هـر جـا که پـا نهـادیـد جُــز

یقـین داشته باشید /
شما قـاتـلان کُـشتــار دهـۀ 60 /
به آن بهـشـت کـذایـیِ وحـی شدهِ آسمانیِ تان /
نخواهید رسید چرا که /
نـفـریـن مادران داغـدارِ سیاه پوش ِ /

ای اهریمنانِ چمباتمه زده بر سرزمینم /

شما را چه حاصل /

از مباهات کردن بر مردم ِ اسیـر دستِ تـان /

که هر روز و شب /

دعای لعن و نفرین /

نثـارِ تان می کنند /

هنگامی که /

از هر قدم و سخنِ تان /

در آن سرزمین نفرین شده از زمین و آسمان /

خون جاری ست /

شما را چه سود /

در سرزمینی که /

فـرهـنگ و آداب زندگانیِ شان /

با شما در ستـیـز است /

شما در سرزمینی که /

کـردار، پنـدار و گـُـفتـار نیک اش /

از تـبـار دیگـریـست /

چـه می کُـنـیـد؟ /

تاریخ هزار و چهارصد سالۀ شما /

چون "آفتاب آمد دلیل آفتاب" /

جـُـز /

ویـرانـی و بـرکـنـدنِ ریشه های فرهنگی آن /

حاصلی نداشت /

افـسـوس !

سرگذشتِ مان /

بازیچۀ دست شما اهریمن پرستانِ دون مایه گشت /

اما /

یقـین داشته باشید /

شما قـاتـلان کُـشتــار دهـۀ 60 /

به آن بهـشـت کـذایـیِ وحـی شدهِ آسمانیِ تان /

نخواهید رسید چرا که /

نـفـریـن مادران داغـدارِ سیاه پوش ِ /

نسل سرکش ِ مبـارز و تسلیم نشدنی /

که به فرماندهی خـُمـیـنـی جــلاد /

و /

شما جـنایـتکـاران تـاریـخ بشـریـت /

سـلاخـی شده اند /

در همین جهنـم واقـعـی زمینـی /

می سـوزانـد .

                  شهریور 1395

ایمیل نویسنده: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شعر زیبائی در محکوم کردن جنایتهای اسلام بدست جنایتکار بی وطنی بنام خمینی است . باید بدانیم که خمینی بدون حمایت غرب پایش هر گز به ایران باز نمیشد. این غرب بود که نظام سابق را بخاطر مبارزه با شوروی قربانی کرد.
بلی ما مردم ایران قربانی باز ی قدرت شوروی سابق و غرب شدیم بدون انکه به منافع ملی خود فکر کننیم.
مخالفان نظام سابق نه تنها نتوانستند از فضای باز شده به نفع مردم استفاده کنند بلکه اگاهانه تبر به ریشه ملی گرائی ازادیخواهی و دمکراسی زدند .این یک دروغ تاریخی است که ادعا میکنند خطر ر ا درک نکردند . دفاع اگاهانه از ارتجاع سیاه و دشمنی با همه و همکاری نکردن زمینه های کشتار های سال 67 را بوجود اورد . شعر بالا فریاد خاموش نسلی سوخته است که همه هستی خود را برای خرافات وسیاه اندیشی و ایران ستیزی به باد دادند .