شوونیست های برتری طلب ، چه میخواهند؟

تردیدی نباید داشت که همه سایه روشن های فکری در صفوف اپوزیسیون رژِیم که به نحوی از انحا از خط مشی های برتری طلبی قومی و نژادی و زبانی پیروی می کنند، اگر روزی اتفاقی بیفتد و بر اریکه قدرت سوار شوند، در شمار بدترین سرکوبگران ملت های تحت ستم ایران خواهند بود. آنها در برخورد به خواست های حق طلبانه ملت های تحت ستم، سیاست سرکوب و حق کشی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی را همچنان ادامه خواهند داد.

!

شوونیست های برتری طلب، چه میخواهند؟

حسن جداری

 

راستی شوونیست های برتری طلب ازخود راضی، ازجان ملت های غیرفارس ایران، چه میخواهند؟ تا نوشته ای درزمینه مسائل ملی و حق دموکراتیک تعیین سرنوشت ملل درایران چند ملیتی درنشریات و سایت های خارج ازکشورانتشارمی یابد ، فریاد اعتراض و وامیهن و وا ایران این نابخردان، بلند میشود! همه مسبوقیم که رژیم های ارتجاعی حاکم در ایران - رژیم شاه و جمهوری اسلامی- به مدت بیش از 90 سال ، ملت های غیر فارس این کشور را از حقوق ملی و دموکراتیک خود محروم ساخته و انواع ستمگری ها را در حق آنها روا داشته اند. چقدر تاسف انگیز و باور نکردنی است که هنوزهم بسیاری از روشنفکران متعلق به ملت فارس، اعم ازلیبرال و "چپ" و جمهوری خواه و سلطنت طلب، بدون کوچکترین توجه به واقعیت های ملموس اجتماعی و زبانی در یک کشور چند ملیتی، خواهان آنند که این حق کشی ها و ستم آشکار در مورد  ملت های غیر فارس ایران که بیش از نصف جمعیت کشور را تشکیل میدهند، کماکان دوام داشته باشد!  طیف های مختلف قلم بدستان و صاحب نظران شوونیست و برتری طلب، به پیروی از سیاست های قوم پرستانه ونفاق افکنانه رژیم های پهلوی و جمهوری اسلامی، با حرکت ازموضع  پان ایرانیستی و پان فارسیستی ، بی محابا حقوق ملی و انسانی میلیون ها انسان تحت ستم را به هیچ شمرده و درنوشته ها و گردهم آئی های خود،نابخردانه علیه کسانی که از حقوق پایمال شده ملت های غیر فارس ایران دفاع می کنند،  خط و نشان میکشند.                    

                  +++++

تردیدی  نباید داشت که همه سایه روشن های فکری درصفوف اپوزیسیون رژِیم که به نحوی از انحا از خطی مشی های  برتری طلبی قومی و نژادی و زبانی پیروی میکنند، اگر روزی اتفاقی بیفتد و بر اریکه قدرت سوار شوند، در شمار بدترین سرکوبگران ملتهای  تحت ستم ایران خواهند بود. آنها در برخورد به خواست های حق  طلبانه ملت های  تحت ستم، سیاست سرکوب و حق کشی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی را همچنان ادامه خواهند داد.  باید در مقابل چنین عناصر برتری طلبی که با  راه انداختن کاروان های کوروش  پرستی و برپا کردن جشن تولد کوروش نیمه افسانه ای، مداحی در زمینه نژاد "آریائی" موهوم و دیگر تشبثات نژاد پرستانه، آرزوی خام جاودانه ساختن برتری ملتی بر ملت های دیگر را درچهارچوب ایران چند ملیتی در سر می پرورانند، محکم ایستاد و  در نهایت بی باکی و تهور، از حقوق پایمال شده  ملت های تحت ستم ایران، دفاع کرد.                                             

                     +++++

حاملین نظریات شوونیستی و پان ایرانیستی درخارج از کشور، مخالف سرسخت آزادی بیان و اظهارعقیده در زمینه خواست های حق طلبانه ملت های غیر فارس ایران می باشند.  بارها متوجه شده ایم که هر کس در هر نشریه و در هرمحفلی، در مورد ستم دیر پای ملی در ایران سخنی به میان آورده و فریادی علیه اجحافات و تبعیض های رژیم های شوونیست حاکم، بلند کرده است، هر آذربایجانی، کرد و عرب و بلوچی که تحمیل زبان فارسی به ملت های غیر فارس را به حق محکوم ساخته است، از جانب همین عناصر شوونیست برتری طلب، مورد وقیحانه ترین حملات و اتهامات قرار گرفته و اجنبی پرست و تجزیه طلب نامیده شده است! این عناصرشوونیست بی منطق، با این هتاکی ها و بهتان زدنهای بی شرمانه، این هدف شوم را دنبال می کنند که با هوچیگری و توسل به شیوه های غیر متمدنانه وغیردموکراتیک، مدافعین سرسخت حقوق لگدکوب شده ملت های تحت ستم ایران را خوار و بیمقدارساخته و مجبور به دم فرو بستن و سکوت کنند. این روزها، ما بیشماری ازاین قبیل مدافعین و مبلغین یاوه سرا و متعصب سیادت و برتری ملتی بر ملت های دیگر را، در خارج از کشور همه جا می توانیم مشاهده  کنیم. این دشمنان دموکراسی و آزادی بیان، به صاحب نظرانی که جرات به خرج داده واز اصل دموکراتیک حق تعیین سرنوشت ملل در یک کشور چند ملیتی، دفاع می کنند، سخت  تاخته و آن ها را تجزیه طلب و عامل بیگانه می نامند که قصد دارند ایران را تکه تکه کنند! این ها به ناروا، زبان فارسی را زبان رسمی ایران قلمداد کرده، این زبان را متعلق به کلیه اهالی کشوردانسته وهر صاحب نظرمنتقدی را که به تحمیل این زبان " رسمی و حکومتی" بر ملت های غیر فارس ایران کوچک ترین اعتراضی می کند، فردی بی فرهنگ می نامند که با انکار مزایا و برتری های زبان فارسی دری و با دفاع از زبان بومی"عقب مانده"خود، نقشه تجزیه ایران را در سر می پروراند! 

                             +++++

  • لازم است شوونیستهای برتری طلب این واقعیت ملموس را بدانند و به خاطر بسپارند که در ایران نه یک ملت بنام "ملت ایران،" بلکه ملت های مختلف وجود دارند که دارای فرهنگ و زبان و ادبیات و فولکلور مخصوص خود میباشند. این یک واقعیت است که اگرشوونیست های از خود راضی به آسمان بروند و بزمین بیایند و داد وفریاد والم شنگه راه بیاندازند، قادر نخواهند بود وجود مسلم ملتهای مختلف را درایران کثیر المله، انکار کنند. هرگز و با هیچ  ترفند و نیرنگی، آن ها نمی توانند  این ترهات را به کرسی  به نشانند که زبان فارسی متعلق به همه ساکنین ایران " آریائی و اهورائی" بوده و زبان های غیر فارسی نظیر ترکی و عربی، زبانهای بیگانه ای می باشند که با زور سرنیزه مهاجمین، به آذربایجانی ها، عرب های ساکن ایران و ....  تحمیل  شده است ! رژیم  خود کامه پهلوی، به مدت بیش ازنیم قرن با زور و قلدری، زبان فارسی را به مثابه زبان رسمی کشور، به ملت های غیر فارس ایران تحمیل کرد. رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی نیز، سیاست  قلدر منشانه رژیم  شاه را در این رابطه کماکان دنبال کرده و در قانون اساسی کذائی خود، بر رسمیت زبان فارسی مهر تایید نهاد. بدین ترتیب، درکشوری که  بیش ازنصف ساکنین آن را ملت های غیرفارس تشکیل میدهند، نزدیک یک قرن است که با فرمان خودکامگان حاکم، زبان فارسی، زبان رسمی تدریس و زبان اداری در سرتاسر کشور تعیین گردیده است! اینک در قرن بیست و یکم، در صفوف اپوزیسیون رژیم، هنوزشوونیست هائی از چپ های فرصت  طلب گرفته تا جناح بندی های لیبرال و جمهوری خواه  وجود دارند که از این  ظلم و تبعیض آشکار در حق ملت های غیر فارس ایران، سرسختانه دفاع میکنند!                

                    +++++

سال هاست در ایران اسیر و دربند، فریاد ملتهای غیر فارس علیه ستم ملی  بلند است.  روشنفکران تاریک اندیشی که هنوزازامتیازات ملتی یر ملت های  دیگر در زمینه مسائل ملی دفاع  میکنند ،  آنهائی که در نشریات و محافل و مجالس، اینهمه در زمینه برتری و مزایای زبان فارسی فلسفه می بافند، پان فارسیست هائی که با  دیده حقارت به زبان ها و فرهنگ و آداب و رسوم ملتهای غیر فارس ایران نگاه می کنند،   آنهائی که زبان  ترکی  رایج در آذربایجان را  زبانی  تحمیلی می نامند، بالاخره همه  کسانی که  با نا دیده گرفتن واقعیات آشکار، منکر وجود ستم ملی در ایران می باشند، باید بدانند  که با این تشبثات  ضد دموکراتیک و شوونیستی هرگزنخواهند توانست از مبارزات حق  طلبانه ملت های غیر فارس علیه ستم ملی جلوگیری به عمل آورده و فریاد رسای آنها را درمخالفت با تبعیضات و اجحافات ملی، خاموش  سازند. درایران کنونی، انواع ستمدیدگی ها وجود  دارد. ستم طبقاتی از جانب سرمایه داران در حق کارگران و توده های محروم و  زحمتکش،  دامنه ای بس گسترده و دردناک دارد. ستمدیدگی زنان اسیر و دربند، بس ضد انسانی و جانکاه است. از جانب  رژیم  مذهبی سرکوبگر، در حق  مذاهب غیر مذهب رسمی شیعه دوازده امامی، بدترین ستم ها و حق کشی ها  اعمال  میگردد.  در بین انواع  ستمدیدگی ها درایران کنونی که زندانی برای کلیه انسان های شریف و آزاده میباشد، یکی از ستم های رایج نیزهمانا ستم ملی در حق  ملت های غیر فارس ایران است. بهمین جهت نیز کسانی که  علیه کلیت  رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی مبارزه می کنند ، باید به مثابه انسان های مبارز و دموکرات، درهمدردی با ملت های تحت ستم ایران،  سیاست های ظالمانه این رژیم آزادیکش را در حق این ملت ها، قاطعانه محکوم سازند. آنهائی که با حرکت ازموضع شوونیستی و برتری طلبی قومی، زبانی و نژادی، جنبش های اعتراضی ملت های غیر فارس راعلیه ستمگریهای ملی تخطئه میکنند، بدون تردید، به مبارزات عادلانه توده های زحمتکش ایران به منظور سرنگونی سلطه رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی، ضربه میزنند.                    دی ماه 1395             

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آن شعار چپها در اوایل انقلاب چه شد ؟ که میگفتند - آزادی برای ایران ، خودمختاری برای خلقها !
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به آقای حسن جداری
ملت در قاموس سیاسی یک معنا دارد و قوم یک معنای دیگر. «قوم» یک مجموعه از جماعات انسانی است که دارای زبان و فرهنگ و سنتهای مشترک دیرینه اند و از یک منشاء نژادی برخاسته اند ، و در درون یک کشوری که چند قومیتی است در کنار اقوام دیگر تشکیل ملت می دهند. «ملت» یک مجموعه از جماعات انسانی شامل اقوام است که در درون یک سرزمینی به نام کشور با مرزهای مشخصی زندگی می کنند ، دارای تاریخ و سرگذشت مشترک و دارای دولت واحدی اند. یک ملت ممکن است از چند و چندین قوم تشکیل شده باشد (مثل ایران) ، چنانکه ملت ایران از اقوام فارس و تُرک و کرد و لر وبلوچ و ترکمن و عرب خوزستانی و گیلک و مازندرانی و یهود و ارمنی و آسوری و کلدانی تشکیل شده است. «ملت» اَعَم از «قوم» است؛ وجایگزین کردن هرکدام از این دو اصطلاح حقوقی با یکدیگر نشانۀ ناآگاهی از اصطلاحات و تعابیر حقوقی است.ایران کشوری است یک ملیتی و -
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به آقای حسن جداری
آموزگاران بزرگ کمونیسم به ما می گویند که این وظیفه تاریخی پرولتاریاست تا از تمامیت ارضی و استقلال وطنش در مقابل تجاوزات بورژوازی سایر ملل و توسعه طلبی آنها به حمایت برخیزد.پانترکها و قوم گرایان و طایفه پرستان آذربایجانی که ادعای چپ بودن میکنند، یکی از جریانهایی هستند که بر ضد میهن پرستی کمونیستها شمشیر کشیده و به ایران و ایرانی توهین می کنند.
جناب آقای حسن جداری ! پرولتاریا، خانه و وطن دارد و از تمامیت وطن خود دفاع می کند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مجبورم به این آقای بهمن موحدی ناسیونالیست " کمونیست " و " مجاهد" فعال در کامنت نویسی، این تذکر دوستانه را بدهم که با هوچیگری و داد و بیداد راه انداختن و با بد و بیراه گفتن به مخالفین سیاسی و متهم ساختن آنها به انواع پلیدی ها، کار سیاست پیش نمی رود! شما میگوئید در ایران ملت های مختلف وجود ندارند . در عین حال حق تعیین سرنوشت را در ایران چند ملیتی، قبول ندارید . دوست هتاک و افترا زن! این را بدان که با این یا آن ادعای غلط امثال شما ناسیونالیست های در لباس چپ، واقعیت های موجود در کشوری چند ملیتی به نام ایران ، تغییر پیدا نمی کند.علیرغم فرضیات ناسیونالیستی و شوونیستی شما، در ایران ملت های مختلف وجود دارند که دارای زبان ها و آداب و رسوم خاص خود می باشند و در سرزمین های جدا از هم زندگی میکنند . شما اگر در زمینه مسائل ملی ، اندکی سواد داشتید ، درک میکردید که یکی از مشخصات
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خود فروختگان و فریب خوردگان به ظاهر چپ، خائن به سوسیالیسم و خائن به ایران هستند .این جماعت چپ نما، ستون پنجم امپریالیسم و صهیونیسم هستند، و تلاش می کنند در میان نیروهای چپ سرباز گیری کند. کافی است شما به موضعگیریﮬﺎﻯ آنها توجه کنید، تمامیت ارضی ایران برایشان مهم نیست، برایشان اهمیتی ندارد که نام خلیج فارس چه باشد، جزایر سه گانه متعلق به ایران باشد و یا نباشد.این جماعت چپ نما با افکار ضد ملی و ضد میهنی به موضوع منافع ملی خرده گرفته و اساساً به نفی آن پرداختهﺍند. طبق تراوشات آشفتۀ فکری این منحرفین، "کارگران ایران نه وطن دارند و نه تمامیت ارضی و نه منافع ملی و نه جزایر سه گانه و....این افراد و گروهﮬﺎی سیاسی چپ نما به قدری آلوده به تبلیغات امپریالیستی و نظریات ضد کمونیستیﺍند و در جهل و فقرآگاهی به سر می برند که انسان در حیرت می ماند. این چپ نماهای رنگارنگ هنوز معنی ومفهوم منافع ملی ایران را -
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آقای حسن جداری افکار قوم گرایانه دارند که در مغایرت کامل با اصول مارکسیستی و لنینیستی است؛ ایشان باید بدانند که قوم گرایی با مارکسیسم لنینیسم در تضاد است. بندۀ حقیر بارها در این سایت با فاکت نوشته ام که آن حق تعیین سرنوشتی که در مارکسیسم لنینیسم آمده است هیچ پیوند و تناسبی با موقعیت ساکنین ایران ندارد و اصولاً مربوط به کشورهایی است که تحت سلطۀ امپریالیزم و استعمارگران هستند. و دیگر اینکه ایران کشوری کثیرالمله نیست، بنده بارها فرق ملت و قوم را توضیح داده ام؛ اما کو گوش شنوا ؟؟!!
بعضی از افراد خود فروخته و به ظاهر "چپ" سرنوشت ایران برایشان بی تفاوت است. آنها با برافراشتن یک پرچم قلابی انقلابی و سنگرگیری در پس جنایات رژیم ضدبشری جمهوری اسلامی به هر خیانتی تن در می دهند. این عده جاده صاف کن امپریالیستها و صهیونیستها هستند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یکی از کامنت نویسان، صحبت از اصل حق تعیین سرنوشت ملل میکند و با حرکت از موضع دفاع از تمامیت ارضی ایران ، چنین اظهار نظر میکند که در این کشور کثیر المله، مقوله حق تعیین سرنوشت موردی ندارد . یعنی این اصل دموکراتیک با شرایط و اوضاع و احوال ایران ، جور نیست. در جواب ایشان، باید بگویم عبارت "ایران کشوری کثیرالمله است" این مفهوم را میرساند که در این کشور، ملت های مختلف ، زندگی میکنند.اصل حق تعیین سرنوشت ملل که در کنکره انترناسیونال در سال 1896 در لندن به تصویب رسیده این مفهوم را میرساند که در کشورهای چند ملیتی نظیر ایران، ملت ها حق تعیین سرنوشت خود را دارند. حق تعیین سرنوشت، به مفهوم حق جدا شدن از یک کشور چند ملیتی نیز می باشد. در بین جناح بندی های" چپ"، آنهائی که از اصل تمامیت ارضی ایران پیروی میکنند، چپ و کمونیست تنها در حرف هستند و در واقع امر، شوونیست های برتری طلبی هستند
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، من می پذیرم که ایران کشوری کثیرالمله هست اما باز هم می گویم که به کارگیری واژه (کثیرالمله) عربی به جای واژگان (کثیرالشعب) و (کثیرالقوم) عربی و یا (چندبومی) فارسی و (مالتی نشنال multination) انگلیسی از دیدگاه دستور زبان نادرست است! بپردازیم به حق تعیین سرنوشت! حق تعیین سرنوشت به زبان ساده این است که در روزگاران کهن کسانی که کشورهای گوناگون را مرزبندی می کردند شاهان و سرداران جنگی و کشورگشایان بودند و مردمی که در این کشورها می زیستند در مرزبندی سرزمینی که در آن می زیستند کاره ای نبودند! پس از جنگ جهانی یکم و پیدایش سازمان های جهانی خواست مردمی که در یک کشور می زیستند در مرزبندی سرزمینشان دارای ارج و ارزش شد! چنان که مردم هنگ کنگ و مردم ماکائو پس از پایان فرمانروائی انگلستان و پرتغال در این دو سرزمین خودشان با خواست خودشان خواستار پیوستن به چین شدند! از سوی دیگر .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شیوه برخورد سوسیال شوونیست ها و " چپ" های ناسیونالیست در برخورد به ستم ملی در ایران، همواره ریا کارانه و مغرضانه می باشد. یکی را نظر بر این است که در ایران ملت ها اصلا وجود ندارند و همه ایرانیان علیرغم زبانهای مختلف متعلق به " ملت ایران" می باشند! آن دیگری که ظاهرا اعتراف میکند که ایران کشوری کثیر المله می باشد، فرصت طالبانه با اشاره به وجود ملت های مختلف در آمریکا و آلمان و غیره و مقایسه این کشورها با ایران، تلویحا منکر اص حق تعیین سرنوشت ملل و ستم ملی در ایران چند ملیتی میشود.در پاسخ این شوونیست های در لباس چپ، باید گفته شود که فرق فاحشی بین ایران و کشورهائی نظیر آلمان و آمریکا در زمینه مسائل ملی وجود دارد. در ایران، ملت های مختلف در بخش های کاملا جدا از همدیگر، زندگی میکنند و دارای ویژگی های خاص خود می باشند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان... همانطور که مشاهده میکنیم آقای تبریزی , کسی که زبان مادری را بی ارزش دانسته و زبان را فقط ایجاد رابطه بین انسانها میداند شروع کرده اند تجزیه و تحلیل دستور زبان فارسی دری و عربی برای کم سالان و نوجوانان.. البته من نمی گوئیم ماست سیاه هست. من می گویم که ماست غیر سفید هم هست. اگر اینتر نت را جستجو بکنید , تنها کافی هست که اسم (( ماست چوبانی ) از یونان را بنویسید و بعد ببینید چندین نوع ماست میوه ای و غیر سفید موجود است. چنانکه ایشان می گویند ((( نوشته های من برای شناختن ناسیونالیسم و پندارهای زهرآگین ناسیونالیستی مانند نژادپرستی و زبان پرستی و خاک پرستی و مرزپرستی و کهنه پرستی و مرده پرستی برای جوانان کم سن و سال و ساده دل و برای روشنگری است نه برای سر و کله زدن با انگل های سیاسی ناسیونالیست))) , آدم را به سالهای دبستانی می اندازد.. اگر ما میخواندیم که .. ( بابا آب داد.. ماما
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دستور زبان فارسی و عربی و این که به کارگیری واژه (کثیرالمله) عربی به جای واژه (کثیرالشعب) عربی و یا (چندبومی) فارسی نادرست است و ..... را کنار می گذارم، من می پذیرم که ایران کشوری (کثیرالمله) است و در ایران (ملل) زندگی می کنند! همچنان که آمریکا نیز کشوری (کثیرالمله) است و در آمریکا نیز (ملل) زندگی می کنند! و چین نیز کشوری (کثیرالمله) است و در چین نیز (ملل) زندگی می کنند! و کانادا و روسستان و استرالیا و بسیاری از کشورهای جهان نیز (کثیرالمله) هستند و در آن کشورها نیز (ملل) زندگی می کنند! اما پرسش من این است که آیا در کشورهای (کثیرالمله) مانند آمریکا و چین و کانادا و روسستان و استرالیا و ..... میان آن (ملل) دیوارکشی شده است؟ پنجاه استان آمریکا با روش فدرالیسم گردانده می شوند، آیا پنجاه استان آمریکا با دیوارکشی به گرداگرد پنجاه تا از آن (ملل) که در آمریکای (کثیرالمله) زندگی می کنند برپا .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عجیب است هر وقت در این سایت مقاله ای علیه راسیزم نوشته میشود این آریا پرستان دوقلو سر و کله شان پیدا میشود تا قبل از خواندن مقاله حرفهای تکراری خود را بارها و بارها تکرار کنند. بنظر میرسد ایو دو آریاپرست دو آتشه آقایان موحدی و تبریزی ستاره دار با کشیدن بحث ها به کجراه دنبال خسته کردن خوانندگانند. اگر کسی از مرزهای تعییت شده توسط این دو آریاپرست فاشیست فراتر بروند باید مورد ماخذه قرار گرفته و تهمت بشنوند. شما اول نظرات فاشیستی را از کله خود بیرون کنید و بعدا جبهه مشترک خود با آریازادگانی چون کرمی و اقبال و امثالهم علنی بفرمایید بعد بهمدیگه نون قرض بدهید. متاسفم که تا یک مقاله برای خواندن نوشته میشود این حضرات نظرات خود را کپی کرده و دوباره بخورد مردم میدهند. انسان اگر انسان باشد نمیتواند با حذف حقوق دیگران برای ملتی حیثیت بخرد. آقا شماها که باباهاتون دربان در پان ایرانیسم بوده سر زبان کتک

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
.این خانمها یا آقایان بظاهر تبریزی و بهمن موحدی(بامدادان) به یبوست فکری حاد گرفتار شده اند . البته دفع آن با درد سختی همراه است و بیشتر مواقع به عمل جراحی احتیاج دارند . و عدم درمان باعث برهم خوردن تعادل فکری و عملی می شود که مشخصات آن در اشخاص نامبرده و همفکرانشان به وضوح مشاهده می شود. برای افراد نامبرده سلامتی آرزومند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در پاسخ یکی از کامنت ها ملت یک کلمه عربی است که در ادوار ماقبل ظهور سرمایه داری مدرن، به مفهوم "مذهب" در نوشته های منثور و منظوم در زبان فارسی، به کار میرفت. چنانکه حافظ می گوید: جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر به نه چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند اما در حال حاضر، دیگر کسی عبارت ملت را در مفهوم مذهب به کار نمی برد . ملت به معنای گروهی از اهالی می باشد که در سرزمینی مشترک باهم زندگی می کنند و دارای زبان مشترک می باشند. هیچ ملتی نمی توان پیدا کرد که دارای دو یا چند زبان باشد. ایران یک کشور چند ملیتی است که در آن، زبان یکی از ملتها - ملت فارس- از جانب حکومت های سرکوبگر شوونیست، به مدت 90 سال به ملت های دیگر ساکن این کشور، تحمیل شده است . هر کس وجود ملت های مختلف را در ایران انکار کند، اگر بیسواد نباشد ، عنصر شوونیستی بیش نیست.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به "حسن":
بدان که رژیم های شاه و شیخ جنایتکار و خیانتکار بودند و نه جنبش پرافتخار چپ ایران.
فردی به نام حسن؛ کینه و ضدیت عجیبی با جنبش چپ ایران و سازمانهای پرافتخار چریکهای فدائی خلق و مجاهدین خلق ایران دارد. این فرد از یک سو ادعای سلطنت طلبی می کند اما از سویی دیگر خوانندگان را به سایت وزارت اطلاعات بدنام آخوندی به نام "iran interlink " ارجاع می دهد! و از این سایت وزارت اطلاعات تعریف می کند!!!
پرخاش وبرخورد هیستریکِ ساواکی ها ی فراری و سلطنت طلب ها و پادشاهی خواهان پهلوی چی با جنبش چپ ایران کاملاً طبیعی است ، این مرتجعین نسبت به جنبش پرافتخار چپ ایران کینۀ تاریخی دارند. حمله به نیروهای کمونیست و مجاهدین چیز تازه ای نیست به ویژه از طرف عوامل وزارت اطلاعات و سلطنت طلبهای پهلوی چی.پس از تلاش نا کام برای کم رنگ کردن نقش مقاومت امروز ما شاهد هم صدایی رژیم، هواداران سلطنت(بویژه ساواکی ها) -
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
(ملت) واژه ای عربی است، برابر واژه (ملت) در زبان فارسی (مردم) است، در زبان عربی به جز (ملت) به (مردم) فارسی (ناس) نیز گفته می شود، واژه (ملت) ده بار در قرآن آمده است و چم واژه (ملت) در قرآن برابر با مردم، جمعیت، همگان، نفوس و انبوه مردم است، هرگاه هم که واژه (ملت) با پسوند و پیشوند در قرآن به کار برده شده است مانند: (ملتکم - ملتنا - ملتهم و .....) باز هم واژه (ملت) برابر با واژه های مردم، همگان، جمعیت، نفوس و انبوه مردم به کار برده شده است. ***** (شعب) و (قوم) هر دو واژگانی عربی هستند و هر دو نیز یک چم دارند، برابر واژگان (شعب) و (قوم) در زبان عربی واژه (بوم) در زبان فارسی و واژه (nation) در زبان انگلیسی است. ***** گرفتاری از کجا آغاز می شود؟ گرفتاری از آنجا آغاز می شود که در نوشته های فارسی که هیچ ویرایشی را ندارند و با روش فارسی سره نوشته نشده اند واژه (ملت) عربی برابر با .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای جداری امید وارم که صد سال زنده باشی . اما در درون ادمها احساسی وجود دارد که که در اخرین لحظات زندگی خود حقیقت را میگویند .اعتراف میکنند که خطا کردند ویا به کسی ظلم کردند . اعتراف اقا ی ترک اغلو از این نوع اعترافات است که نوشته است (اگرانتقادنباشد،میشودحزب کمونیست شوروی وسوسیالیسم دوران حاکمیت سوسیالیستی.
این حرف رااین حقیرازروی معده نمی گویم،باورکنید،من خودم یکی ازافرادی بودم که بخاطرفروپاشی شوروی خون گریه میکردم.ولی وقتی به کشورهای جداشده رفتم خودفجایع کمونیست هاراباچشم خوددیده وازدهها نفرباگوش های خودشنیدم.
این هاهمگی نتیجه نبودانتقادپذیری درمسئولان وسران حزب بود.)
واقعیت این است که جریان چپ تحت هر نامی در ایران به مردم ایران خیانت کرد . اعتراف اقای ترک اغلو یک سند تاریخی در محکومیت جنایت کاران فدائی و توده ای است. این اعتراف صادقانه

تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
افرادی مثل آقای حسن جداری که به اقوام ایرانی به اشتباه، ملت ! می گویند و به غلط ، ایران را کشوری کثیرالمله می نامند! و خواستار برگزاری رفراندوم حق تعیین سرنوشت ملل در ایران هستند، نامی جز تجزیه طلب ندارند که آقای حسن جداری خواسته و یا ناخواسته طرفدار تجزیه طلبی در ایران هستند. حق تعیین سرنوشت ملل هیچ تناسبی با موقعیت ساکنین ایران ندارد نه از دیدگاه حقوقی و سازمان ملل و نه از دیدگاه رهایی بخش و مارکسیستی.جریانهائی که تجزیه طلبی را در ایران تبلیغ می کنند، همدست امپریالیستها و صهیونیستها هستند حتی اگر چپ و سوسیالیست باشند.این افراد و جریانها اگر دهانشان نیز از «کمونیسم کمونیسم» گوئی کف کند، همدستان عینی امپریالیستها و صهیونیستها در ایران و منطقه هستند.
مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای جداری اینقدر حرکت زیگزاگ نزن سرگیجه میگیری در این سن بالا .... . یک روز به نعل یک روز به میخ می کوبی که چه. تو را چه به حقوق ملیتهای غیر فارس. تو به همان کمونیست و لنین و استالین و انور خوجه ات بچسب. اینقدر آدم .. در این ملیتهای غیر فارس و جود دارد که اگر قرار به اظهار نظر باشد شما آخرینی. حرکت ملی ازربایجان از شخص شما و توده ای های آذری زاده ترک نما یک تقاضا دارد" فقط شر مرسان"