شرکت برخی از فعالان اپوزیسیون ایرانی در مراسم حج امسال!