ناسیونالیست های ضد کمونیست آذربایجان، سرکوبگران آزادیخواهان
31.10.2016 - 18:20

تمایلات و احساسات ضد کمونیستی در بین بخش هائی از ملی گرایان آذربایجانی، بسیار شدید است. چنین افراد ضد دموکراتیک و ضد کمونیستی اگر روزی دری به تخته ای بخورد و قدرت سیاسی را در دست بگیرند، در حق کمونیست های آذربایجان همان اعمال سرکوبگرانه ای را انجام خواهند داد که در طول 90 سال گذشته، رژیم های آزادیکش سلطنتی و اسلامی در برخورد به کمونیست ها و آزادیخواهان سرتاسرایران، انجام داده اند .

این واقعیت تلخ را از برخورد ها های خصمانه این ناسیونالیست های دو آتشه نسبت به منتقدین و مخالفین خود، اعم از آذربایجانی و غیر آذربایجانی، هم اکنون به روشنی می توان مشاهده کرد. کافی است به نوشته هاو نظرات غلط وکج روانه یکی از " بت ها و قهرمانان " آنها نظیر آقای لوائی، کوچکترین ایرادی از جانب منتقدینی دارای تمایلات کمونیستی و سوسیالبستی گرفته شود، تا سیل حمله به سوی ایراد گیر " خطا کار"، سرازیر گردد! این افراد ضد کمونیست در صفوف جنبش ملی گرائی آذربایجان، همچون دیگر عناصرناسیونالیست و برتری طلب ، تحمل کوچک ترین انتقاد و نکته گیری را ندارند.

این مدافعین نظام های پوسیده امپریالیستی و حکومت های سرمایه داری سرکوبگر نظیر امپریالیسم آمریکا و رژیم سرکوبگرترکیه ، درک نمی کنند که همان قدرتهای امپریالیستی و رژیم های سرکوبگر سرمایه داری مسبب اصلی همه ستمدیدگی ها و مصائب صد هامیلیون انسان اسیر و بی پناه در سرتاسر جهان و از آنجمله در ایران و آذربایجان می باشند . برخی از این ناسیونالیست های ضد کمونیست آذربایجانی که طرفدار پر و پا قرص " استقلال" آذربایجان از طریق حرکت های مدنی آرام می باشند، مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی ، این دشمن بی امان خلق ستمدیده آذربایجان را از برنامه کار خود خارج ساخته، این مبارزه مرگ و زندگی را خوار شمرده، با عمده کردن مبارزه با کوروش 2500 سال پیش و کوبیدن بر طبل برتری طلبی قومی و نژادی - همان کار زشت و ناهنجاری که ناسیونالیست ها ی فارس و پان ایرانیست ها هم اکنون در سطح وسیعی انجام میدهند - در مبارزه متحد کارگران و زحمتکشان ایران علیه رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، خلل وارد می سازند.

آیا رهائی توده های زحمتکش آذربایجان و سرتاسر ایران از چنگ ظلم و استثمار و رفع ستم ملی علیه ملت های غیر فارس، بدون سرنگونی قهر آمیز رژیم جمهوری اسلامی، این دشمن بی امان آزادی و دموکراسی، امکان دارد؟
تاریخ صد سال گذشته ایران به روشنی نشان میدهد که کمونیست های آذربایجان همواره پیگیرترین مدافعین رفع ستم ملی در ایران بوده اند. آنها نظیر جیدر عمو اوغلی، کمونیست برجسته و قهرمان انقلاب مشروطیت، در برنامه های مبارزاتی خود، همه جا از اصل حق تعیین سرنوشت ملل، دفاع به عمل آورده اند. در تاریخ مبارزات خونین دموکراتیک و آزادیخواهانه خلق های به پا خاسته ایران، کمونیست های آذربایجان نقش بس برجسته و افتخار آمیزی بازی کرده اند.
باید گفت که جنبش انقلابی خلق های ایران با خون کمونیست های آذربایجان عجین شده است.

ناسیونالیست های ضد کمونیست آذربایجان نظیر همه عناصر و گرایش های سیاسی ضد کمونیست مدافع نظام های ظالمانه سرمایه داری، نابخردانه گمان می کنند که کمونیسم و سوسیالیسم مرده و سرمایه داری جاودانه خواهد زیست و عمر نوح خواهد داشت . به نظر من این یک دید کوتاه بینانه ، ضد دیالکتیکی و ضد علمی است.

تاریخ ایستا نیست و به حرکت متعالی خود با وجود تمام ناکامی های موقتی ادامه میدهد. نظام های سرمایه داری نیز با تمام جان سختی ها بنا به ماهیت ستمگرانه و ناعادلانه خود و با حکم جبر تاریخ و به علت وجود بحرانهای اجتناب ناپذیری که این نظام های اقتصادی و سیاسی را در بر گرفته است، محو و نابود خواهند شد و جای خود را به نظام های سوسیالیستی خواهند داد.
این را ناسیونالیست های ضد کمونیست آذربایجان که خیال می کنند دنیا به پایان خود رسیده است ، بهتر است بدانند!
گر چه بنا به مثل معروف: نرود میخ آهنین بر سنگ!

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کامنتهای ایرانگلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما