تقویت کابینه یا حفظ وجهه روحانی برای رقابت های انتخاباتی؟