در ارتباط با نقد آقای یونس شاملی بە نوشتە من،

قبل از هرچیز بگویم کە بندە رسالت خود را حول اتحاد ملی میان کورد و تورک در ایران بنانهادەام و نوشتەهای بندە در چند سال گذشتە در این زمینە اثبات ادعاست. از نظر بندە تفاوت زیادی میان تورک آذربایجانی با تورک ترکیە هست. تورک آذربایجانی خارج از وجود تاریخیش ملتی متمدن و آگاە بودەاست. منشا تحولات آزادیخواهی در تاریخ معاصر ایران تورک آذربایجان بودەاست. ساختار اجتماعی آذربایجان بمراتب آگاەتر از کوردستان و جمهوری آذربایجان بمراتب مدرنتر از جمهوری کوردستان بودەاست. اما در ترکیە وضع برعکس است و تورکها نسبت

آقای یونس شاملی از نویسندگان سرشناس آذربایجان در مقالەای انتقادی بە نوشتە اخیر من تحت عنوان " چرخش اسلام تورکی بە اسلام وحشی " ایراداتی بە آن روا داشتە کە ممکن است سوء تفاهماتی ایجاد کردە باشد. بنابراین علیرغم اینکە دو نوشتە دیگر بعداز مطلب اشارە شدە نوشتەام و بنوعی تکمیل کنندە نوشتە اول است بازهم مناسب دانستم جهت روشنگری و از روی حس پاسخگویی بە انتقادات ایشان پاسخی دادە باشم و امیدوارم مفید واقع شود.

قبل از هرچیز بگویم کە بندە رسالت خود را حول اتحاد ملی میان کورد و تورک در ایران بنانهادەام و نوشتەهای بندە در چند سال گذشتە در این زمینە اثبات ادعاست. از نظر بندە تفاوت زیادی میان تورک آذربایجانی با تورک ترکیە هست. تورک آذربایجانی خارج از وجود تاریخیش ملتی متمدن و آگاە بودەاست. منشا تحولات آزادیخواهی در تاریخ معاصر ایران تورک آذربایجان بودەاست. ساختار اجتماعی آذربایجان بمراتب آگاەتر از کوردستان و جمهوری آذربایجان بمراتب مدرنتر از جمهوری کوردستان بودەاست. اما در ترکیە وضع برعکس است و تورکها نسبت فرهنگ و جامعە کوردی بسیار ضعیف هستند و تنها قدرت است کە برتری آنان را پوشش دادە است.
در ارتباط با ترکیە نیز با توجە بە اینکە اوضاع و اخبار ترکیە را رصد میکنم بخود اجازە اظهارنظر میدهم. از این منظر نکات مثبت و منفی را میبینم و منعکس میکنم. برای نمونە سال ٢٠٠١ کە ٥٠٠٠ نفر تورک از مجموع ٤٥٠٠٠ دانشجوی دانشگاههای ترکیە خواستار آزادی زبان کوردی شدند من آنرا نقطە عطفی در تاریخ روابط میان کورد و تورک دانستم. هنوزهم تصور نمیکنم ١٠٠ دانشجوی فارس زبان حامی آزادی زبان تورکی و کوردی در ایران پیدا شود. کسی نیست کە نداند چند سال قبل روشنفکران تورک مقیم آلمان از دولت ترکیە خواستند آنچە را کە ما در آلمان داریم کوردها نیز باید در ترکیە داشتە باشند. موردی کە در میان روشنفکران ایرانی یافت نمیشود. طبیعتا نقاط منفی جامعە ترکیە نیز از نگاە بندە غایب نیست و آنرا برجستە می نمایم.

در نوشتە بندە کە معطوف بە چارچوب جغرافیایی ترکیە است آقای شاملی استفادە از واژە تورک را نگاە تحقیرآمیز بندە بە تورک و آنرا نژادپرستانە پنداشتە است. 
باید بگویم کە استفادە از واژە تورک بجای ترکیە در مباحث سیاسی و اجتماعی تورکیە امری رایج است. در ادبیات روزانە ترکیە بجای دولت ترکیە از تورک استفادە میشود. بکاریگیری پیشوند تورک بجای ترکیە مثل " تورک مال "، " تورک وطنم "، " تورک سرباز " ، " تورک کباب " و..... نمونە هایی هستند کە روزانە بچشم میخورند. بنابراین بندە با همان روش جامعە تورکیە از کلمە تورک استفادە کردەام.

البتە چرایی بکارگیری واژە تورک در امور روزانە تورکها خود جای سوال است و بیشتر از روی ضعف ملی آنان کە در نوشتە اولی بدان اشآرە کردە بودم. چند سال قبل در جایی از یک نویسندە روس خواندم کە چسپاندن واژە تورک بە اجناس نشان از ضعف هویتی آن ملت دارد. آز قول ایشان این کار برای جاانداختن هویت تورکیست. روسها هیچگاە بر کالاهای خود برچسپ روسی نمی چسپانند چونکە نیازی بە تبلیغ برای هویت ملی خود ندارند. سماور و قازانی را چند قرن است بە تمام دنیا صادر کردەاند هیچگاە بنام سماور و یا قازان روسی بە بازار عرضە نکردەاند.

در ارتباط با خشونت طلب بودن جامعە ترکیە منظور تعمیم آن بە کل جمعیت ترکیە نیست اما کافیست ١٠٪ آن جامعە خشونت طلب باشند تا نسبت بە سالم بودن آن جامعە تردید نمود. کارشناسان امور اجتماعی ایران بارها ایران را جامعەای خشونتگرا تعریف کردەاند، آقای سعید مدنی کە اینک در زندان است در آخرین براوردهای اجتماعی اندکی قبل از افتادن بە زندان با ارائە مستنداتی جامعە ایران را خشونتگراتر از قبل معرفی کرد. بە آتش کشیدن مغازە کوردها در یکسال اخیر در مناطق غرب ترکیە از طرف مردم تورک نمودهای خشونت مورد اشارە است. سوزاندن اتوبوس حامل مسافران تنها بصرف اینکە نام دیاربکر بر اتوبوس هست خشونت نیست چیست؟ در فضای مجازی ( یوتیوب ) دیدە شدە کە چگونە ١٥ نفر در استانبول بر سر یک غریبە می ریزند و نمونەهای دیگری کە در اینجا نمیگنجد.

در اینجا ذکر یک نمونە کە هم جنبە شوخی دارد و هم واقعیتی در آن هست بازگو میکنم. یکی از دوستان نزدیک بندە کە در سالهای گذشتە رئیس کانون وکلای استان وان بود در ملاقات با رئیس امنیت وان مستنداتی از تضییع حقوق بشر بە او ارائە دادە بود. ایشان در جواب گفتە بود کە امپراطوری عثمانی بیش از ششصد سال است براساس خشونت بنانهادە شدەاست شما میخواهید ما را دعوت بە رعایت حقوق بشر کنید؟!

اصطلاح برهم زدن قواعد بازی توسط تورکها اصطلاحیست کە در ادبیات سیاسی بکارگرفتە میشود و منظور دولت تورک است کە قواعد بازی را برهم میزند. توافقات ١٠ مادەای میان هیئت کورد با وزیر کشور ترکیە کە بە دولمە باهچە معروف است توسط اردوغان برهم زدە شد و گفت کە مشکلی بنام مشکل کورد در کشور نداریم.!!

در ارتباط با اسلامیزە بودن جامعە ترکیە قبلا در سایت ایران گلوبال نوشتەای تحت نام اسلام تورکی نوشتەام کە عین آنرا ضمیمە می نمیام  اضافە بر آن یک پاراگراف از ویکی پیدیا می آورم کە گویای خیلی چیزهاست " ترکان خود را تماماً تسلیم اسلام کردند که این از مشخصه‌های اسلام ترکی ست. ترکهای گرویده به اسلام هویت ملیشان را چنان غرق در اسلام کرده بودند که عربها و ایرانیان هرگز چنان نکرده بودند. دلیل این بخشی به‌دلیل نیرومندی این آیین در هنگام مواجهه آنها با آن در سرحدات اسلام و کفر، بخشی به این دلیل بود که گرویدن آنان به اسلام آنان را فوراً درگیر جنگ مقدس با خویشاوندان کافرشان کرد. برای تذکره‌های عربی روزهای قهرمانانه پگن عربستان، غرور ایرانی نسبت به افتخارات ازدست‌رفته ایران باستان، هیچ معادل ترکی وجود ندارد. تمدنها، حکومتها، ادیان و ادبیات ترکی قبل از اسلام، جز اندکی شعر مردمی و اسطوره شجره نامه‌ای زدوده و فراموش شدند. حتی خود نام ترک برای ترکها و نیز غربیها مترادف با مسلمان شد. ترکها در جدّیت ایمانشان به اسلام با هیچ مردم دیگری برابر نیستند."

نکتە آخر اینکە ایراد آقای شاملی بە نوشتە من هدف قرار دادن کل جامعە است و ایشان میگوید کە مشکلاتی کە دارم با دولت فارسگراست نە ملت فارس. در این رابطە من معتقدم مشکل ما با جامعە فارس بطور کلیست، همانگونە کە در ترکیە مشکل کوردها با جامعە تورک است. خود آقای شاملی یکی از چهرەهای درگیر مباحث ملی با روشنفکران فارس و پان ایرانیستها بودەاست. در واقع در چند سال اخیر بخشی از انرژی ما نە صرف مبارزە با حاکمیت بلکە با ذهنیت شوینیستی ایرانی بودەاست. ذهنیت غلت ملت فارس نسبت بە ملتهای تحت ستم کمتر از ارتجاع حاکم نیست. ذکر یک نکتە: اعتراض بە تشکیل فراکسیون تورکها در مجلس از جانب حکومت فارس نبود بلکە بیشتر از جانب فارسگرایان بظاهر مخالف حاکمیت بود. توهین های تصویر شدە در جریان بزرگداشت کوروش در یکی دو هفتە گذشتە و عرب ستیزی عریان در ایران کە بلای بزرگی علیە ملت عرب است از جانب حاکمیت نیست بلکە در ذهنیت جامعە ایرانی ریشە دارد بنابرین جامعە را نباید از خطا مبرا دانست و......

لینک اسلام تورکی

http://iranglobal.info/node/39566

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب صوفی زاده،
با مرور چندین مقاله شما، شکی نیست که تفکرات نفرت آمیزعلیه ترکیه و کل ترکهای دنیا به آسانی بر روشنفکر نمایی تان غالب گردیده است و اگر هم در بعضی از نوشته هایتان بالاجبار چند جمله ای مثبت در باره ترک یا آذربایجانی ذکر کرده اید ۵ برابر آن ضد آنها قلم فرسایی می کنید. داستان سازیهای عجیبی تولید کرده اید. "سوزاندن اتوبوس حامل مسافران تنها بصرف اینکە نام دیاربکر بر اتوبوس هست". فکر می کنید که ما این داستان شما را باید باور کنیم که مردم ترک مسافران بیگناه را به خاطر کلمه "دیار بکر" بر روی اتوبوس می سوزانند؟ پ ک ک ده ها معلم (کرد و ترک) را زنده سوزانده اند و شما مسئله را وارونه نشان می دهید.
داستان "ملاقات" یکی از دوستان نزدیک شما با رئیس امنیت وان نیز از شگردهای حدیث سازی آخوند های ایرانی گرفته شده است که هر وقت کم آوردند به روایات و احادیث پناه می برند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای صوفی زاده خدمت جنابعالی عرض کنم که مقاله شما در رابطه با ملت تورک تورکیه یک اشتباه بود و الان سعی میکنی که اشتباه خود را توجیه کنی که مورد قبول واقع نمیشود ببینید در تورکیه در سال ٢٠٠٥ یک طوماری تحت عنوان تورک - کورد کارداشدیر و در ربطه با حقوق برابری تورکها و کورده بود که اولین انتشارش با امضای ١٠٠٠ شخصیت سیاسی- هنری و ادبی مشهور تورک بود از جمله خانم سزن آک سو خوانند مشهور و آقای تارک آکان هنر پیشه مشهور و از یاد نبرید که بزرگترین دروازه تمدن مدرن و تجدد خواهی در ایران از استانبول و باکو بوده ولی در رابطه با این نوشته ات و مخصوصا این جمله شما « کە بندە رسالت خود را حول اتحاد ملی میان کورد و تورک در ایران بنانهادەام » باید بگویم که من این را به فال نیگ میگیرم منتها باید بگویم که اول باید زمینه را درست کرد و گرنه امکان پذیر نیست ببینید الان در سوئد یک کنفرانسی در رابطه با حقوق

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
صدها تن از شهروندان هاملن آلمان به یاد زنی که در کما به‌سر می‌برد تجمع کردند. همسر سابق این زن کرد‌تبار او را با طناب به خودرو بسته و روی سنگفرش خیابان کشانده بود. فرزند دوساله آنها شاهد این ماجرا بوده است. منبع دویچه وله

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آقای صوفی زاده این //ذهنیت غلت ملت فارس نسبت بە ملتهای تحت ستم// خود ناشی از برنامه ریزی غلط و انحراف عمدی ذر سیستم اموزشی حاکمیت فارس محور هست وگرنه کسی ذاتا شونیست نیست.سالهاست صدا و سیمای فارس محور و آموزش و پرورش فارس محور هدفشان همان هست که جنابعالی فرمودید.تورکیه هم استثنا نیست.در این میان روشنفکر باید توانایی تبعیض قایل شدن بین افراد عادی یک جامعه و رادیکالها و افراطی های ان مردم را داشته باشد.سالها است که تورک و کورد در استانهای غربی بدون مشکل در همسایگی هم زندگی ارامی دارند اگر ما و شما بین برادران فارس با عاریا پندار و کوروش چی تفاتی قایل نباشیم و ما پژاک و پکک را معادل کورد بگیریم و شما تورک را معادل پان تورک مشکلات از اینی که هست بیشتر خواهد شد که ان هم ارزوی دیرینه عاریا چی هاست تا بتوانند استیلای خود را با این شرایط بحرانی فعلی از خلیج عرب تا دریای خزر حفظ کنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سپاس، زرباش کاک صوفی زاده
رسالت شما در اصل یک استراتژی می باشد که با افکار اکثر آذربایجانی ها هم خوانی دارد ، در مقام خود قابل تقدیر و احترام می باشد. ، اما

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای صوفی زاده مینویسید««اما در ترکیە وضع برعکس است و تورکها نسبت فرهنگ و جامعە کوردی بسیار ضعیف هستند و تنها قدرت است کە برتری آنان را پوشش دادە است.»»
حتما منظورتان ترور و قاچاقچی گری است واللاه درعمل تبحر دیگری ندارید. همین هستید که می بینیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
انچه در نقل قول زیر میخوانید نه نوشته ادولف هیتلر در کتاب نبرد من عبلیه مردم ی یهودی مذهب المان است بلکه نوشته یک کرد متولد ایران است . من ایمان دارم که یک ارمنی و یا یهودی متولد ایران این گونه خصمانه در باره زاد گاه خود و مردم پارس زبان و ترک زبان و کرد زبان قضاوت نمیکند و انصاف و انسانیت وایران دوستی ارمنی و یهودی بیشتر از تجزیه طلبان است . . پرسش این است چرا این گونه شد؟ شاید خواننده محترم پاسخی داشته باشد وجای ان است که هر کس به فراخور در ک خود نظر دهد . ایا کسی فکر میکند ملیونها مردم پارسی زبان دشمن مردم کرد و ترک و عرب هستند ؟ اگر این کورد به قدرت برسد با مردم پارسی زبان وترکزبان چه خواهد کرد ؟ پاسخ من روشن است و من چپ گرائی را مقصر اصلی میدانم .
یکبار دیگر این تز به راستی نژاد پرستانه و مقدمه گشتار اینده را با هم بخوانیم (
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
صوفی زاده ی عزیز نوشته « بندە رسالت خود را حول اتحاد ملی میان کورد و تورک در ایران بنانهادەام»
این اندیشه درست و قابل تقدیر است. امیدوارم راه رسیدن به این هدف مورد نیاز دو خلق را نیز درست برگزیند .
چه بسا ممکن است ما برای رسیدن به اهداف خوب راه جهنم را برگزینیم.

بدون تردید این راه -اتحاد دو خلق-از مسیر « دید فله ای » در سیاست و « جامعه و فرهنگ شناسی» نمیگذرد.

گروههای سیاسی، فرهنگ لایه ها و طبقات اجتماعی، آگاهی اجتماعی و آگاهی کاذب « سیاسی-اجتماعی» ، فرهنگ مسلط
حکومتی و عمومی، فرهنگ ممنوع ، منافع واقعی و کاذب اقشار مختلف، جامعه و فرهنگ آنرا بخش بندی نسبی میکنند که نمی توان همه را در یک جوال ریخت. و رویش « کرد، ترک، فارس» نوشت.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شرم باد بر خائنین و مرتجعینِ قومیت گرا که می گویند:" به طور کلی مشکل ما با جامعۀ فارس است نه با رژیم ملاها" این خائنینِ قومیت گرا در راستای اهداف رژیم ضدخلقی و فاشیستی جمهوری اسلامی حرکت می کنند.
ما ایرانیان از فارس و تُرک و کُرد و... باهم ودر کنار هم هستیم و منتظر روز قیام و نبرد آخرین، برای سرنگونیِ رژیم ضدخلقی و فاشیستی جمهوری اسلامی هستیم.
در ضمن خلق کُرد ایران و پیشمرگه های غیور آن به حد کافی، آگاه و ایران دوست هستند، و نفرت پراکنی ها و تفرقه افکنی های افرادی مثل هادی صوفی زاده ، کوچکترین تاثیری بر روی هموطنان شریف کُرد ما نخواهد گذاشت.