فدرالیسم و ملت سازی، کدِ رمزِ تجزیه‌یِ ایران/ به همراهِ ۴۵ سندِ انکار ناپذیر

در سَده‌یِ بیست و یکم، اگر به دموکراسی و حقوقِ بین‌الملل باور داشته باشیم، ابزاری کارآمدتر از منشورِ مللِ متحد و اعلامیه‌یِ جهانی حقوقِ بشر در دست نخواهیم داشت. نویسنده در این راستا با ارائه‌یِ سندهایی از تارنمایِ ویکی‌لیکس و برخی روزنامه‌هایِ معتبر دنیا، خیانتِ گروه‌هایِ جدایی‌خواه و خودفروخته‌گیِ‌شان را بیش از پیش آشکار خواهد ساخت.
از نظر حقوقی در بیانیه‌یِ حقوق بشر و ضمیمه‌هایِ آن، هیچ «حَقی» برای گروهی که «قوم» نامیده می شوند، قائل نشده است.

"فدرالیسم و ملت سازی" کدِ رمزِ تجزیه‌یِ ایران

پیش‌گفتار
بیش از سه دههِ از حاکمیتِ جمهوری اسلامی بر میهنِ‌مان ایران می‌گذرد و اپوزیسیونِ برونِ مرز هنوز نتوانسته است این نظامِ سیاسی را از میان بردارد. در این بین خطا‌ها‌یِ سیاسی از سویِ اپوزیسیون، کم نبوده است. خطا‌هایِ سیاسی به هر روی می‌تواند قابلِ چشم‌پوشی باشد، اما زمانی که سخن از زیرِ پا نهادنِ «چهارچوبِ ملی» به میان می‌آید، دیگر نه‌تنها نمی‌شود سکوت کرد، بلکه بایستی تا پایِ جان از این اصول به دفاع برخاست.

بر کسی پوشیدهِ نیست که برخی از کشورهای منطقه و حتا ابرقدرت‌ها، چشمِ دیدنِ ایرانِ بزرگ و قدرتمند (ژاندارم منطقه) را ندارند. از این رو یک ایرانِ چند تکهِ (ایرانستان) می‌تواند چاره‌یِ کار باشد. اما رسیدن به این هدفِ شوم، با مردمی میهن دوست که لحافِ چهل تکه‌یِ نشسته بر بامِ آسیا را هم‌چنان در «حاکمیتی واحد»، نگاه داشته‌اند، کاری بَس دشوار است. آنان با پشتیبانیِ از گروهک‌هایِ تروریستیِ قومی و حتا پرداختِ هزینه‌یِ برخی از کنفرانس‌هایِ این گروه‌ها، کار خود را آغاز کردند. پس از حمله‌یِ امریکا به عراق، گروهک‌هایِ قوم‌گرا که تا آن زمان مسئله‌یِ خلق و خودمتخاری را به میان می‌آوردند، به شکلی هماهنگ تغییرِ استراتژی داده و واژه‌هایِ «ملیت های ایرانی» و «فدرالیسم» را عنوان کردند.

در سَده‌یِ بيست و يکم، اگر به دموکراسی و حقوقِ بین‌الملل باور داشته باشیم، ابزاری کارآمدتر از منشورِ مللِ متحد و اعلامیه‌یِ جهانی حقوقِ بشر در دست نخواهیم داشت. نخستين سند به حقوق و تکليف‌هایِ ملت‌ها و دومی به حقوقِ افراد و گروه‌ها می‌پردازد.

در این مقاله با بررسیِ دقیقِ قراردادهایِ بین‌المللی و تعریفِ مفاهیمِ حقوقیِ واژه‌هایِی همچون «حاکمیتِ ملی» و «حکومت»، چگونگی سوءِ استفاده‌یِ برخی گروه‌ها از عدمِ آگاهیِ جامعه و تلاشِ آنها برای واژگون سازیِ این مفاهیم و در پایان رسیدن به هدفِ ‌شومِ تکهِ‌تکهِ کردن ایران، خواهیم پرداخت. نویسنده در این راستا با ارائه‌یِ سندهایی از تارنمایِ ویکی‌لیکس و برخی روزنامه‌هایِ معتبر دنیا، خیانتِ گروه‌هایِ جدایی‌خواه و خودفروخته‌گیِ‌شان را بیش از پیش آشکار خواهد ساخت.

ملیت‌هایِ ایرانی، واژه‌ای جعلی
پاره‌ای افراد با استفاده از احساساتِ مردم و تبعیض‌هایی که حکومتِ جمهوریِ اسلامی انجام می‌دهد، دست به تحریفِ برخی از بندهایِ حقوقیِ منشورِ ملل متحد و بیانیه‌یِ حقوقِ بشر زده، تا بتوانند حقوقی را برای اقوامِ ایرانی فراهم سازند. از نظر حقوقی در بیانیه‌یِ حقوق بشر و ضمیمه‌هایِ آن، هیچ «حَقی» برای گروهی که «قوم» نامیده می شوند، قائل نشده است. اما برخی سعی دارند با جعل و وارونه‌سازی، برای خود حقوقِ جمعیِ قومی بسازند، سپس از قوم، ملیت ساخته و اهداف شوم خود را عَملی نمایند.

تمام حقوقی که در بیانیه حقوق بشر، ضمایم آن و منشور ملل متحد آمده، «حقوقِ فردی» است. چنان که در بند ۱ ﻣﺎدﻩ ۳ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﺖ های ملی ﻳﺎ قومی، دینی و زبانی، به صراحت می گوید: "اشخاصِ متعلق به اقلیت‌ها می توانند حقوق خود، به ویژه حقوقی را که در اعلامیهً حاضر آمده است، به صورت فردی و نیز با دیگر اعضای گروه خود به صورت جمعی، بدون هیچ ‌گونه تبعیض، اعمال کنند".[۱]

در استانداردهایِ حقوقی که بر اساسِ مبانیِ حقوقِ بشری نهادینه شده‌اند، به غیر از یک "ملت" – که عنصر حقوقیِ آن دولت نامیده می‌شود- هیچ جمعی بر اساسِ هویتِ جمعی و گروهی‌اش، صاحبِ "حق" نیست. بلکه این افراد هستند که صاحب حق می‌باشند. جمع هنگامی صاحبِ حق می‌شود که واحدی صاحبِ حاکمیت  (sovereignty) را تشکیل دهد، که در این صورت "ملت" نامیده می‌شود. در تعاریفِ حقوقِ بین‌الملل، ملت (Nation) به مردمانی گفته می‌شود که دارایِ "هم‌‌نیایی، هم‌سرنوشتیِ تاریخی، دولتِ واحد در حافظه تاریخی خود، هم‌‌فرهنگی‌ و اراده‌یِ جمعی‌ِ خودخواسته" باشند. اگر با دقتِ بنگریم، در می‌یابیم که ملتِ ایران، از انگشت‌شمار ملت‌هایِ تاریخیِ جهان است.

اینک این پرسش مطرح می‌شود، پس چرا برخی از گروه‌هایِ "قومی"، که در گذرِ تاریخ بخشی از ملتِ ایران بوده‌اند، اینک خود را ملت نامیده و ایران را متشکل از ملیت‌هایِ مختلف می‌دانند؟
آنها نیک می‌دانند که هیچ قوم و گروهی، صاحبِ حق نیست، از این رو خود را ملت می‌نامند تا بر اساسِ منشورِ ملل متحد، صاحب حقوقِ جمعی، از جمله "حقِ تعیین سرنوشت و تشکیل سرزمین" شوند. این در حالی ست که هِگل (بزرگترین فیلسوف جهان) می‌گوید: "ایرانیان نخستین ملتِ تاریخی جهان اَند". ملت‌ها با کشورها شناخته می شوند. در حقیقت افرادی که سخن از واژه‌یِ جعلیِ «ملیت‌های ایرانی» به میان می آورند، به کل «ملتِ ایران» را حذف می‌کنند. با حذفِ ملتِ ایران، در حقیقت شرایط برایِ حذفِ ایران و تکه‌تکه شدن‌اش فراهم خواهد شد. اینان در خیالِ خویش، می‌خواهند کشوری بر ویرانه‌هایِ ایران بسازند.

به عنوانِ نمونه کُردهایِ ساکنِ عراق، سوریه و ترکیه را در این کشورها می‌توان به عنوانِ اقلیتِ ملی شناخت. چون در تعریفِ ملت – همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد- با ساکنانِ هر یک از این کشورها یکی نمی‌شوند. اما پیوندِ هم‌میهنانِ کُرد با ایران، یک پیوندِ چند هزار ساله است. ملتِ ایران، بی‌ کُرد، بی‌ معنا ‌ست! ایرانِ بی‌ کُرد یعنی ایرانِ بی‌ زرتشت، یعنی ایران بی‌ کورُش! از سوی دیگر فرهنگ و حتا تقویمِ کرُدها با مردم عراق، سوریه و ترکیه متفاوت است. آغاز سال برای کُردها همچون ما ایرانیان نوروزِ باستانی است. در حالی که به عنوانِ نمونه برای عرب‌هایِ عراق اول محرم، آغاز سال است. چه‌ بسا، بسیاری از کردهایِ غیرِساکنِ ایران، دلی آگاه و تاریخ ‌آشنا در گروِ سرزمینِ نیاکانی‌شان دارند.

فدرالیسم پرت‌گاهی به سویِ چند تکهِ‌گیِ ایران
بسیاری از گروه‌هایِ جدایی‌خواه می‌گویند تنها راه رسیدن به حقوقِ اقوامِ ایرانی و دموکراسی از راهِ «فدرالیسم» می‌گذرد. به این منظور و بدونِ اشاره به چراییِ فدرال شدنِ آمریکا و آلمان، این دو کشور را مثال می‌زنند. تشکیلِ دولتِ فدرال در آمريكا پس از جنگ داخلی که اروپاییان هر کدام در فکرِ تشکیلِ کشوری جدا بودند، صورت پذیرفت. همچنین آلمان پس از جنگِ جهانیِ دوم و چهار تکهِ شدن، به کشوری فدرال تبدیل گردید. با نگاهی به تاریخِ هر کدام از ۲۶ کشورِ فدرالِ دنیا، درمی‌یابیم که این کشورها از بَدوِ تشکیل یا وجودِ تاریخی و ملتی واحد نداشته‌ اَند، یا مستعمره‌یِ کشورِ دیگری بوده اَند و یا نخست بر اَثر جنگ تکهِ‌تکهِ شده، و سپس تکه‌هایِ جدا شده، کشوری فدرال تشکیل داده اَند. نه ‌تنها هیچ کدام از شرایطِ تشکیلِ یک حکومتِ فدرال، شاملِ ایران نمی‌شود، بلکه با وجودِ ملتی واحد، تقسیمِ یگانگی و حاکمیتِ ملی در آن، امری ناشدنی و غیرِعَقلانی است.

اما مهم‌ترین خطری که فدرالیسم برای ایران دارد و هدفی که جدایی‌خواهان در پسِ فدرالیزیه کردنِ ایران دارند چیست؟
دلیل اصلی تاکیدِ این گروه‌ها برای «فدرالیسم»، گرفتن خودمختاری (self determination) و تقسیم «حاکمیت ملی و قانون گزاری» است تا در چنین شرایطی قادر باشند رویایِ «استقلال و جدایی» از ایران را به رای مردمِ آن منطقه و استان بگذارند. در فدرالیسم این کار قانونی ست، چرا که حاکمیت و قانون گزاری تقسیم گردیده است و هر منطقه‌ می‌تواند جداگانه تصمیم به استقلال بگیرد. نمونه‌یِ نوینِ آن رفراندومِ جداییِ اسکاتلند از بریتانیا و یا وعده‌یِ مسعود بارزانی برای جداییِ کردستانِ عراق می‌باشد.

بیانیه‌یِ صادره از سویِ حزب دموکراتِ کردستانِ ایران در شهریور ۱۳۹۴ نمونه‌ای ست آشکار، که این گروه‌ها و احزابِ قومی در پیِ دستیابی به همه‌پرسیِ محلی برایِ جدایی از ایران هستند و در صورتِ مخالفتِ حکومتِ مرکزی در آینده‌یِ ایرانِ فدرال، با استناد به منشورِ مللِ متحد تحتِ لوایِ "حق تعیین سرنوشت برای ملت‎‌ها"، به درخواستِ از شورایِ امنیت برایِ دخالتِ بشر دوستانه روی خواهند آورد.[۲]

این رخدادِ شوم فقط در گروِ جااندازی فدرالیسم، واژه‌ی جعلی ملیت‌هایِ ایرانی، و همچنین در سایه‌یِ سکوت و خیانتِ به اصطلاح روشنفکرانِ حامی این جریانات خواهد بود. اما سخنِ آنان که دل در گِروِ ایران دارند، این است که اگر ذره‌ای از این خاک قرار است جدا شود، باید همه‌یِ ملتِ ایران تصمیم بگیرند نه فقط اهالیِ یک منطقه!

حکومتِ نامتمرکز، لزوماً فدرالیسم نیست
شماری از به اصطلاح روشنفکران و سیاست‌مدارانِ که شاید در فکرِ تکه‌تکهِ کردنِ ایران هم نیستند، در همراهی با جدایی‌خواهانِ تروریست، عنوان می‌کنند که "دموکراسی فقط با حکومت نامتمرکز و فدرال به دست می‌آید و حکومتِ نامتمرکز چیزی نیست جز فدرالیسم". باید از این دوستان پرسید، آیا می‌شود منکرِ دموکرات بودنِ حکومت‌هایِ نامتمرکز و غیرِفدرالِ فرانسه (مهد دموکراسی) و سوئد (کشوری با بالاترین استانداردهای حقوقِ بشری) شد؟ بسیاری از ما که مخالفِ واژه‌یِ جعلیِ «ملیت‌هایِ ایرانی» و «فدرالیسم» هستیم، از حکومتِ نامتمرکز هم دفاع می کنیم. چرا که به اصلِ دموکراسی (مردم‌سالاری) معتقدیم.

اما چگونه می‌شود مخالفِ فدرالیسم و موافقِ حکومتِ نامتمرکز بود؟
برای پاسخ به این پرسش، نخست باید به تعریف عِلمیِ واژه‌هایِ «حاکمیت»، «حاکمیتِ ملی» و «حکومت» پرداخت. حاکمیت (sovereignty) به معنیِ «فرمانفرمایی» و وجودِ قدرتِ یک کشور می‌باشد. حاکمیتِ ملی (national sovereignty) به معنیِ قانون گذاری (قوه‌یِ مقننه) در سطحِ کشوری است. در کشورهایِ غیرفدرال که دارایِ ملتِ واحد می‌باشند، حاکمیتِ ملی «تقسیم ناپذیر» است. حکومت  (Government)، «فرمانروایی و دستگاهِ سیاسی» می باشد که مسئولِ اجرایِ قانون (قوّه‌ی مجریه) است و در کشورهایِ غیرِفدرالِ دموکرات «تقسیم پذیر» است تا بنیادهای مردم‌سالاری، مستحکم‌تر باقی بماند.

در حکومتِ نامتمرکز و با وجودِ ملتِ واحد (همچون فرانسه)، حاکمیتِ ملی national sovereignty واحد است و قانون گزاری در سطح ملی صورت می‌پذیرد. یعنی در مجلسِ ملی- که از نمایندگانِ منتخبِ مردم تشکیل شده است- قانون وضع می‌گردد و در سطحِ کشور به شکلِ سراسری اجرا می‌شود. اما حکومت Government که وظیفه‌اش اجرایِ قانون است، تقسیم می‌گردد. به این مفهوم که انتخابِ اجزایِ حکومت مانندِ اعضایِ شورایِ شهر، شهردار و... توسطِ رایِ مستقیمِ مردم صورت می‌گیرد.

پاره‌ای می‌گویند، چرا ازقانونِ انجمن‌هایِ ایالتی و ولایتی – که البته از رویِ قوانینِ فرانسه هم الگو گرفته شده بود- استفاده نمی‌کنیم و آن را به گونه‌ای (به اشتباه) سیستمِ فدرال می‌دانند. این دوستان به این نکته توجه نمی‌کنند، که به درستی در قانونِ انجمن‌هایِ ایالتی و ولایتی، «حاکمیتِ ملی national sovereignty»  تقسیم نشده بود. چنان‌ که ماده‌ی ۸۸ از فصلِ دومِ این طرح به صراحت می‎‌گوید: "ایجادِ قانون از وظیفه‌یِ انجمن‌هایِ ایالتی خارج است".

اکنون شاید برای شما نیز این پرسش مطرح گردد، پس چرا افرادی که خواهانِ حکومت‌هایِ محلی هستند، این همه پافشاری می‌کنند که راهی جز "فدرالیسم" برای رسیدن به این خواسته‌ها وجود ندارد؟
آنها به دنبال حقوقِ پایمال شده اقوامِ ایرانی نیستند، آنان به دنبال تکه‌تکهِ کردنِ ایران و رسیدنِ به قدرت هستند! البته در اعلامیه‌یِ حقوقِ بشر «حقی» برای قوم وجود ندارد، بلکه حقِ «فردِ» متعلق به آن قوم وجود دارد. بدین معنی که، هر فردی باید از همه‌یِ حقوقی که در اعلامیه‌یِ جهانیِ حقوقِ بشر آمده است، برخوردار باشد. گروه‌هایِ جدایی‌خواه تلاش دارند تا با تحریفِ اعلامیه‌یِ حقوق بشر حقِ قومی برای خود ایجاد کنند. همه حقوقِ «فردی» با اعلامیه جهانی حقوق بشر و همه حقوق «جمعی» با دموکراسی محقق خواهد شد. فقط کافی ست که ما این دو را به رسمیت شناخته و به اجرا در آوریم.

حکومتِ غیرمتمرکز دموکرات، مبتنی بر منشورِ حقوقِ بشر، در بر گیرنده‎یِ همه‌یِ خواسته‌هایِ گروه‌هایِ قومی می‌باشد. مهم‌ترینِ تفاوتِ این نوع حکومت با حکومتِ فدرال - که دسته‌جاتِ تکه‌ِخواه بر آن تاکید دارند- تقسیمِ حاکمیتِ ملی national sovereignty است. با توجه به آن چه که در بالا گفته شد وهدف‌هایِ شومی که بیگانگان برای تکهِ‌تکهِ کردنِ ایران دارند، باید تا پایِ جان، از چهارپوبِ ملی و «جانِ ایران» دفاع کرد. منظور از چهارچوبِ ملی یا جان ایران، ۱. بخش‌ناپذیریِ حاکمیتِ ملی‌ِ ۲. یگانگیِ ملی‌ِ (ایران؛ یک کشور، یک ملت، یک ملیت) ۳. تمامیتِ ارضی ۴. استقلالِ سیاسیِ ایران است.

ما در راه  آزادی و دموکراسی برایِ کشورِ ایران در حال مبارزه هستیم، از این رو باید کشورِ ایران «جان» داشته باشد. بدین ترتیب، نخستین خطِ قرمز و اولویتِ ما پاسداری از «جانِ وجودیِ ایران» است و پس از آن دموکراسی و حقوقِ بشر قرار می‌گیرند. در نتیجه نخستین گام و دغدغه‌یِ اکنون ما در کنارِ تلاش برای گذر از جمهوریِ اسلامی، باید ایستادگی در مقابلِ افرادی باشد که قصدِ به خطر انداختن «جان ایران» را دارند.

 ما فقط بر اساسِ اسنادِ بین المللی (منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر) سخن رانده و به آنان استناد می کنیم. از این رو پایبندی و احترام به تمامیتِ ارضی و استقلالِ سیاسیِ کشورها در زمره‌یِ "اصولِ" سازمانِ ملل متحد در بندِ ۴ از ماده یِ ۲ سندِ “منشورِ مللِ متحد” آمده ست.[۳] و یا همین سازمان در بندِ ۴ از ماده یِ ۸ ِ سندِ پیوستِ اعلامیه یِ جهانیِ حقوقِ بشر- "اعلامیه یِ مربوط به حقوقِ اشخاصِ متعلق به اقلیت هایِ ملی یا قومی، دینی و زبانی"، به صراحت می گوید: «هیچ موردی در اعلامیه یِ حاضر نباید چنان تفسیر و تعبیر شود که "فعالیتی" مغایر با "هدف و اصولِ" سازمانِ ملل متحد، از جمله برابریِ حاکمیت، تمامیتِ ارضی و استقلالِ سیاسیِ کشورها را مجاز بداند».[۱]

وابسته‎‌گیِ قوم‌گرایانِ تکهِ‌خواهِ عرب با بیگانگان
هر جا به دنبالِ گروهک‌هایِ جدایی‌خواهِ عرب می‌رویم، به حتم ردپایی از فردی انگلیسی به نامِ «دانیل بِرت Daniel Brett» بر می‌خوریم. "وین مدسون"، افسرِ پیشینِ  NSA و ONI آمریکا، در بخشی از افشاگری‌هایِ خود در ژانویه ۲۰۰۷ از "دانیل برت" بعنوان عضو MI6، که در بمب‌گذاری‌هایِ استان خوزستان در سالِ ۲۰۰۵ و دامن زدن به اغتشاشات قومی در ایران - که از سویِ دولتِ بریتانیا با همکاریِ پنتاگون شرکت داشته است- نام می‌برد.[۴] وی در این گزارش مدعی می‌شود این عملیات، به‌دستِ نیروهایِ ویژه‌یِ ارتشِ بریتانیا و سازمانِ جاسوسیِ بریتانیا با همکاری جبهه‌یِ دموکراتیکِ خلقِ عربِ الاحواز (AADPF)  با مرکزیت در لندن و سازمانِ مجاهدینِ خلق  (MKO)انجام گرفته شد.

برت و همکاران‌اش برایِ متحد ساختنِ همه‌یِ "جدایی‌خواهان"، شیوه‌هایِ گوناگونی از جمله پیشنهادِ برقراریِ فدرالیسم و ملت‌سازی را به کار می‌گیرند. [۵] سندهایِ افشا شده توسط "ویکی‌لیکس" در سپتامبر ۲۰۱۱ گویایُ این فریب و نیرنگ است. مدرک فاش شده، به دیدار بین "خلیل دلاوی" (با نام مستعار: عبدالخالق دلاوی) و سفارت آمریکا در کویت در سال ۲۰۰۶ اشاره می‌کند، که نماینده‌یِ سفارتِ آمریکا در گزارشِ خود می‌نویسد: "با کمی فشار متوجه شدم که مسئله‌یِ آنان حقوقِ بشر نیست." وی ادامه می‌دهد: "پس از کمی فشار به دلاوی، او سرانجام اعتراف کرد، که همه‌یِ این گروه در یک هدف مشترک اَند و خواهانِ فدرالیسمی هستند که منجر به جدایی از ایران شود، زیرا که به ادعایِ او ۹۹ درصد جمعیتِ الاحواز، عرب و خواهانِ ‌جدایی از ایران می‌باشند".[۶]

نماینده‌یِ سفارتِ آمریکا از زبانِ "دلاوی" در گزارشِ محرمانه‌یِ خود در این مورد می‌نویسد: "«انجمن دوستی اهوازی‌هایِ بریتانیا» یک سازمان با مرکزیت در لندن به مدیریتِ دانیل برت است. او می‌گوید که این سازمان به وسیله‌یِ دولتِ بریتانیا تشکیل شده تا بتواند با اپوزیسیون و گروه‌هایِ جدایی‌خواهِ احوازی در رابطه باشد". [۶] بر اساسِ این سندِ فاش شده، سفیر آمریکا "ریچارد له-بارون"،[۷] آن را بی‌درنگ سری اعلام کرده، و رونوشت این گفتگو را به سفارتِ بریتانیا در کویت می‌فرستد.[۶]

مدارکِ افشا شده توسط ویکی‌لیکس، نشان‌گر باز بودنِ دستِ گروه‌هایِ جدایی‌خواهِ در دیدار با مقاماتِ بلندپایه‌یِ دولت‌هایِ غربی با هدفِ تجزیه‌یِ ایران است. از این دیدارها می‌توان به دیدار "منصور سیلاوی" سرکرده‌یِ حزب تضامن الدیمقراطی با "جک استراو" (در سال ۲۰۰۵) و نیز "رضا وشاحی" (از هم‌وندان گروهِ دنیل برت) با وزیر امور خارجه و رئیس پژوهشگران دفتر مطالعاتی و سیاست گذاریِ بخشِ خاورمیانه وزارت امور خارجه بریتانیا اشاره نمود. 'منصور سیلاوی اهوازی' مسئول پیشین امور مالی 'انجمن دوستی اهوازی‌هایِ بریتانیا'، سه سال پیش ‌از مرگ‌اش در دیدار با سرکنسول آمریکا در دبی، دیدار این گروهک‌ها با جک استراو را تائید میکند.[۸]

این افراد به منظورِ رسیدنِ به هدفِ خود که "تجزیه‌یِ ایران از راه "ملت سازی و فدرالیسم" است، در سالِ ۲۰۰۵ "کنگره ملیت‌ها برای ایران فدرال" (CNFI)، را پایه گذاری نمودند. در روزِ بازگشایی این کنگره، همه‌ی سخنرانان خود را نمایندگانِ "ملت‌هایِ" عرب، کُرد، آذری، بلوچ و ترکمنِ تحتِ ستمِ ایرانیان (فارس‌ها) معرفی کرده و ایران را یک كشورِ چند ملیتی خواندند.[۹] "وین مدسون" مدعی ست که مخارجِ برپاسازی این کنگره و دیگر گردهمایی‌ها با هدفِ مشترک‌ِ تجزیه‌یِ ایران، از سوی سازمان‌هایِ جاسوسیِ بریتانیا و آمریکا تامین می‌شود.[۱۰]

 

وابسته‎‌گیِ قوم‌گرایانِ تکهِ‌خواهِ کُرد به بیگانگان
اسنادی که در این بخش منتشر می‌شود، در خیانت و همکاریِ گروه‌های جدایی خواهان با دولت‌های بیگانه هیچ شکی باقی نمی‌گذارد. اکنون این پرسش مطرح است، آیا می توان با این افراد که «چهارچوبِ ملیِ ایران» را هدف قرار داده و به دنبالِ تجزیه‌یِ ایران هستند، همکاری کرد؟

خالد عزیزی دبیرِ کلِ حزبِ دمکراتِ کردستان در سخنرانی کنگره انترناسیونال سوسیالیست این چنین می‌گوید : "کردها بدون شک بزرگترین ملت بی دولت در جهان هستند."[۱۱] در مرداد 1395 مصطفی هجری در گفتگو با روزنامه‌یِ اورشلیم‌پُست، از دولتِ اسرائیل درخواست کمک و پشتیبانی می‌کند.[۱۲]
موضوعِ پیوندِ موساد با احزابِ کُردِ ایرانی، در اسنادِ فاش شده توسط ویکی‌لیکس قابلِ دیدن است.[۱۳] استفاده از گروه‌هایِ قومیِ ایرانی از جمله کُردها، پس از ایجادِ پیوند با کردستانِ عراق در سال 2003 در دستورِ کارِ آقایِ میرداگان قرار گرفت. بر اساسِ سندِ دیگری در تارنمایِ ویکی‌لیکس، دولتِ اسرائیل با استفاده از امکاناتِ صدایِ امریکا به منظورِ بی‌ثباتی دولتِ ایران، سعی بر دامن زدن به اختلافاتِ قومی در ایران می‌کند. میر داگان (رئیس موساد) در جلسه‌ای با سفیر ِ امریکا به تاریخِ آگوست 2007 بر این مسئله تاکید کرد.[۱۴]
گویا پس از پیروزیِ نیروهایِ کُرد بر جهادی‌ها در سوریه، امیدِ تشکیلِ کشورِ مستقلِ کُرد در رهبرانِ آنها قوّت گرفت. در پیِ دیدارِ رهبرانِ کُردِ ایران، ترکیه، عراق و سوریه در ماه اوت ۲۰۱۳ در مکانی نامشخص روزنامه‌یِ اسرائیلیِ گلوبز، اعلام کرد، "آنچه که برای کرد‌ها خوب است، برای اسرائیل نیز خوب است. همچنین پیشنهاد کرد که چون کشور مستقل کرد به دریا راه ندارد، از بندر حیفا در اسرائیل باید استفاده کند".[۱۵]

تارنمایِ اسرائیل‌هایوم به نقل از روزنامه‌یِ واشنگتن پست گزارش می‌دهد که در سال ۲۰۱۲ دولتِ ترکیه هویتِ ۱۰ ایرانیِ کُرد را  که برای اسرائیل جاسوسی می‌کردند را به دولتِ ایران اطلاع داد. و بار دیگر بر رابطه‌یِ نزدیک اسرائیل با کردها، از جمله کرد‌هایِ ایران تأکید کرد.[۱۶] خبرگزاریِ ملیِ اسرئیل در فوریه ۲۰۱۰ در گزارشی از آموزش‌هایِ چریکیِ جنگ‌جویانِ کُرد توسطِ نیروهایِ اطلاعاتیِ و نظامیِ اسرائیل خبر داده و دلیلِ آن را قبولِ کمکِ اسرائیل توسط کُردها، به منظورِ بدست آوردنِ استقلالِ کردستان از کشورهایِ ایران، عراق، ترکیه و سوریه اعلام کرده است.[۱۷]

روزنامه فرانسوی فیگارو در ژانویه ۲۰۱۲ گزارش داد که ماموران موساد کردهایِ ایرانی را در شمالِ عراق (ناحیه کُرد نشین) آموزش‌هایِ نظامی و جاسوسی داده تا در ایران به عملیات خرابکاری بپردازند، که بخشی از آن در پیوند با حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران و ترور متخصصین هسته‌ای ایران می باشد.[۱۸] تارنمایِ ویکی لیکس در فوریه ۲۰۱۲ شروع به انتشارِ پنج میلیون ایمیلی کرد که از شرکتِ اطلاعاتیِ استارت‌فور فرستاده شده اند. در یکی از ایمیل‌ها، به همکاری کماندوهایِ اسرائیلی با نیروهایِ کُردِ ایرانی، که به نابودیِ برخی از تاسیساتِ اتمی ایران منجر شد، اشاره شده است.[19]

روزنامه تایمز لندن در مارس ۲۰۱۲ گزارش می‌دهد که موساد در پایگاهیِ که در کردستانِ عراق دارد، مشغول به جاسوسی در موردِ برنامه‌یِ هسته‌ایِ ایران و ارسالِ کماندو به مکان‌هایی که تاسیساتِ هسته‌ایِ ایران مستقر است، می‌باشد.[۲۰][۲۱] در سال ۲۰۰۶ شورای روابط خارجی آمریکا در گزارشی چنین گفت: "بر خلافِ اقلیت‌هایِ قومی دیگر ایران، تمایالت جدائی‌خواهانه در میان کردها وجود دارد، که در برخی مواقع منجر به برخورد خشونت آمیز با نیروهای دولتی نیز شده است."[۲۲]

سیموز هرش (روزنامه‌نگار برجسته‌یِ آمریکایی) در نوامبر ۲۰۰۶ گزارشی مبنی بر ارتباطِ پنتاگون با گروه‌های کرد، آذری و بلوچ منتشر کرده و در آن اشاره به تشویقِ این گروه‌ها به انجام عملیاتِ بر ضد دولتِ ایران می‌کند. در این گزارش، به حمایتِ نظامیِ اسرائیل و پنتاگون از گروه «پژاک» اشاره شده است.[۲۳]

در فوریه ۲۰۰۷ روزنامه‌یِ تلگراف لندن گزارش داد که سازمان سیا گروه‌های تروریستی قومی در ایران را حمایت می‌کند.[۲۴] بر اساسِ این گزارش این گروه‌ها شاملِ جدایی‌خواهانِ آذری، کردی، عرب خوزستانی، و بلوچی می‌شود. واشنگتن‌پست گزارش می‌دهد، که در سال ۲۰۰۷ کنگره آمریکا به درخواستِ آقای بوش ۴۰۰ میلیون دلار برای کمک به گروه‌هایِ مخالفِ جمهوریِ اسلامی با هدفِ تغییر رژیماختصاص داد. بیشترِ این بودجه به گروه‌های قومی اختصاص یافت. [۲۵] حسین یزدان‌پناه ، رهبر پارت آزادی کردستان که برای جنگ با داعش از حمایت آمریکا برخوردار است، در ۳ اکتبر ۲۰۱۶ می‌گوید که در پیِ استفاده از تجربه‌ها و آموزش‌های به دست آمده، برای «جنگ» با «حکومت ایران» است.[۲۶]

در مرداد ۱۳۹۱ توافق‌نامه‌ای میان حزبِ دموکراتِ کردستان و حزبِ کومله‌ امضا می‌گردد، که ادعا می‌کند، اثباتِ هویت و حقوقِ سیاسیِ "ملت کُرد" که در رأس همه‏یِ آنها "حق تعیین سرنوشت" قرار دارد، واقعیتی انکارناپذیر است. بیانیه از "حاکمیتِ آینده‌یِ کردستان" و ویژگی‌هایِ آن سخن می‌گوید.[۲۷]

جدایی‌خواهیِ آشکار
یاسین غبیشی (عضو کمیته‌یِ مرکزی این حزب تضامن الاهواز) در گفتگو با احمد رافت (۲۷ اکتبر ۲۰۱۵ در رسانه‌یِ کیهانِ لندن) به صراحت می‌گوید: "یا اپوزیسیون فدرالیسم را می‌پذیرد یا ما - گروهک‌هایِ قومی-، راهِ جدایی‌خواهی و استقلال را می‌رویم".[۲۸]

حزب دمکراتِ کردستانِ ایران به مناسبت بمباران لیبی توسط ناتو و سرنگونی قذافی در ۱۴ شهریور ۱۳۹۰ بیانیه‌ای صادر کرد و خواستار تکرارِ این اقدام در ایران شد. این بیانیه ادعا می‌کند که کشوری واحد - یعنی کردستان- توسط استعمارگران تجزیه و میان چهار کشور تقسیم شده، و حالا کردها در چهار منطقه برای بازگشت به وضع اول و تشکیل مجدد «کشور کردستان» مبارزه می‌کنند.[۲] مرداد  ۱۳۹۵ کاوه‌ آهنگری یکی از اعضایِ حزب تروریستِ دموکراتِ کردستان در تلویزیونِ صدایِ امریکا بیانیه‌یِ تازه‌یِ این حزب مبنی بر از سر گیریِ مبارزه مسلحانه را نقطه‌یِ عطفِ مبارزات مردمِ کردستان نامید.[۲۹] مصطفی هجری، دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران در تاریخ ۲۹ شهریورِ ۱۳۹۵ به بی‌بی‌سی گفت که پیش‌مرگه‌‌هایِ حزب او در کردستان ایران با نیروهای دولتی وارد جنگ مسلحانه شده‌اند.[۳۰]

۵ مهرماه ۱۳۹۵، هیأتی از حزب دمکرات کردستانِ ایران در مراسمی به مناسبتِ روزِ استقلالِ عربستانِ سعودی با حضور مسعود بارزانی، سرکنسول‌های شماری از کنسولگری‌ها و دیپلمات‌هایِ عربی شرکت می‌کند.[۳۱] همچنین یکی از اعضایِ همین حزب به تاریخِ 22 شهریور 1395 که با هزینه‌یِ سعودی به حج رفته و در گفتگو با تلویزیونِ العربیه، به تمجید از آلِ‌سعود می‌پردازد.[۳۲]

در ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ نششتِ مشترکی بین نمایندگانِ اتحاد برایِ دموکراسی در ایران (شهریار آهی، محسنِ سازگارا، فریدونِ احمدی، جواد خادم و احمد رأفت) و حزبِ دموکراتِ کردستانِ ایران (مصطفی هجری و کاوه آهنگری) برگزار می‌شود.[۳۳] تا بدین گونه پیوندِ بینِ جدایی‌خواهانِ ایران‌ستیز به نمایش گذاشته شود. شگفتی این جا ست که تلویزیونِ من‌و‌تو هم تبدیل به رسانه‌ای برایِ این افراد و دیگر جریان‌هایِ جدایی‌خواهی شده است، که خود را غیرِایرانی نامیده و از نام‌هایِ جعلی هم‌چون عربستان یا الاحواز برایِ خوزستان استفاده کنند.[۳۴]

در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۵ کنگره‌یِ ملیت‌هایِ ایرانِ فدرال در آلمان برگزار می‌شود و نه‌تنها همچون همیشه از فدرالیسم و واژه‌یِ جعلیِ ملیت‌هایِ ایرانی استفاده می‌شود، بلکه بر لزومِ مبارزه‌یِ مسلحانه نیز تاکید می‌گردد. عباس خرسندی سخنگویِ جبهه‌یِ دموکراتیکِ ایران – به دبیرِ کلیِ حشمتِ طبرزدی- با سخنرانی در این نشست، از مبارزه‌یِ مسلحانه پشتیبانی و مُهر تائیدی بر جدایی‌خواهی خود زد.[۳۵]

تلویزیونِ بی‌بی‌سی که در سال‌هایِ گذشته تبدیلِ به جایگاهی برایِ تکهِ‌خواهان شده است و در تیر ماه ۱۳۹۴ برنامه‌یِ پرگارِ این رسانه اقدامِ به ترویجِ جدایی‌خواهی و استقلالِ آذربایجانِ ایران نمود[۳۶]، که البته با واکنشِ تُندِ شماری از زندانیانِ سیاسیِ درونِ ایران مواجه گردید.[۳۷] رادیو فردا نیز که دستِ‌کمی از بی‌بی‌سی ندارد، در تاریخِ ۸ مهر ۱۳۹۵ در برنامه‌یِ "تابو" به صراحتِ جدایی‌خواهیِ گروه‌هایِ قومی را به رسمیت می‌شناسد.[۳۸]

در تاریخ ۱ مهر ۱۳۹۵ هیاتی از "سازمان ملت ها و اقلیت های غیررسمی" با برخی از نمایندگانِ کنگره‌یِ امریکا دیدار کرده و ناصر بلیده‌ای رئیس این سازمان و سخنگویِ حزب مردم در بلوچستان، درخواستِ راه اندازی یک رسانه‌یِ بلوچی زبان برای مردم بلوچِ ایران و پاکستان می‌کند.[۳۹][۴۰] وی در تاریخِ ۱۲ مهر ۱۳۹۵ در صدایِ آمریکا به صراحت از جدایی و استقلالِ بلوچستان سخن رانده و می‌گوید: "برخی در آمریکا از استقلالِ بلوچستان حمایت می‌کنند، بر اساسِ آن چه که آنها فکر می‌کنند، منافع اقتصادی و ملی آمریکا است".[۴۱] در ادامه‌یِ خودفروخته‌گیِ حزبِ مردمِ بلوچستان، رهبرِ این حزب(!) رضا حسین‌بر - که عضو جنبشِ سکولار دموکراسیِ اسماعیلِ نوری‌علا هم می‌باشد- به تاریخِ 22 شهریور ۱۳۹۵ با هزینه‌یِ سعودی به حج رفته و در گفتگو با تلویزیونِ العربیه، به تمجید از آلِ‌سعود می‌پردازد.[۳۲]

در ۳۰ جولایِ ۲۰۱۶ "انور عشقی"، ژنرال بازنشسته سعودی در توییتِر (twitter) از رویایِ خود گفته و مدعی شد که بر اساس آنچه روئسایِ سابق و فعلیِ سیا گفته اَند، ایران به شش کشور تجزیه خواهد شد.(!)[۴۲]
در حقیقت این پروژه‌ای ست که «برنارد لوئیس Bernard Lewis»  ۲۷-۲۸ آوریلِ ۱۹۷۹ در کنفرانس بیلدربرگ در اتریش مطرح می‌کند. لوئیس در این سخنرانی خاطرنشان می‌کند: "در دوهزار سال گذشته هیچ کشورگشا یا نیروی خارجی‌ای نتوانسته ‌است بر زبان و فرهنگ ایرانی اثرات بنیادی بگذارد، که این یکی از نشانه‌هایِ فرهنگِ برتر است، و فرهنگ برتر همیشه بر فروتر چیره‌گی یافته‌است". وی در کنفرانس بیلدربرگ[۴۳] نتیجه می‌گیرد که تنها راه رویارویی با چنین فرهنگی نابود ساختن آن است و پیشنهاد می‌کند که ایران را به تکه‌هایِ قومیِ گوناگون بالکانیزه کرده و میان کشورهای نوپا تقسیم کنند.[۴۴]

گویا رقابتی تنگاتنگ برایِ تکه‌تکهِ کردنِ ایران، بینِ ایرانیان در میان است، چرا که امیر طاهری (روزنامه‌نگار باسابقه)  ۲۶ مهر ۱۳۹۵ در روزنامه‌یِ نیویورک پست، در مقاله‌ای، تشکیلِ کردستانِ بزرگ را پادزهرِ تروریست‌هایِ داعشی دانسته و کُردها را بزرگ‌ترین ملتِ بی‌دولتِ جهان خطابِ می‌کند. او می‌نویسد، باید کشورِ بزرگِ کردستان را تشکیل داد و «کرمانشاه» را پایتختِ آن قرار داد. وی در پایان چنین نقل می‌کند، که موزائیکِ خاورمیانه دوباره و دوباره می‌تواند تغییر یابد.[۴۵]

سخنِ پایانی
با وجودِ سند‌های ارائه شده درمی‌یابیم، کسانی که از "فدرالیسم و واژه‌یِ جعلیِ ملیت‌هایِ ایرانی" استفاده می‌کنند، دو دسته اَند. آنانی که دانسته و با برنامه‌ریزی و پشتیبانی برخی کشورهایِ بیگانه سعی در تکهِ‌تکهِ کردنِ ایران دارند و کسانی که نادانسته در این راستا گام برداشته و صحبت از فدرالیسم و واژه‌یِ جعلیِ ملیت‌هایِ ایرانی می‌کنند.

تکلیفِ ما با افرادی که در دسته‌یِ نخست قرار می‌گیرند، روشن است. آنان خودفروخته‌گان و خیانت‌کاران به کشور و ملتِ ایران انند. اما دسته‌یِ دوم، اگر پس از آگاهی از مسائلی که در این مقاله شکافته شد و دیدنِ سَندهایِ آشکارِ همکاریِ جدایی‌خواهان با کشورهایِ بیگانه در راستایِ چند تکهِ‌گیِ ایران، هنوز هم بخواهند از فدرالیسم و واژه‌یِ جعلی ملیت‌های ایرانی استفاده کنند، با خیانت‌کاران و ایران‌ستیزان تفاوتی نخواهند داشت. افرادی که از این واژه‌ها بهره گرفته و چهارچوبِ ملیِ ایران را زیر پا نهاده‌ اَند، بایستی از مواضعِ پیشینین خود تبری جسته و کلیه‌یِ کنش‌هایِ خود را به شکلِ کامل به اصول و چهارچوبِ ملی ایران متعهد گردانند.

آرمانِ ما «آزادی و دموکراسی» است. پس در وهله‌یِ نخست، می‌بایست ایران با اصولِ ملی‌اش وجود داشته باشد، تا بتوان دموکراسی را برای این کشور به ارمغان آورد. بدین ترتیب اگر احساس کنیم که جانِ وجودی (چهارچوبِ ملی) ایران در خطر است، نه‌تنها مبارزه با جمهوریِ اسلامی – که سدی برای رسیدنِ به دموکراسی می‌باشد- را به شکلِ موقت کنار می‌گذاریم، بلکه در جبهه‌ای که ایجاد می‌گردد (چه در موضِع گیری سیاسی و چه در عمل) در کنارِ آنان برای دفاع از جانِ وجودیِ (اصولِ ملی) ایران در مقابل دشمنانِ میهن می‌ایستیم.

بُن‌مایه‌ها:

۱. http://www.unic-ir.org/hr/Booklet_Minorities_Farsi2.pdf

۲. http://www.kurdistanukurd.com/files/blawkrawe.pdf
۳. http://www.unic-ir.org/about_un/manshoor.doc
۴. http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Soc/soc.culture.iranian/2007-03/msg03973.html
۵. http://www.alahwaz.info/fa/?p=10796
۶. http://wikileaks.org/cable/2006/08/06KUWAIT3535.html
۷. http://www.state.gov/r/pa/ei/biog/177240.htm
۸. http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Soc/soc.culture.iranian/2007-03/msg03973.html
۹. http://iran-federal.org/1274-2
۱۰. http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Soc/soc.culture.iranian/2007-03/msg03973.html 
۱۱. https://www.facebook.com/khalid.azizi.1945/posts/267694443346978?_rdr=p
۱۲. http://www.kurdistanmedia.com/farsi/idame/24752
۱۳. http://www.jpost.com/International/Dagan-urged-support-for-Iranian-minorities-to-oust-regime
۱۴. https://www.wikileaks.org/cable/2007/08/07TELAVIV2652.html
۱۵. http://www.israelhayom.com/site/newsletter_article.php?id=12675
۱۶. http://www.israelhayom.com/site/newsletter_article.php?id=12675
۱۷. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/135877#.VfYZj5eQmKs
۱۸. http://www.haaretz.com/news/middle-east/le-figaro-israel-s-mossad-recruiting-iranian-dissidents-to-work-against-tehran-regime-1.406712
۱۹.  http://www.algemeiner.com/2012/02/28/wikileaks-global-intelligence-files-israel
۲۰. http://intelnews.org/2012/03/26/01-955/
۲۱. http://intelnews.org/2012/01/11/01-906
۲۲. http://www.cfr.org/iran/irans-ethnic-groups/p12118
۲۳. http://www.newyorker.com/magazine/2006/11/27/the-next-act
۲۴. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1543798/US-funds-terror-groups-to-sow-chaos-in-Iran.html
۲۵. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/06/29/AR2008062901881_pf.html
۲۶. http://ara.tv/c8rbr
۲۷. http://www.kurdistanmedia.com/farsi/index.php?besh=dreje&id=2462
۲۸. https://youtu.be/FCqFNvz4bHY
۲۹. http://ir.voanews.com/a/kdpl-latest-decleration/3440630.html
۳۰. http://www.bbc.com/persian/iran/2016/09/160919_l10_ef_hardtalk_pdki
۳۱. http://www.kurdistanmedia.com/farsi/idame/25700
۳۲. http://ara.tv/j8vq3
۳۳. https://goo.gl/2CgXCq
۳۴. https://www.youtube.com/watch?v=x7H_sznwqvQ&list=P

۳۵.  http://www.kurdistanmedia.com/farsi/idame/25226
۳۶. https://youtu.be/XLwD_Ybfco4
۳۷.  http://news.gooya.com/politics/archives/2015/07/199393.php
۳۸.  http://www.radiofarda.com/a/f7-taboo-e4-on-separatism/28022736.html
۳۹. http:/www.unpo.org
۴۰. http://ir.voanews.com/a/iran-us/3430548.html
۴۱. http://ir.voanews.com/a/us-unop-washington-baluch-iran-pakistan/3537737.html
۴۲. https://twitter.com/DrEshki/status/759621787370000384
۴۳. https://fa.wikipedia.org/wiki/

۴۴. http://www.rozanehmagazine.com/NoveDec05/AZPartVI.html#_edn3
۴۵. http://nypost.com/2015/10/18/the-kurds-could-be-the-key-to-the-middle-east
 

 

منبع: 
تارنمایِ اخبار روز
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آقاى ناصر کرمى، درود بر شما، بنده اميد دانا نيستم، لطفأ بنده رو به اميد دانا نسبت ندهيد، بنده پيام اميد هستم و هيچ نسبتى به آقاى اميد دانا ندارم و نميخواهم داشته باشم.
با درود فراوان
پيام اميد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ناصر کرمی, ژورنالیست مدرن که ایران را می خواهید به جهنم تبدیل بکنید و ساکن کشوری هستید که استقرارش تا اندازه ای مدیون ترک ها و آزربایجان است و کسی که باور دارد شکست فاشسزم هیتلری چیزی را برایشان به ارمغان نیاورده است, نوسته بودید که (( ملّت امروز را فقط و فقط بر اساس دو شاخص تعریف میکنند: 1- مشترک بودن در یک جغرافیای سیاسی و تاریخی شناخته شده 2- مشترک بودن در یک ارگان سیاسی بنام حکومت. بر اساس این تعریف اکنون مردمان مختلف ویا ملّتهای گوناکون در آمریکا ، در آلمان در فرانسه در انگلستان زیر یک پرچم بنام ملّت آمریکا و یا آلمان و فرانسه و انگلستان شناخته میشوند)) و بعد هم نوشته بودید که (( این مردمان خود به ایران مهاجرت کرده اند و باید به قوانین بین المللی گردن نهند و فقط درخواست حقوق فردی و شهروندی خود را داشته باشند. سرزمینی به آنها تعلق نداشته و یا کسی سرزمین آنها را مصادره نکرده
تصویر ناصر کرمی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اقای امید دانا، درود برشما

با پوزش این بخش که خطاب به شماست درج نشده است
تصویر ناصر کرمی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

نوشتار در سایت ایران گلوبال و گفتگوی شما با اقای رضا گوهرزاد در تلویزیون پارس را خواندم و گوش دادم. شما در نوشتار و گفتار برای ارائهء دیدگاه خود مسلط هستید، مشکل شما با ابعاد و گونه های فدرالیسم میباشد که شما یک جانبه و یکطرفه و از یک زاویه به موضوع نگاه میکنید.
جوهر اصلی واژه ای و عملی و تئوری دمکراسی فدرالیسم بقول مولوی برای "وصل کردن هست و نه برای فصل کردن".
بنا بر این اینکه شما فدرالیسم را کُد تجزیه و پراکندگی و جدایی می پندارید کاملأ اشتباه میباشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آقاى چاروستایی، درود، يک سئوال جدى از شما دارم و آن اين هست که در يک دموکراسى با استبداد اکثريت 51 در صدى چکار ميکنيد؟ چون ميدانيد که در دموکراسى چيزى به نام استبداد اکثريت وجود دارد و اقليت 49 درصدى که انتخابات را مى بازد بايد تابع قوانين اکثريت 51 درصدى که برنده ميشود هست. براى مثال سويس يک کشور دموکراتيک هست، ولى در سويس از 4 سال قبل مساجد نميتوانند منار داشته باشند و يا اذان با صداى بلند به دهند، و اين قانون کشور دموکراتيک سويس شده است و اقليت مسلمان هم بايد تابع اين قانون باشد که فعلأ هست. يا در فرانسه، پوشيدن حجاب اسلامى ممنوع شده است و زنان و دختران مسلمان اجازه ندارند که حجاب اسلامى بپوشند، چون خواست اکثريت فرانسه هست ولى حق پوشيدن لباس مسلمانى زنان مسلمان ضايع شده است و چون فرانسه يک دموکراسى هست، کارى نميشود کرد چون اقليت تابع استبداد اکثريت هست ولى حقى ضايع شده است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آقاى کرمى، با شما موافق هستم ولى امکان اينکه ما قلاب فدرالسيم آلمان را برداشته و روى ايران بگذاريم، جواب نخواهد داد، چون ما در ايران اقليتهايى با زبان وفرهنگ مختصر به فرد بيشترى داريم، و بعضى از اقليتهاى ايران، در خارج از جغرافياى سياسى ايران ملتهايى با جمعيت صد ها ميليون هستند و تاريخ، زبان، فرهنگ، اقتصاد خاص خودرا دارند، مثل عربهاى ايران، در دنيا 22 کشور مستقل عرب هست، با زبان عربى، فرهنگ عربى، اقتصاد عربى، اجتماع عربى، و همه 22 خودرا ملت ميدانند، حالا چگونه است که ما به عربهاى ايران قوم ميگوييم، يعنى در حد يک قبيله، يا 6 کشور مستقل ترک زبان در دنيا با تاريخى سراسر درخشان زبان، دولت دارى، حکومت کردن، فرهنگ، و غيره دارند، چگونه است که ما ترک هاى ايران را قوم ميناميم. چيزى که ميخواهم در اينجا بيان کنم اين هست که -

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اين نابغه تمام مطالب سازمان ملل متحد را تحريف و وارونه کرده است.
تصویر آرمان چاروستایی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با درود، نوشتارهایی که در بخش نظرها وجود دارد و با تیترِ زیر
فرستاده شده توسط آرمان در ی., 10/16/2016 - 12:10
نوشته شده است. این جانب نه‌نوشتم. ولی با نامِ آرمان درج شده است.
به زودی به برخی نظرها (کامنت‌ها) پاسخ خواهم داد.
با مهر و سپاس
آرمان چاروستایی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب گودرز,
با تشکر از یادآوری, در قدیم ترها زبان فارسی پدر مادر دار و یا به عقیده دیگری بی پدر مادر بود. در آن زمان این جمله معروف فرانسه را " حریت, اخوت و مساوات " ترجمه میکردند. پس از " انقلاب فرهنگی " رضاشاهی, به تقلید از آتاتورک, مصرف کلمات " بیگانه! عربی و ترکی " از مد افتاد و زبان " پارسی " از کثافت کلمات بیگانه! پاک گردید در حالی که تاریخ فرهنگی ما اکثرا عربی و قسمت بزرگی از ما ترک بوده و هستیم. بنده ترجمه هردو نوع را ذکر کردم که به کسی بر نخورد!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پیروز گرامی،
من نوشته های شما را میخوانم و بر این باورم که شما ادبیات فارسی را خوب میدانید اما شوربختانه گاهی واژه های فارسی را که ما به آسانی بکار میبریم و در جامعه ما بخوبی جا افتاده اند به عربی مینویسید. برای نمونه واژه های آزادی، برادری و برابری را که تنین زیبا و پُری دارند بجای حریت، اخوت و مساوات آورده اید.
با سپاس

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
" حق " و " قانون " یک چیز است و " اجرا " و " انجام " آن چیز دیگر. " حریت, اخوت و مساوات " مهمترین منظور و شعار انقلاب فرانسه بود و امروز تمام دنیا آزاد و برادر و برابرند! تغییر اوضاع سیاسی دنیا و کشمکش نیروها, عامل اصلی ایجاد کشور های جدید شد و اجازه داد که بریتانیای کبیر - مجری حق تعیین سرنوشت - از امپراتوری عثمانی ده ها کشور تازه بوجود آورد که یکی از آنها عربستان سعودی بود. خوشبختانه امروز عربستان سعودی رئیس و مجری منشور حقوق بشر گردیده و در خاور میانه مشغول اجرای آن میباشد و چه موقعیتی بهتر از مراسم حج ؟ " باش تا صبح دولتت بدمد ".
تصویر دیرنج مین ائللی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حق تعیین سرنوشت در 14 آگوست 1941 به قانون بین المللی تبدیل شد ولیکن تاریخ طرح آن به عنوان یک حق جمعی به انقلاب فرانسه بر می گردد که مبنای استقلال بسیاری از کشورها در اروپا و امریکا گردید. بعد از جنگ جهانی اول متحدین ,حق تعیین سرنوشت ملتها را در قرادادی چند جانبه به رسمیت شناختند. از جمله کشورهائی که با استناد به آن استقلال خود را کسب کردند, ایرلند و نروژ بودند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فرمایشات جناب حاجی دکتر رضا حسین بر مبنی بر اینکه " ‫منشورحق تعیین سرنوشت که بر اساس آن بیش از ۱۵۰ کشور جدید در صد سال اخیر بوجود آمده است." نادرست و گمراه کننده است. پیدایش کشور های جدید نتیجه یک سلسله تحولات سیاسی در ۷۰ - ۶۰ سال اخیر و ناشی از تشنجات بین المللی بر سر تقسیم هرچه بیشتر دنیا بین آمریکا, اروپا, شوروی, ژاپن و غیره میباشد که به استعمار قدیم پایان داده و استعمار جدید را به وجود آورده است. در این جریان بسیاری از کشورهای آفریقا و آسیا با تقسیم بندی های مصنوعی و استخوان لای زخم ایجاد گردید. نقش بمبارانها در ایجاد این کشورها را نیز نباید نادیده گرفت. در حقیقت نقش منشور حق تعیین سرنوشت سازمان [ دول ] در این مورد جزئی ست.

https://history.state.gov/milestones/1945-1952/asia-and-africa

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جا تبریزی , شما همیشه انتقاد یا نظرتان را پرت میکنید ودر میروید. ایران را با آلمان و فدرالیسزمشان را هم باهم مقایسه کردن غلط اندر غلط است زیرا آلمان یک ملت است ولی در ایران ملتهای مختلف با زبان و تاریخ و فرهنگ های مختلف زندگی میکنند. اگر این مورد قبول شما نباشد, بحث با شما جز وقت تلف کردن , ارزش دیگری ندارد. فدرالیزمی که شما تصور میکنید , همین وضع موجود در ایران است بعلاوه وا گذاری کمی اختیارات بیشتر به امام جمعه و استاندار و فرماندار و شهرداریها و شورای شره شهرها. البته نظرتان محترم است ولی برای خودتان.
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فدرالیسم دموکراتیک (خودگردانی مردمی) یکی از بهترین ابزارهای مردم سالاری (دموکراسی) است و کشورهائی مانند آمریکا، آلمان، چین، روسستان، مکزیک، فیلیپین و ..... با این روش گردانده می شوند، از سوی دیگر فدرالیسمی که ناسیونالیست ها از آن سخن می گویند هیچ پیوندی با مردم سالاری و خودگردانی مردمی نداشته و تنها دستاویزی برای دیوارکشی میان مردم یک سرزمین بر پایه نژاد و تبار و زبان و رنگ پوست و نیاکان است! فدرالیسمی که ناسیونالیست های ایرانی از آن سخن می گویند نیز هیچ پیوندی با مردم سالاری و بهگردانی یک کشور نداشته و تنها دستاویزی برای دیوارکشی های هیتلری میان ترک و فارس و کرد و عرب است! در سایه دیوارکشی های ناسیونالیستی میان مردم یک سرزمین آن چه که به دست خواهد آمد رژیمی مانند آمریکا و آلمان و چین نیست بلکه رسیدن به یک رژیم بومشاهی (ملوک الطوایفی) مانند روزگار فرمانروائی پادشاهان .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای حسین بر که این همه ادعا می کند نوشته است که بر اساس منشور حق تعیین سرنوشت سازمان ملل بیش از ۱۵۰ کشور جدید در صد سال اخیر بوجود آمده است. آخه آدم باسواد ! اولا خود سازمان ملل در سال 1945 بوجود آمد. دوما منشور حق تعیین سرنوشت در سال 1960 (یعنی 56 سال پیش) تصویب شد. حال چطور کشورها در عرص صد سال می توانند بر اساس منشوری بوجود بییند که تا 56 سال پیش اصلا وجود نداشت. ایشان با این همه ادعا حتی ریاضیات ساده را بلد نیست و ادعاهای کاملا بی اساس رستاخیزی می کند. تعجب آور نیست که همیشه رای منفی می گیرد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای حسین بر که این همه ادعا می کند نوشته است که بر اساس منشور حق تعیین سرنوشت سازمان ملل بیش از ۱۵۰ کشور جدید در صد سال اخیر بوجود آمده است. آخه آدم باسواد ! اولا خود سازمان ملل در سال 1945 بوجود آمد. دوما منشور حق تعیین سرنوشت در سال 1960 (یعنی 56 سال پیش) تصویب شد. حال چطور کشورها در عرص صد سال می توانند بر اساس منشوری بوجود بییند که تا 56 سال پیش اصلا وجود نداشت. ایشان با این همه ادعا حتی ریاضیات ساده را بلد نیست و ادعاهای کاملا بی اساس رستاخیزی می کند. تعجب آور نیست که همیشه رای منفی می گیرد.

تصویر ناصر کرمی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فدراایسم در تئوری هایِ دمکراسی هرگز نه اینکه کُد و باعث تجزیه و تفرقه در یک کشور نیوده و نیست، بلکه بر عکس بهم پیوستن و زیر یک سقف جمع شدن و باعث تحکیم همبستگی ملّی و دنبال کردن یک هدف مشترک در یک جغرافیای سیاسی است.
فدرالیسم واژه ای لاتین است و از ریشهء Foedus گرفته میشود و در حقیقت یک پرنسیپ سازماندهی حقیقی و حقوقی بین اعضا و واحدهای یک مجموعه را بصورت افقی در میان واحدها و اعضا و بصورت عمودی نسبت به خود مجموعه که آن واحدها و اعضا زیر مجموعه ای از آن هستند را تعریف و بیان میدارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
باید مثل دوره انوشیروان ساسانی که دشمنان از همه طرف حمله کرده بودند ایران به 4 منطقه تقسیم شود و فرماندار آنجا با همکاری ایرانیان به بیگانه زدایی و مقابله با انیرانیان اقدام کنند. گیلان و تالشها و تاتها وظیفه بیگانه زدایی از اردبیل را انجام دهند. ایرانیان قزوین و همدان، زنجان و آذ شرقی را بیگانه زدایی کنند، کرمانشاه ، استان اردلان ( کردستان ) را ایرانیزه کنند. مردم فارس و بوشهر و ذزفول نیز خوزستان را ، کرمان و یزد و سیستان ، جنوب شرق را کامل ایرانیزه کنند و انیران را به آنسوی مرزها برانند. ایرانیان سمنان و خراسان و گرگان نیز شمال شرق را بطور کامل ایرانیزه کنند همه تجزیه طلبان در مجاورت خود ایرانخواهان وطن پرستی دارند که باید با حمایت از آنها جلوی تجزیه طلبان را گرفت و آنرها را بیرون کرد. حامیان خارجی آنها را نیز با اقدامات مقابله به مثل باید سرجا نشاند.
تصویر رضا حسین بر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 


‫آقای چار روستایی
‫مقاله شما ، سراسر تحریف واقعیت و منشورهای سازمان ملل است. فقط کافی است که بدو منشور آن اشاره کنم:
‫منشور حق تعیین سرنوشت که بر اساس آن بیش از ۱۵۰ کشور جدید در صد سال اخیر بوجود آمده است.
‫منشور حقوق مردمان بومی که حق خود مختاری کامل را برسمیت میشناسد.
‫‫چهار ماده با بخشی از مقدمه آن در اینجا نقل میشود.
با باور به اینکه به رسمیت شناختن حقوق مردمان بومی در این اعلامیه روابط همکاری و هماهنگی بین دولت و مردمان بومی را بر مبنای اصول عدالت، دموکراسی، احترام به حقوق بشر، عدم تبعیض و حسن نیت افزایش می دهد،

با تشویق دولت ها به رعایت و اجرای موثر همه تعهدات مربوط به مردمان بومی در اسناد بین المللی، به ویژه موارد مربوط به حقوق بشر، در مشورت و همکاری با مردمان مربوطه،

با تاکید بر اینکه سازمان ملل متحد نقش مهم و مداومی در ترویج و حمایت از حقوق مردمان بومی دارد،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب سازاخ,
آوازه خوان یا آواز ؟ چه فرقی میکند که نام من چه باشد به آواز گوش کن. کسی چه میداند که در یک ماه یک سال و یک قرن آینده چه پیش خواهد آمد. دنیا همشه به این شکل نبوده و همیشه به این شکل نخواهد ماند. ما گروهی مردمیم که اقلا از زمان صفویه تا کنون چه خواسته و چه نه خواسته با هم زندگی کرده ایم, با هم معامله کرده ایم, با هم ازدواج کرده ایم, گاه با هم جنگیده ایم. پدر من کرد - فارس و مادرم ترک - فارس است. برای من تمام اقوام/ ملت ها یکی اند گرچه زبان بسیاری از آنها را نمیدانم. من زبان هندی ها و نروژی ها را هم نمیدانم ولی اگر لازم شد به نحوی با آنها رابطه برقرار میکنم که بنفع دو طرف باشد.
ما نه تنها تحت فشار نیروهای خارجی و داخلی هستیم که هرکس بفکر منافع خویش است بلکه با مصیبت بزرگ تری روبروئیم که افزایش جمعیت دنیا و تخریب محیط زیست میباشد. اگر اوضاع به همین منوال پیش رود

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
انشالله تجزیه نزدیک است زنده باد مللهای در بند تحت ستم ایران تحت ستم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-این نوشته انسان رایادمفسران دوران عومفریبان رضاشاه می آورد.ویااینکه خمینی میگفت آب وبرق وگازمفتی خواهدشد.
نظریه پردازی که هنوزمعنی قوم رانمی داند وبه یک ملت 40 و5و3و2میلیونی قوم میگویند.بخوان تاآخراین قصه بی غصه را.
ازطرفی سیستم فدرال راکوبیده وآنراعلت اصلی تجزیه خوانده وازطرفی ازسیستم نامتمرکز البته درستش (غیرمتمرکز)حرف زده است.یکی نیست بگویدپسرخوب حکومت غیرمتمرکزدرسیستم های غیرفدرال دموکراسی ناممکن است اجرایی شود.ازطرفی به ملت چندتیکه کوردهاتوهین میکندوازطرفی باادعای خاک درسرزمین تورکیه وعراق وسوریه خاکپرستی خودرابروزکرده وباتروریست خواندن تمام فدرال خواهان آنهارادعوت به پیوستن به ایران تخیلی میکند.
به همه توهین کرده آنهارانوکران اجانب خوانده ولی روی کارآورندگان فارس ها وفارس های دم بسته به پای کشورهای غربی رافراموش میکند.
البته ازاین آقاکه دومین مقاله خودرامی نویسدنباید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
peerooz عزیز شما گاها به این سایت برمیگردید با رگباری از کامنت، با حالتی بر خورد از بالا، مثل برخورد ارباب با رعایای خود و یا مامورین نهی از منکر، ژست بیطرفی بخود گرفته عملا بطور غیر مستقیم خط فکری پانفارسیسم را به پیش می برید، خط فکری جناب اسماعیل نوری علا را به پیش می برید و یا شاید هم خود اسماعیل هستید با این نام، در هرحال فرقی نمی کند، خیلی ها از ترس اینکه راسیست نامیده شوند در لفافه اسم مستعار خود را محافظت می کنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ادامه,
منظور من این ست که با نشستن در کنار حوضی که نه تنها اختیار کلی, بلکه شاید اختیار جزئی آنهم به دست ما نباشد و با قاشق آرزو, آب موهوم را به هم زدن که اگر بشه خیلی کره میشه نمیتوان نان و کره خورد. پدران ما و پدر پدران ما این قضییه را سالها پیش درک کرده بودند که " با کار قضا ! نمیشود کاری کرد ", پس " هرچه پیش آید خوش آید". امروز در عهد اینترنت و آگاهی باید بدانیم که اگر,اگر راه نجاتی - احتمالا - بدست ما برای رهائی از خواب وحشتناک - خود کرده - جمهوری اسلامی وجود داشته باشد در قدم اول جلوگیری از نفاق و چند دستگی ست. تا زمانی که ترک و فارس کرد و عرب و بلوچ و ترکمن و لر بیهوده و شاید ابلهانه بهم میتازند, نه تنها آب موهوم حوض, بلکه آش جمهوری اسلامی را بهم میزنیم و کره ای حاصل نخواهد شد. سالها پیش شاد روان نیما یوشیج همین را گفت و هنوز میگوید و احتمالا سالهای سال خواهد گفت:

بر قایقم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من این مقاله دراز با ۴۵ رفرانس را نخوانده ام و احتیاجی به خواندن آن هم نمی بینم. روی سخن من با کامنت گذارانی ست که صد ها بار این آرمان ها را تکرار کرده اند. ما نه در اروپا زندگی میکنیم نه در کانادا و نه در آمریکا. ما نه چشمانمان آبی ست نه مویمان طلائی و نه مذهبمان مسیحی, نه مسلکمان کاپیتالیسم و سوسیال دمکرات و نه سیستم مان دمکراسی ست. ما حتی شکل هندی ها و چینی ها و ژاپنی ها و کره ای ها هم نیستیم.( بگوئید خوک نژاد پرست ).
در ناحیه ما در کدام یک از کشورهای مصر, عربستان سعودی, امارات متحده عربی, قطر , یمن, افغانستان, جمهوری های آسیای میانه, جمهوری آذربایجان, ترکیه, عراق, سوریه و اردن, آرمان و آرزوهایی که ذکر شده اجرا گردیده است؟ آیا این دولت - ملت ها که بیش از ۶۰۰ -۵۰۰ سال طعمه استعمار بوده اند حتی تا به امروز به میل و اراده خود به اینجا رسیده اند؟ اگر نه چرا ما غول نامرئی در صحنه را

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آرمان چاروستانی عزیز، از اینکه آگاهی ملتهای غیر فارس اسیر در دست پانفارسیسم را به توطعه فدرت های جهانی نسبت می دهید، امری تازه ایی نیست، زبان ابزاری است که امروزه نان شب همه نه با بازو بلکه با زبان میسر است و هر کس با زبان مادری خود سخن می گوید تسلط بیشتر به گفتمان دارد و بطبع سود بیشتی نصیبش می شود، ولی کسانی که مثل من ترک با مصیبت زبان فارسی حرف می زند در بازار امروز کلاهش پس معرکه است، پیوند زبان با نان شب امروزه آنقدر مهم شده که همه ترکها متوجه شدند که چه کلاه گشادی بنام هموطن و ملت ایران توسط پانفارسیسم بر سرشان گذاشته شده آرمان عزیز مساله مساله اقتصادی است، حتما خودتان هم خیلی خوب می دانید که ترکها در همه جای دنیا چقدر مقتصد و روح تجارت دارند، و خوب متوجه شدند که در رابطه با همدینی وهموطنی چقدر از غافله عقب ماندند، تخم فروپاشی ایران را رضا شاه کاشته و امروز هم فصل برداشت رسیده.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جریان چپ یعنی حزب توده و فدائیان باید موضع خود را در برابر مواضع دشمنانه و تجزیه طلبانه عوامل استعمار بیگانه روشن سازند. نیاز به یاداور ی است که حز ب توده مروج و پرچمکش ازادی (خلقهای تحت ستم ) در ایران است . در گنگره فدائیان سند جریان تجزیه طلب به 60 در صد ارا نرسید و مسکوت ماند . سازمان فدائی مانند حزب توده از دو گروه تجزیه طلب تشکیل شده است .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب توكلى ، چيزى كه عيان است چه حاجت به بيان است .وزارت محترم اطلاعات و يكى از قلم زنان آن ، چه كس و چه نام اش چه فرقى مى كند. پان فارس آخوندى تماميت خواه و فاسد و سر كوبگر. اينها يا خواب هستند كه نيستند، پس خود را به خواب و ناداني زده اند. يكى را به ده راه نمى دادند سراغ خانه كدخدا را مى گرفت. دوران فدراليسم خواهى به سر آمده است ، اين حرفها زمانش سپرى شده است . فدراليسم يعنى توافق بين ملت هاى ايران ، آيا كسي تفاهم و توافقي بين ملت هاى ايران با فارس هاى تماميت خواه و سركوب گر و نسل كش مى بيند. به ما هم نشان بدهد .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ااستحوانلوباشادباش اولین باراست که که مقاله ای بدون فحش وشعار های آن چنانی ازشما می خوانم .پیشنهادات تان بسیار قابل دقت وقابل مذاکره هستند .این شد زمینه یک شروع مطلوب ومدنیوگفتمانی مدنی وقال ادامه .تفاوت های فکری وعقیدتی داریم ولی زمینه کفت وکو هم فراهم است.
تصویر دیرنج مین ائللی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ایرادهای اساسی به مقاله فوق:
1- ملت های ترک کرد, عرب, ترکمن و بلوچ در ایران جزو ملتهای بدون دولت سازمان ملل محسوب می شوند و همه ساله از نمایندگان این ملتها در اجلاس سالانه " ملتهای بدون دولت سازمان ملل" Nations without State دعوت بعمل می آید. قوم خواندن ماها از جانب انهائی که تظاهر به پایبندی به قوانین بین المللی دارند تخلف محسوب میشود.
2- اکثر منابع استفاده شده به فارسیست که زبان رسمی راسیسم نهادینه در ایران است و بشدت آلوده و سانسور شده میباشد.
3- فدرالیسم در ایران نمی تواند پا بگیرد چرا که سیاسیون ایران فارس-محور اعم از پوزیسیون و اپوزیسیون, فاقد تجربه دیالوگ و فرهنگ گفتگو هستند. ایران بدنبال قیام خونین از هم خواهد پاشید. تا زمانی که کهریزکیان و داریوش همایونها میخواهند در کنار هم بر ما بتازند مطمئنا ایران فرو خواهد پاشید و کینه بین ملتها دست کم یک نسل دوام خواهد داشت که

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب نویسنده مقاله! رضا حسین بر رهبر "حزب مردم بلوچستان "نیست و هیچ‌وقت هم نبوده.
بنابراین یا شما اطلاع ندارید و یا اینکه دروغ میگوید.
.... محتوای این نوشته اندیشه و تفکر پان ایرانیستهای تمامیت‌خواه، نژاد پرست وتنگ نظر است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شما هم مثل سایر تجزیه طلبان ترک گویا استعداد درک مسائل اجتماعی سیاسی را ندارید و نمی فهمید که رفتار ایرانیان در مقابل عوامل ارتجاعی صعودی و اسرائیل که اعلان جنگ و مبارزه مسلحانه کرده اند، عکس العمل شدیدتری دارد .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آنچه برای من جای سوال است که چرا به ما تورکها در این نوشته حمله نشده و تا آنجا که من میدانم در بین نیروهای سیاسی آذربایجان جنوبی طرفداران حکومت فدرال در حد بسیار نامرئی هستند و اکثر نیرو ها و افراد سیاسی تورک آذربایجان خواهان استقلال هستند .منتها برای من جای سوال است که چه شده که حملات به تورک زبانان کم شده و عربها و کورد ها در نوک حمله مطبوعات و رسانه های فارس زبان قرار گرفته اند حتی بجز دوکتور ضیا ء صدر که به زیارت عربستان تشریف فرما شده بود یک تشکیلات آذربایجانی بنام حزب استقلال آذربایجان نیز در آنجا تشریف داشت منتها مطبوعات فارس زبان نه تنها حمله به تورکها را کم کرده اند بلکه با چشمک مثبت نیز به قلم زنی شروع کرده اند آیا این تاکتیک است یا چی ؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خوب حالا رسیدیم به مص مصطفی. آیا متوجه شده اید که حملات برخی ها به تورکیه زیر نام اردوغان طی دو ماه اخیر در رسانه های فارس زبان کم شده ؟ بالخص از جانب افرادی که کارشان جمع آوری و انتشار بود برای مثال آقا اقبال اقبالی و آقا کاوه جویا در سایت ایرانگلوبال .خوب چه شده ؟ جواب خیلی ساده است اردوغان به روسیه و چماقش ایران نزدیک شده و مطبوعات رژیم از حملاتشان کاسته اند و همشهری محترم آقا پاسدار محسن رضائی و روزنامه اش تابناک کمتر مینویسد و حضرات نیز ملات بر علیه تورکیه ندارند منتها صبر کنید اختلاف اردوغان و ایران بر سر موصل در حال اوجگیری است اگر میانجیگر ها خوب کار نکنند امکان درگیری نیز هست و ما شاهد نوشته های اردغان- داعش یکی است و امثالهم باز هم شاهد خواهیم شد و ناشران تفکرات سایت آذی ها « ارگان اطلاعات سپاه » و روزنامه تابناک پاسدار رضائی در سایت ایران گلوبال خواهیم شد . خلاصه اینکه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
برای من، مدرنیزم و آگاهی از زیست محیطی و حفظ محیط زیست ودفاع از موجودات طبیعت زی معاصر مان در طبیعت ، و ممانعت از تکثیر انفجارآمیز جمعیت انسان نما در قالب «ملٌت ایران» و مهمتیر از حفظ جغرافیای سیاسی کنونی ایران به نفع مشتی موجودات انسانمای موسوم به شعوبیه و پان ایرانیست هست . این قافله ی نادان و مخرب هستی ، چنانکه حکومت خود را با این شیوه بتوانند ادامه دهند ، با ازبین بردن منابع آبی و غارت منابع طبیعی ، متصرفاتشان لمیزرع و غیر قابل زیست خواهند کرد . بنابرین ، چه بهتر که یک مهاجم غیبی به داد طبیعت برسد ایران برسد و مللی را که از نظر فرهنگی از چنگال غارتگران ددمنش شیعی - شعوبی براهاند . و به این دلیل من با تجزیه ایران موافقم واز مهاجم بیگانه هم دفاع خواهم کرد .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بهتر است شما با اشکال محتلف فدرالیسم حودرا آشنا کنید . نظرات نوری علا و نظرات سابق حزب دمکرات و سایر سازمانهای چپ را میشود توصیه کرد .
مثلا استانها میتوانند مجلس محلی خود را داشته باشند . زبان خلق ها بشکل زبان دوم در کنار زبانهای غربی تدریس شود . پلیس ارگانی است محلی. ارتش و بودجه در دست حکومت مرکزی است . ایالت ها حق داشتن ارتش ندارند . برنامه های آموزشی و تقسیم بودجه و اداره رادیو تلویزیون با مشورت دولت مرکزی و مجلس ایالتی تعیین میگردد. سیاست خارجی در دست دولت مرکزی است . ایالت ها حق ندارند بدون توافق دولت مرکزی با کشورهای بیگانه و همسایه و دشمن رابطه یکطرفه داشته باشند. استانها حق رفراندوم برای جدایی و تجزیه ندارند جون در قانون اساسی هرکشوری جدایی و سپاراتیسم ممنوع است و پیگرد قانونی دارد . جمهوری فدرال سکولار با تمایلات عدالت اجتماعی و سوسیال دمکراتیک خواهد بود .