نگاه زبان ( سومری -ترکی) 4

آیا بین زبانهای سومری و ترکی پیوندی هست؟
چرا گرامر زبانها متفاوت است؟ چون نگاه زبانها به اشیا « از احساسهای متفاوت و مشترک» پدیده آمده است. چرا نگاه زبانها به اشیا با هم فرق دارند؟
چون « سلیقه و احساس و درک و تفکر» نه تنها یک یک انسانها، بل احساس گروهی آنها نیز متفاوت است.
نگاه زبانی چیست؟ یک نگاه تاریخی ست. تجربه ی « روحی و جسمی و آوایی» یک خلق از بدو پیدایش آن است.
 
چرا گرامر زبانها متفاوت است؟ چون نگاه زبانها به اشیا « از احساسهای متفاوت و مشترک» پدیده آمده است. چرا نگاه زبانها به اشیا با هم فرق دارند؟ 
چون « سلیقه و احساس و درک و تفکر» نه تنها یک یک انسانها، بل احساس گروهی آنها نیز متفاوت است. 
نگاه زبانی چیست؟ یک نگاه تاریخی ست. تجربه ی « روحی و جسمی و آوایی» یک خلق از بدو پیدایش آن است.
چطور یک خلق نگاه زبانی مشترکی مییابد؟ وقتی که « نگاه گروهی» آن مردم ، به اشیا و پدیده ها ، طی یک تاریخ طولانی، در مجموع  مشترک باشد.  
مشترک بودن « نگاه زبانی» دو خلق ، پیوند زبانی آنها را نشان میدهد. نگاه زبانی، نگاهی ست  تاریخی، به قدمت یک خلق. 
-زبانها محیط را متفاوت منعکس میکنند چون دارای نگاه متفاوت اند.
-زبانها محیط را مساوی منعکس میکنند چون دارای نگاه مساوی اند.
- زبانها محیط را « مساوی-متفاوت» منعکس میکنند چون دارای « اشتراکها و تفاوتها» هستند.
 
در زیر میکوشیم چرای قضیه را پی گیریم. و گزاره ی سوم را مستدل سازیم.
کسی که چرای موصوع را لازم ندارد میتواند مطالعه را ادامه ندهد. 
موضوعی که اینجا برای ما تعیین کننده نیست این است که « آنچه احساس میشود» دقیقاً همانطور « بیان» نمیشود. یعنی ما از عدم تطابق احساس و بیان صرف نظر میکنیم.
چون این عدم تطابق برای کار ما « خیلی ناچیز» است. و تأثیر مهمی در زاویه ی نگاه ندارد.
همین قدر کافی ست که بگوییم نظم عناصر جملات، عمدتا نظم نقاط احساس شده ی ماست. چون برای چگونگی نگاه زبان همین « نظام کلمه ها» مهم است. 
 
 
ترتیب قرار گرفتن کلمات در جمله ها گاهاً اندکی تغییر میکند، اما این تغییر معنی جمله را بهم نمیزند و از نظر دستور زبان بدون اشکال است. به خصوص در زبان شعر.
« تفاوت سلیقه و احساس و درک و تفکر» انسانها، در بر خورد به اشیا و پدیده ها  تفاوت بازتابها را ایجاد میکند و انعکاس آن  تفاوت گرامرها را  موجب میشود. به عبارت دیکر
زبان هرکس یا هر خلقی محیط را به روش خود بازتاب میدهد. که با دیگری در عین حال که اشتراکاتی دارد، در همان حال نیز متفاوت است. بگذریم از اینکه خود زبان،
خویشتن را تغییر میدهد، و همینطور انسان را. مهم این است که ریشه ی تفاوت گرامر در تفاوت روش « سلیقه و احساس و درک و تفکر » یعنی در « چگونگی نگاه» به محیط نهفته است.
 
در مورد « نگاه زبانی» در بخشهای گذشته ی مقاله به ویژه در بخش دوم * مطالبی نوشتم، اما به خاطر اهمیت موضوع
میکوشم مسئله را عمیق تر بررسی کنم. متأسفانه منابعی که مستقیم ، موضوع « نگاه زبان» را توضیح دهند نیست یا من نیافتم.
علت آن است که موضوع جدید است و کسی رویش کار نکرده ؛ اگر هم کسانی چیزی نوشته باشند در دسترس من نیست. 
از اینرو بررسی قضیه ضرورت دارد، به ویژه اینکه  تز « نگاه زبانی» در کندو کاو پیرامون « پیوند زبان سومری و ترکی»  ابزار مهمی ست.
تز نگاه زبانی بدین معنی ست که :« هز زبانی نگاه خاصی به محیط دارد و  با نگاه زبانهای دیگر متفاوت است؛ و در عین حال با آنها یگانگی هم  دارد.»
نگاه زبان درست شده از « عنصر مشترک وعنصر  غیرمشترک». منظور از عنصر « مجموع ویژگیها یا خاصه ها » در نگاه یک زبان ا ست. موضوع در پایین روشن تر میشود.
 
مسئله را مشخص کنیم، زبان چیست ، چگونه شکل میگیرد، و غیره مورد بحث ما نیست.
تنها به نگاه یک زبان در مقایسه با نگاه زبان دیگر توجه میکنیم. زبان از "جهتی" یک نگاه است. دریچه ایست به محیط . 
 از دو عنصر مشترک و غیر مشترک، اینجا عنصر « غیرمشترک» مد نظر ماست.عنصر مشترک فرع قضیه  است. چون تفاوت را  عمدتاً عنصر غیر مشترک خلق میکند.
 
 
During the time the Goddess Inanna ruled the people of Sumer, they and their communities prospered and thrived. The urban culture, though agriculturally dependent, centered upon the reverence of the Goddess - a cella, or shrine, in her honor was the centerpiece of the cities. Inanna was the queen of seven temples throughout Sumer.
 
 
 
نگاه زبانها: 1- عنصر مشترک  2- عنصر غیر مشترک
 
مقایسه ی نگاه زبانها
 
الف- عنصر مشترک:
1- زبانها محیط را « باز تاب» میدهند، به صورت صدا، «کتبی و شفاهی» . در این نکته همه ی زبانها اشتراک دارند و شبیه بهم اند. امری ست« عمومی». 
ب-عنصر غیر مشترک: 
2- در خود نگاه های زبانی یا « بازتاب» ها  بخشی از یک انعکاس با بخشی از انعکاس دیگر، بطور نسبی برابر است؛ در عین حال دو بخش دیگر نسبت بهم  تفاوت آشکار دارند: 
 
 اشتراکات و تفاوت ها . اشاره به گرامر زبانها:
 جمله: کتاب روی میز است. 
کلمات جمله را با چهار حرف نام گذاری میکنیم، در چهار زبان. و نظم جمله ی فارسی را حفظ میکنیم. چهار حرف به ترتیب الفبای لاتین قرار دارند
1- Aکتاب- رویB - میزC- استD. فارسی.
 
2- .(Kitab  miz(in)  üstündə- di(r ( ترکی) 
 کتابA-میزC-رویB-استD 
 
3- The book is on the table
کتابA-استD-رویB-میزC
 
4- Das Buch ist auf dem Tisch(آلمانی)
کتابA-استD-رویB-میزC
5- و در زبانهای دیگر.
اشتراک : زاویه ی نگاه ها در این جملات،  شبیه بهم اند، چون هر چهار زبان« کتاب-میز- سطح میز- کار(فعل) را » بیان میکنند یا چهار چیز را با صدا بازتاب میدهند. اما.
تفاوت : در نگاهها  جای کلمات از نظر « دستوری» برابر مکان نیستند. در انگلیسی و آلمانی "مکان" واژه ها  برابر است. چون دو زبان باهم « پیوند نزدیک» دارند یعنی زاویه ی نگاه یکی ست. در ترکی آذربایجان، و فارسی این نسبت در رابطه با خود و دو زبان دیگر وجود ندارد. اینجا تفاوت مکانی کلمات دستوری « دوری و نزدیکی» دو زبان را  « کم و بیش» نشان میدهند.
علت آن است که نوک احساس یا زاویه نگاه، روی «چیزهایی که مکان متفاوت دارند» متمرکز شده است. البته در « انعکاس و بیان»؛ وگرنه خود اشیا مکان ثابتی دارند. تنها هنگام بیان، «جای نامها»  تغییر مییابد. درزبانهای مختلف. 
برای زبانهای آلمانی و انگلیسی « چگونگی توجه و احساس و درک و بیان»، یعنی زاویه ی خاص نگاه، چنین منظم است: 
 
کتابA-استD-رویB-میزC    
1- ADBC  آلمانی-انگلیسی
 
و در دو زبان دیگر متفاوت است: 
 - Aکتاب رویB میزC استD.
2- ABCD  فارسی
- Kitab miz(in) üstündə dir
کتابA-میزC-رویB-استD
 3- ACBD ترکی
-----------
از مقایسه ی روابط 1-3 نتیجه میشود: انگلیسی و آلمانی رابطه ی نزدیک دارند. ولی ترکی و فارسی چنین نیست.  ترکی در مقایسه با فارسی هم متفاوت است. 
نزدیکی فارسی به آلمانی و انگلیسی  به خاطر « صرفی بودن افعال» است. که اینجا مورد بحث نیست. 
در زبان ترکی، توجه را اول کتاب، بعد میز ، و بعد هم سطح میز و کار انجام شده،  جلب میکند؛ که در جمله فرموله شده است.
برای زاویه نگاه همین  نظم و ردیف « کلمات» مهم است که خود « طرز خاص» نگاه را میسازد. و تفاوت نظم واژه ها،
تفاوت نگاه و زاویه را نشان میدهد. « نظم چیدن کلمات» دستور زبان را میافریند. 
تفاوت یا یگانگی نگاه یک زبان، نسبت به زبان دیگر، نخست در دستور زبان آنها بازتاب مییابد.
به جملات زیر توجه کنیم : 
فارسی:
اورامو  خانه  اش  را  برای  اینانا  ساخته   است.
جمله را با نظم حروف لاتین علامت گذاری کنیم:

اوراموA  خانهB  اشC  راD   برایE  ایناناF  ساختهG  استH

ترکی:

 Nanna´ya Urnammu evini dikib´di

ایناناF  -برایE-اوراموA-خانهB-اشC -ساخته G-استH  : (  را=0)؛  "را" ،  در جمله ی بالا موجود نیست.

نظمی که در جمله ی فارسی بود به هم خورده است.« را» هم غایب شده. 

 
همان جمله را در زبان سومری به روش بالا آنالیز میکنیم: منبع جمله : 207 Falkenstein, Adam „Das Sumerische“ Leiden-1959…. S. 51-52

 سومری:

Nanna-ra Urnammu-(ke) e-ani mu-na-du

ایناناF-برایE-اوراموA-خانهB-اشC- ساختهG - استH 
نظم جمله سومری  با جمله ی ترکی یکی ست.  این یگانگی همیشه و مطلق نیست؛ اما عمدتاً چنین است. 

«نگاه زبانی» به اشیاء و محیط، در سومری و ترکی  منهای بعضی موارد به صورت کلی برابر است.  

این برابری کلی در « نگاه زبانی» نه تنها در چیدن و نظم کلمات، یعنی در گرامر انعکاس یافته ، بل در ضرالمثل ها، علائق و فرهنگ نیز منعکس است.
نگاه زبانی را در عبارات سومری دنبال کنیم : 
زمین و آسمان
(an-ki(a
آسمان-زمین
(yer-gög(göy
زاویه ی دید در «سومری و ترکی» زمین و آسمان را چسبیده می بیند. در فارسی دو چیز جداگانه است که با « و » متصل میشوند. در فارسی « زمین آسمان » معنی ندارد. علت، چگونگی زاویه ی نگاه است که دو فنومن را « متصل» حس کرده و بیان میکند.
حرف  اضافه ی « و»[یعنی  حرف اضافه شده در جملات ترکی]  اکنون تحت تأثیر  زبان فارسی تا حدی در زبان ترکی کاربرد پیدا کرده است.
در کودکی وقتی جملات خود را با « و» پر میکردم پدرم میگفت :« Və və  tükanı aşma ,düz danış görüm nə diyir sən»: دکان « و و» باز نکن، درست حرف بزن ببینم چه میگویی.
به قول زنده یاد صمد بهرنگی « ما حسن و حسین» را  حسن نن حسین میگوییم. 
 
منبع جملات سومری زیر: Delitzsch, A. „Kleine Sumerische…“ , s. 98-99
 
فارسی : شب و روز
سومری:  ge-du-da 
شب-روز( متصل  بدون واو) 
ترکی: gecə-gündüz
 قضیه ی بالا تکرار میشود. زاویه نگاه به  «چیزها» ثابت است.  آنها را متصل می بیند و یگانه هم بیان میکند. اغلب این ویژگی در ترکی و سومری مشترک است. اما مطلق نیست.
این ویژگی- اتصالی دیدن چیزها- یعنی نگاه خاص، از « اتصالی» بودن زبان بر میخیزد. در بسیاری موارد بین سومری و ترکی روابط قابل توجهی وجود دارد.
در قسمتهای پیشین مقاله مورد اتصالی بودن را توضیح داده ام. اضافه کنم که خواننده ای فارسی زبان یک سطر کلمات آلمانی را دنبال هم نوشته بود و ادعا میکرد که « بیا ، اینه ها، زبان آلمانی هم اتصالی ست». او مفهوم اتصالی بودن زبان ترکی را نفهمده بود. کافی ست کلمات مرکب آلمانی را که با هم نوشته میشوند از هم جدا کنید، هر بخش معنی کامل دارد ولی در ترکی و سومری چنین نیست. « وند ها» وقتی متصل اند معنی کلمه را میسازند، جدا از هم مفهومی ندارند.
در فارسی مصدرها -منهای چند مصدر انگشت شمار- بعد از صرف، دیگر قابل تشخیص نیست و ذوب میشوند. اما در ترکی و سومری خود را خفظ میکنند. در مثال زیر کلمه آلما در همه ی حالت ها حفظ شده است. این خصلت، نشانه  پیوند این گونه زبانهای اتصالی ست : 
alma سیب
alma-lar سیب ها
alma-lar-ı سیب ها را
alma-lar-ın سیب هایت ...
alma-lar-ın-ın سیب های او یا آنها... 
... 

اینجا وند های مختلف به اسم چسبیده  و معنی تازه ایجاد نموده اند، ولی به تنهایی معنی ندارند. تنها علامت یا پسوند به حساب میایند.  این نوع وندها و پیوندشان، بخاطر « اتصالی دیده شدن چیزهاست» که نوع زبان را « اتصالی یا پیوندی» ساخته است. نوع مخصوص نگاه به چیز ها،  در نوع زبان و گرامر منعکس شده است.
اینکه چرا زبان ترکی و سومری زبانی اتصالی به حساب میایند بخاطر آنست که « نوع نگاه شان اتصالی» ست. 

زوایای دیگری از نگاه زبانها هست که به خاطر طولانی نشدن نوشته توضیح آنها را به فرصت مناسب دیگر موکول میکنم. این بحث هراز چندگاهی ادادمه خواهد یافت. 
نتیجه: زبانهای آلمانی،انگلیسی، فارسی، و دیگر زبانهای تحلیلی اصولا نگاه انفصالی به اشیا و پدیده ها دارند، ولی بعکس زبانهای ترکی و سومری و در دیگر زبانهای پیوندی هم ردیف، نگاه اتصالی دارند. نگاه مشترک اتصالی، دلیل پیوند است و نگاه انفصالی غیر مشترک دلیل عدم پیوند، 

این هم از سخنان زیبای سومری ها:
A loving heart builds houses
A hating heart destroys houses

c=ş
j=ng

cag 4 ki aj 2 nij 2 e 2 du 3 -du 3 -u 3 -dam
cag 4 hul gig nij 2 e 2 gul-gul-lu-dam

منبع: http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?tex...
ما هم میگوییم :  Sevgi yaradandi(r)-acıq dağıdan
عشق آفریننده است، نفرت ویرانگر.
 
 ---------
*
قسمت اول: چه پیوندی بین زبانهای سومری و ترکی هست؟
http://www.iranglobal.info/node/47164
قسمت دوم: چه پیوندی بین زبانهای سومری و ترکی هست؟ قسمت دوم
http://www.iranglobal.info/node/49916
 -منابع در متن.
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ادامه:
مانند: xumar göz-dən yaş gəlır خمار گؤز-دن یاش گلیر: از چشم خمار اشک میاید
pəncərə-dən daş ləlir پنجره-دن داش گلیر: از پنجره سنگ میاد

1خمار- 2 گؤز دن-3 یاش -4 گلیر
1خمار-2 از چشم -3اشک-4میاید
خمار نسبت به چشم و چشم نسبت به اشک به ترتیب از جز به کل قرار گرفته اند. این ترتیب میتواند کمی عوض شود:
یاش خمار گؤز دن گلیر. اشک از چشم خمار میاید. یا سنگ از پنجره میاید.
در جملات سومری هم مانند این ترتیبات و اندکی تغییر وجود دارد: اما اساسا مثل جملات ترکی با فاعل-مفعول-فعل S-O-V
ردیف میشوند. مگر اینکه « تکیه» ی خاصی، روی کلمه ای وجود داشته باشد و ترتیب تغییر کند.
aşak-da -gal جمله سومری. ترکی ekin geniş´dir مزرعه گسترده و بزرگ است - دور. فعل در آخر قرار گرفته است.
منبع:01 Hübner & Reizammer „Inim Kiengi 2-2, Sumerisch in Wort und Schrift“
Marktredwitz-1987 s. 74-75


تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
(Ki-en-gi(r= سرزمینی که جای یا مکان خدایان است.یا مکان شاه-کاهن خداگونه است= سرزمین خدا=سومر
Kən-gər-luِ که میتواند صورت قدیمی اش ki-en-gir-lu باشد -شخص منسوب به کنگر یا (Ki-en-gi(r
کنگرلو: نام یکی از طایفه های ترک آذربایجان
lu= در سومری شخص معنی میدهد. لو= شکل کنونی در ترکی : لی، لو است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای اسامه، این معرفی کتاب ژان پل دُمول را به فرانسه ملاحظه بفرمایید. آکادمی فرانسه آن را یکی از بزرگ ترین و بهترین تحقیقات سال های اخیر شناخته است. شما می توانید مخالف محتوای باشید، اما نگویید همه دروغ است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
متوجه شدید یا نه که یکی دارد کامنت های زیر این تایپک را ویرایش میکند و تمام کامنت هایی که تورک ها بی سند و بی ربط نوشتند همه دارد حذف میشود

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اقای کلاهی:
این چند برنامه اگر صوت بوده باید به عنوان مدرک ضبط و ضمیمه میکردی یا از صفحه خود رادیو فرانسه تاریخ پخش موضوع نویسندگان را و مصاحبه شونده را مینوشتی(که مطمئن هستم ندارد چون همه دروغ هست)
به هر حال در دادگاه علم نوشته ها دو جور اند یا با سند و مدرک و رفرنس که ان را "دقیق" میگوییم که قابل برسی است
و یا بی سند و مدرک که ان را "حرف مفت" مینویسیم
درباره فرانسه بودن هم هیچ مشکلی نیست ما در گروه خودمان حتی فرد اشنا به زبان چینی ماندارین هم داریم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در اره تورک بودن سومرها:
http://www.macrothink.org/journal/index.php/ijl/article/viewFile/4107/pdf_31

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام.تورکی مثلهایی است .میگویندکورتوتدوغون بوراخماز.(کورچیزی راکه بگیرد ولش نمی کند)یک مثل دیگری داریم .میگویند دئدئم منه ووردئیب ،هرگئلئنی ووردئیب.یعنی( پدرم به من گفته بزن،هرکی آمدرا،بزن)
این دومثل معنی ومفهوم عمیق دارند.
دراین سایت تعدادی دقیقا همین کاررامیکنند.آنهابه همه چیز ازنگاه خودیعنی بادیده های چشمی برخوردمیکنند.کاری باعلم وعقلانیت ومنطق ندارند،تنهاکافی است نام یکی راببینند.دراین مواردتعقل خودبخودازکارافتاده ونام ونشان طرف جای علمی و منطقی فکرکردن راخواهدگرفت.
یاکافی است اراده کنند چیزی که به ذهن مبارکشان خطورکند.تنهاچیزی که یادگرفته ویافکرمیکنند،وظیفه دارندآن رابه تماشاگذارند.این افراددیگربه جنبه مثبت ومنفی نوشته خودفکرنمی کنند،که شایدغیرعلمی وغیرمنطقی چیزی نوشته اند.
دراصل برای آنهاوصیت پدرشان یک آیه قران بوده وبدان عمل میکنند.
این افرادیاکورند ویانادان.یعنی بیسواد قلچماق.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای اسامه
مطلب را درست بخوانید. کلی اسم و رسم پژوهشگران در آن ذکر شده است. این متن را از سه برنامه رادیویی دوزبانه رادیو بین المللی فرانسه تنظیم کرده ام. نویسنده اش من نیستم. بخش های فرانسه اش که طولانی است، به درد خواننده فارسی زبان نمی خورد.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
توضیحی در مورد قصه ی کار زبان شناسی نوشته اند، جهت اطلاع خواننده ای که دور از موضوعست، میتواند قابل استفاده باشد.
نظر ارتباط مستقیمی با « تز نگاه زبان» ندارد.

نوعی از «پیوند» را ، « از یکسو مجموعه ی ارتباطات طبیعی و ارگانیک، و از سوی دیگر تصادفی» و « محتوای عناصر متضاد و متفاوت و همگون» در بین فنومنها ببینیم، میتوان « پیوند و ارتباط» زبانها را جست و جو کرد؛ نه در یکی دو مورد، بل در همه ی جوانب ممکن؛ که میتواند پاسخ درست نسبی را حاصل شود.
پدیده ها به نوعی نسبت به هم پیوند دارند، کندوکاو چند جانبه ی این ارتباط شناخت آنها را میسر میکند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اقای کلاهی نوشته ای:
امروزه پژوهشگران ....
این پژوهشگران اسم و رسم و مقاله و رفرنس ندارند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
جناب A تو هم و همچنین

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بقیه مطلب

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درباره زبان توخاری: دانشمندان اروپائی الحمدللاه از هر زبان ملل قدیمی خاور میانه و آسیای مرکزی سر در نمی آورند, اول از همه مینویسند احتمالا از شاخه زبانهای هند و اروپائی باشد ولی با اکراه و زور دنبالش مینویسند , گرچه به زبانهای هندو اروپانی کمتر شباهت دارد یا اصلا شاهت ندارد. در مورد زبان سومری و زبان توخاری هم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نوشتن این گونه مقالات در سایت ایران گلوبال که سایت سیاسی جبهه گیرانه است فایده ای ندارد. تئوری های زبان شناختی دربارۀ خویشاوندی زبان ها مدت هاست اعتبار علمی شان را از دست داده اند. مخصوصاً تئوری هند و اروپایی. به این مطلب توجه کنید:

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب راز شما که گیج نیستی و نوشته علی یار را قبول داری این واژه ها را معنی کن
land air missle
صواریخ ارض جو

موشک زمین اسمان
حالا اگر شما فکر میکنی واژه های مرکبی مانند"زمین اسمان" یا اسمان زمین در فارسی ساخته نمیشود توضیح شما را میشنویم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب مجددی
شما مجدداً دچار گیجی گشته اید. لیلی زن بود برادر!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ایلار در فارسی بر خلاف گفته شما دو واژه در کنار هم میایند و معنی هم کامل دارند
به دو صورت : موصوف و صفت - مضاف و مضاف الیه
موصوف صفت: اسمان زیبا
مضاف مضاف الیه: زمین گلی
هیچ "و" هم ندارند
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
توضیح « و»:
1-
در مقاله قیده شده : « زاویه ی دید در «سومری و ترکی» زمین و آسمان را چسبیده می بیند. در فارسی دو چیز جداگانه است که با « و » متصل میشوند. در فارسی « زمین آسمان » معنی ندارد. علت، چگونگی زاویه ی نگاه است که دو فنومن را « متصل» حس کرده و بیان میکند.»
توضیح:
عبارت " با « و » متصل میشوند" نشان میدهد که، در فارسی واو «حرف ربط» است که توضیح داده شده است.
2- در جای دیگرآمده :
« حرف اضافه ی « و» اکنون تحت تأثیر زبان فارسی تا حدی در زبان ترکی کاربرد پیدا کرده است.»
توضیح:
در جمله ی بالا، معنی « حرف اضافه ی " و" » ؛ حرف افزوده شده است ، حرفی ست که در جملات ترکی اضافه شده است و متعلق به ترکی نیست.
« حرف افزوده شده در جملات ترکی»؛ ربطی به اصطلاح گرامری(فارسی) « حرو ف اضافه» ندارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ایستا، کتابهای کلاس چهار و پنج را به این آسانی نمیشود بدست آورد. اگر شما آدرس سایتی را در اینجا بیاورید که در آن امکان دانلود اینگونه کتابها وجود داشته باشد ایشان از شما تشکر خواهد کرد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگر کسی حوصله کند و به این نوشته "زبانشناسانه" نگاهی بیندازد شاهکارهای نویسنده پرادعای آنرا خواهددید که حتی در حد دانش آموزان دبیرستانی هم معلومات ادبی و دستورزبانی ندارد! برای مثال سواد این "زبانشناس" تاجایی است که "و" را حرف اضافه نامیده و نوشته: " حرف اضافه ی « و» اکنون تحت تأثیر زبان فارسی تا حدی در زبان ترکی کاربرد پیدا کرده است" درحالیکه این از نکات اولیه دستورزبان است که "و" حرف عطف است نه حرف اضافه و این دو از نظر دستورزبان بسیار متفاوت هستند. هردانش آموز سال اول دبیرستان تعریف حرف عطف و اینکه "و" حرف عطف میباشد را در مدرسه یاد میگیرد ولی این شخص که ادعای کشفیات بزرگی در زبانشناسی کرده حتی از این نکته ساده بی اطلاع است. پیشنهاد میکنم که جناب ایلیار درکنار "کشفیات بزرگ علمی" خود کمی هم به مطالعه کتابهای دبستان و سال اول ودوم دبیرستان بپردازد تا دیگر دچار اینطور رسوایی هایی نشود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب طهران تورکی:
فکر کردی اگر از سایت المانی زبان رفرنس بدهی دیگه من نمیروم دنبال معنی اش
معنی دقیق پاراگراف این هست:
زبان سومری هیچ رابطه ای با دیگر زبان های عصر خود و دیگر زبان ها تا امروز نداشته است و هیچ زبانی در دنیا مانند این زبان نیست
این زبان از چسبیدن ریشه به پسوند(مانند زبان فنلاندی و تورکی) ساخته میشود و واژه معنی را به وجود میاورد واژه های دو ریشه ای مانند مرد و پادشاه نیز در ان دیده میشود
..................................................
صرفه نظر از اینکه شما این مطلب را از یک سایت مربوط به ماورائ الطبیعه و یوفو پیدا کن با نام فرا راز ها گذاشتید باز هم نتوانستید با بهره گیری از زبان المانی که یقین داشتید به ان اشنایی ندارم زرنگی کرده جعلی بنمایید
دوره این گونه زرنگ بازی ها تمام شده اقای زرنگ در متنی که گذاشتی برای نمونه اوردن زبان فنلاندی هم گفته شده

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اسامه مجددی, ما دروغ و تحریف و جعل و توهین وفلان بلد نیستیم و نمیکنیم. این هم منبع کامنت من:
پارا گراف چهارم: ونوشته آلمانی اش:Die sumerische Sprache hatte keine Beziehung mit einem anderen seiner Zeit, hat es keinen Wortschatz in der Welt wie ihn. Es war eine Zunge-Typ Binder (wie Türkisch oder Finnisch), dh ein Wort, bestehend aus einer Wurzel, die ein Konzept und eine Partikel gebunden, dass Sinn gibt ausdrückt. Worte waren auch zwei Wurzeln, lu = Mann, gal = big, big man = lugal = König.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب طهران تورکی دوره اینجور زرنگ بازی ها دیگه تمام شده
محققان اثبات کرده ان: کدوم محقق کجا اسم نداره
ترجمه ای از یک مقاله: کدوم مقاله از چه رفرنسی چه کسی این را نوشته نویسنده اسم نداره در کدام لینک یا کتاب چنین چیزی نوشته
شما هم که بقیه را درازگوش فرض کرده ای

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اقای دکتتتتتتتتترررر انزابی
نظریه باغ عدن را برای ما ملاک قرار داده ای
گیرم که این نظریه توراتی درست باشد و باغ عدن الهی در تبریز باشد و انسان به جای شرق افریقا از تبریز بدون تکامل افریده شده باشد و یکراست از بهشت به تبریز امده باشد (همان حضرت ادم)
شما یک تکه چرم یک سفال یک سنگنوشته با قدمت بیشتر از صفویه میتوانی همین جا نشان دهی که اثبات کند تورکان پیشتر از این تاریخ در اذربایجان بوده اند ؟؟؟؟؟؟
منطق وقتی نیست ،نیست
شما در نشان دادن تاریخ تورکی خودتان یک مکان تاریخی مربوط به تورک ها را با قدمت بیشتر از 300 سال نمیوانی نشان دهی ادعا میکنی سومری های باستان تورک بوده اند
دیوید م. رول (به انگلیسی: David M. Rohl، زادهٔ ۱۲ سپتامبر ۱۹۵۰) یک مصرشناس و مدیر سابق موسسه مطالعات علوم میان رشته‌ای (ISIS) است که چندین نظریه دربارهٔ تاریخ مصر باستان و نیز اسرائیل ارائه کرده‌است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جمله ای ترجمه شره از یک مقاله آلمانی : زبان سومری از نطر ترکیب کلمه ها به تورکی و فنلاندی شبیه است.
The Sumerian language had no relationship with another of its time, it has no vocabulary in the world like him. It was a tongue-type binder (like Turkish or Finnish), meaning a word consisting of a root that expresses a concept and a bound particle that expresses meaning. Words were also two roots, lu = man, gal = big, big man = lugal = king.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام -اگرنوشته های این آقای ستادمجددی رانگاه کنید.درتمام نوشته های خودکه بنظرش جواب نویسندگان متن هارامیدهد.ازشیوه وروش ومنطق .... فارسی ویابهتربگویم ایران تبعیت کرده ووجوش رانمایان میکند.
فکرمیکندجواب رابایدباتحقیروهتاکی بدهدتاجوابگوباشد.درصورتیکه فرهنگ داعشی .... خودرابه عرصه نمایش میگذارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای اسامه مجددی در
این پروفسور محقق یونانی و پروفسور دکتر دیوید رول از دانشگاه آکسفورد چه این ها هم پان ترک هستند؟ شما نژاد پرستان فارس دنبال روشن شدن حقایق نیستید دنبال دفاع از جعلیات نویسندگان فارس هستید. خوشبختانه خوانده شدن کتیبه ها همه دروغ ها را فاش کرده.

علاوه بر اینها تحقیقات جدید نشان می دهد که زبان سومری مثل زبان ترکی جزو زبان های آلتاییک
r-Altaic ) است.
Yet Another Suggestion about the Origins of the Sumerian Language
The sumerian language still keeps the prestigious positition of being the first ever written language. In this paper there are some presented linguistic data and examples, suggesesting that the Sumerian is not a isolated, as it is regarded so far, but that it may be classified as an r- Altaic language of the Bolgar branch.
مراجعه شود به:

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مسئول کامنت ها کامنت های من را سانسور نکن این چیز هایی که برای تو مینویسم و میفرستم را اگر برای سنگ نوشته بودم تا حالا ترکیده بود
من جواب این عرب زاده های تورک زبان را مینویسم تو پخش نمیکنی فکر میکنند من جوابی ندارم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب .... انزابی :
کامنتی که شما فرستادی تنها و تنها بیان یک جمله بود: چگونه میتوان فرزند گم شده یک خانواده را از روی لهجه خوداش و پدر و مادر اش شناخت و نسبت انها را اثبات کرد
هیچ کس نتیجه یک همچین ازمایش خنده داری را باور نمیکند و حتی در بدترین دادگاه ها و قضات با شلیک خنده مواجه میشوید
هیچ محقق و زبان شناس دانشگاه رفته ای تا کنون همچین ادعایی نکرده وگرنه خود شما به جای همچین استدلال مسخره ای الان اسمان و زمین را به هم میدوختید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب یوفس از اذربایجان : ای 40 درصد عرب تورک زبان .... برای خوانندگان مینویسم
پانترکان گرامی بدانند که مقدار شعور ایشان، ملاک شعور و درک دیگران نیست.
برای انسانهایی، با فقر ذاتی معنوی، که با وارونه نگاهداشتن حقیقت، به زندگی گیاهی خود ادامه میدهند و خود را با دروغ، ارضاء میکنند، یک واژه جالبی را به کار میبرد: استمنای روحی
در همه سایت های پورن فارسی برای ارضاع جنسی خود نویسنده و خواننده هم از این قبیل داستان ها تخیلی زیاد مینویسند با این تفاوت که انجا هدف ارضاع جنسی است
شما .... هم اگر میخواهید با یک داستان تورکی تخیلی به معشوقه ای دست نیافتنی و زیبا ولو در تخیل دست پیدا کرده و خود را "ارگاسم تاریخی" کنید دلیلی ندارد ما هم این داستان ها را باور کنیم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقایان نژاد پرست ضد ترک لطفا نتایج تحقیقاتتان را به این ضد ایرانی به فرستید پر رو نشود.اصل ومنشا ترکان و نام ونشان گرو ههای بزرگ ایشان: چنانکه می دانیم سرزمین خاستگاهی ترکان را اراضی بین کوههای اورال آلتای می داننداز سو ی دیگرسومریان را هم با توجه به قرابت زبانی ایشان با ترکان واشاره صریح تورات بدان منطقه منسوب داشته اند. معهذا چنان که گفته شداز این میان زبان سومری نزدیکی بیشتری با زبان های ترکی و مغولی داردوبعضی کلمات ناب سومری به عینه یا به ریشه در این زبان ها موخود است. سرزمین بومیان سومری زبان از نواهی کردستان وکرمانشاهان شروع شده و به سوی خراسان و آسیای میانه امتداد می یافته است و سومریان در پایان هزاره چهارم پیش از میلاد از این توده جداشده و در امتداد رود دیاله به بین النهرین سرازیر شده اند. (مراجعه شود

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب بهمن موحدی گرامی ـ اینکه کسانی بدون اینکه حتی یک ساعت درس زبانشناسی خوانده باشند در موضوعات تخصصی زبانشناسی وارد میشوند و ادعاهایی میکنند که موجب خنده هر لیسانسیه و حتی دانشجوی زبانشناسی است براستی تاسف آور است. ادعا های اقای ایلیار دراین نوشته درست مثل این است که یک برنج فروش مقاله بنویسد و ادعا کند که کره زمین به شکل مثلث سه گوش است و دانشمندان اخترشناس همه در اشتباهند که میگویند زمین گرد است! بعدهم دلیل بیاورد که بطلمیوس هم 2000 سال قبل گفته زمین مسطح است! این ادعای ترک بودن سومری هاهم از همین نوع است. اگر این مرحوم هومل قرن نوزدهمی هم نبود لابد این آقا از مرحوم دده قورقود نقل قول "علمی" میکرد! حرف هومل نه تنها از طرف زبانشناسان جدید کاملا مردود است بلکه از طرف زبانشناسان همزمان خود هومل مانند کلوگ و جاستروی نیز رد شده بود.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پان ترکان مضحکانه می کوشند تمدن سومریان را به نفع خود مصادره کنند و بدون هیچ شرم و حیایی تاریخ را جعل می کنند و دروغ می گویند. برخی از مورخان و زبان شناسان زبان سومریان را دراویدی ، بعضی آن را هند و اروپایی ، برخی آلتایی و یا اورالی پنداشته؛ یکی از این دانشمندان شخصی آلمانی به نام هومل بود که ادعا داشت زبان سومری به خانواده اورال آلتایی تعلق دارد. از نظریه وی 110 سال است که می گذرد. او تنها کسی بود که در بین سومر شناسان به این ادعا اعتقاد داشت و از آن زمان تاکنون تمامی مورخان و زبان شناسان جهان به ادعای مضحک و مزخرف هومل می خندند. "موریس جاستروی" ، درباره ادعای هومل می نویسد: «"نظر هومل را در این مورد مانند بسیاری از مسائل دیگر تنها یک دانشمند قبول کرده است ، آن دانشمند خود هومل می باشد. فهرست واژگان سومری ، با مترادف های تصور شده ترکی شان ، که او ترتیب می دهد ، اعتماد و اطمینانی را به روش
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ایلیار جان، نگاهی به امیل ها یت بیانداز لطفا

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
روز شنبه 15 اکتبر در چندین کشور اورپائی بخاطر اعدام عربهای اهواز تظاهراتی برگزار خواهد شد اگر کسی از آدرس تظاهرات خبر بدهد خوب خواهد شد
آقای اسامه مجددی ببینید آنهائی که با نوشته آقای ائلیار مخالف هستند و در کل با نظریه سومر شناس مشهور آلمانی « فریتز ھومئل ( ١٨٩١ (F.Homm ) » تحت عنوان زبان سومری از خانواده زبان اورال -آلتای مخالف هستند بدون حمله به تورکها در رد این نظریه نوشته ای و یا مقاله ای بیاورند منتها نه از موضع ضدیت با تورکها و نه از موضع سیاسی ضد تورک بلکه زبانشناسانه .این گو و این میدان .و شما آقای اسامه مجددی جز حرفهای بی منطق و بی سند خود قاتی تمام مسائل کرده ای البته دخالت افراد بی معلومات در مسائل خود بحث دراز دارد که یک پایش به وزارت اطلاعات رژیم خونخوار ایران میرسد و رنگ و بوی این افراد بلافاصه مشخص میشود

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خداوکیلیش دل من برای این ترکها میسوزد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب مسئول کامنت امیدوارم .....بشوی که دیگه کامنت های من را سانسور نکنی
یا کامنت های من را منتشر نمیکنی یا چند تا را قیچی شده پخش میکنی
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
peerooz گرامی، توجه شما را به این نکات جلب میکنم:
1- ستیز کاربران آذربایجانی « دگر ستیزی» نیست. بل « تبعیض ستیزی ست» وقتی حکومت یا بیرون حکومت از اعمال تبعیض حمایت میکند ، « تبعیضگر و حامی تبیعیض» به حساب میایند و هدف ستیز واقع میشوند. یعنی عملاً هر دو عامل « تبعیضگر» -اند. اینجا هم خود مسئله ی « تبعیض» مورد اعتراض قرار میگیرد و هم کسانی که « اجرای تبعیض میکنند یا حامی تبعیض اند».
من ندیده ام یک آذربایجانی فرد فارسی زبانی را که « حامی تبعیض یا اعمال کننده ی آن نیست» مورد اعتراض قرار دهد.
ممکن است در فرمول بندی جملات فارسی اشکال و جود داشته باشد ولی « اندیشه این نیست که فرد فارسی زبانی که مخالف تبعیض است - به خاطر فارس بودنش مورد ستیز قرار گیرد.»
هم من و هم دیگران با این مسئله مخالف هستیم. کسی با مردم فارسی زبان که سروکاری با اعمال تبعیض ندارند مخالف نیست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ائلیار این را هم یادام رفت بنویسم
ساموئل کریمر می گوید : حرف زدن درباره کشف رمز کتیبه های سومری جستجوی گربه سیاهی است در اتاقی تاریک زمانی که هیچ گربه ای در اتاق وجود ندارد. کافی است توضیحاتی را که حضرعالی درباره کشف رمز این آثار گفته ااید مطالعه فرمایید.
در حالی که این زبان حتی یک وژه ان تا کنون معنی اش پیدا نشده

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
متوهمان عرب زاده تورک اوغلان
اعلامیه بدهید و مردم جهان را دعوت کنید تا برای .... شما بخندند وببینند که برای یک مطلب و موضوعی خاص چقدر....نوشته اید آن هم بی ربط .
.... . و دست خالی این شمایید که با خارج کردن ذهن خوانندگان از موضوع با مطالب بی ربط سعی بر توهین کردن دارید . ببینید کامنت هایتان چه ربطی به موضوع لینک دارد آن موقع می فهمید که خودتان هستید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این متن را برای مطالعه بیشتر شما از ویکی پدیای انگلیسی اینجا می گذارم. ویکی پدیا یک منبع علمی نیست ولی برای به دست آوردن دید کلی مفید است.
خلاصه مطلب این است که تلاش های بسیاری شده که برای سومری خویشاوندی امروزی پیدا شود ولی تمام این تلاش ها بیهوده بوده. همانطور که در لیست انتهایی می بینید زبانشناسانی بوده اند که فرضیه ارتباط زبان سومری با زبان هایی مثل دراویدی، تبتی-برمه ای، اورالیک، دره-قفقازی و حتی هندواروپایی مطرح و حمایت کرده اند. سوال اینجاست پس که درست می گوید؟ قاعدتا اگر دید متعصبانه نداشته باشیم، باید ببینیم اجماع دانشمندان و فرضیه مورد توافق آکادمیک کدام است. این اجماع بر این است که زبان سومری زبانی جدا از سایر زبان ها بوده. دلایلی چون ملی گرایی و اینکه زبان سومری به عنوان اولین زبان نوشتاری اعتبار ویژه ای دارد پشت فرضیه هایی است که تلاش می کند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خوانندگان توجه کنید:
جناب ائلیار کامنت هایی نوشته زیر همین مقاله که به همه چی پرداخته الا اینکه از یک سایت دانشگاهی منبع بیاورد
توجه کنید
فارس ها میترسند سند عراق به نام تورک ها شود
در سایت فارسی زبان ....
جناب ایلار کسی که جدول بازی با کلمات نوشته و بعد "قیشقیرق" راه انداخته و های و هوی میکند از چیز های کاملا بی ربط شما هستید
نگاه کن :
لاچین رفته برای اثبات سومری بودن تورکان فاصله مونیخ تا برلین را اندازه گرفته در اخر زده به بیابان کربلا
بامسی به این نتیجه رسیده که این همه تورک از اسمان نیامده اند باید اجدادی مثل سومری ها داشته باشند
میرزا علی از کتاب زهتابی منبع اورده در کتاب خود زهتابی نگاه میکنی هیچ جا نگفته این محققان در کجا و در کدام کتابشان چنین چیزی نوشتند
برو یک نگاه به پژوهش های دکتر شرفیان بناب بکن : 40 درصد شما اذربایجانی ها عرب خالص هستید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من این را صمیمانه میگویم که انتظار من از جناب ائلیار خیلی بیش از این است. ایشان مقاله ای کاملا تخصصی در باره موضوعی که از قرار معلوم بحث آفرین، مشاجره انگیز و جدال آمیز ( controversial ) است در یک نشریه مجازی مینویسند که تقریبا در و بندی جهت اظهار نظر ندارد و ایشان کاملا از این موضوع آگاهند. تا کنون از ۳۱ کامنت ۱۰ تای آن از مخالفین است که اکثر قریب به اتفاق آنها حتی زحمت نگاه به انسیکلوپدیای فارسی را به خود نداده و از سر معده مانند همیشه اظهار عقیده مینمایند و جناب ائلیار از این پیش آمد متعجب و ناراحتند! نمیدانم آیا ایشان انتظار دیگری داشتند؟ از آن طرف هم طبق معمول کامنت های موافق و ضد دیگری نوشته میشود.

فرض کنیم که این واقعه نه در صحنه مجازی بلکه واقعا در خیابان های تبریز و قزوین و تهران و با تفنگ های تهیه شده - مانند لیبی و سوریه - از طرف از ما بهتران اتفاق افتد. آیا نتیجه دور
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ادامه
محتوای نمایشنامه ی قیشریق:
--------------

واما ایده های کامنت ها: چه عطر و گلی! ببینیم:
- سومری و ترکی ربطی به هم ندارند. چون اگر قبول کنیم ربط دارد ، سند مالکیت عراق، کردستان به نام « ترکیه یا پان ترکیسم» میشود.
- بله این دو ابداً بهم ربط ندارند، چون اگر قبول کنم ربط دارند، سند مالکیت آذربایجان به نام « پان ترکهای مهاجر از ترکستان» میشود. مجبوریم بقبولانیم ربطی ندارد که آذربایجان « تات یا آذری» بماند که « پاره تن» ایرانی یعنی آریایی و فارس است. نمیشود ایده ی آذری را به « ترک و سومر» ربط داد. صحیح نیست به آذری ترک بگوییم. حالا بیاییم « سومری هم بگوییم که کار خرابتر شود. فردا آذربایجان تجزیه شود و ایران تیکه تیکه گردد؟ هر کس از « سومر و مومر و ترک و غیره حرف زد تجزیه طلب» است. در جا باید « خفه اش» کرد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان و ائلیار عزیز.... خوشبختانه ما در قرنی زندگی می کنیم که برای حل کردن مشکلها از Mathematical Model استفاده می کنیم تا به یک حقیقتی پی ببریم.. در تعریف مدل ریاضی می خوانیم که ......
(((مدل سازی ریاضی به پژوهشگران کمک می‌کند تا یک سامانه را به صورت سامانه‌شناسی تحلیل کرده و رفتار آن را پیش‌بینی کنند. سیستم دینامیک، مدل آماری، معادله دیفرانسیل، نظریه بازی‌ها نمونه‌هایی از مدل سازی ریاضی برای حل مسایل جهان به شمار می‌روند، اگرچه مدل سازی محدود به موارد یادشده نیست.
مدل ریاضی، گاه شامل مدل منطقی نیز می‌شود، به این واسطه که منطق هم جزئی از ریاضی است.)))....پس.. دوستان , اگر ما قبول بکنیم (( آمار و منطق )) با یک مدل ریاضی می تواند ما را در رابطه با زبان ( سومری) و (ترکی ) کمک بکند , پس اجازه بدهید بروینم به سراغ ریاضیّات و آمار تا
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
علت اینکه چرا مقاله کامنت باران میشود:
موجب این « عمل- فکر و رفتار» یا « واکنش هیستریک» چیست؟

آیا کشف جدیدی شده، خبر مهمی هست؟ بمب و مومبی در سایت منفجر شده؟

بله واقعیت این است که دارند رفتار « خزب فقط حزب الله» را تکرار میکنن. و میخواهند گوشت یکی را « تبرک» کنند. چون دستشان نمیرسد « قیشقریق» راه انداخته اند.

چون ایده ی « دینی» خود را در خطر می بینند. و به ایده ی مقاله به عنوان دین جدید که ناقض دین قدیمی آنهاست، برخورد میکنند.

یعنی فکر مقاله را خلاف « اعتقاد قلبی» خود می بینند. احساس میکنند« اعتقادات سیاسی» آنان را که « حکم مقدسات» را دارد نقض میکند. «منافع اعتقادی و سیاسی شان» در خطر است. در حقیقت بت خود ساخته یشان منفجر شده است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
زبان شناسان ایرانی را اصلا حرفش نزن. اکثر زبان شناسان غربی هم هر جا که از قومی که در قدیم میزیسته اند به زبانشان میرسند اکثرا مینویسنند ایندو ژرمان یا اگر لطف کرده باشند مینویسند , معلوم نیست بچه زبانی صحبت میکرده اند. زیرا یک نوع هم قسم آنتی تورکی درمیان زبان شناسان و اورینتالیسهای اینها از فرنها پیش تا بحال حکم فرما است. ولی هستند میانشان که جرعت میکنند, حقیقت را بنویسند. این همه ملل تورک که اکنون از چین و سیبری گرفته تا اروپا و اسکادیناوی زندگی میکنند حتما نیاکان تورکی هم داشته اند , یا از آسمان افتاده اند؟ در مورد زبان سومری عده از زبان شناسان عقیده دارند که از خانواده زبان التصاقی که همان پروتو تورکی باشد , بوده است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من به هیچ وجه صلاحیت شرکت در موضوع تحقیقات زبانی ندارم ولی چون بیشتر از مقاله, خوره کامنت هستم, ظهور ۲۵ کامنت در مدت کوتاه توجه مرا جلب کرد.

نوشته جناب ائلیار موضوع تازه ای نبوده و مسبوق به سابقه است. ویکیپدیای انگلیسی - نه فارسی که یا شاه الهی و یا آفت الهی ست - در قسمت کلاسیفیکاسیون زبان سومری میگوید که سومری زبان تک خانواده است و نمیشود برای آن نیای مشخصی تعیین کرد. همان ویکیپدیا میگوید که چون زبان سومری قدیمی ترین زبان نوشتاری دنیاست, به لحاظ پرستیژ, بسیاری کوشیده اند که قرابت، نزدیکی، خویشی، شباهت زبانی linguistic affinity بین زبان خود و زبان سومری بیابند ولی به دلیل فقدان مدرک و دلیل, این ادعا ها در بین زبان شناسان پشتیبانی ندارد.

زبان های دیگری که چنین ادعائی کرده اند عبارتند از :
Kartvelian languages[17][18] (Nicholas Marr)
Munda languages (Igor M. Diakonoff[19])

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بعضی ازدوستان اشتباهآً تورکهای را با مغولان یکی می دانند باید به دوستان عرض کنم اگر اطلاع ازتاریخ ندارد!؟
بایدبدانند قبل ازمغولان درایران سلسه های تورک مانند غزنویان، سلجوقیان،خوارزمشاهیان درایران به قدرت رسیدند درواقع مغولان با هم دستی فارس ها حکومت را ازتورکها گرفتند.
مغول و تورک هم دشمن هم بودندو درطول تاریخ باهم جنگ کردند درایران نیز دوباره تورکها توانستن حکومت را ازمغولان بازپس بگیرند وفرق زبان مغولی با تورکی مانند زبان انگلیسی با ژاپنی است .
اگر دوستان به تاریخ رجوع کنند خواهند دید این فارس ها بودند دراداره ممالک مغول به آنها کمک می کردند طوریکه مغولان برای اداره چین وهندوستان ازوجود فارس ها استفاده می کردند فارس ها غلامان دربارمغوان بودند .
اکنون پان ایرانیست ها برای توجهی این همکاری ننگین می گوید که مغولان بلد نبود ومجبوربه استفاده ازما بودند.
تمام نامه های چنگیز به فارسی ..

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فریتزل هومل می گوید زبان سومریها در اصل زبان ترکی قدیمی میباشد. تحقیقات بسیار ارزنده زنده یاد پروفسور زهتابی ثابت می کند که زبان سومری همان زبان قدیمی ترکهاست. مقایسه کلمات، دستور زبان، صرف افعال و.. همه نمایانگر یکی بودن زبان ترکی و سومری است.
محققان بزرگی همچون ، اوپئر، سیمو پارپولا(Simo Parpola)، ایدا بابولا(Ida Bobula)، آندراس زاکار(András Zakar)، زبان سومری را اورال آلتائیک یا همین ترکی می دانند.
لینک کتاب پروفسور زهتابی :https://gunaz.tv/userfiles/books/files/1_101_.pdf

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فساد پان ترک تجزیه طلب در آنجاست که مدام هندوانه زیر بغل هم میگذارند و بجای سلاح نقد، از چاپلوسی و احسنت های شاهنشاهی استالینیستی در مقابل هم استفاده میکنند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بابت این مقاله تورکی تخیلی باید این نکته را یاداوری کنم که اگر تورکان بعد از هزاران سال تازه به فکر ساختن اساطیر برای خودشان هستند بهتر است به جای دزدیدن ان را بسازند
این زبان سومری را کی برای شما ترجمه کرده
زبان سومری تنها زبانی است که با اینکه توانسته اند با کمک زبان های دیگر ان را بخوانند اما هنوز نتوانستند معنی حتی یک کلمه از ان را بدانند همین هم دستاویزی برای پانترکان شده که با تحریف کلمات ان را شبیه یک واژه تورکی کنند وهمان معنی را برایش متصور شوند
جالب هست که مقاله هیچ رفرنسی به یک سایت معتبر علمی ندارد جز یک خوشمزگی زیرکانه نویسنده با یک ضرب المثل

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
روی سخنم باآقا یاخانم --منطق ترکی --است که خط فاصلی مابین کورد وبلوچ وعرب با تورک های ایرن کشیده .آن هاراخودی و تاحدودی ذیحق وبه اصطلاح بچه های خوب وتورک هاراچهره های منفی قلمدادکرده است!دوست عزیز گمان نمیکنم درایران کسی راپیداکنیدکه داسنان معروف رودرروئی شیرباگاو های سیاه وسفید وقهوهای یاتاراندن میوه دزدهای سید وعمامه سفیدرانشنیده باشد. . شماهم بارهاشنیده اید..فقط فکرمیکنیدکه بقیه نشنیده اند..! شادباشید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با تشكر از اقاي ائليار
اين مقالات ارزشمند بهتر است به زبان علمي دنيا ( انگليسي )هم منتشر شود و محدود به فارسي نباشد .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بدون خواست خودم و تحت فشار کیانوش توکلی مجبور شدم زیر نوشتەی آ الیار کامنت بگذارم چون دقیقأ میدانم ایشان چە هدفی را از انتشار پی در پی نوشەتەهایش و جواب سوأل مایلها و کامنتها را دنبال میکند ایشان میخواهد بە همە نشان دهد کە نوشتەهای بی پایەشان از طرف تعداد زیادی خواندە میشود و بر سر نوشتەهایشان بحث و تباسدل نظر انجام میگیرد و میخواهد القا کند کە بە بحثهای سیاسی و پر بار کردن آن کمک میکند ،

حجالتأ چند کلمە در مورد بحث اخیرشان بحث زبان سومری و نزدیکی بە زبان تورکی مثل ،،،،، و شقیقە میماند زبان ترکی هیچ ربطی بە زبان سومری ندارد زبان تورکی شاخەی زبان آلتا و مغولی و تاتار میباشد کە سرزمین اصلی آنها از ترکستان چین میباشد در همان حال تمامی زبانهای جهان کم و بیش از هم تأثیر گرفتەاند مثلأ زبان کوردی کلمات بسیار در زبانهای دیگر مثل تورکی ، آلمانی ، فارسی ، روسی ، فرانسوی ،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-من اززبان شناسی چیزی نمی دانم ولی میدانم که درایران فارس راهاراسیاسیتمداران استعماری انگلیس ازدوران حکومت قاجاربصورت های ایلی ودسته ودسته ازهندبسمت ایران آورده وبه آنهاپروبال داد.برای آنهازبانی ازشاخه های دری وعربی توسط مسیونرهای خوددستورزبان درست کرد.میدانم که برای آنهادرپاسارگاد وشوش وجاهای دیگرجعل تاریخی ایجادکرد ومیدانم که برای فارس که فرزندخلف خودش بودهویت وشناسنامه ساخت.
برای این سرکردگان سیاسی ونوچه های دست پرورده صدساله آن ها دموکراسی وحقوق مدنی ومنطق وانسانیت ارزشی ندارد.این قوم نخاله های استعماربوده ودرهرکاری فرافکنی راه انداخته ودوست ندارند تحقیق علمی دراین خرابه های خودصورت گیرد.این تحفه های استعماردستشان دردست اجانب بوده وبه هیچ طریقی نمی خواهنددرجامعه ازعلم وتحقیق حرفی پیش آید،چون پته آنهاروخواهدشد.اگرچنین شودنوکری صدساله وجنایتشان برای همه دراین عقب نگه داشتگی روخواهد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تشکر میکنم اگر اقای آ. ائلیار و یاد دانشمند زبان شناس دیگری انچه به خط میخی و یا سومری در روی مجسمه سنگی حک شده ترجمه کنند .
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از زحمت و توجه همه ی علاقمند به منطق و تفکر مستقل ممنونم.

برای این«های وهویچی ها» یک مسئله ی تفکر انگیز مطرح کردم که کمی ذهن خود را به کار بگیرند و بدانند چه میگویند و مینویسند. خیال میکنند شوخی میکنم. مسئله ایکه طرح شده یک چیز ساده ی علمی ست و راحت قابل حل. و جداً میخواهم آنان که عادت به عدم تفکر دارند کمی ورزش کنند و ذهن خود را بکارگیرند بعد چیز بنویسند.

انگار، از وقتی که این مقاله منتشر میشود بعضی ها روی ترش میکنند. یعنی که « منتشر نکن » چون خدمت به « پان ترکیسم» است. بسیار خوب پس به فیزیک هم روی ترش کنید که هیروشیما میسازد و در آن را هم تخته کنید.
«بررسی سومری و زبانهای باستانی» چه ربطی به پان ترکیسم دارد من این را نمی فهمم. مگر در این نوشته ار پان ترکیسم چیزی گفته ام. من بیش از 300 مقاله در سیاست و فرهنگ منتشر کرده ام که بخشی از آنها خود کتاب اند. و هیچ موضوعی از دیدم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ائلیارعزیز..اکرهم با متن مقاله تان صددرصد مخالف بودم بازهم بخاطراین که مقاله ای تحقیقی ومتین وعلمی ارائه کرده اید به شما تبریک میگفتم وبخاطرنشان دادن حداقل گوشه ای ازآنچه را که هرشخص علاقه مند به مطالعه ودنیای پیرامون مشتاق دیدن آن است تشکر میکردم .نمی توانم ازاشاره به دوسه کمنت -قلم به دست وآماده هجوم آنهم بلافاصله وصرفا بادیدن نام نویسنده-خودداری کنم.خودتان میبینید وهمگان وحتی مخالفین نطرات شماهم میبینند - ومسئولین سایت هم- که چه خبراست.نمیدانم خوداین ها چه گونه فکر میکنند.سروصداهای عجیب وغریب درست دروسط یک بحث سنگین یافی المثل یک کنسرت کلاسیک.امکان نداردکه نویسنگان چنین متن هائی خودمتوجه کیفیت وسطح مطالبشان نباشند بالاخره حداقل قدرت قضاوتی را همه ماداریم.ونیز هیچ کسی حاظر نمیشود خودراچنین کوچک و بی اهمیت نشان دهد.خود این طرزفکرمیتواند موضوع یک بحث وتحقیق جدی باشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حلاف کرد و بلوچ و عرب ، آذری های تجزیه طلب نشان دادند که بی منطق ترین گروه قومی در تاریخ روشنفکری ایران هستند چون بجای برخورد سیاسی با حاکمان ، با مردم ایران دشمن هستند و با تکیه بر راسیسم شونیستی مغولی ، کار مخرب شان دروغ و جعل و تحریف و شانتاژ و دزدی فرهنگی است .
از اینکه مدافعان ارضی ایران ، به سبک خودشان یعنی متد بی منطقی با این چند نفر برخورد میکنند و پاسخ میدهند، نشان داده که با دشمن مردم و کشور ایران ، بحثی نیست ، غیر از نبردی سرنوشت ساز و نابود کننده .
اگر ما به فیلم و کلیک های کردی نگاه کنیم ، کردهای هویت طلب ، مدام از دولت و حاکمان و آخوندها انتقاد میکنند و نه دروغ و توهین در باره ایرانیان و پارسیان .
ولی آذری بی منطق تجزیه طلب ، حوادث طبیعی مانند دریاچه رضائیه و بازی فوتبال تاراختورسازی و زلزله ابرقو را هم به گردن فارس و ایرانی می اندازد و برای مزدوری از صعودیها ، دهها بار
تصویر دیرنج مین ائللی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
علم ژنتیک ثابت کرده است که اولین گروه انسانهائیکه, از شرق افریقا به آسیا وارد شدند گروه ژنتیکی پی1 بودند که آریائیها به این گروه تعلق داشتند. دومین گروه موفق 60000 سال پیش موفق شدن وارد آسیا شوند که تیره ژنتیکی G متعلق به این گروه است. این گروه ژنتیکی 20 تا 30 درصد جمعیت ازربایجان, 30 تا 40 درصد جمعیت گرجستان, 30 تا 35 درصد جمعیت آناتولی , 20 تا25 درصد جمعیت بخش شمالی بین النهرین را تشکیل می دهند. سومین گروه ژ بود که 48000 سال پیش وارد حجاز شدند.
جالب است که زبان اولین گروه ( با یک استثنا) تحلیلی هندواروپائیست. زبان گروه دوم التصاقیست همانند سومری و ترکی و زبان گروه سوم Fusional Languages همانند سامی و حبشی و غیره است. هیچ انتروپولوژیست و زبانشناسی به این مسئله اشاره نکرده است.فارغ از نتیجه میتواند خط تحقیقاتی جالبی باشد.
تصویر دیرنج مین ائللی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نگاه فرهنگ ایرانی به علم ودانش نیز خود ماجرائیست مضحک . حافظ قرآن, بسیجی, فرزند شهید و یا اخوندزاده کنکور را دور میزند ویا سهمیه ای وارد دانشگاه می شود. بعد از فارغ التحصیلی زورکی,اگر القاب دکتر و یا مهندس را از نام او ولو بدون قصد وغرضی فاکتور بگیری ترش میکند و حتی ممکن است با کهریزک کلامی با انسانها برخورد کند.
دردنیای اینترنت, افرادی که تحقیقات متدیک را, خود و یا در دوران تحصیل فرا گرفته اند میتوانند بهتر از اکثر متخصصین کم سواد ایرانی که تنها باد در غبغب دارند, پیچیده ترین پدیده ها را تحلیل کنند. چند سال تحصیل در دانشگاه کمک بسیار بزرگیست اما همه چیز نیست.بخاطر دارم در جمعی یک استاد تاریخ دانشگاه تهران نیز حضور داشت و در پی بحت ترک و فارس تاریخ دبیرستانی را با کبر آخوندی تکرار می کرد. وقتی به کورش و ماساژتها رسید من حرفش را قطع کردم و گفتم : " آقای دکتر ... ماساژتها در کناره های

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
علمی ندارند مگر حمله سیاسی به تاریخ و تورکها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ضمن تشکر از آقای ائلیار یک خواهش هم دارم که حتما به انتشار این مقاله زبانشناسی ادامه دهند چون برای شخص من قابل استفاده است و یک نصیحت به پانفارس ها و شونیستها بالخص به بهمن موحدی دنیا ی امروز دنیای علم و معلومات است تو و همفکرانت هم میتوانید در رد این مقالات و نظرات مقاله و نوشته بیاورید و ما هم میتوانیم بخوانیم و درست و نادرست را از هم تشخیص دهیم منتها تا آنجائیکه من میدانم بعد از انتشار مقالات و کتابهای سومر شناس مشهور آلمانی « فریتز ھومئل ( ١٨٩١ (F.Homm ) » تحت عنوان زبان سومری از خانواده زبان اورال -آلتای و در ادامه چندین زبانشناس مشهور که در تائید این نظریه کتاب و مقاله نوشته اند تا کنون هیچ زبانشناس شناخته شده در رد این نظریه هیچ چیزی ننوشته اند فقط چند بار در ایران افرادی کوشش برای رد نظریه آنهم از موضع ضد تورک کرده اند که جز رسوائی چیزی عایدشان نشده چون هیچ منطق و داده های علمی
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لاچین عزیز، ممنون از زحمت و توجه شما.سخن شما منطقی ست.
بله بخوانند و برای رد فرمولهای مقاله فرمول خودشان را اثبات کنند.

خیلی خوشحال میشوم.این یعنی دیالوگ. میتوانند از متخصصین عالی مقام داخلی وخارجی» کمک بگیرند، با فرمولهای منطقی
نشان دهند « تزشان» درست است. ماشاالله که متخصصین اینها از در و دیوار میریزند و همه جا حضور دارند.

سخن، بدون دلایل اثباتی خریدار ندارد.
حرف بی دلیل را منهم بپذیرم، کودکان کوچه و خیابان نمی پذیرند.

مقاله درطول نزدیک به یک سال، بعد از انتشار4 بخش، با متد آنالیز جملات 4 زبان اثبات کرده که دو زبان پیوندی ترکی و سومری « نگاه اتصالی دارند» ،« گرامر اتصالی» دارد. « دید و فکر و جملات زبانی پیوندی و مشترک دارند». از اشترکات فرهنگی برخوردارند.مقاله از آغاز « پر است از منطق و استدلال و اصول و فرمولهای زبانی» بفرمایند استادانشان آنها را منطقی رد کنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان... همانطور که متوجه هستید کاربرانی بدون اینکه این مقاله خوب دوست عزیزائلیار را نقد بکنند, با استفاده از فشار معده فقط می نویسند بدون اینکه بفهمند و بدانند که چی مینویسند. از ستاره سرخ و سیاه گرفته تا کوروش پرستان... ولی دوست عزیز ائلیار بازهم مشتاقانه منتظر مقاله های تحقیقی شما هستیم. بهترین ها را برایتان ارزومندیم..
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ترکان حدود 800 سال پیش از شمال غرب چین و صحراهای مغولستان و سیبری به سمت آسیای میانه و ایران و آسیای صغیر کوچ کردند و در آن زمان اثری از سومری ها و زبان آنها نبود.
به شعور خوانندگان ایران گلوبال توهین نکنید.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کاربران گرامی برای اینکه بنوانند در زیر این مقاله سخن خود را با دلیل بگویند تا مورد توجه قرار گیرد، و اینجا را باسخنان خالی از منطق پرنکنند، پیشنهاد میکنم حل قضیه ی ساده ی و ابتدایی زیر را ضمیمه ی متن نظر خود کنند، تا ببینیم حرفشان چیست:

-سطحی داریم که قسمتی از آن کروی ست و قسمتی مسطح اقلیدسی . ثابت کنید مجموع زوایای مثلث روی این سطح ما هم 180 درجه است و هم نیست.
- در عین حال از مرکز مثلث ما، هنگامیکه شما به جواب درست رسیدید، یک « فوتون» آزاد میشود. ثابت کنید فوتون عزیز ما کی دو باره از مرکز مثلث خواهد گذشت؟

بدون تست هندسه و فیزیک، کامنت زیر این نوشته، مورد توجه قرار نمیگیرد.

راهنمایی: 1- برای حل مسئله میتوانید حتی از « زبان شناس کسرویست خود» که کارمند رادیو فرداست، و نوشته های « متخصصانه» ی او را مدام تبلیغ میکنید ، و با چندین نام زیرش چه چه مینویسید،کمک بگیرید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تاسف انگیز است که کسیکه کوچکترین تحصیلاتی در زبانشناسی یا باستانشناسی ندارد بدون هرگونه ملاحظه علمی به این بحثهای تخصصی وارد شود و مطالب بیمقداری قلمی نماید. آخر این ادعاهای سطحی و عامیانه را هیچ رسانه ابرومندی منتشر نمیکند و ایران گلوبال هم با انتشار این دست مطالب خودرا سبک میکند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در اینترنت در باره سومریان این گونه نوشته اند که (سومِر یا به‌طور دقیق‌تر شومِر، نخستین تمدّن شهری در منطقهٔ تاریخی جنوب بین‌النهرین، جنوب عراق امروزی، بود که آن را اولین تمدن در جهان با مصر باستان می‌نامند. از اقوام باستانی ساکن در جنوب سرزمین کنونی عراق یعنی میانرودان (سرزمین میانِ دو رود دجله وفرات) و شمال خلیج فارس بودند. سومر یکی از باستانی‌ترین تمدن‌ها و تاریخی‌ترین مناطق جنوب میانرودان در دورهٔ مس‌سنگی و اوایل دورهٔ مفرغ بود. هر چند نخستین نمونه‌های خطی کشف‌شده در این ناحیه قدمتی بیش از ۲۵۰۰ سال پیش از میلاد را نشان نمی‌دهند اما تاریخ نگاران جدید بر این باورند که با توجه به نام شهرها، رودها، شغل‌ها و دیگر مدارک به دست آمده، این منطقه نخستین بار بین سال‌های ۵۵۰۰ تا ۴۰۰۰ پیش از میلاد توسط قومی غیرسامی که به زبان سومری سخن می‌گفتند مسکونی شده‌است.[۱][۲][۳][۴] به

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بررسی زبان سومری در جایش خودش جیز بدی نیست. البته این کار سخت و تخصصی زبان شناسان است. تا آنجا که من اطلاع و شناخت دارم زبان سومری هیچ ربطی به زبان تورکی و آذربایجانی ندارد همانطوریکه زبان تورکی آذری هیچ ربطی به فارسی ندارد. پانترکیستها سومری را زبان تورکی وصله میکنند و پان ایرانیستها آذری را به فارسی ربط میدهند در حالی فارسی خودش یکی از ضعیف ترین زبانهای دنیاست و به یک نخ آویزان است.
نباید دنبال جو و فضای حاکم پانترکیستی افتاد و از زهتابی و دیگر عاملان ترکیه تقلید کرد. زبان تورکی آذری یا تورکی آذربایجانی زبانی تکمیل و قدرتمندی است و در مشخص نمودن هویت ملت تورک آذربایجان نقش مهمی دارد. این زبان از هر سو مورد تهاچم بورژوازی اشفالگر و استعمارگر ملت حاکم فارس قرار گرفته است. ملت ستمدیده تورک تنها زمانی زبانشان را حفظ خواهند کرد که از ایران جدا شوند و دولت و کشور خود را داشته باشند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود بر موحدی که مچ این جماعت ضد ایرانی و ضد پارس را باز میکند که کارشان شده فقط دستبرد به تاریخ و فرهنگ و تمدن دیگران . و فاثد هرگونه پرنسیپ علمی اخلاقی انسانی هستند . و میخواهند راه صدساله را با جعل و تحریف ، یکشبه به پیمایند .
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ترکان و سومریها هیچ پیوندی با یکدیگر نداشتند، نه زبانی و نه نژادی. تمام مورخان جهان می دانند که مسکن ترکان در شرق آسیا و در همسایگی مغولان و در شمال غرب چین و در بخش های محدودی از سیبری بود. سومریها در غرب آسیا بودند و هیچ ارتباطی با ترکان نداشتند.
پان ترکهای تجزیه طلب فقط دروغ می گویند و ید طولایی در جعل تاریخ دارند. این جماعت فاشیست به دروغ گفتن و جعل کردن تاریخ عادت کرده اند.
نمونه هایی از دروغ گویی و جعل تاریخ توسط پان ترکها:
- سومریها 3500 سال قبل در بین النهرین "ترک" بوده اند!!!!
-زبان ترکی در 2600 سال قبل در آذربایجان رواج داشته است!!!!
ادعاهای این جماعت همه دروغ و خلاف حقیقت است. تا قبل از زمان صفویه، زبان رسمی مردم آذربایجان، آذری بود که یکی از زبانهای پهلوی ساسانی بود؛ اما از زمانی که شاه اسماعیل صفوی تبریز را به عنوان پایتخت خود انتخاب کرد چون زبان دربار ترکی بود این زبان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نیچه -- کسانی که خود فاقد تمدن و فرهنگ و زبان و هویت و وطن هستند ، به انکار و جعل و تحریف و دزدی فرهنگ و تمدن دیگران می پردازند و نسبت به دیگران حسادت و عقده و کینه دارند و حاضرند با تئوریهای راسیستی ضد ایرانی و ضد پارسی خیانت کنند .
آذری تجزیه طلب ، ترک است . ترک از نژاد مغول است . مغول از نژاد زرد است . نژاد زرد شامل اسکیمو و چینی است.
ترک در ایران و در قفقاز و در آسیای صغیر یعنی در ترکیه ، و در خاورمیانه ،عنصری بیگانه و غیربومی است و باید به ترکستان و شرق آسیای صغیر یعنی به مرز چین و سیبریه کوچ داده شود یا در خاورمیانه از آنان ترک زدایی گردد .