صحنه تجاوز در «آخرین تانگو در پاریس» نیمه-واقعی بوده