LAMMA قسمت 8 دروازه ی سر زمین بی باز گشت Gedər-Gəlməz-Qapısı

Bu yola ayaq basan
Geri‭ ‬qayıtmaz‭ ‬yolçu‭
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سه دوست ( لاما، نانشه، نام ) از راه مخفی  که به زیر قصر لوگال میرود ، وارد دنیای دیگر میشوند.
بر سر راه هفت دروازه  وجود دارد که باید بگذرند. با گفت و گو آنها را یشت سر میگذارند. موردی ست که در این قسمت آمده ست. 
سومریها باور داشتند وقتی خورشید غروب میکند  میرود دنیای دیگر را روشن میکند. اما مردگان قدرت دید نور را ندارند.
در این قسمت سه دوست برای ورود عنوان میکنند که خورشید به مهمانی سر زمین زیرین آمده و آنها نیز مهمان خورشید اند.
از دروازه  چهارم تا هفتم، نگهبان کلمه ای از سنگ سرنوشت را از آنها می پرسد و پاسخ میگیرد. به دین ترتیب دوستان وارد قلمرو الهه ی زیر زمین میشوند.
دربان، NAM و لاما را با کلمات « حرف نشنو!-خدا ناشناس!-سر خود !-و آزاد!» مورد خطاب قرار میدهد. به خاطر معنی « NAM» ؛ اراده . 
که بهردو مربوط میشود.
--
 آنها وارد دنیای مردگان میشوند، که الهه ی ارشکیگالEREŞKİGAL در آن فرمان میراند. سرزمین KUR-NU-GİA
« سرزمین بی بازگشت».
الهه و همسرش-EREŞKİQAL ؛ NERİGAL - توسط دختران جنگجو بر دنیای مردگان حکم میرانند.  
در آنجا زاد ولد وجود ندارد. اینها در بخش بعدی روشن خواهد شد.

دروازه ها نامهای مخصوص دارند که اینجا غیر از نام در ورودی ، باقی ذکر نشده و تنها کلمه ی « qapı» در -ترکی- آمده است. 
در سومری نام در اول igi-kur-za ، است که به معنی «چشم دنیای زیر زمین » میباشد.
---
در ترکی   KUR-NU-GİA  را « Gedər-gəlməz» گوییم و اصطلاحی ست دقیقا به همین معنی
سر زمین بی باز گشت. KUR-NU-GİA نام اکدی ست و در سومری Kİ-Şİ گفته شده - سرزمین خستگان.
نام اکدی هم از بخشهای واژگان سومری تشکیل شده است . در حقیقت آن نیز به نوعی نام سومری ست.
واژه « xəstə» به معنی مریض در لهجه ی ترکی شمال قابل توجه است. در رابطه با سرزمین خستگان-یعنی مردگان.
سومریها مثل مصریها به زندگی مردگان باور داشتند. و « خسته یا yorğun» نامیدگان مردگان عجیب نیست. 

استعمال « Gedər-gəlməz در ترکی:
?Atam  hara gedibdir-
پدرم کجا رفته؟
 !Gedər-gəlməzə-
به دنیای بی بازگشت!

یا 
 !Gedər-gəlməz  yerə gedibdir-
به سر زمین بی بازگشت رفته است.
جملات اصطلاحی ست که  بیشتر به کار می برند.
 
در کلمات سومری Z صدای TS میدهد.
در لابلای شاخه های درختان بید - sövüd آغاجی- هنگام فصل تابستان بلبل خیلی ریزی
پیدا میشود که آنرا çıs-çıs می نامند. آواز این بلبل شبیه صدای TS-TS  است.  

-منبع لغت های سومری در قسمتهای مختلف  این قصه :
http://psd.museum.upenn.edu/epsd/nepsd-frame.html

---
قسمتی از متن:
 
لاما:
-دربان! در را بازکن
راه را بازکن
اوتو گفته مهمانش باشیم
باید ارشکیگال را ببینیم.

دربان:
-رهگذر ! زندگان پا نمیگذارند
بر سرزمین بی بازگشت
کسی که به اینجا وارد شود
راه بازگشتی ندارد.

نانشه:

 -خورشید غروب کرده
ماه بیرون آمده است

 خورشید به سوی شما
ماه به سوی  ما
آمده است

کلون را برگیر و
در را باز کن

خورشید گفته مهمانش باشیم
باید الهه ی زیر زمین را ببینیم.

دربان:
-وظیفه ی من گفتن است
وظیفه ی شما شنیدن
بروید به در دوم
راه بازگشتی
به در اول نیست.
----
دربان دوم :
-اسم
شهرت

- اسمم NAM
شهرتم نیز نام است.

دربان:
- !NAM
اسم چنین آدمی به گوشم نخورده است
حرف نشنو!
خدا ناشناس!
سر خود !
آزاد!

 نفر بعدی....

 
 
 
 
EREŞKİGAL 
 تصویری امروزی از الهه دنیای مردگان
 
 
Üç yoldaş gizli yoldan ləğimə girdilər, və  KUR-NU-GİA` ya - “‬Gedər-gəlməzə‭”-
-ölülər diyarına- sarı yola düşdülər.
 

LAMMA

-Bax giriş qapısı!

NANŞE

-İGİ-KUR-ZA

NAM

-Giriş qapısı!

LAMMA

-‭ Qapıçı aç‭ ‬qapını‭! 
‬Aç yolu!
Aç‭ ‬qapını‭! 
UTU deyib qonaq gələk
EREŞ-Kİ-GAL`lı görək gərək.
 
QAPIÇI
 
-Dirilər ayaq basmaz‭
“‬Gedər-gəlməzə‭”. ‬Yolçu!
Bu yola ayaq basan
Geri‭ ‬qayıtmaz.‭ ‬Yolçu‭!
 
 
NANŞE
 
‭ 
‬-UTU gedib‭
NANNA gəlib‭
 
‬Sizə günəş
Bizə ay‭ gəlib.
 
‬Tut rəzəni,‭ ‬qapıçı
Aç qapını,‭ ‬qapıçı‭!
 
UTU deyib qonaq gələk
EREŞ-Kİ-GAL`lı görək gərək.
 
‬QAPIÇI‭
 
‬-Mənim borcum
Deməkdir
Sizin borcunuz
Eşitmək
Gəlin gedin
İkinci Papıya‭.
‬Yol qayıtmaz
Birinci qapıya‭.
*
.چشم
اولین در وازه ی دنیای بی بازگشت

 

 
NAM‭
 
‬-‭Tut rəzəni,‭ ‬qapıçı
Aç qapını,‭ ‬qapıçı
UTU deyib qonaq gələk
EREŞ-Kİ-GAL`lı görək gərək.
 
 
QAPIÇI‭
 
-Adın nə dir
Soyun nə‭?
 
 
‬NAM‭
 
‬-Adım NAM‭ 
‬Soyum da NAM‭.
 
‬-‭ ‬NAM‭!‬
Qulağıma dəyməyib
Belə bir Adam‭!
 
‬Sözə baxmayan‭
‬Tanrı tanımayan
Özbaşına‭ !
‬Özgür olan‭!‬
 
Qulağıma dəyməyib
Belə bir adam‭! 
-İkinci‭!
-Adın nə dir
Soyun nə‭?
 
‬-Adım Lamma
Soyum da Lamma‭
 
QAPIÇI

‬-‭ ‬Adın dəyib‭ 
‬Qulağıma Lamma‭!
‬NAM suyunu içib
Yerə enən Lamma‭!
 
‬Sözə baxmayan
Tanrı tanımayan 
Özbaşına‭ !
‬Özgür olan‭!‬
Yerə enən Lamma‭!
  
 
-Üçüncü‭!
‬Adın nə dir
Soyun nə‭?

‬NANŞE
 
-Adım NANŞE
Soyum:‭
‬Enki qızı Nanşe

 QAPIÇI

-Dəniz ölkəli
Enki qızı
Sən hara-bura hara‭?
 
‬Dirilər ayaq basmaz
Gedər-gəlməzə. Yolçu!
Sən hara-bura hara ‭?
 
NANŞE

 -Tut rəzəni,‭ ‬qapıçı
Aç qapını,‭ ‬qapıçı
UTU deyib qonaq gələk
EREŞ-Kİ-GAL`lı görək gərək.
 
 QAPIÇI

-Gəlin dedin‭ 
‬Dördüncü qapıya‭.
 
Dördüncü qapıçı:
 
-Daşın‭ ‬birinci kəlməsi nədir‭?
‬-ME‭!
‬-Gəlin dedin‭ 
‬-Beşinci qapıya.‭

Beşinci qapıçı:
 
-Daşın ikinci‭ ‬kəlməsi nədir‭?
‬-AN!
-Gəlin dedin‭ 
‬-Altıncı qapıya.

Altıncı qapı‭çı:

‬-Daşın üçüncü kəlməsi nədir‭?‬
-Kİ‭!
‬-Gəlin gedin‭ 
‬Yeddinci qapıya‭.

 
Yeddinci qapı‭çı:
‬-Daşın dördünü kəlməsi nədir‭?‬
-NAM‭!

‬-Xoş gəldiniz
Gedər-gəlməzə. NAM‭!
‬Bura ayaq basan
Geri qayıtmaz. NAM‭!
 ...

dalısı var 
 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عزیز، سیزده یاشایین

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یاشا الیار بی
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
علی عزیز، ممنون از توجه شما.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جالب بود اقای ائلیاردست شما درد نکند