مطابقت دارد؟
یعنی با ایده لوژی  ناسیونالیسم  و کوشش برای کردستان بزرگ میتوان به استقلال رسید؛ این کار عملی و نتیجه بخش و مثبت است؟ 
آنهم از راه مبارره ی مسلحانه ی حزبی؟
تشکیل کردستان مستقل و بزرگ ( از کردستان ایران-عراق-ترکیه-سوریه) از راه مبارزه ی مسلحانه در شرایط حاضر و دور غیر ممکن است. حرکت در این مسیر شکست جتبش خلق کرد و ضربه زدن
به آزادی دیگر خلقهاست. مخصوصاً که با توسعه طلبی ارضی همراه باشد - که البته و متأسفانه هست. این راه در درجه ی اول پیام دشمنی با خلق آذربایجان را با خود دارد.
راه درست انتخاب استقلال یا فدرالیسم در ایران بدون توسعه طلبی ارضی ست. با ایجاد همبستگی با خلق آذربایجان. 
 
 احزاب کردی در راه تحقق پروژه ی کردستان بزرگ اند.
در این پروژه آذربایجان غربی و در شرایط مناسب همه ی آذربایجان( سرزمین ماد به قول ناسیونالیسم کرد) جزو کردستان بزرگ قرار دارد.
اگر کردها توان لازم داشته باشند برنامه دارند حتی همه ی آذربایجان را اشغال کنند. 
معنی این کار دست به قتل عام مردم آذربایجان و جنایت علیه بشریت زدن است. 
برای انجام برنامه ی کردستان بزرگ « آموزش نظامی» می بیند و میخواهند صاحب سلاحهای مدرن نیز بشوند.

غرب تحت عنوان « ابزار»، همانطور که داعش و القاعده و مجاهدین افغان و خمینیست ها را حمایت کرد از کردها نیز حمایت میکند، در راه تحقق منافع خود.

عربستان و متحدین اش میخواهند حکومت ایران دستش از منطقه کوتاه شود.مانند نئوکانهای آمریکا . در این رابطه ابزار لازم دارند. و روی کردها و ملیتها و مجاهدین خلق در ایران حساب باز کرده اند. 
آنها منتظر تغییر مقام رییس جمهوری در آمریکا هستند تا کار خود را با چشم انداز جدیدی شروع کنند.

ناسیونالیسم افراطی کرد و ترک در پروژه ی توسعه طلبی یاد شده در برابر هم قرار دارند. 
و در این میان مردمان بیگناه دو طرف قربانی خواهند شد و هر دو بازنده. چون مردم سوریه.
اگر برنامه ی مذکور در جهت کردستان بزرگ و اهداف سعودی پیش برود.

در آذربایجان غربی ترک و کرد کنار هم زندگی میکنند . اقدام به توسعه طلبی -از هر طرف که باشد- برابر با آغاز جنگ داخلی ست.
سیاست توسعه طلبی و کردستان بزرگ غلط است. متأسفانه ناسیونالیسم افراطی هر دو طرف فاقد درک و خطرات مسئله هستند.
مشکل خلقها با توسعه طلبی حل نمیشود- با دوستی و اتحاد و همبستگی حل میشود. ولی دو افراطی فاقد توان همبستگی اند. آنها تنها میتوانند همدیگر را منفجر کنند. 

همبستگی را استراتژی مشترک به وجود میاورد. وقتی استراتژیها متضاد باشند- مثل کردستان بزرگ و آذربایجان بزرگ- دشمنی جای دوستی را میگیرد. 
حقیقت اینه که ناسیونالیسم های افراطی و متضاد ذاتاً نافی یکدیگر اند و سخن از همبستگی طرفداران آنها نمی تواند در میان باشد. 
راه حل مشکل « خدا حافظی از ناسیونالیسم، بزرگ گرایی، ابزار شدن، و تکیه به کشف استراتژی مشترک و همبستگی» ست. 
اما این راه حل را اینان نمیتوانند پیش گیرند که فاقد استعدادش هستند. 
اینان -دو طرف افراطی- تنها میتوانند با تکیه به دیگری، طرف یا طرفهای سوم، شروع به نابودی یگدیگر کنند. و مردمان بیگناه و بیخبر از این پروژه ها را به تیره روزی بنشانند.

 
مصطفی هجری رهبر حزب دموکرات کردستان ایران  و پیشمرگه ها
 
 
اینکه مصطفی هجری میگوید« مبارزه حزب دمکرات کردستان ایران ماهیتا‌ً مبارزه ایست برای همه ایران» درست نیست. این مبارزه با توسعه طلبی ارضی برای کردستان بزرگ است .
اینکه میگوید: « حزب ما برای ادامه مبارزات حق‌طلبانه خود از همه آزادیخواهان ایران انتظار دارد در این کارزار یار و حامی وی باشند »؛ با توجه به این موضوع که کارزار در حقیقت
برای ناسیونالیسم کردی و کردستان بزرگ و توسعه طلبی ارضی ست و به جای دوستی و صلح و آرامش بین خلقها « دشمنی و خشونت و خونریزی » ایجاد میکند انتظار یاوری صحیح نیست.
هدف عالی راه و استراتژی و ابزار درخور لازم دارد؛ کردستان بزرگ، استراتژی درست، و اسلحه ی حزبی، ابزاری مطابق با هدف نیست. 
 
 
جنبش کردها از زاویه ی تئوری و عمل  اشکالات اساسی دارد:
- توسعه طلبی ارضی
 به کار بردن اصطلاحات من در آورده در اسناد رسمی مانند « استان ارومیه= آذربایجان غربی» ، «کردستان شرقی= کردستان به علاوه ی آذربایجان غربی و در صورت قدرت همه ی سر زمین ماد تاریخی یا آذربایجان»، که از دید جنبش رفع تبعیض و حق طلبانه ی آذربایجان به درستی « توسعه طلبی ارضی احزاب کردی» نامیده شده است.
 
- ابزار شدن در دست بیگانگان
« ابزار شدن در  سیاست نیروی خارجی، مانند قدرتهای منطقه ای و جهانی - عربستان و آمریکا - اروپا و ...- یعنی عدم پیشگیری سیاست مستقل رهایی بخش، در عمل،  بر خلاف ادعای تئوریک خود. 
مرگ در بردگی بهتر از ابزار شدن در دست بیگانگان است. 
 
- ایده لوژی التقاطی
ایده لوژی جنبش کرد آمیخته ای از « ناسیونالیسم-مارکسیسم منجمد-دموکراتیسم فئودال-بورژوایی کرد» است. این ایده لوژی فاقد پایه های تئوریک رهایی بخش است. پایان دادن به « تبعیض، بیعدالتی اجتماعی،دیکتاتوری، و تعیین سرنوشت خود» با این پایه ی تئوریک محال است. دستاورد این تئوری غلط تنها میتواند « کشته های بیشمار، توسعه طلبی ارضی ناموفق، و ابزارشدن در دست بیگانه» باشد. که مساوی شکست جنبش خلق کرد و ضربه زدن به دیگر جنبشهای رفع تبعیض است.
 
-  سلاح پرستی
احزاب کردی بعد از یک قرن تجربه هنوز درک نکرده اند که مسئله ملی در شرایط ایران و منطقه راه حل نظامی ندارد.
آزادی از لوله ی تفنگ بیرون نمیاید، از همبستگی آگاهانه ی دلهای ستمدگان، بیرون میاید. 
 
- پرپر کردن گلهای کردستان
تباه کردن زندگی و کشته شدن جوانان کرد در « بیراهه» ها ، که هیچ ربطی به آزادی ندارد جنایتی ست غیر قابل بخشش در حق جوانان، این گلهای کردستان .
 
- قطع یکطرفه ی پیوند  دوستی بین دو خلق ستمدیده ی آذربایجان و کردستان
احزاب کردی با استعمال  رسمی اصطلاحات « توسعه طلبی ارضی» ، استان اورمیه، کردستان شرقی، پیمان دوستی بین پیشه وری و قاضی را یک جانبه لغو کرده اند. 
-استفاده ی یک نیروی سیاسی، از تضاد دو نیروی دیگر:
مسعود رجوی برای استفاده از تضاد صدام-خمینی، سازمان مجاهدین را در اختیار صدام قرار داد. 
آیا مصطفی هجری برای استفاده از تضاد عربسان-ایران، خود را در اختیار عربستان قرار نمیدهد؟

توجه کنیم: یک حزب یا سازمان مساوی « یک خلق یا ملت » نیست. خلق خلق است ، سازمان سازمان. نمیتوان آنها را برابر گرفت.
وقتی « موجودیت یک خلق» و نه یک سازمان، در معرض « حذف شدن» قرار گرفت، دست « کمک هیچ نیرویی» را نمی توان پس زد. گیرم این « نیرو ارتجاعی» هم باشد. مانند « موجودیت مردم کوبانی» در برابر داعش. اگر کمک های آمریکا نبود، حذف شده بود. در چنین مثالهایی که موجودیت یک خلق در معرض حذف شدن و نابودی ست، اجبارا آن خلق مجبور است دست هر یاوری را بفشارد. یا مانند کشتار ایزدیها.

ائتلاف و اتحاد های دولتهای ملل مختلف در جنگ دوم جهانی، در مقابل فاشیسم، نیز از این جنس و نوع است.

اما همکاری یا اتحاد ، یا ائتلاف، یا همبستگی یک سازمان مترقی با یک دولت ارتجاعی یا حتی انقلابی، به معنای ابزار آن دولت شدن است. این دولت چه ارتجاعی باشد و چه انقلابی.
رابطه ی برابری بین یک دولت و یک سازمان نمیتواند وجود داشته باشد. لاجرم سازمان عملاً تبدیل به نوکر دولت میشود. 
 
تضاد دولت-سازمان، یک تضاد عینی ست و سازمان را به تابعیت خود در میاورد. نیروی رهایی بخش نباید خود را در این تضاد قرار دهد. مثال تپیک رابطه ی احزاب کمونیست غیر حاکم با دولتهای سوسیالیسم موجود  است. 
سازمان مجاهدین، احزاب کردی، بلوچها و دیگران، مقوله ی « تضاد دولت-سازمان» را درک نکرده اند. 
نیروی انقلابی نمیتواند خود را در « تله ی دولت-سازمان» قرار دهد.
نهنگ، ماهی کوچک را قورت میدهد. این قانون طبیعی ست.
روشن است که اینجا صحبت بر سر حمایت حقوق بشری دولتها نیست.
 
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هوشنگ جعفری میگه یاپشیب ایاغیزدان سیلکلدیم بیلمدیز هچ ملت ترک همیشه تاریخ گواه هست که ملت صلح جویی بوده مثال تاریخی بیاورید که ملت آذربایجان چشم طمع به همسایگان دوخته باشد ولی همیشه زیر ستم بوده در برابر این ستمم پیروز شده من قبلا افسوس میخوردم که در آینده اگر برای اسقلال جنگی تحمیل شود ملت آذربایجان برا این آماده نباشد مثل زمان پیشه وری ولی با چند نفری که صحبت کردم دیدم خود را هر روزه آماده میکنند مخصوصا در آذرابجان غربی لذا بهتر است کردها از دست اندازی بر خاک تاریخی آذرباجیان دست بردارند وگرنه همان خواهد شد در سولدوز بر سرشان آوردیم و هیچ دشمنی با کردها نداریم حساب مردم کرد ا کردهای پان جداست ولی در آتش هیزم تر هم خواهد سوخت

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کسی که این مطلب را نوشته به همه دشمنان جمهوری اسلامی مثل سازمان های کردی و بلوچی و سازمان مجاهدین حمله کرده و تهمتهای دروغ بسته. ولی در باره رژیم آخوندی و پانترک های همدست رژیم صدایش درنیامده. اینجاست که دم خروس آشکار میشود که نویسنده به کجا بند است. پانترکها امروز نوکری ملاحسنی ها و قاضی پورهای کثیف را میکنند و بعد نعره میزنندکه کردها را بگیرید و خواهان قتل عام حزبهای کردی میشوند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
توصیه و پیشنهاد میشود ترکها دست از تئوری بافی های آب دوغ خیاری و کله پاچه ای بردارند و مردم ابران را بحال خود بگذارند و بروند اول قره لاغ را آزاد کنند و اگر طی چند روز گذشته در ایران بوده اند در آن مورد گزارشی بدهند. هر کس میخواهد تمرین نویسندگی کند بهتر است برای کشو میزش بنویسد چون اپوزیسون ایرانی به اندازه کافی متفکر و نظریه پرداز بلسایقه و مستقل و غیرشارلاتان دارد . از کسانی که از اردغان و چنگیز و علی اوف و نظربابف و داعش پشتیبانی میکنند امیدی نیست و بروند یک سرگرمی مناسب تری برای خودشان کشف کنند .
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
استفاده ی یک نیروی سیاسی، از تضاد دو نیروی دیگر:
----
مسعود رجوی برای استفاده از تضاد صدام-خمینی، سازمان مجاهدین را در اختیار صدام قرار داد.
آیا مصطفی هجری برای استفاده از تضاد عربسان-ایران، خود را در اختیار عربستان قرار نمیدهد؟

توجه کنیم: یک حزب یا سازمان مساوی « یک خلق یا ملت » نیست. خلق خلق است ، سازمان سازمان. نمیتوان آنها را برابر گرفت.
وقتی « موجودیت یک خلق» و نه یک سازمان، در معرض « حذف شدن» قرار گرفت، دست « کمک هیچ نیرویی» را نمی توان پس زد. گیرم این « نیرو ارتجاعی» هم باشد. مانند « موجودیت کوبانی» در برابر داعش. اگر کمک های آمریکا نبود، حذف شده بود. در چنین مثالهایی که موجودیت یک خلق در معرض حذف شدن و نابودی ست، اجبارا آن خلق مجبور است دست هر یاوری را بفشارد.
ائتلاف و اتحاد های دولتهای ملل مختلف در جنگ دوم جهانی، در مقابل فاشیسم، نیز از این جنس و نوع است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
استفاده گروهاى سياسى از تضاد بين رژيم فاشيست و فاسد خمينى ، اگر مفيد است ، كه به نظر من هست . و آن اينكه دشمنان واقعى و ماكياوليست ملت هاى ايران را يكى يكى به نابودى مى كشاند.... الهى هزار مرتبه شكر ... من اصلا صلاح نمى بينم فرقه رجوى و امثالهم را نصيحت كنم كه پدر جان ، اگر استفاده از تضاد بين خمينى و صدام و تضاد بين داعش و رژيم فاسد خامنه اى و مالكى ، و حالا هم تضاد عربستان و ايران ، اگر در مورد صدام و داعش برأى شما مفيد واقع شده است. حتما در مورد عربستان هم مفيد به فايده خواهد بود. پيش به سوى نابودى تآمرو تمام رژيم فاسد آخوندى و دشمنان دمكراسي و آزادى ملت هاى ايران ، خصوصا ملت ٤٠ ميليونى ترك ما ، در ضمن برأى ملت ترك ما ، نه شيعه و نه سنى ، و نه هيچ دين خاص و بي دينى در الكويت نيست. هدف ملت آزادى خواه و استقلال طلب ما ، داشتن يك كشور دمكرات سيكولار با تمامى ملت هاى درون خاك ما
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، ترک بودن برابر با پانترک بودن نیست! همچنان که فارس بودن برابر با پانفارس بودن نیست و عرب بودن نیز برابر با پان عرب بودن نیست! این پیشگفتار را برای آن نوشتم تا گفته باشم کرد بودن نیز برابر با پان کرد بودن نیست! اما بدبختانه کسانی هستند که کارهای پان کردها را به پای همه کردها می نویسند و به جای آن که بگویند پان کردها چنین و چنان هستند می گویند که کردها چنین و چنان هستند و یا چنین و چنان کردند و یا خواهند کرد! به این وچک نگاه کنید: ( ..... اگر کردها توان لازم داشته باشند برنامه دارند حتی همه آذربایجان را اشغال کنند! معنای این کار دست به قتل عام مردم آذربایجان و جنایت علیه بشریت زدن است! ..... ) به کارگیری پسوند (ها) برای واژه کرد! آیا کرد(ها) اگر توان لازم داشته باشند برنامه دارند همه آذربایجان را اشغال کنند؟ و یا پان کردها؟ کدام یک درست است؟! ***** وچک = جمله، عبارت

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من اینجا بحث ملیت یا قومیت نمی کنم. با توجه به مطالعاتم از جمله خوانش خود مدعیان کُردها واقعیت های گاه تلخی می گیوم.
اول از زبان فارسی در ایران بگویم که در واقع یک زبان نوشتاری است. یعنی اگر شما این نوشته می توانید بحوانید و درک کنید، اگر خود فارس (فارسی زبان) میدانید، بواسطه یادگرفتن از مادر (محاوره خانواده و اجتماع فارسیز بان پیرامون) خود نیست، بلکه بواسطه امختن در کلاس مدارس و کتاب ها و معلمانی است این فارسی نوشتاری مشهور به فارسی دری را توانیی خواندن و نوشتن دارید! در واقع مادر فارسی را زبان مادر یهیچ کسی نمی دانیم، بعید میدام زبان های زیادی در جهان چنین ویژگی داشته باشند، ممکن زبان های قدیمی مثل سانسرکیت این وِزگی داشته باشد یا زبان ترکی استامبولی از معیار یک شهر رگفته باشد. ولی فارسی نوستاری (فارسی دری) زبان معیار هیچ شهری چه در ایران و چه خارج از ان نیست. این زبان شاید در ابتدا

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مرام لیبرال دمکرات بودن، اترام به عقاید دیگران است تا حدی دیگران احترام متقابل رعایت کنند. ولی افراطیون که که از هر قماشی باشند از مذهبی، ناسونلیست، قوم گرا، نژادپرست....
کسانی بت هایی خدایی یا قومی و خاکی... می پرستند/ وقتی ازدگی را به بندگی شی یا موجود زنده ترجیح دادند حاضر به هر ننگی می شوند/ حتی اب جنایت کارن هم پیمان می شوند/ ادم کشی می کنند /حتی زن و فرزندان خود قربانی بت خود می کنند/ لیبرال دمکراسی مورد نظر من در درجه اول آزادی است. ایران دوست بود یا در کل وطن دوست داشتن با وطن پرستی که نوعی بت پرستی است فرق دارد. هر کسی تعلق خاطر به وطنش دارد و لی به این معنی نیست به هر قییت از خاکش دفاع کند حتی به بهای جنایت علیه بشریت! نه! هرگز!
دینای امروز در برابر دیکتاتورها معمولا چاره ای جز اعمال زور ندارد/ کمتر دیکتاتوری در جهان حاضر شده به خواست مسالمت امیز مردم تن به کناره گیری بدهد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به بهمن موحدی(بامدادان)
دنیا را هر چه اخوند مردم فریب .... گند کشیده/لعنت بر نژ؟ادپرستی از پان اریایی تا پان کردی تا پان ترکی تا پان عربی...
من یک ادم عادی ایرانی هستم/ایران دوست دارم ولی هرگز خاک پرست و قوم پرست و زبان پرست و نژاد پرست مثل تو نیستم. بت پرستان گاهی خودشان و گاهی دیگرانو گاهی اشایو.. می پرستند چون معنی آزادگی نمی فهمند.
زنده آزادگی/زنده باد اخلاق و انسانیت
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به مثلاً "ایران دوست لیبرال دمکرات"
اینطور به نظر می آید که شما ، "آخوند دوست" هستید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کسانی که فکر می کنند دشمن دشمن دوست است سخت در اشتباه هستند. آن هم دشمن پان عرب وهابی، ای دل غافل، از شدت بغض و عقده و سرخوردگیف برخی سر آخور وهابی تکفیری-سلفی دارند. چه ننگ بزرگی برای ان فعلان کُردی که با سعودی وهابی-سلفی هم پیمان بشوند دلارهای کثیف الوده به خون مظلومان قربانی تروریست از یازده سپتامبر تا مردم شنگال! وای نفسا/ وایلان از سیاست پرستی/
ای کُردهای با غیرت/ ای کسانی پاسدار واقعی تمدن ایارن کهن هستید و جشن باستانی نوروز گرامی میدارید/ نگذارید مشتی خائن کُرد برای چند روز قدرت سیاسی خون مردمان قربانی تروریست وهابی-سلفی پایمال کنند. رجوی ها هم بخاطر خیانتی که کردند از چشم مردم افتادند و نه بخاطر مبارزه با خمینی. مردم ایزدی شنگال خجالت بکشید.
اگر زور و اسلحه و چریک دارید از فارس و کرد و ترک وبلوچ... مثل ارتش آزاد سوریه، یک ارتش آزاد ایرانی تا در وقت مقتضی به انقلاب دموکراتیک کنیم.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ای کاش جناب ائلیار توضیح می دادند که از دید ایشان فقط خلقهای آذربایجان و کردستان، ستمدیده هستند و یا دیگر خلقهای ایران نیز تحت ستم می باشند؟ در وهلۀ اول ایشان باید متوجه باشند که در ایران، ستم سراسری حکومتی وجود دارد و تمام ساکنین ایران از ظلم وستم رژیم در عذاب هستند. جناب ائلیار! مردم استان کرمان که هم فارس هستند و هم شیعه مذهب ، از محروم ترین و ستم دیده ترین مردمان ایران هستند و وضعیت هموطنان آذربایجانی نسبت به هموطنان کرمانی از همه جهات بسیار بهتر است، شهر تبریز در مقایسه با شهر کرمان، مانند یک بهشت می ماند.
در وهله دوم جناب ائلیار باید متوجه باشند که در ایران ستم مذهبی وجود دارد و به هیچ وجه ستم ملی وجود ندارد. هموطنان شریف کرد و بلوچ وترکمن و دیگر سنی مذهبهای میهن مان به جرم سنی بودن تحت ستم مضاعف قرار دارند و به شدت از سوی رژیم مورد تبعیض قرار می گیرند و بعد از آنها بهائیان و
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آقای توکلی گرامی ؛ دشمن دشمن ما دوست ما می باشد. رابطۀ اپوزیسیون ایرانی با دولت سعودی تا جایی که به عزت ایرانیان و یکپارچگی و تمامیت میهن خدشه ای وارد نکند هیچ گونه اشکالی ندارد. اپوزیسیون ایران از چپ و راست باید از تضاد بین دولت سعودی و آخوندهای حاکم بر ایران به بهترین شکل استفاده کنند.
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اینکه «مصطفی هجری «حاجی» شد! » خبری بود که دیروز صبح در شبکه های اجتماعی دست به دست گشته بود ولی دیشب مصاحبه و فیلمی از شرکت اقای رضا حسین و پورکریم نماینده حزب دمکرات کردستان ایران در فرانسه و مصاحبه و ملاقات با مقامات سعودی را اکثر مردم ایران مشاهده کرده اند. البته شاه حسنی نماینده حزب دمکرات کردستان ایران در مصاحبه با بی بی سی منکر وجود رابطه حزب خود با مقامات سعودی شد ولی عکس ها و مصاحبه ها چیز دیگری می گویند من در همینجا از اقای رضا حسین سئوال می کنم شما که یک فرد سکولار هستید و در مراسم حج چه می کنید؟ آیا حج از نظر شما عملی سیاسی _ عبادی است؟ . چون شخصا شما را می شناسم می دانم که هیج اعتقاد دینی و مذهبی ندارید. البته همه شرکت کنندگان سعی در پنهان کردن رابطه خود با سعوی ها دارند و این امر مثبتی می تواند قلمداد شود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چنین شد که خیانت و کج روی و سربری و بدوی بودن بر پیشانی اکراد برچسب شده این جماعت ایران ستیز ژنتیک سربر بازیچه دست آل سعود شده اند ناچیزهای حقیر.
شواد بسیاری وجود دارد که اعضای سایبری پانکردیسم و گروهک های پانکرد سالها در فضای وب تفرقه و ترویج نژادپرستی بین فارس و ترک و عرب را برعهده داشته اند و جالب اینکه کسی تا کنون از خودش سوال نکرده که چرا در ایران این همه گروهک تروریستی متعلق به اکراد هست ای دل غافل که اتفاقات سوریه و عراق پرده ها را کنار زد و ماهیت این پانکرد ها را عیان کرد.
البته الان غیر از آذریها، لرها و عربها و فارسها هم با اکراد دشمن شده اند و این موضوع...

موضع سلطنت طلبها در مورد پانکرد ها جالب هست منفعل و ساکت هستند بی غیرت ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پیروی درج کامنت های خراسانی در لینک زیر رادیو فردا/پیشنهاد یک شورای متحد نیروهای تحول خواه ایرانی برای برقراری فدرال لیبرال دمکراسی.

از «حیدربابا» تا فراکسیون ترک‌زبان‌ها
http://www.radiofarda.com/a/f7-tork-fraction-in-10th-parliament/27966543.html

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پیشنهاد برای مطالعه
بر داشته غلی نظام جددی فدرال لیبرال دمکراسی را بنا کنید. تجربه نشان داده در نظام فدرال لیبرال دمرکاسی ههمه به حقوق قومی و زبانی و منطقه ای شان می رسند.
این مطلب و کامنت ها بخوانید/راه حل نجات ایار از استبداد مذهبی و رسیدن فدرال لیبرال دمکراسی

https://www.radiozamaneh.com/246441

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

سر خداقل ها به توافق برسید و حداکثر در چارچوب یک نظام فدرال لیبرال دمکرات دنبال کنید مثل اسکاتلندی ها و ووو مهم نظام است اگر نظام دمکراسی باشد راه رسیدن به اهداف مسالمت امیز است.
این چانه زنی چند نمایده به قوم گرا در مجلس فرمایشی استبداد مذهبی شما هموطنان را فریب ندهد. اینها همه گماشته استبداد مذهبی هستند اینها می خواهند استبداد اخوندی-نظامی ادامه یابد. اینها خودفروخته نظام ولایی اند، و بیشتر نمایندگان مجلس فرمایشی استبداد مذهبی ولایی، همگی یا اخوند و اخوندزاده هستند یا سپاهی و اطلاعاتی و اندکی هم بچه بورژوا پروار شده نظام استبداد. اصلاح طلب و اعتدالی فاسد با بافیبش های نجومی؛ و باند اصول گرا با املاک نجومی...
مشتی غارت گر بیت المال دارند مردم را بازی می دهن. هر از گاهی انتخابات فرمایشی برگزرا و بازی بد و بدتر.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شاه کلید پیروز ی مردم ایران، اتحاد حول یک میثاق نامه "فدرال لیبرال دمکراسی" است، که حداقل های همگی را تامین کنند، و باقی خواسته های حداکثری پس از برقراری نظام فوق الذکربگذارید.
خدمت هموطنان ترک اذری و غیره، که میخواهند حق تعیین سرنوشت داشته باشد و ملیت ترک اذری به رسمیت بشناسد، من فرض میکنم حق با شماست. ولی ای هموطن ایا اسکاتلندی هم یک روزه به این حد نرسیداند بلکه سیصد سال طول کشید تا دمکراسی بریتانیا به چنین حد بلوغ رسید که اجازه دهد اسکاتلند بدون خشونت و با همه پرسی در مورد سرنوشتش تصمیم بگیرد؟
البته ای پروزه گذار از حداقل به حداکثر مثل بریتانیا سیصد سال نخواهد کشید. وقتی ما ازتجربیات دیگران استفاده کنیم دوران بلوغ مردم سالاری/دمکراسی غیر دینی ممکن است کمتر از 15 سال طول بکشد، چون از تجربه موفق دیگران استفاده می کنیم. در حالی بریتانیا این تجربه نداشت و مجبور بود خودش تجربه سازی کند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ایدئلوژی پرستی، خاک پرستی و قوم پرستی و زبان پرستی افراطی (به جای وطن دوستی، هویت دوستی و زبان دوستی...)، قرقی با بت پرستی ندارد. بیایید بت های درونی خود بشکنیم.
بت پرستی چیست؟ بت پرستی آن است عقل و شعور کور می کند، به طوری همانند داستان های گذشتگان زنان و یا کودکان برای بت (خدا یا شبه خدای قدیس مورد پرستش) قربانی میکنند. بت پرستی نوین، با نام های عوام فریبی چون هویت طلبی چنینی است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این کامنت در پست قبلی بود/ اشتباه تایپی اش زیاد بود که اینجا اصلاح شد. اجازه بدیهد در این قسمت بازنشر شود. بگمانم اعمیتش ارزش چند تکرار دارد.
من سالهاست این سایتهای اپوزیسیون مطالعه کردم/ سه بخش کلی است:
یک دسته فحاش و عقده گشا هستند و در حد لمپن ها هستند که چندان از سیاست و حکومت و فلسفه و اخلاقیات و معرفت کافی ندارد.
دست دوم مزدوران اجنبی تفرقه افکن و داخلی استبداد مذهبی اند که هدفشان تفرقه و تدوام استبداد مذهبی ولی با کشور ضعیف است.
دست سوم مبارزان واقعی هستند- که اغلب از متانت و شخصیت کافی برخوردارند- از فعال حقوق زنان و دگرباشان گرفته تا اتینیک و ناسیونالیست ایرانی.
من به آن دودسته جاهل و مزدور کاری ندارم که به نظرم اقلیتی بیش نیستند؛ سخنم با دسته سوم است یعنی مبارزان واقعی راه دمکراسی خواهی و حقوق بشر. بدیهی است این دسته سوم بنا بر تعلق ایدئولوژیک و اتنیکی یا عرق ایرانی،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با جمال صد در صد موافقم

موقعی که مصطفی پور محمدی جنایتکار زندانهای رژیم و نفر رده بالای اطلاعاتی جمهوری جهل و جنایت خمینی ، در دوران وزارت کشو ر در مورد رابطه پنهانی رژیم با آمریکا که ازش میپرسند، ضمن تآیید این تماسها با آمریکا میگوید " آمریکا سهل است برای مصالح جمهوری اسلامی دست به سوی ابلیس هم دراز میکنیم".
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جنبش کردها از زاویه ی تئوری و عمل اشکالات اساسی دارد:
- توسعه طلبی ارضی
به کار بردن اصطلاحات من در آورده در اسناد رسمی مانند « استان ارومیه= آذربایجان غربی» ، «کردستان شرقی= کردستان به علاوه ی آذربایجان غربی و در صورت قدرت همه ی سر زمین ماد تاریخی یا آذربایجان»، که از دید جنبش رفع تبعیض و حق طلبانه ی آذربایجان به درستی « توسعه طلبی ارضی احزاب کردی» نامیده شده است.

- ابزار شدن در دست بیگانگان
« ابزار شدن در سیاست نیروی خارجی، مانند قدرتهای منطقه ای و جهانی - عربستان و آمریکا - اروپا و ...- یعنی عدم پیشگیری سیاست مستقل رهایی بخش، در عمل، بر خلاف ادعای تئوریک خود.
مرگ در بردگی بهتر از ابزار شدن در دست بیگانگان است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب کیانوش توکلی این کل کامنت اول شما بود کە من کپی آن را برای یاد آوری اینجا دوبارە میزنم ،،،،، از کیانوش توکلی

....مصطفی هجری «حاجی» شد! رهبر یک حزب سکولار بدعوت پادشاه سعودی با پرواز اختصاصی به مکه شرف یافت شد. جنگ نیابتی احزاب کرد را هم به دام جنگ منطقه ای کشانده است . جناب کیانوش توکلی اولأ من باید بە عرض برسانم کە نە از دیدگاه حزب دمکرات کوردستان و نە مصطفی هجری مینویسم و آنچە کە مینویسم در رابطە با نزدیکی و دوری از هیچ حزب کوردستانی نیست فقط و فقط دیدگاه خودم است همانطور کە در این رابطە در کامنت کوتاه خودم نیز گفتم ،، مصطفی هجری هیچ وقت نە بە مکە و عربستان سعودی رفتە و نە حاجی شدە آنچە کە بعضی ها دارند متە بە خشخاش میزنند فقط یک عضو حزب دمکرات کوردستان بە نام جمال کریمپور کە گویندە تلویزیون تیشک میباشد بە مکە رفتە و از طرف یکی از تلویزیونهای عربستان سعودی
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی ، حاجی شدن و یا نشدن رهبر یک حزب سکولار ربطی به سکولاریسم ندارد. انتقاد اینجانب نقش احزاب کردی در جنگ نیابتی است. اخبار و گزارشات زیادی منتشر شده است که حزب دمکرات کردستان ایران، تحت حمایت همه جانبه حکومت پادشاهی - اسلامی عربستان قرار گرفته است. کشوری که در آن هیج حقی برای زنان و مردم عادی وجود ندارد و کشور توسط 5000 شاهزاده اداره می شود، تنها مزیت این حکومت ارتباط خوب و دوستانه با غرب می باشد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای آ.ائلیاربه مقاله تان مثبت دادم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقا تبریزی ستاره دار! حرفهایت تکراری است. متاسفانه کلمه "پان تورک" لحظه ای از زبانت نمی افتد. انگار موقع تولد ناف شما را به جای قیچی، با واژه "پانترک" بریده اند، انگارعطش تکرار پان تورک داری. بنظر میرسد مثل مانقوردها فقط عطش سیاسی و تمام عقده هایت با تکرار واژه " پان تورک" ارضا میشود. و مثل کسی که در بیابان از فرط عطش، هی آب آب بگوید، شما نیز برای ارضا آتش درونی، و ارضا عقده ها و امیال بر باد رفته خود، هی پانتورک پانتورک میکنی. اگر دقت کرده باشی، حتا سایت آزری ها کلمه پان تورک را کمتر از شما بکار میبرند. شما گوئی عطش پان تورک گفتن داری، تقریبا یک چهارم فحشهای سیاسی ات و تقریبا نصف بیشتر انرژی ات صرف تکرار واژه پان تورک میشود. بتدریج از ماموران اطلاعاتی رژیم گوی سبقت را ربوده ای. آیا فردا در محض ملت بزرگ آزربایجان میتوانی پاسخ این دهن لقی ها را بدهی؟! نوشته هایت در ذهن اینترت ثبت است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب کیانوش توکلی چون فعلأسر کار ەستم مختصرا چندکلمە در مورد کامنتتان بعدا بیشدتر مینویسم شما 2 جملە نوشتید 18 تا غلط داشتید اولا مصطفی هجری بە مکە یا حج نرفتند ایشان جمال پور کرم گوندەی تلوزیون تیشک هستند دوما سکولاریسم معنیش بی خدای نیست سوما حزب دمکرات کوردستان همە میتوانند عضو باشند ، یهودی، مسلمان ،بی دین ، زردشتی،شیعە،سنی ووو چهارما ملت کورد محق است برای منافع ملی خود با هر کشوری کە دوست دارد ارتباط داشتە باشد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فارس و ایرانی باید همچون گذشته مدیر و حاکم و داور اختلافات قومی مرزی استانها باشند نا عشیره گرایان همدیگر را لت و پاره نکنند .
ایران متحد و مرکزی و دمکرات در درون خود مرز نمی شناسد و مزاحمان را باید پیدا کرده و سر آنها را بهم بکوبد تا گیج شوند و سر چای خود بنشینند و به خلاقیت و آبادانی و دوستی در خدمت ملت ایران بپردازند .
70 میلیون ایرانی در بالای سر شما تجزیه طلبان نشسته اند تا فضولی موقوف و دنبال نان و آب و آزادی و رفاه بروید .
تجزیه طلبان آذری بهتر است اول بروند قره باغ را آباد کنند .
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، از پانصد سال پیش به این سو که پادشاهان صفوی خواستار جایگزینی تشیع به جای تسنن شدند و پس از آن که بسیاری از مردم ایران نیز دست از تسنن برداشته و شیعه شدند ایرانیانی که همچنان سنی ماندند دچار آزارها، نابرابری ها و ستم های بسیار شدند! مانند کردها، ترکمن ها، بلوچ ها و ..... این که کمابیش پانصد سال است که کردهای سنی برای سنی بودن آزارها و ستم های فراوان دیده اند بی چون و چراست و این که پس از انتحار اسلامی رژیم آخوندی برای شیعه بودنش سنی های ایران را بدتر از رژیم شاهنشاهی کوبیده است نیز اما و اگر ندارد! رژیم برخاسته از گور ولایت فقیه که پس از انتحار اسلامی در سال ۱۳۵۷ با دستاویز کردن دین بر ایرانیان تیره روز فرمانروائی می کند هر کس را که مانند کمونیست ها بی دین بود به زندان ها و شکنجه گاه ها فرستاد و یا اعدام کرد! صدها تن از بهائیان را نیز یا اعدام کرد و یا به زندان ها و .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کیانوش خان نظرتون راجع به همکاری کمونیستهای ی‌پ‌گ و یا پ‌ک‌ک و یا پژاک با امپریالیسم جهانی به سرکردگی امریکا و سگ...... چیه، همکاری که چه عرض کنم تعلیمات نظامی می‌بینند و مسلح می‌شوند. یک نفر سکولاریسم را مترادف با بیدینی بداند از نظر سیاسی بیشعور است و یا شعورش در حد رهبران اخوان‌المسلمین مصر.
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مصطفی هجری «حاجی» شد! رهبر یک حزب سکولار بدعوت پادشاه سعودی با پرواز اختصاصی به مکه شرف یافت شد. جنگ نیابتی احزاب کرد را هم به دام جنگ منطقه ای کشانده است .