ترفند واهی به فارسگرائی

این بسیار شگفت انگیز و خردستیزانه است که تنگ نظری، جدال برتریجوئی و بی هوده سرائی طیف های پانگراها، ناسیونالیست ها و شوینیست ها خیره کننده تر از پیش مزاحم راه مبارزه همه ما علیه بیدادگران مذهبی شده است.

این بسیار شگفت انگیز و خردستیزانه است که تنگ نظری، جدال برتریجوئی و بی هوده سرائی طیف های پانگراها، ناسیونالیست ها و شوینیست ها خیره کننده تر از پیش مزاحم راه مبارزه همه ما علیه بیدادگران مذهبی شده است. از تک تک آنها باید پرسید! رژیم فارسگرا دیگر چه صیغه ای ست! مگر تبهکاران حاکم شیعی یکدست فارس و یا به حداقل تاریخ به اصطلاح فارس پایبند هستند؟ تازه! مگر در سه امپراتوری علوی، صفوی و عثمانی زبان دربار فارسی نبوده است؟ چرا شماها آدرس غلط می دهید و ایجاد دشمنی و نفاق می کنید؟ چرا توانتان را صرف مبارزه رهائیبخش برای رسیدن به اهداف سراسری و نوع ایرانی که تاکنون " نه در دوره شاه و نه اینک آخوند " هرگز میسر نشده نمی کنید؟ چرا اغلب شماها در مورد ده ها سوژه آنی و مهم نمی نویسید! مسائلی حساسی که پیش رو داریم و می بایست همگی متعهدانه آنها را برای آگاهی نیازمندانشان روشنگری و افشاگری عاجل کنیم که نمی کنید. برای شما چه چیزی مسئله ی امروز است! فروریزی خیمه خلافتِ ضدبشری یا کلاهبرداری های سکتاریستیِ دکانتان! کدام؟ اینکه بخشی همچون شماها و از دریچه ی برتریجوئی در پی گستراندن تمامیتگرائی باستانی این یا آن هستند، تردیدندارد! اما آن خودفریبی، دلیل بر فارسگرائی مردمان برابریخواه ما نمی شود. مگر نه ما دشمن مشترک که همان دیکتاتوری ( مذهب و سرمایه) باشد را داریم؟ و به همین خاطر، آیا نیاز مبرم به مبارزه همگانی، سراسری و الزاما طبقاتی نداریم؟ آیا ملتی به تنهائی توان نبرد با رژیم آدمخوار را دارد؟ و نه اصلا آیا همه ملت ها با هم و بدون پشتیبانی طبقه کارگر امکان پیشروی به دژ فریبکاران خامنه ای را دارد؟ چرا شماها در این بزنگاه سرنوشت ساز و البته بسود مستقیم رژیم، سعی می کنید ملیت های بیکار، همدرد، تنگدست، ستمزده و خشمگین ما را ریاکارانه برابر هم گذاشته و بنام استقلال ملی از حکومت فارسگرایان، نه تنها آگاهانه کارگران ملیت ها را از مسیر نبرد کار علیه سرمایه فریب داده و دورمی کنید، بل با توطئه مرگبار آنها را به جنگ ناسیونالیستی تشویق کرده و در عمل رسما به تضعیف جنبش ملی ملیت ها برخاسته اید؛ و نقاط آسیب پذیر کهنه ی هریک از آنها را که توسط شاه و شیخ زخمی و چرکین می باشد در مقابل منافع حقیر دیگر ملیت ها گذارده، و عملا رگ گردن کور قومگرائی ها را برای انتقامجوئی برجسته می کنید! و براستی چرا؟ آیا گام نخست و راهکار کنونی ما، جز رزم متحد و گذر از کل رژیم نیست؟

 

در این میدان دغلکاری های به اصطلاح اپوزیسیون استقلالجو، و یکه تازی رژیم، روبروشدن با گرافه سرائی ها و تحریف های این طیف های مشکوک ناسیونالیست و شوینیست، و شنیدن گفتمان ناسره آنان، پیرامون رژیم فارسگرایان، تنها یک تبلیغ گنگ برای گمراهی ملیت ها و کارگران آنها از راه مشترک رهائی و نبرد طبقاتی ست، که با منگ کردن آنان بیاری شکلات تسکین بخش ناسیونالیستی ممکن می شود. همان خیانتی که بارها به محرومیت های فراوان ملیت های تبعیض زده افزوده است. زیراکه ترفند واهی فارسگرائی به رژیم خودکامه نه در نظر معقول است و نه در عمل درست و قابل استناد! چراکه بهره کشی سرمایه و استبداد مذهبی هیچگاه برایش دوست و دشمن، و یا فارس و ترک و کرد و...تفاوت نداشته و ندارد؛ او همواره همه فریب خوردگان را بیک چوب زده و می زند. با این بررسی های کیلوئی از موجودیت رژیم، بی گمان شماها راهکارهای آتی را که می توان به یاری همه ملیت های بی پناه جست و یافت، و توان گسترده مان را برای ساختن فردای آزاد و فدرال فراهم و مهیا کرد، یکجا تباه و یا بی پروائی پراکنده تر می کنید. آنهم درست در شرایطی که اهرم ناچیز خواسته های بحق ملیت ها برای اعمال آنها نه به بار است و نه به دار! و رژیم فاسد و خودکامه خامنه ای و یارانش همچنان همه مخالفان دور و نزدیک شان را از زبان حق گوی شان در خلافتگاه تمامیت خواهی شیعی بدار مذهب آویزان می کند؛ و با قدرت زور، خفقانِ سکوت را بی کم و کاست می سراید. پرسش! چرا این جناح ها تیشه به ریشه ی خود و همراهان می زدند؟ آیا این طیف ها دست در خورجین نیروهای امنیتی نظام دارند که هنوز نمی بینند عملکرد آنها پایه های استبداد هار را تحکیم می کند؟

 

مگر ممکن است که این فرقه های قبیله رو ندانند همه اراده انسانی، موجودی اقتصادی، ابزار سیاسی، قانونگذاری، قضائی، نظامی و اجرائی یکجا زیر سلطه مطلق حکومت ولائی، و در همبستگی با کانون باندهای سپاهی و مافیاهای بسیجی و شبه فدرالیستی رهبری شده و می شود؟ زیرا همه می دانیم که با همه جنگ قدرت و ثروت بلند میان سران دستگاه، جناح های رژیم برای بقای عمومی خویش، همچنان و پیوسته با هم همصداشده و همیشه ائتلاف ناگزیر کرده و همگام بوده اند. در حالیکه اپوزیسیون رنگین، پراکنده و ناتوان ما با هم بی هوده می جنگد و همچنان بخاطر سکتاریسم، ناسیونالیسم و تمامیتگراهای شوینیستی در حاشیه مانده، و چنین استعداد بایسته ای را برای تمرکز نیرو و تدارک همکاری برای سرنگونی رژیم ندارد. پرسیدنی ست که چرا این گروهای جدابافته و از خودراضی، در تدارک کشف ظروف سیاسی مشترک و به تبع آن همکاری های فراملی و ایدئولوژیک باهم ندارند و آگاه به ضرور آن نیستند؟ و دقیقا پرسش پایه نیز همین است! آیا رژیم شیعه برپایه ی همین آگاهی واقعی از تشدید شکاف میان منافع مشترک ملیت ها واقف نبود و نیست، که هوشیارانه با نیروهای وفادارِ ترک خود دست به ایجاد فراکسیون ترک زد؟ ترفندی که در آینده و در میان ملیت ها می تواند ابعاد بیشتری بیابد.

 

از این لایه های تنگ چشم و قومگرا بخشی هم دعاوی انقلابی چپ را بر پیشانی دارند و شگفتا که ناسیونالیسم را اهرم مقاومت ملی ملیت ها برگزیده اند. پرسیدنی ست که درک آنها از چپ چیست و چه گامهای عملی برای امروز و فردای نوع ایرانی و نه قومی و مذهبی و ایدئولوژیک برداشته اند؟ مگر می شود چپ بود و همبستگی های فراملی را نادیده گرفت؟ هیچکدام از این طیف ها از بورژوازی ملی ملیت ها که در پیوند با سرمایه سالاری داخلی و جهانی ست حرفی نمی زند و مرزی با آن ندارد! زیرا بعضی از آنها از جاهای گرم ونرم نیرو می گیرند و کارگران بیکار و گرسنه را فراموش می کنند و تنها بسان مذهبی ها فتوای اخرتِ خیر می دهند. بی هر اما و اگری چنین دیدگاه ها و عناصری نمی توانند انقلابی فکر کرده و به بهبودی زندگی ملیت ها همت بگمارند. زیراکه وعده ی آنها بیشتر یک رویای بچگانه همه ما من، و یا تمسخر تعین حق سرنوشت فریبکارانه ی ملیت بیش نیست و نمی تواند هم باشد. ملیت های مظلوم و مهربان ما در پی قرن ها چنان با هم آمیخته اند که تصور مرز زبانی و فرهنگی در هیچکدام جای پائی ندارد و جان و روح و خون ما متأثر از هموندی های بسیار دراز تاریخی ست. بنا بر این برابری ملیت ها و جایگاه ارزش نوع انسانی ایرانی همه آنها پایه ی حقوق شهروندی همه ملیت های همدرد ماست؛ و بدون همبستگی و حضور خودمدیریتی آنها بر سرنوشت خویش، این دینامیک توان ملیت ها، به تنهائی هرگز ممکن نیست شکوفا شود و در مسیر تحول تاریخ سمتگیری بسوی منافع طبقاتی بیابد و به نیروی انقلابی و اجتماعی فراروید. ضرورت که زیربنائی ترین اصلاح، در چشم انداز انقلابی و نوع بشری ماست. و هم او مگر پاسخگوی خواسته های عقب افتاده ی ملیت های رنج برده ی ما باشد. هیچ کدام از مدعیان راسیست، ناسیونالیست، شوینیست، پانیست و فناتیست نمی خواهند حقوق بشر را برتابند و نمی توانند از خودبزرگ بینی و حقارت های برترجوئی مذهبی، ملی و بیگانه ستیزانه دست بردارند؛ و به همین لحاظ محکومند.

بهنام چنگائی ـ 5 آذر 1395

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای بهنام چنگائی، به محض درج کامنت، در یک چشم بهم زدن، امتیاز دهی های فله ائی ٣١ + به نفع شما و ٣١- بر علیه منقدین و پرسشگران شما سرازیر می شود، تقریبا در تمام کامنت ها از بالا تا پائین صدق می کند، بنظر خیلی عجیب می آید!! روزه خوانها بالای منبر به محض اینکه در مورد سوار شدن حضرت ابوالفضل بر اسبش چیزی می گفتند مردم های های می زدند به سرشان و گریه می کردند، صبر نمی کردند بقیه ماجرا را روضه خوان تعریف کند، شاید ابوالفضل می رفت پیش نعلبند، به تصور من عملا این بسیجیان امتیاز ده، کار امتیاز دهی را لوث کردند. بدینجهت بهتر است مراجعین محترم ارقام ٣١ + و ٣١- از امتیاز دهی را بی تاثیر در نظر بگیرند،
تصویر بهنام چنگائی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب بایرام گرامی سلام؛
دوستِ ستم سهم و زحمتکشِ بیدادرس من بدانید، که رژیم خودکامه شیعی ـ ولائی مادر همه ی رودرروئی ها و مصیبت های اجتماعی و منشأ تشدید ستیزهای ناخواسته ی ملت های ماست. همانگونه که در دوره ی شاه بود!

اما، براستی ننگ بر آنان خودبزرگ بینِ بی شعور باد. از آنچه که بی شرمانه بر شما توسط آن بی خردان ِ بیمار رفته، بسیار رنجور شدم؛ از شما می خواهم مرا در این ستم های ناروا و ناسزاهای ابلهانه ی آنها، که بر شما رواداشته اند، همدرد خویش بدانید.

خلاصه ای از نوشته شما:
مسئله خیلی ساده هست ، در ایران فارس زبانها زیر استبداد هستند و ترک زبان ها زیر استعمار ، و کسانی که قصد انحراف دیگران از اصل مطب دارند مجبوررند بجای دو سطر ، دو صفحه به غیر مطلب بپردازند تا حسابی عوام فریبی کرده باشند

جناب بایرام!

من نیازی به مردمفریبی و ریاکاری ندارم و تنها با شما همفکری ساده می کنم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای تبریزی دشمنی اشتی نا پذیر شما با حرکت ملی ازربایجان را درک نمی کنم شاید شما ارامش خود را در اغوش پانفارسیسم پیدا کردید، من ازربایجانی چه گناهی کرده ام که باید مثل شما فکر کنم این کامانت های شما با توسل به تاریخهای جعلی پانفارسیسم ناشی از اسیملاسیون قطعی شما نیست؟ اگر شما اسیمله شدید ملت ازربایجان چه گناهی مرتکب شده که بخاطر شما اسیمله بشود؟!!!!!!!!!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من کارگر ازربایجانی که پول کرایه را برای کار کردن در فارسستان را بزحمت از اطرافیان قرض گرفته ام و در به در در مناطق فارس که محل کار هست ماننده : اصفهان، تهران ، شیراز ، مشهد ، کرمان ، یزد ، بندرعباس دنبال کار بوده ام را از نزدیک حس کرده ام در هر شهری که می رفتم اول دنبال کافه ترکها می گشتم و بعد با کارگران ساختمانی، بنا و جوشکار و غیره و مدتی کار می کردم و تنها چیزی که خیلی اذیت ام می کرد حس غیر ایرانی بودن ما را از بحساب هموطنان فارس می دیدم ، بهترین آنها ما را شهروند شماره سه چهار می دانستند یعنی افکار آریایی بعد از فارس ، کرد و لر و غیره را اول شمارش می کردند و بعد ترکها را جداگانه یا غیر ایرانی دانسته و هر وقت که بیش از دو نفر فارس با یک ترک پیش هم می آمد شروع می کردند برای تمسخر ، تحقیر ، تخریب و توهین به ترک از نژاد گرفته تا زبان و تاریخ به همان راحتی و قتی تنها هستند با تو صمیمی
تصویر بهنام چنگائی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آتاش سلام؛
از مهرتان سپاسگزارم. برای من هم گفت و شنود با شما دلنشین است.
نوشته اید:
سلجوقیان ، صفویان ، عثمانیان را نمی توان بعنوان پان معرفی کرد. اگر آنها پان بودند زبان فارسی را به دربارشان راه نمی دادند. پس نباید نتیجه ی غلط گرفت .

بله درست است برای صاحبان ثروت و حکومتگرانِ با قدرت کمتر مسئله آموزش به زبان مادری، وابستگی های مستقل ملیتی و دلبستگی های تاریخی فرهنگی برجسته و پایه بوده است. مرسوم است که در میان ما چپ ها گفته می شود: سرمایه وطن ندارد و هرجا سود باشد آنجا وطن اوست و البته چنین نیز می باشد.

آنها (سرمایه داران و قدرتمداران ) برای سرکردگی های خویش، نگهداری قدرت سیاسی و انباشت بیشتر دارائی های شان، بی هر اما و اگری تن به هر لجنی می مالند و در بزنگاه سرنوشت سازِ مرگ و زندگی، هرگز تعهدی به مردم هم ولایتی و همخونی و همزبانی نشان نداده و گرایش اخلاقی نیز ندارند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مسئله خیلی ساده هست ، در ایران فارس زبانها زیر استبداد هستند و ترک زبان ها زیر استعمار ، و کسانی که قصد انحراف دیگران از اصل مطب دارند مجبوررند بجای دو سطر ، دو صفحه به غیر مطلب بپردازند تا حسابی عوام فریبی کرده باشند و در حالی که این ترفند خیلی کهنه شده و همه این داستان ها را در همه جا می شود دید ولی حرف تازه در مقابل حقوق برابر غیر فارس نه ، یک مثال شاید کافی باشد برای آدم منطقی و بی تعصب.
حکومت اگر فارسگرا نیست ، پس چرا نزدیک به ده میلیون ازربایجانی مجبور شده برود در فارسستان کار کنند ، صد عدد فارس در ازربایجان مشغول نیست پس اقتصاد، سرمایه و کارخانه در مناطق فارس یک تبعیض بزرگ نیست ، چرا کارگر ازربایجان باید مثل سرباز برود در اصفهان کار کند و هر شش ماه یک باربه خانه بر گردد ولی کارگر فارسستان در شهر خود کار می کند و عصر پیش خانواده اش باشد .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با سلام مجدد به خدمت چنگائی عزیز که مکاتبت با شما خوش است .دوست گرامی خودتان مثالهای بسیار عالی را مطرح کرده ای اما بنظر بنده باز نتیجه ی سوئتواهم زا ارائه شده است .
بخدمتتان عرض کنم که مقوله ی ملت و پان منتسب به آن یک پدیده ی جدیدی هست که از ایام جنگ جهانی اول یعنی تقریبا صد سال خورده ای مطرح هست. یعنی سلجوقیان ، صفویان ، عثمانیان را نمی توان بعنوان پان معرفی کرد. اگر آنها پان بودند زبان فارسی را به دربارشان راه نمی دادند. پس نباید نتیجه ی غلط گرفت .
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، مر شما را گفتم پیش از این که زبان دری که به نادرست فارسی نامیده می شود هزار سال است که زبان کاربردی همه ایرانیان است و کاربردی شدن این زبان پیوندی با رضاشاه و رژیم پهلوی ندارد! چنان که پیش از رضاشاه همه دبستان ها در آذربایجان با زبان فارسی کار می کردند نه با زبان ترکی! قانون اساسی مشروطیت در زمان مظفرالدین شاه قاجار ترک به زبان فارسی نوشته شده است نه به زبان ترکی! پیمان های ترکمانچای و گلستان در زمان فتحعلیشاه قاجار ترک به زبان فارسی نوشته شده بودند نه به زبان ترکی! نخستین روزنامه در ایران به نام "وقایع اتفاقیه" در زمان ناصرالدین شاه قاجار ترک به زبان فارسی چاپ شده است نه به زبان ترکی! هزاران نامه را می توان یافت که پادشاهان ترک قاجار به زبان فارسی نوشته اند اما حتی یک نامه را نمی توان یافت که به زبان ترکی نوشته شده باشد و همه اینها پیش از رضاشاه بودند! سرایندگان .....
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
( ..... آقای چنگائی و آقای تبریزی قبل از آنکه با حاشیه پردازی مسأله ملیت های دربند را لوث کنید و یا با فرار از جوابگوئی خود را به کوچه علی چپ بزنید به این سؤال من جواب دهید که چرا خامنه ای که با خامنه آزربایجان و زنوزی و زنجانی که شهرها و روستاهای آزربایجان را در پشت فامیل خود به یدک می کشند چرا تا حالا نتوانسته اند مجوز حتی یک مدرسه به زبان ترکی را در کل ایران دریافت کنند؟! ..... ) بدون نیاز به کوچه علی چپ و کوچه علی راست و کوچه علی بالا و کوچه علی پائین پاسخ سخنانی این چنینی این است که هر کس تاریخ ایران را از آغاز تا کنون بخواند خواهد دید که در سرتاسر تاریخ ایران ترک ها دبستان به زبان ترکی نداشته اند و هر کس تاریخ ایران را از آغاز تا کنون بخواند خواهد دید که در سرتاسر تاریخ ایران هیچ دبستانی با زبان ترکی کار نکرده است و هزار سال است که زبان دری (که به نادرست فارسی نامیده می شود) .....
تصویر بهنام چنگائی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب سازاخ سلام؛
پرسیده اید
آقای چنگائی و آقای تبریزی قبل از آنکه خود را به کوچه (( علی چپ بزنید )) به ابن سئوال من جواب دهید که چرا خامنه ائی که با خامنه آزربایجان و زنوزی و زنجانی که شهر ها و روستا های آزربایجان را در پشت فامیل خود به یدک می کشند ، چرا تا حالا نتوانسته اند مجوز حتی یک مدرسه بزبان ترکی را در کل ایران دریافت کنند؟!

دوست عزیز! پاسخ روشن من بشما این است که کل رژیم ولائی هرگز نمی خواهد این فرصت مرگبار را به زبان و فرهنگِ شگرف، گسترده و پُرشور مردم ترک آذربایجان بدهد؛ زیرا از شرارِ جان و شیدائی ادبیات و هنر و اندیشه ورزانِ بزرگش می ترسد.

پس، جای بهانه و گلایه و فرصت سوزی نیست که اگر زورِ همبستگی سرایری مان نتواند بر بساط ریاکارانه ی مرثیه و عزا و گریه بچربد که، زبان فارسی نیز سده ها آنرا پشتیبانی کرده است؛ " کل رژیم" می خواهد همچنان بر ادبیات و زبان تاکنونی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای چگانی و آقای تبریزی قبل از آنکه با حاشیه پردازی مساله ملیتهای در بند را لوث کنید و یا با فرار از جوابگوئی خود را به کوچه علی چپ بزنید ، به ابن سئوال من جواب دهید که چرا خامنه ائی که با خامنه آزربایجان و زنوزی و زنجانی که شهر ها و روستا های آزربایجان را در پشت فامیل خود به یدک می کشند ، چرا تا حالا نتوانسته اند مجوز حتی یک مدرسه بزبان ترکی را در کل ایران دریافت کنند؟!
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی، بهنام چنگائی، پان ترک هائی که مانند همه ناسیونالیست ها در همه جهان و همه تاریخ تاریخ تراشی و دروغ بافی می کنند داستانی را ساخته اند که رژیم آخوندی رژیمی فارس گرا و فارس محور و پانفارس و فارس پرست و ..... است! البته در ایران ستمی که از سوی رژیم آخوندی و زرسالاران وابسته به این رژیم به کارگران و دهقانان و رنجبران و مردم دردمند و درمانده و ندار و گرسنه فارس می رود برابر و یکسان با ستمی است که به کسانی که فارس نیستند می رود اما پان ترک ها همواره نشانی نادرست می دهند! پان ترک ها می گویند که ملت حاکم فارس و ملت ستمگر فارس و قوم منحوس فارس در ایران همه کاره بوده و همه پست های دولتی را در دست گرفته است و یا به فراوانی می گویند که ملت حاکم فارس و ملت ستمگر فارس هست و نیست ترک ها را به تاراج برده اند! سپس وانمود می کنند که ترک ها برای ترک بودن دارند از گرسنگی .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب چنگائی, از کلی گوئی ها خسته شدیم. لغزش فکری تان در این نوشته با کلی گوئی ها توجیه نفرمائید. حق خواستن در هیچ مرام و مسلکی ناسیونالیتی و تازه ناسیونالیستی منفی نیست. شما اگر کومونیست هم باشید , یک کومونیست ایران گرا هستید که در کومونیستهای ایران بطور سنتی دوام دارد.
تصویر بهنام چنگائی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آتاش سلام؛
نگران بازتاب من نباشید! من نه تنها نیاز به همفکری های منتقدانه دارم، بلکه این شیوه را یگانه راه دستیابی به ایده هائی انسانی می دانم که تنها آنها می توانند ما را از خودزنی و برتریجوئی های ویرانگر رها کرده و یاری رسانند.

نوشته اید فخش ندهم، چرا فحش؟ دوست من! فحش دادن کار دشمنان اندیشه ورزی ست، نه من و شما.

همانطوریکه پیشتر بارها گفته ام ملیت ها، اقوام و اقلیت های دینی ـ مسلکی کشور رنگین ما خواسته های فرهنگی ـ اتنیکی بجا، درست، سرخورده و بسیار کهنه ای دارند که آنها، در هردو دوره یکه تازی شاه و شیخ یا سرکوب طالمانه مذهبی، و یا دچار تحقیر شوینیستی برتریخواهانه شده اند؛ که دیگر بقای آن ستم ها و نابرابری ها جایزنیست و باید و شایسته است برای زدودن و جایگزینی دیدگاه های " سیاستِ فراملی کشور" و مردمان رنگین فرهنگش" اتنیک تک تک شان را پذیرفت؛ و گذشته دیگرستیزی ها را نقدکرد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با سلام مجدد بخدمت آقای چنگائی ، لطفا از چالش طلبی ما ناراحت نشوید ، این مهم را مچگیری حساب نکنید. رفیق مطرح کردن یک موضوع مسئولیت و تخصص می خواهد.
لطفا باز کنید موضوع پانها را و گرایش گراها را ، اگر پانترک هست ، اگر پان بلوچ هست ، اگر پانکرد هست مطرح کنید ، افشا کنید .
آخر شما چطور سوسیالیست هستی ؟ به چه شیوه عادلانه عمل می کنید ؟ قاتل را با مقتول یکی می بینی ، شما چطور انسان با انصاف هستی ؟ گرگ را با گوسفند برابر می بینی . برادر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چه بخواهیم و چه نخواهیم این یک واقعیت است، در تاریخ ایران بعد از اسلام وقتی می نگریم از زمان روی کار آمدن حکومتهای شیعه در کشور، ایران به واپسگرا رفت و هنوز نتوانسته روی پای خود بایستد، کجا رفت آن شاعر و دانشمندان ستاره شناس و ریاضی دان و ... به نظر من بهترین راه مخالفت با این رژیم سنی گرایی است، خیلی ها کمونیست و بی خدا می شوند اما این رژیم هیچ تکانی نمی خورد اما همین که فهمید مردم دوباره دارند سنی می شوند لرزه بر اندام این آخوندها می افتد،
تصویر بهنام چنگائی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام جناب iraj؛

نوشته اید:
آقای چنگائی چند بار بالا پایین کردم پیدا نکردم احتمالا مشکلی در سایت وجود دارد یا معنی تیتر را درجای دیگری نوشته اید.در هر صورت ممنونم از توجهتان.

بسیار خوب دوست من، بی گمان شما برگردان واژه های " ترفندی واهی بنام اسلامگرائی" را نمی خواهید؛ و تنها در پی دریافت چیستی سیاسی اش می باشید.

پیشتر، بارها گفته ام و اینک هم دوباره بازگوئی می کنم که هدف نوشته و تیتر آن، بیشتر نشان دادن ناتوانی همگرائی ملت های همدرد و پرت روی های نمادها و گروه های ناهمخوان آنهاست، که چهره ی خواست ملیت ها را آلوده به دشمنی کرده و از حقوق هستی ساز خویش جداساخته است. گمراهی هائی که دیریست به سم برتریجوئی ناسیونالیستی و فرقه گرائی های این پان و آن پا زمینگیرشده است؛ و می باید و شایسته است هرچه درست تر و کاراتر این ناهنجاری زشت قبیله ای از سیمای مبارزه ی بحق ملی ملیت ها پاک شود.

تصویر بهنام چنگائی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آتاش سلام؛

نوشته اید:
در این مقاله تلاش شده است فارسگرائی یا بقول ما پانفارسیسم در ایران انکار شود. به عبارت دیگر آگاهانه یا نا آگاهانه تلاش شده است دهن قربانیان این پدیده در ایران بسته شود. یعنی حق اعتراض از آنها در این مقاله گرفته شده است .

دوست گرامی! من یک نفر بیش نیستم و به سهم خود، در باره حقوق خودمدیریتی ملیت ها، زدودن نابرابری ها و کنارزدن ستمزدگی های پیشین و موجود کوشیده ام. و دیری ست فدرالیسم را راه چاره ی آغازین فردای ایران می دانم. ساختار و راهکاری که باید در باره اش بسیار خواند، شنفت و گفت؛ تا مگر با دانش بیشتر، اراده ی آزاد و گفتمان پلورالیستی و سراسری بهترین راهبردها بسوی همزیستی برابر و همبسته شناسائی شود.

شما از پان فارس ها گلایه دارید. من نیز! اما فراموش نکنید که پان ترک ها هم دست کمی از آنها ندارند و باور مرا به نوعدوستی، زیر لگد خود سخت له می کنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای چنگائی چند بار بالا پایین کردم پیدا نکردم احتمالا مشکلی در سایت وجود دارد یا معنی تیتر را درجای دیگری نوشته اید.در هر صورت ممنونم از توجهتان.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با سلام مجدد ، آقای چنگائی با اظهار تاسف با محتوای این مقاله تان راضی نیستم، چونکه در این مقاله تلاش شده است فارسگرائی یا بقول ما پانفارسیسم در ایران انکار شود.
به عبارت دیگر آگاهانه یا نا آگاهانه تلاش شده است دهن قربانیان این پدیده در ایران بسته شود. یعنی حق اعتراض از آنها در این مقاله گرفته شده است . لطفا

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای تبریزی امتیازات مثبت فله ای مبارک!!! بالاخره برای لذت صرف چلوکباب , شامپاین, خاویار و ران قورباغه جایگزین پیدا کردی!!!
تصویر بهنام چنگائی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب iraj سلام؛
با پوزش از دیرکرد در پاسخ بشما!
شما پرسیده بوید:

اقای چنگایی یا سایر عزیزانی که فرصت دارند تیتر نوشته //ترفند واهی به فارسگرایی// را به تورکی یا انگلیسی ترجمه کنند تا بنده که سواد کافی زبان نژاد برتر را ندارم متوجه شوم.

دوست گرامی من تلاش کردم پاسخ شما را همزمان در نوشته ای به جناب آتاش که او نیز پرسش همسانی داشت یکجا بدهم. از شما می خواهم اگر خواستید می توانید به پانویسی من باو بازگردید.
باسپاس از شما
تصویر بهنام چنگائی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی جناب تبریزی سلام؛
بله تبریزی گرانقدر، بازتاب های ناسره و انده ساز این گروه ها چنین تلخ و ناگوار است که نوشته اید. در این میدان تهی و پر از گرد و خاک ریاورزی ها، همه قبلیه گرایان، برتریخواهان و بدتر از همه پان ها یکدست، ما کمونیست ها و چپ ها و فراملی گراها را دشمن یگانگی ایرانیان، مادر پراکندگی های فردا و از همه بدتر، راهنمای از هم پاشیِ یکپارچگی ایران می نامند و می انگارند. و این بسیار چندش برانگیز است. براستی باورکردنی هست که آنها نادانسته اینگونه برچسب های ناروا و نادرستی را بر تلاش انسانی و برابریخواهانه ی ما می زنند؟! و نگران کننده تر آنکه: ممکی است توده ها باور به این یاوه ها
کنند؟
با این همه ما چاره جز کار بیشتر، بردباری، روشنگری اخلاقمند و خستگی ناپذیر نداریم. بگذار آنان تا می توانند همچنان دروغ ببفاند، از ما دیوهای هزارسر آدمخوار بسازند و پیوسته کمونیست ستیزی کنند.
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی، بهنام چنگائی، تاریخ به فراوانی نشان داده است هنگامی که مردم یک سرزمین می خواهند خود را از فرمانروائی ستمگران برهانند کسانی پیدا می شوند که نه تنها ستمدیدگان را یاری نمی کنند بلکه در راه نابودی ستمگران کارشکنی نیز می کنند و نامی که چنین کسانی در میان واژگان سیاسی دارند انگل سیاسی است! چنان که هنگام انقلاب مشروطیت، مردم تبریز از یک سو با نیروهای محمدعلی شاه قاجار می جنگیدند و از سوی دیگر با کسانی که تبریزی بودند و می گفتند: "مشروطه خلاف شرع دین مبین اسلام است!" می جنگیدند و نمونه ای از انگل های سیاسی هنگام انقلاب مشروطیت آخوندی مانند شیخ فضل الله نوری بود، نمونه ها برای انگل های سیاسی در درازنای تاریخ فراوانند اما هم اکنون و در زمان کنونی کسانی که در راه نابودی رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه سنگ اندازی می کنند ناسیونالیست ها هستند! آیا تا کنون کسی دیده است که .....
تصویر بهنام چنگائی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آتاش سلام؛

بخش پایانی نوشته ی شما:

این بار نیز باید بحرف شما گوش کنیم خواستهایمان را مطرح نکنیم چون مصلحت نیست ، یعنی پنجمین اشتباه را پذیرا باشیم.

دوست گرامی درست برعکس!
به باور من، نه تنها که می باید پیرامون خواسته های سرکوب شده ی ریز و درشت ملت ها و اقوام مصرانه گفت و افشاگری کرد؛ همچنین ضروری ست همه ما نارسائی ها، ستم ها و نابرابری های گذشته و کنونی ملت ها را، مسئله همگانی بدانیم و مشترکا برای تجسس چاره ها بیش از پیش بنویسم و تا می توانیم روشنگری کنیم.

بخش دیگر تلاش همگی ما، همزمان باید ارائه ایده ها و راه حل های پیشنهادی باشد، تا روند تفکر بی تعصب و دشمنی افکنانه کنار گذاشته شود؛ و راه را به داد و ستد فکری جمعی بسپارد. تا ابعاد محورها با دخالت گسترده، باز و شناخته شوند و با دخالت مسئولانه ی همه ملت ها و نوعدوستان بتوانیم به شفاف سازی خواسته ها بیشتر نورپردازی کنیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای چنگائی شما در تمامی مقاله تان از مصلحت و از اولویتها نوشته اید . اگر ممکن هست به سئوالات ما جواب بنویسید لطفا ،
.. به درخواستهای اعتراضی ما چه کسی صلاحیت تایین اولویت را دارد ؟
.. بیان اعتراضها ، کی و در کجا مناسب و درست هست ؟
.. معیار برای تایین این اولویتها چیست ؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فرماسیون اجتماعی ـ اقتصادی بوسیله ساختار اقتصادی معین جامعه تعیین می شد.بنابراین در ساختار قدرت مالی و سیاسی در ایران بطور  منطقی این بورژوازی آذربایجان که قدرتمندترین بخش بورژوازی ایران است بیشترین سهم از قدرت را متعلق به خودش کرده است. بنابراین این چه حاکمیت شوینیستی فارس مدار  است که بخش عمده ای از قدرت را به دیگری میدهد . اینکه با ذات قدرت در تضاد اساسی است. حال بیائیم برای تعیین مفهوم شرایط، تضادهای عینی حاکم را تعیین و تعریف کنیم. مگر نه اینکه چندین و چون اضداد، خصلت هر دوران را تعیین می کند. خب این پرسش پیش می آید که آیا خصلت تضاد های دوران امروز جامعه ایران خصلت قومی نژادی دارد و تضادهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی از طریق این " تضاد عمده " حل میشود.؟؟؟؟ خجالت بکشید و شرم کنید.
تصویر بهنام چنگائی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب yaradiciliq سلام؛
نوشته اید:
می‌بینید که باز این ما ترکان آزربایجان هستیم که """ حامل گفتمان جدید """ در خاورمیانه و ایران هستیم، جامعه شناس‌های ساده لوح تحصیل کرده خارج، چیزی در چنته نداشتند و قادر به عبور از گفتمان چپ و کمونیست‌ها نشدند، ما مهندسین، دکتر ها، کار شناسان ترک آزربایجانی، خواهان یک خاورمیانه با ثبات هستیم.

بسیار خوب! حالا بیائید و بمن و خوانندگان مقاله و پانویس های آن پاسخ دهید که نقد شما چه ارتباطی با سوژه مورد بحث دارد؟
اینکه شما با من کمونیست و اصولا دیدگاه های چپ ناسازگارید، بی گمان حق مسلم شماست و من آنرا برتابیده و احترام می گذارم.
اما دعوت من از شما برای پرهیز از اختلاف افکنی و دست دوستی به همکاری علیه بیدادگری مذهبی همچنان بی پاسخ و خالی مانده است. و چرا؟
بازهم صمیمانه از دلسوزان ملیت ها می خواهم که به پراکندگی کنونی اپوزیسیون نیافزایند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
زنگ تفریح
ملا نصرالدین کمونیست شده بود.
از او پرسیدند: ملا میدونى کمونیسم یعنى چه؟
گفت: بله میدانم.
گفتند: میدانى اگر دو تا اتومبیل داشته باشى و یکى دیگر اتومبیل نداشته باشد، ناچار خواهى بود یکى از آن دو را بدهى؟
گفت: بله کاملاً حاضرم همین حالا این کار را بکنم.
گفتند: میدانى اگر دو تا الاغ داشته باشى باید یکى را بدهى به کسى که الاغ ندارد!
گفت: نه! با این مخالفم! این کار را نمى توانم انجام دهم.
گفتند: چرا این که همان منطق است و همان نتیجه؟
گفت: نه این همان نیست؛ چون من الان دو تا الاغ دارم ولى دو تا اتومبیل که ندارم!
به گزارش آکاایران: ❗️بسیارى از مردم تا زمانى به شعارهاى زیبایشان پایبند هستند که منافع خودشان در خطر نباشد.
آنها قشنگ حرف میزنند اما در مقام عمل، هرگز بر اساس آنچه میگویند رفتار نمى کنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای چنگایی یا سایر عزیزانی که فرصت دارند تیتر نوشته //ترفند واهی به فارسگرایی// را به تورکی یا انگلیسی ترجمه کنند تا بنده که سواد کافی زبان نژاد برتر را ندارم متوجه شوم.شاید حلاوت زیادی زبان پارسی با مذاق بنده سازگار نیست.از زحمتی که می کشید ممنونم.
تصویر بهنام چنگائی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب سازاخ سلام؛
بازهم از شما می خواهم لطف کرده و نام مرا درست بنویسید! با سپاس

پیش از همه بگویم که من با بیشترین خواسته های ملیت های تبعیض زده و ستم کشیده مان نه که همرأی، همصدا، همدرد و همراهم، بل سال های درازی را در این میدانِ بحق دادخواهی ها، بی نیاز از تأیید و تشویق این و یا آن تلاش روشنگرانه کرده و پیرامون نابرابری ها نوشته ام.
بنا بر این من با درخواست ها و نارسائی های حقوق ملیتی شما و دیگران از دیرباز آشنایم و با اعتراض اصولی تان کاملا موافقم.
تناقض کنونی من اما بیش از همه متوجه فرقه گرائی ها و علیه شیوه های مطرود سکتاریستی ست که بخشی از عناصر این جنبش آگاهانه به آن دامن می زنند و با عملکرد ناسیونالیستی، شوینیستی، و پانیستی خود، توان مشترک ما را در برابر نیروی قدر و سیستماتیک رژیم عملا تقلیل می دهند و بی گمان تیغ ستمگری های شیعه را علیه همه ی ما و ملیت ها تیزتر می کنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این ترک .دیرنج مبیلی . هم همیشه داستانهای قهوه خانه ای عامیانه ای را اینجا نقل میکند که در دکان هیچ عطاری یافت نمیشوند و کسی نشنیده . مگر در شهر اردبیل 10 سال پیش .
چقدر سطح منطق و بحث و جدل علمی سقوط کرده که این نواده خلف چنگیز قرن 21 را با قرن 14 مغول قاتی کرده .
تهوع آور و کریه آور است در محفل این فرنگ نشینان دهاتی نشستن.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب بهنام چنگائی، می‌بینید که باز این ما ترکان آزربایجان هستیم که """ حامل گفتمان جدید """ در خاورمیانه و ایران هستیم، جامعه شناس‌های ساده لوح تحصیل کرده خارج، چیزی در چنته نداشتند و قادر به عبور از گفتمان چپ و کمونیست‌ها نشدند، ما مهندسین، دکتر ها، کار شناسان ترک آزربایجانی، خواهان یک خاورمیانه با ثبات هستیم. افکار کمونیستی شما و تروریست‌های پ ک ک و رژیم شیعه ایران که " احمدی نژادش به دست بوسی چاوز می‌‌رود، و مافیای سپاه پاسدارانش با تروریست‌های پ ک ک همکاری میکنند، و تروریست‌های کمونیست پ ک ک که با تروریست‌های شیعه حشد ال شعبی‌ ، بازوی مافیای سپاه در عراق، همکاری میکنند " هیچ وجه مشترکی نداریم. کمونیست شما دشمن طبقه متوسط است، بدون طبقه متوسط، خاورمیانه امکان "" رقابت "" با دنیا را از دست خواهد داد و مرگمان " خاورمیانه " حتمی است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" ورود روبات ها، سر آغاز پیروزی تکنولوژی بر ایدئولوژی مخصوصا ایدئولوژی کمونیستی خواهد بود """ جناب بهنام چنگائی، این چه سری است هر چه دولت شیعه است به دست بوسی چاوز، فیدل کاسترو نایل می‌‌شود؟ همین مافیای سپاه پاسداران هم و رژیم شاهنامه خوانان، با تروریست‌های پ ک ک نه تنها در عراق و ترکیه همکاری میکنند بلکه به همراه دولت ارمنستان، تروریست‌های پ ک ک را، در قره باغ سکنی می‌‌دهند، """ متوجه تحولات منطقه هستید؟ """ کمونیزم شما دست در دست تروریست‌های پ ک ک و مافیای سپاه، بر علیه کشور هائی که "" طبقه متوسط ""دارند وارد عمل شده اند. خاورمیانه برای بقا، به کار آفرین، طبقه متوسط، اقتصاد بدون نفتی‌ نیاز خواهد داشت و کمونیزم شما، تبدیل به دشمن درجه یک طبقه متوسط و ثبات در خاورمیانه شده، همانطور که شمای کمونیست مقیم اروپا، امروز با آاسب، الاغ و شتر مسافرت نمی‌کنید و سوار آخرین هواپیمای مدرن می‌‌شوید
تصویر دیرنج مین ائللی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
قابل توجه آقای چنگائی,
گورباچف در اولین حضور خود در جلسه کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی بعد از کسب مقام رهبری, دو پاک کن و یک مداد با خود همراه داشت. کلمه ای با مداد نوشت وداد همه رویت کنند. با پاک کن شماره 1 آنرا پاک کرد و همه دیدند که اثری از کلمه نوشته شده نیست. سپس نوشته دیگری با همان مداد را با پاک کن شماره 2 پاک کرد. خوب پاک نشده بود و کاغذ سیاه شده بود. سپس گفت:" پاک کن شماره 2 تولید داخلیست از تنها کارخانه ماست که تمام اتحاد شوروی و حتی برخی از کشورهای اروپائی را تامین میکند. اما پاک کن شماره 1 یکی از ده ها تولید غرب است که بدلیل رقابت موجود قادرند اجناس مرغوب تولید کنند." اصلاحات در روسیه از همین نقطه استارت خورد, لکن دیر بود و سیستم از هم پاشید. نقاط منفی کاپیتالیسم را شما بر شمردید اما نکات قوتش به حرص سود, مرزهای تکنولوژی و دانش را دائما عقب می راند می باشد. سرمایه داری تا

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بهترین نگاه انترناسیونالیستی چپ صادق و آگاه. درود درود
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به رفیق عزیز بهنام چنگائی
بنده نیز از بحث های مربوط به "نژاد" به شدت متنفر هستم و نژاد گرایی و تعصب به نژاد را تفکری ابلهانه می دانم و مزخرفاتی مثل, خونِ آریایی ، خونِ ترکی ، خونِ عربی و.. را چندش آور می دانم. همه ما متعلق به یک نژاد هستیم و آن هم "نژاد انسانی" است. قصد بنده از نوشتن آن عبارت مورد اشارۀ شما رفیق عزیز، نشان دادن مغالطات تجزیه طلبانِ مغرض و همچنین ماهیت ایران ستیزِ رژیم جمهوری اسلامی بود.
تصویر بهنام چنگائی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب بهمن موحدی(بامدادان) گرامی سلام؛

نوشته اید:
رژیم جمهوری اسلامی اگر قرار باشد نژادی را بپرستد، نژاد اعراب را می پرستد، ونه نژاد آریایی و فارس را!

در این باره می خواهم نگاه خودم را کوتاه برای خوانندگان پیرامون واژه ی غلط انداز " نژاد " بازگوکنم.

من هرگز به وجود نژادها در میان انسان ها بهائی نداده ام و در ادبیات سیاسی خویش نیز از بکاربردن این واژه آگاهانه پرهیز کرده و می کنم.
و البته بررسی های مستند علمی " د ـ ن ـ ا " و جستجوهای زیست شناسی و کشف های فسیلی و منابع گسترده تاریخی و دست آویزهای بازمانده ی محکم پیوندهای تکاملی و تاکنونی نوع انسان، یکجا و همگی حکایت از آن دارد که همه رنگینی های شگفت انگیر و زیبای انسانی ریشه جغرافیائی و آب و هوائی خاص خود را داشته و دارد، ولی منشأ هستی فیزیولوژی و ژنتیکِی همه ما با وجود تفاوت های ظاهری فراوان، قریب به 99.999 هزارم درصد یکسان است؛

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای چگانی در عرض این صد سال نمایندگان کدام ملتی در حاکمیت تحصیل زبانهای غیر فارسی را ممنوع و کل بودجه آموزشی را صرفا و مطلقا برای رشد و تکامل زبانفارسی اختصاص داده اند؟ شما بعنوان یک ماتریالیست که یقینا بوجود اجّنه ها معتقد نیستید! شاید کمونیستها بتوانند خودشان را در آغوش پانفارسیسم خوشبخت احساس کنند ولی میلیونها ترک بخاطر تحمیل زبانفارسی به ملت ترک آزربایجان، هیچگونه احساس خوشبختی از این مساله را ندارند، تازه بعد از استقلال آزربایجان، حداقل دو نسل لازم هست تا خسارات ناشی از تحمیل زبانفارسی در آزربایجان ترمیم گردد، و تنها راه موجود، ممنوعیت زبانفارسی بمدت بیش از دو نسل، امکان التیام و بازگشت به کیستی خویش مقدور خواهد شد، عدالت فقط در تقسیم مساوی نان متبلور نشده، عدالت در تمام زمینه ها باید جامعه عمل بپوشد، من در تعجبم که چرا اکثر کمونیستها از استقلال ملتها وحشت دارند؟!
تصویر بهنام چنگائی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب yaradiciliq سلام؛
شما از رابوت هائی گپ زده اید که خواهندتوانست آخرین میخ را بر تابوت کمونیسم بزنند! و پرسش من از شما این است که کدام کمونیسمی را می گوئید؟ ما چنین پدیده ای را در سطح جهان کنونی نداریم که او و یا آنها هم اکنون و هدفمند یارای مقابله با سرمایه سالاری هار جهانی را داشته باشد.

اگر منظور شما چین باشد؟ ساختار نظام او نیز جز بازار آزاد و اقتصاد کالائی بیش نیست و نابرابری ها زشت و فاحش، و بهره کشی های هولناک انسان از انسان در آنجا هم بسان بلوک غرب بیدادمی کند. این نظام با دعاوی کمونیستی کاملا بیگانه و متضاد است.
در مورد تف سربالا و جنون شخصیت و بیماری روانی خانواده کیم یونگ ها و همین آخری، هیچ ندارم بگویم جز چندشی که از یادآوری آنها برمن می گذرد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اولا من با دشمنی برخی از طرفداران حقوق ملی با تفکر کمونیستی فاصله دارم منتها این به این معنی نیست که کمونیزیم ایرانی در خدمت شونیزیم ایرانی نبوده بلکه برعکس کمونیزیم ایرانی همیشه در کنار و در خدمت شونیزیم فارس بوده .منتها در رابطه با نوشته آقای چنگالی باید بگویم که شما در اصل میخواهید که فعالین حقوق ملی از خواست حقوق ملی و برابر حقوق دست بر دارند و دنبال احزاب طراز نوین ایرانی- فارسی کمونیست به افتند همان احزاب و سازمانهائی که تا کنون نتوانسته اند با ناسیونالیزیم فارس و پان ایرانیزیم فاصله بگیرند برای مثال با جبهه ملی و داریوش فرهر - حزب ملت ایران و امثالهم که منکر هر گونه حق و حقوقی برای غیر فارسها هستند و من کمونیستها و سوسیالیستهای غیر فارس را در تضاد با کمونیستها و سوسیالیستهای ایرانی - فارس میدانم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نویسنده مقاله هیچ فکر کرده که چرا کمونیست ها با توجه به فداکاری این همه جوانان باین روز افتاده است ؟
دشمن دانا و نادانِ دوست
دشمن دانا بلندت می کند
بر زمینت می زند نادانِ دوست
بشما نویسنده مقاله ببینید نظر صاحب آن پرچم را که داخلش ستاره سرخ کشیده شده در باره شما چیست ! روزی در مجلسی بزرگان مردی وارد آن مجلس شد دم در نزد صاحب مجلس نشست . گفت دیشب فلانی خیلی از شما طریف میکرد صاحب مجلس به گریه افتاد مرد مهمان گفت : عرض کردم تعریفتان میکرد . صاحب مجلس بیشتر به گریه سر داد بار مهمان گفت قربان تعریف میکرد . دفعه سوم صاحب مجلس گفت : فهمیدم ولی در این فکرم که چه کار احمقانه ای کردم که مورد تعریف و تمجید چنینی شخصی شده ام . نوشته شما هم بایستی مورد تایید و تمجید همین دوستان قرار گیرد .
دشمن دانا و نادانِ دوست
دشمن دانا بلندت می کند
بر زمینت می زند نادانِ دوست

تصویر بهنام چنگائی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام جناب دیرنج مین ائللی؛

پیش از همه لازم می دانم بگویم که من با فرهنگ بدوبیراهه گوئی سر سازگاری نداشته و ندارم و تاکنون در ادبیات سیاسیم هیچگونه نشانه ای از آن پیدا نمی شود. همچنین تلاش می کنم از ایجاد جنجال و هیاهوی های شعارگونه و تهیجی نوشتاری پرهیزکنم، زیرا بسود داد و ستد اندیشه ورزی نیست.

دوست گرامی شما از ضرورت رقابت گفته اید، اما روشن نساخته اید این رقابت میان چه کسانی و چه جریان هائی می باید باشد و ادامه یابد؟
اگر منظور شما رقابت برای شکوفائی میان سی کشور صنعتی ست؟ باید سرراست بگویم این رقابت حتی بین دوستان متحد هم میسر نیست. بل جنگ آشکار و پنهان انباشت سرمایه انگلی ست که انفجار خونین آن بدرازا نخواهدکشید. رویای تحول برابر نیز بنا به دعاوی اقتصاد و سیاست نئولیبرال و یا گلوبال، با آمدن ترامپ شکل و لباس راسیستی برتن نمود و بیشتر از آن خواهد کرد که خوش بینی ها نشان می دهند!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای چنگائی زده به صحرای کرب بلا و مرده های عثمانی و صفوی و قاجار را از قبر بیرون در آورده و زمین را به آسمان ریسمان کرده که این حکومت فارسی نیست چون چندتا مانقورت و فرصت طلب تورک هم تویش است.
آقای چنگائی ما به قسم خوردن کومونیستها هیچ موقع باور نداشتیم چون دم خروس را در زیر کتشان میدیدیم.
در دوره قاجار و سایرین دو تا مکتب خانه در یک شهرستان بوده که شاگردانی به تعداد انگشتان داشته را دلیل بر رایج بودن زبان فارسی را در آزربایجان میدانید؟ بخدا ی یکتا سوگند بحث با شما , حتی با نوشتن دو سطر کامنت هم وقت بهدر دادن است.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با درود به شما رفیق گرامی، بهنام چنگائی عزیز، وبا تشکر از مقالۀ روشنگرانۀ شما که بسیار از خواندن آن لذت بردم.
جناب چنگائی؛ قبل از هر چیز باید بگویم که وظیفۀ نیروهای "چپ" این است که با هرگونه افکار راسیستی و شوونیستی وپانی و قوم گرایی مبارزه کنند، و اتحاد تمام خلقهای ایران، در راه مبارزه با دیکتاتوریِ خون آشامِ آخوندهای پلید را هرچه مستحکمتر کنند، و همچنین بر حفظ تمامیت ارضی ایران تاکید بکنند. جناب چنگائی گرامی؛ نیروهای چپ ایرانی به هیچ وجه نباید در دام قوم گرایان و تجزیه طلبان بیافتند، مخصوصاً تجزیه طلبان و قوم گرایان آذربایجانی، تجزیه طلبان آذربایجانی ، دشمن خلقهای ایران می باشند و چنان لجن نژادپرستی سرتاپایشان را گرفته که اگر اسلحه در دست داشتند تمام کردهای ایرانی را از دم گلوله می گذراندند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در ایران قوم گرایی و نژاد پرستی هم اگر هست بین قوم و قبیله ها می باشد
در ایران چند میلیون مهاجر خارجی از عراق و افغانستان زندگی می کنند اقامت آنها بطور قانونی توسط دولت در مناطق قومی( بین تر و کرد و عرب و بلوچ و ...) ممنوع است! و همه در شهرهای اکثرار فارسی زبان اسکان یافته اند در حالیکه اکثرشان یا عرب و کرد عراقی هستند یا افغانهای ازبک و هزاره ترک نژاد. یعنی تا حالا یک زن و دختر ترک و کرد و عرب توسط این مهاجران مورد تجازو و قتل و هتک حرمت قرار نگرفته و شغل و کار و بودجه شهر و استانشان را از دست نداده اند! از طرف دیگر اکثر شهدای کشته شده در جریان حمله عراق به خوزستان از استانهای خراسان و تهران و اصفهان هستند! اکثر مسئولان یا ترک یا عرب یا معاود عراقی و حتی از بین کرد و لر و ... هستند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" روبات ها، در چندین بعد، آخرین میخ را، به تابوت کمونیزم خواهند کوبید "" با ورود روبات ها، روند جهانی‌ شدن، معکوس خواهد شد، روز به روز، تکنولوژی ساخت روبات‌ها پیشرفته تر می‌‌شود و هزینه و قیمت روبات ها، کاهش می‌‌یابد، دور نیست روزی که، هزینه ساخت اقلام به وسیله روبات‌ها در آمریکا، از هزینه ساخت همان کالا در بنگلادش، به یک سطح برسد. با ورود روبات ها، دیگر کاری وجود نخواهد داشت که نیاز به کارگری نیز باشد. در این شرایط، جوامعی که به هدف توسعه، ثروتمند شدن پیش از پیر شدن رسیده اند، قادر به تعیین حقوق ماهانه برای خیل بیکاران خواهند بود. کشور‌های نفتی‌ خاورمیانه به همراه کشور‌های آمریکای لاتین با تفکرات کمونیستی، مثل برف آب خواهند شد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به همین دلیل ، تجزیه طلبان ترک و عرب را باید در هر نظام وهر حکومتی در ایران فقط سرکوب و تار و مار کرد چون از ارتجاع آخوندی و از داعش سنی و از پهلوی معدوم و از لس آنجلسی های طاغوتی ، اینها ارتجاعی تر و عقب افتاده تر و انسان ستیزتر و پلیدتر و خطرناک تر و بی منطق تر و دروغگو تر و فریبکارتر هستند . و به جای مبارزه با حکومت و طبقه و خان و آخوند و سرمایه و فرهنگ قرون وسطایی نظام آخوندی سلطنتی ، با مردم فارس و ایرانی و کرد و ارمنی دشمنی می ورزند که خود قربانی مهرههای حکومتی آذری اسلامی عربی شده اند .
تصویر دیرنج مین ائللی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در جریان انقلاب فرانسه, بدلیل سروصدای تظاهرات در مقابل قصر, یکی از شاهزاده خانم ها به بالکن می دود . وقتی می شنود که تظاهر کنندگان شعار می دهند که ما نان میخواهیم, میخندد و می گوید: "چقدر احمقند, نان که خوشمزه نیست, عقل داشتند کیک می خواستند!!!". شعارهای جناب چنگائی هم همراه با بدوبیراه به فعالان ملی از نوع سخن شازده خانم فرانسویست.
رژیم ایران اسلامی-فارسیست و وارث دولت-ملتیست که دکترینهای سیاسی, اقتصادی, امنیتی, فرهنگی و تاریخی آن در دشمنی با ترک و عرب تدوین شده است. ایران کشوری با فرهنگ فئودالی و اقتصاد انگلی نفتیست و شاید چند صد سالی با تحلیلهای بورژوازی و پرولتاریا فاصله دارد.
عجیب است که آقای چنگائی بعد از فاجعه بزرگ و خون آلود قرن بیستم بنام کمونیزم, هنوز از همان ادبیاتی بهره می جوید که مرگ,تبعید و گرسنگی و اردوگاههای کار اجباری ومخوفترین دیکتاتوریها کتابش را بست.