درمورد خدای خودساخته به عنوان تکیه گاهی بی جانشین!

دربهشت از لؤلؤ، درآن قصر هفتاد خانه ازیاقوت سرخ و درهرخانه هفتاد حجره از زمرد سبز و درهر حجره هفتاد تخت است و بر هرتختي هفتاد فرش از هر رنگی بر هرفرشي حورالعینی می باشد و در هرحجره هفتاد خوان طعام است...

 

هیچ فکرش را کرده اید: عادتا به چیزیکه گذشتگان مان دراثر کشف نشدن جهان پیرامون، خودشان ساخته اند، قسم یاد می کنیم؟ امروزه در سر زمین گل و بلبل خرافات و قسم یاد کردن دروغ، روال عادی یافته و بخشی از زندگی روز مره انسانها دراین کشور شده است، تا جائی که در دادگاها بنا بگفته برخی ازشاکیان، رسم شده که شاهد دردادگاه، برای پول گرفتن قسم دروغ می خورد و بی گناهی را به جرمی سنگین محکوم می کند. آدم ساده وخوش باور که به همه ی قسم خوردن ها و افسانه ها عادت کرده است، چیزی نمی گوید و شاهد را به این خدا و قرآنش حواله می دهد. در چنین سرزمینی، جرم رو راست بودن وحقیقت گوئی و درعین حال بیگناهی، چه بسا اعدام باشد. چیزی که هر روز درایران و درخاورمیانه به دلیل دگراندیشی اتفاق می افتد. دقیق 383 سال پیش در اروپا وروم مرکزقدیمش این جریان بوقوع پیوسته است یعنی در سال 1633 میلادی دانشمند و ستاره شناس مشهور ایتالیائی را به خاطر “دخالت درنظم خداوندی” و گفتگو باشاگرد اش آندریا و نوشتن کتاب دیالوگ که آن کتاب تئوری گردش زمین به دورخورشید را توضیح می داد، اورا محکوم به اعدام کردند و بدلیل آن که قسم به انجیل یاد کرد، آنچه که نوشته است “دروغ” و هرآن چه خداوند گفته، راست است، بایک درجه تخفیف تاروز مرگ درخانه اش زندانی بود وبه دخترش که راهبه بود، قضات و کاردینالهای کلیسای روم دستور داده بودند که هر روز صبح یک آیه از انجیل مقدس را برای پدرش بخواند که سر عقل آید! روزی دختر ازپدرش پرسید: “پاپا! چه چیزی بیشتر ازهمه ناراحتت می کند؟ او درپاسخ دخترش گفت: دخترم، من ازاینکه جلو پخش کتابم راگرفتند و درخانه زندانی ام کرده اند، کمتر از همه ناراحتم، تا اینکه هرروز تو یک آیه ازانجیل را برایم می خوانید. این زجرم می دهد”. آخر گالیله نابینا شده بود و واقعا ازشنیدن مکرر آیات انجیل زجر می کشید. در کل جهان و بویژه در ایران از 1400سال به این طرف این جمله کوتاه و نظیر این سروده زیر را اغلب تبلیغ می کنند و ما دائم می بینیم و می خوانیم : ”حافظ شما خدای متعال بوده و هست.

گر تیغ عالم بجنبد ز جای

نبرد رگی تانخواهد خدای”.

این را فقط می توان عادت نام نهاد و کمی هم بی مطالعه ای، درغیر آن صورت خدا را کتب مقدس

به ما معرفی کرده و همین کتب مقدس خودمملو از تضادگوئی است که معمولا نباید باشد. بهرحال

باورو اعتقاد، بخشی ازفرهنگ ما شده و به این سادگی نمی شود این عادت باوربه خدارا ترک کرد. هنگام جدا شدن ازهم، می گوئیم خدا به پشت پناهت باشد، هنگامی که درتنگناه گیر می کنیم، به خداکه تکیه گاهی محکم برای باورمندان است، پناه می بریم وپیش ازهمه اینها، برای حقه زدن و کلاه برداری و دزدی از مال مردم، بهترین ومورد اعتماد ترین وسیله است. زیرا اکثر مردم عادتا خدا باور اند و به این خدای نادیده و رؤیائی اعتقاد دارند و برای زدودن آن از افکار مردم نمی توان درکوتاه مدت، هیچ کاری کرد. درصورتیکه اهل مطالعه خوب، ازدرون، می دانندچیزی بنام خدا وجود خارجی ندارد، منتها اثبات آن برایشان سخت است. درهرصورت آنگونه که اشاره شد، باور داشتن، بخشی از فرهنگ دیرین آباء و اجدادی ما است و باید آن را بپذیریم! این ها همه در اثر نداشتن مطالعه و در هنگام پرسش در بن بست قرار گرفتن است. وقتی درجائی گیر می کنیم و کسی دراطراف نیست که به دادمان برسد به این خدای خودساخته پناه می بریم و اگرکسی پیدا شود وکمک کند. تصور می کنیم خدا او را فرستاده است! در صورتیکه تصادفی بیش نبوده. بنابر این همیشه به یک قدرت لایزال (خدا) فکر می کنیم، اگر چه عاقبت با کوشش خود و احتمالا با کمک دیگران بطور تصادفی، از آن محلکه خارج می شویم واحساس راحتی می کنیم، درنتیجه بخود می گوئیم، دیدی؟! آن قدرت لایزال مرا نجات داد! درحالیکه اگرکوشش خود مانبود ویا دیگران کمک نمی کردند، فنا شده بودیم و اگر در آن صانحه ازبین می رفتیم، آنگاه بازماندگانمان برای ارضاء خود می گفتند،“خدا” خواسته این جوری بشود!! من هرگز یک موضوع را فراموش نمی کنم، بعد ازقضیه دریا لرزه یا سونامی در تایلند که فقط پانصد آلمانی درآن صانحه خطرناک کشته شدند. بطوریکه دخترجوان وفراموش نشدنی ام، همراه همسرش، در بطن صانحه سونامی بودند، برایم تعریف می کرد، که بچشم خود دیده است بچه مرده ای با پیراهنش آویزان بیک درخت بود. آن ها بعد از نجات یافتن، مصاحبه ای با تلویزیون بر نامه یک آلمان داشتند وخبرنگار ازدخترم که شغلا مجری برنامه تلویزیون بود پرسید: “شنیده ایم که (260)هزارنفر کشته شده اند،جای خوشحالی است که شما نجات یافته اید. واقعیت این است که بیش از 230 هزارنفر دراین صانحه وحشتناک جان خود را از دست داده و یا مفقود شده بودند. دخترم ضمن شرح ماجرا، گفت: بیشتر آنان اطفال و پیر زن و پیرمرد بودند وخدا مارا نجات داد! من نیزبعد ازآن مصاحبه، تلفنی به دخترم زدم که احوال سلامتی او را بپرسم و گفتم: دختر عزیزم من بشخص، بینهایت خوشحالم که تو و همسرت صدمه ندیدین. این اقبال پدرت بود که تو وهمسرت زنده بمانید. انسان ازخود می پرسد این “خدا” کجا بود که بقول خودت آن کودک بیگناه با پیراهن آویزان بدرخت، طعمه این واقعه ی طبیعت شد؟! نظیر این طفل چه گناهی کرده بودند؟! دختر عزیزم باوصف حاضر جوابی اش برای همه پرسشها دربرابراین پرسش من، سکوت اختیار کرد”. به هرصورت این مسئله عادت شده وما آلترناتیوی برای جانشینی این خداوند نداریم. باید همه انسانهارا به مطالعه تشویق کنیم که خود این خدای رؤیائی را کشف کنند که آنگاه رد آن ساده خواهد بود در غیر آن صورت این خدا برای پاکدلان ونا آگاهان که قلبا ایمان دارند یک تکیه گاه است وباید آلترناتیو و یا جانشینی برای آن یافت، گر بخواهیم آن را ازمیان برداریم. این خدا بااطمینان برای فرصت طلبان و دیکتاتوران دکانی بسیار خوب است. دراینجا برای تأیید و تنوع بهتر است مثالی ابتدائی و عامیانه ازاینترنت، بیاوریم: “ازسلطان ظالمی پرسیدند: چه می خوری؟گفت: گوشت ملت. گفتند چه می نوشی؟گفت: خون ملت. گفتند: چه می پو شی؟ گفت پوست ملت. گفتند: این ها را از کجا می آوری؟ گفت از جهل ملت. گفتند چگونه این جهل را نگاه داری می کنی؟ گفت: در جعبه ای طلائی به نام “مقدسات”. گفتند: از این جعبه چه گونه محافظت می کنی؟ گفت: بوسیله  خرافات”. بله، خرافات بحد زیاد وجود دارد و درجامعه ریشه دوانده است. زیرنام خدا، چه دزدیها و کلاه برداری ها و قسم های ریاکارانه که نمی شود و نمی خورند! ما فقط به کارنامه 38 ساله این جمهوری اسلامی ایران درلوای حکومت عدل علی نگاهی می اندازیم. درفه یسبوک آمده است که زیرسایه رهبری خامنه ای نام 573 ایرانی دررسوائی بزرگ بانکی، آمده است. بدین ترتیب جمهوری اسلامی ایران، یکی از فاسد ترین کشورهای جهان شده است. بدون شک یکی از این نام ها باید بابک زنجانی باشد و بقیه از آخوند خامنه ای گرفته تا لاریجانی ها و غیره، دزدهائی هستند که زیر چتر اسلام و به ظاهر مسلمان و کوفت و زهرمار، همه کاررا می کنند. دادستان کشور، لاریجانی درپاسخ به این پرسش مبنی بر این که چرا بودجه دادگستری به حساب های شخصی واریز شده که بنابه قانون اساسی بایستی پول بیت المال بحساب بیت المال دادگستری واریزشود، ایشان گفته: فساد درقوه قضائیه یک مسئله خانوادگی باید دانست. نقل به معنی، اینها اگربه اسلامی که برای مردم پاکدل موعظه می کنند، باورداشته باشند نباید، درسایه حکومت عدل علی، نه فقط خود دزد و فاسد نباشند، بلکه به بابک زنجانیها هیچ امکانی ندهند که مبلغی برابر با 000.000 .2.175 یورو، از حقوق میلیون ها معلم اختلاس کند و یا خود دادستان میلیون ها دلار بحساب های بانکی شخصی بریزد و بقول خودش فساد در قوه قضائیه رامسئله خانوادگی بداند. این ها نه اینکه این خدا را قبول ندارند، بلکه حتا به او خرهم آب نمی دهند. بهمین دلیل مملکت رامی چاپند ومردمان ملتهای ایران را غارت می کنند. اینها نمونه هائی ازخروار اند. اگرعزیزان خواننده، مطلب مستند بیشتری در مورد فساد مالی و اخلاقی و رشوه خواری دارند، بر من منت گذارده و حتما برایم بفرستند. من در اینجا اسناد اختلاس فراوانی در اختیار دارم و بسیار خوشحال می شوم اگرشما عزیزان این آرشیو راغنی تر کنید. با آرزوی پبروزی ملتهای ایران.

شمه ای از پیدایش این بخش از فرهنگ جامعه یا آئینها:

در آن زمانها و در محیطی که پیامبران ظاهر شدند، تعداد انسان های فهمیده با “آی کیو” بالا خیلی نبودند زرنگترین همین انسانهای نادر خود را پیامبر خدای نادیده به مردم معرفی می کردند. معلوم بود که در همه ادیان بایستی خدا نادیده و غیر قابل لمس باشد و کسی جرأت نکند حتا درباره این خداپرسشی مطرح کند، زیرادست این پیامبران رو می شده، اگردر موردخدای نادیده پرسشی می کردند. بعلاوه این پیامبران ازهر آئینی برای جمع آوری نیرو می بایستی جملات عام پسندی نیز می گفتند. مثلازرتشت که می گفت:“بیهوده است مجادله برسراثبات دیانت یابی دینی آدم ها! کسی که دروغ نمی گوید، کسی که مهربان وبا انصاف است، کسی که ازرنج دیگران اندوهگین می شود و از شادمانی دیگران شاداست ...

کسی که انسان را و پرنده را و گیاه را و زمین را، محترم می دارد. “به مقصد رسیده است”. .... از هر راهی که رفته باشد..”. “حضرت زرتشت” درست گفته هرکسی این محسنات را داشته باشد از هر راهی که برود به مقصد رسیده است ونیازی نیست که به هیچ خدا وپیامبری باور داشته باشد.

عیسی مسیح به پدر ایمان داشت تا آخرین لحظه زندگی، او با گفتن این جمله بربالای صلیب: “پدر مرا فراموش کردی”؟ نسبت به وجود پدر آسمانی شک کرد و بی خدا از جهان رفت.

بنابر این اکثر پیامبران می دانستند که خدای نادیده ای وجود ندارد، بلکه این دکانی است که آن ها برای خودشان بازکرده اند. برای مثال محمدپیامبر که درجهان اسلام بیش ازحدبر او می بالند، برای تأکیدش بربهشت و دوزخ می کوشید. در حالی که “آن حضرت” هیچ اعتقادی به  “بهشت” و دوزخ نداشته است. به هر حال او هم در قرآن مجید و هم در نهج الفصاحه برای “بهشت” زیاد تبلیغ کرده و خوب می دانسته است، اگر تنهاکسی به این “بهشت”موهومی برود، او از اولین کسانی است که وارد می شود و حوریان دورش را خواهند گرفت. اما او دراین جهان برای لذات دنیائی بیش از حد حول می داد. در زمان پیامبر یکی از لذات درداشتن زنان زیبا و جوان بود. او در آن دوره 9 زن عقدی و 14 زن صیغه ای داشت. بغیر ازغنایم جنگی که بهترین اش برای پیامبر بود وبویژه زیباترین وجوانترین زنان. پس تبلیغ حوریان بهشتی، برای دیگران وبویژه برای اعراب محروم ازمسئله جنسی، بود.برای اثبات ادعای تبلیغ بهشت اززبان پیامبر،این جمله معروف ایشان رابرای شهیدان درراه خدا می آورم.“درکتاب معاد، صفحه 184-185 ازپيامبراسلام نقل قول مي کند. که ازرسول خدامروی است که فرمود: “قصري است دربهشت از لؤلؤ، درآن قصر هفتاد خانه ازیاقوت سرخ و درهرخانه هفتاد حجره از زمرد سبز و درهر حجره هفتاد تخت است و بر هرتختي هفتاد فرش از هر رنگی بر هرفرشي حورالعینی می باشد و در هرحجره هفتاد خوان طعام است و در هر حجره ای هفتاد خادمه می باشد و خدای تعالی چنان قوه ای به مؤمن می دهد که ازتمام آنها بهره می برد”. از بحارالنوار مجلسی صفحات 149- 150 جلد8 نقل قول کرده است).این است تبلیغاتی برای بهشت و ازجمله انتحاریون جمعا 24010000حوری فقط برای یک شهید است که دقیق 84/6678 سال یکبار نوبت به یک حوری می رسد، اگر این مرد شهید هر شبی به یک حوری اختصاص دهد”. بخاطر آورید که جمهوری اسلامی تازمانی که اکثریت مردم مطالعه ندارند و نا آگاهند، می توانند بر اریکه قدرت بمانند، نه بیشتر.

هایدلبرگ، آلمان فدرال 2.1.2017    

    دکتر گلمراد مرادی

dr.g.moradi41@gmail.com

 

 

برگرفته از: 
ایمیل رسیده
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب پیروز
خلاصه بگويم تا موضوع بطور مصنوعی پیچیده نشود!
- مشکل ایران در حال حاضر اسلام است و نمايندگان سیاسی آن. اسلام تنها دینی است که برای سلاخی انسانها دستورالعمل دارد و هر که بيشتر بکشد نزد خدایشان عزیز تر است و با خدا و ائمه محشور خواهد شد.
- شما نمیتوانید بحث دین بکنید بدون اینکه پای خدا به میان آید.
استقرار سکولاریسم در یک کشور موقعیتی تاریخی لازم دارد. نیروهای سكولار باید قدرت سیاسی و حتا نظامی ان را داشته باشند که انرا در قانون اساسی بگنجانند و از آن پاسداري کنند. مثل زمان ترکیه آتا ترک. دین اما در تمام این مراحل علیه آن توطئه کرده و خواهد جنگيد تا قدرت را دوباره غصب کند، مثل ترکیه الان.
حتا در غرب امروز هم ابن نبرد ادامه دارد. راست افراطی همیشه در صدد کشیدن پای دین به سیاست است برای احمق کردن مردم.
- دینهای دیگر قدرتی در ایران نیستند که با انها مبارزه شود.
مثلا...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب راز,
اگر درست فهمیده باشم شما معتقدید که سکولاریسم و لائیسیته راه حل سیاسی مسئله است و چون مشکل ایران ........... در حال حاضر اسلام است در نتیجه نیروی ما باید بر روی مبارزه با ان متمركز شود. به عبارت دیگر مشکل اسلام است نه مداخله دین در حکومت. یعنی مثلا اگر ایران بهائی و یا علی الهی و یا مسیحی گردد مساله حل شده است. البته این هم راهی ست و مذهب بهایی سالهاست که در این راه کوشیده و میکوشد. پس بنا بر این باید عجالتا بحث در باره خدا را به فرصتی دیگر موکول کرد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب پیروز
به کلوب لامذهب ها خوش امدید. البته میدانید که روسیه زمان انقلاب اکتبر عقب مانده ترین کشور اروپایی بود. نفوذ کشیش راسپوتین در دربار تزار به فیلم درآمده است. پیشرفت یک جامعه یک مسئله multifactorial است. برای پیشرفت علم لازم است و دین همیشه ضد علم عمل کرده است. داستان گالیله مثال خوبیست.
مشکل ایران در درجه اول و خاور میانه در درجه دوم در حال حاضر اسلام است. در نتیجه نیروی ما باید بر روی مبارزه با ان متمركز شود. باید تابو شکنی شود. سکولاریسم راه حل سیاسی مسئله است ولی همانطور که در ترکیه میبینیم دین همیشه در صدد غصب قدرت باقی میماند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب حامد,
با تشکر از تذکر, فرمایش شما کاملا درست و جمع مذهب باید مذاهب باشد ولی در اثر فشار باستان پرستان کلمات " پارسی " جانشین کلمات " بیگانه " شد تا به حدی که برای کلمات " بیگانه " نیز قوانین جمع به کار رفت و این برای همه ما عادت شد و گاهی تلفظ این نوزادان نیز ناهموار میشد مانند اشتباه ها بجای اشتباهات.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب lachin,
اگر شما و جناب مرادی میخواهید از طریق علمی - فلسفی عدم وجود خدا را ثابت کنید - که شما به خوبی این وظیفه را انجام داده اید - آنرا نباید با گفتگو در باره خوبی و بدی دین و به ویژه اسلام قاطی نمائید مگر اینکه بخواهید این گمراهان را به راه راست هدایت فرمائید. حرف من همین بوده و هست, آنهم در دورانی که عمدتا در نیتجه تبلیغات غرب همه مسلمانان دنیا جنایتکار شده و در نتیجه اقدامات انسان دوستانه ناخدا باوران, میلیون ها از آنان آواره و بی خانمان گردیده اند. آیا این مسلمانان " عقب مانده " بودند که به غرب حمله کردند یا بر عکس ؟ و آیا شما از جنایات هند دموکرات در کشمیر و کشتار مسلمانان هند و تخریب مسجد های آنها در هندوستان نیز بی خبرید؟ و اینهم تقصیر مسلمانان بوده است ؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب راز, آدم لامذهبی مانند من نمیداند که یکتا پرستی خوب است و یا چند تا پرستی . منظور من از شرکت در این گفتگو این بود که بجای سعی در بی دین کردن دنیا _ که عملا غیر ممکن است - ( آنهم ظاهرا با کوبیدن اسلام و نه دین های دیگر ), بهتر است از دین سلب قدرت کرد و راه عملی آن اجرای سکولاریسم و لائیسیته از طریق احترام به منشور جهانی حقوق بشر میباشد. ضمنا گرچه احتمالا در زمان تولستوی کلیسای ارتدکس مذهب اصلی روس ها بود امروزه, ربع قرن بعد از سقوط کومونیسم, تنها در حدود ۴۰ درصد از روسها خود را ارتودکس میدانند و اکثر اینها نیز اسما مذهبی اند. بر عکس, یهودی ها مذهبی ترین مردم دنیا و موفق ترین آنها میباشند.

وجود و یا عدم وجود خدا مساله ای علمی - فلسفی ست و نمی شود آنرا با حمله به اسلام قاطی کرد آنهم پس از این همه مصیبت

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کاربر گرامی Peerooz...من هیچ وقت سعی نکردم که سه چهارم دنیا را عوض بکنم و در ضمن این توانائی را هم ندارم به این کار دست بزنم.دلیل اینکه چرا امریکا با جامعه مذهبی تر از شوروی از نظر تکنولوژی و علوم پیشرفته تر بود درست برمیگردد به ساختار دولتی این دو کشور. همانطور که مطلع هستید اولین مهاجرانی که به امریکا با کشتی معروف Mayflower پا گذاشتند زائران مذهبی بودند که انگلستان را ترک کردند. امریکا بخاطر آزادی های مذهبی مهاجرا ن را به خود جلب کرد و لی این دین و مذهب در قانون اساسی از دولت جدا شد و این جدائی دین از دولت از بدو استقلال امریکا هنوز ادامه دارد. در این جامعه است که انسان با (( آزاد اندیشیدن و آزاد نوشتن در فضای باز سیاسی)) رشد و تکامل پیدا میکند. در صورتی که هرچند دین و مذهب در شوروی فعالیتی نداشت ولی ( حزب کمونیست ) هم دین بود و سیاست. در این نوع دیکتاتوری ها نه مغز رشد میکند ونه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کار بر گرامی اسلم ریگی...در کامنت بالانی اشاره کردم که بهترین ( Unit) برای اندازه گیری فضای بین ستارگان( Mass جرم) است نه وزن. چون من فعل To weigh را اشتباهی ترجمه میکردم ..در هر حال....خوشبختانه با پیشرفت تکنولوژی نه تنها این اندازه گیری جرم ستارگان , فضا شکل فضا و حتی دمای فضا قابل اندازه گیری هست بلکه می توان تعداد اتم های های جهان را به حد نزدیک تخمین زد.. اگر به ریاضیّات علاقه دارید لطفآ به این دو کلیپ نگاه بکنید..
https://www.youtube.com/watch?v=D0GIEF6KgNAhttp://www.iranglobal.info/node/58327
کلیپ دوم ...
https://www.youtube.com/watch?v=BdOa41VfTUU
این محاسبه پائینی در باره اندازه گیری مسافت های کیهانی , طول و عرض سیّارات..در 30 جلسه ( جلسه اول) ...
https://www.youtube.com/watch?v=I5ntat4mKbQ
در باره تعداد اتمهای جهان , به لینک پائینی رجوع کنید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
همانطوريكه بدرستي آثار جمع اثر است ,مذهب ها غلط ومذاهب درست است لطفأ پيامتانرا تصحيح نمائيد باتشكر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان...من در کامنت قبلی ازکلمه اشتباه (( وزن )) فضائی استفاده کردم. منظورم از ( وزن ) همان Mass, و یا ( جرم ) است..وزن قابل تغیر در دیگر نقاط جهان است ولی mass و یا جرم در تمام نقاط جهان ثابت است...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب پیروز توجه شما را به چند نکته جلب میکنم.
- در عصر مدرن سرمایه دار با مالکیت ابزار تولید استثمار میکند. در عصر پیشا مدرن قدرت حاکمه از طریق مالکیت اذهان مردم از طریق دین! مسجد و کلیسا و کنیسه هميشه شریک قدرت سیاسی بوده اند.
کلیسای ارتدکس روسیه از مرتجع ترین نهادهاى مذهبی دنیاست. استالين کلیساها را به بلدوزر بست ولی مردم کلیساها را به خانه بردند. هر جا مذهب پر رنگ تر است جامعه عقب مانده تر است. کشورهای اسکاندیناوی اخرین کشورهایی هستند که مسیحی شدند و پيشرفته ترین در دنیا!
ظلم رفته بر اقليت های مذهبی بر اساس عدم رعایت حقوق بشر مذموم است نه چیز دیگر.
بدون پیچیده کردن مسائل میتوان به نتايج خوبی رسید ولی اگر هميشه به باورهای قدیمی که به خورد ما داده اند بچسبیم پس کی نو آوری کنیم و به پيشرفت برسیم.
ایا می توانید به این سوال ساده جواب دهید؟ چرا یکتا پرستی خوب است و چند تا پرستی بد؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب lachin,
چون چند بار تکرار شد پس اشتباه تایپی نیست. آثار جمع اثر به معنی نشان بازمانده و آثارها نادرست است. من آدمی Agnostic میباشم و معلوماتم در حدی نیست که بدانم خدا وجود دارد و یا ندارد بنابراین وقتم را صرف چیزی که عملا نتیجه ای ندارد نمیکنم؛ یعنی سعی در تغییر باور سه چهارم مردم دنیا ندارم. دیگر آنکه دین و مذهب به خودی خود موجب عقب ماندگی نمیشود. شوروی یکی از بی دین ترین رژیم های دنیا و آمریکا یکی از مذهبی ترین کشور های پیشرفته میباشد و مقایسه آنها در مورد تاثیر دین بر پیشرفت, از آفتاب روشن تر است. بنابر این دین را مسئول عقب ماندگی دانستن Barking up the wrong tree میباشد ( با عرض معذرت که مثال گویا تری نمیدانم ). و تعجب آور اینکه بسیاری از افرادی که بر اسلام و خدا میتازند از ظلم رفته بر اقلیت های مذهبی مانند بهائی و سنی و علی الهی و درویشان فریادشان به آسمان بلند است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اقای لاچین سپاسگزار از اطلاعات جالب علمی- فیزیکی در باره فضا و کائنات.
در مورد فرضیه شماره ۲- " در فضای قابل رویت بیش از ۲۰۰ میلیارد کهکشان و هر کهکشان بیش از ۱۰۰ میلیارد ستاره وجود دارد. وزن فضا را ۷۰ درصد انرژی سیاه و ۳۰ درصد ماده سیاه تشکیل میدهد".
این فرضیه به تصور من ناقص میباشد، چگونه میشود که طول و ارتفاع ( مکان- زمان) فضا را که انتها ندارد محاسبه و وزن کرد. بطور مثال من و یا شما تصور کنیم که انتهای ( طول- ارتفاع) فضا را در ذهن خودمان مشخص کنیم، آیا این امکان دارد!؟
حتی با تجربه ترین و بهترین دانشمندان فضا- فیزیک قادر نیستند با پیشرفته ترین تکنولوژی های " اندازه گیری و محاسبه " انتها و وزن فضا را تخمین بزنند. و این ارقام و اعداد که هر از گاه " گویا" به شیوه علمی در اختیار ما و شما قرار میگیرد تقریبی است.
شما سرچشمه و یا منبع " خیر و شر "؛ " امید و آرزو " ؛

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کاربر گرامی اسلم ریگی...من به باورهای شخصی و اعتقادات شما احترام میگذارم.نوشته بودید که ((تمام هستی و دنیا هم هرگز تصادفی بوجود نیامده......نظم و ترتیب کائنات خود بیانگر این خرد و اندیشه بی نهایت است))... ولی انچه ما از این جهان هستی میدانیم 1- آفرینش جهان تصادفی نیست و نمی تواند باشد. قوانین کوانتمی این اجازه نمی دهد. در دنیای کوانتمی ( نیستی و یا هیچ چیز ) موّلد هستی است. تمام هستی این کائنات از (( هیچ چیز )) متولد شده است. همانطور که در هندسه اقلیدسی گفته میشود که از برخورد دو خطّ ( نکته ) بوجود می آید در دنیای کوانتمی از ( هیچ چیز ) ( همه چیز ) متولد میشود بدون اینکه وابستگی داشته باشد به عقل و خرد. سنگین ترین بخش یک اتم درست در فضای خالی بین پرتون ها و الکترون ها ست. 2- در فضای قابل رویت تقریبآ بیش از 200 میلیارد کهکشان و هر کهکشان بیش از 100 میلیارد ستاره وجود دارد. وزن فضا

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به باور درصد بالایی از مردمان مذاهب توحیدی " اسلام، مسیحیت و یهودیت " خدا را پیرمردی با ریش سفید و بلند، دانا، حکیم و قدرتمند تصور می‌کنند.
اما اینگونه نیست ، تمام هستی و دنیا هم هرگز تصادفی بوجود نیامده. بلکه همراه با خرد و اندیشه سطح بالایی.
نظم و ترتیب کائنات خود بیانگر این خرد و اندیشه بی نهایت است. در اینجا ماتریالیسم دیالکتیک ( ماده) نسبت به خرد و اندیشه نقش بسیار ناچیز ی بازی می‌کند.
خدا یعنی ترکیبی از من و شما و تمام جانداران و هستی.
بنابراین خدا وجود دارد، و درک، فهم و تصور ما از خدا فرق می کند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
رؤسای جمهور آمریکا عموما وطیف عمده ای از مردم آمریکا اعتقاد دارند آمریکا کشوری است که مورد عنایت خاص خداوند است واین عقیده باعث عقب ماندگی مردم آمریکا نشده است ،برعکس در کره شمالی که نظام کمونیستی حاکم است اعتقاد بخدا وجود ندارد و مردم طبق القاء رسانه های حکومتی گمان میکنند که کیم جونگ اون جهان را خلق کرده است وبارش برف و باران با تدبیر او انجام میشود و در این کشور قحطی ومصیبت بیداد میکند واخیرا کیم جونگ اون فتوا داده که مردم گرسنه گوشت سگ ها بخورند و رسانه های کره شمالی بعد از این فتوا به تمجید از گوشت سگ پرداخته واز خواص گوناگون آن سخن میگویند وحتی گوشت سگ را از گوشت بره مفیدتر میدانند!!!!! من اعتقاد دارم تمام خیر و برکت از طرف خدای عالم به مردم میرسد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب lachin,
با تشکر از توضیح , منظور من از فضولی این بود که جناب مرادی و شما, برخلاف توصیه خود, بدون آویختن رخت مخالفت خود با اسلام و شیعه در رخت کن, وارد آزمایشگاه خدا شناسی شده و بحث را آلوده کرده اید, یعنی تلویحا منظور شما ابراز مخالفت با اسلام بوده است نه دین بطور اعم, و بدون ذکر نام ادیان دیگر به آنها پروانه رخصت داده اید. بحث در باره وجود خدا یک چیز و بحث در باره ادیان مختلف چیز دیگر است. موفق باشید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای Peerooz عزیز...من هیچ وقت انکار خدا باوران را نکردم. خدا باوران از زمان شروع ادیان تک الهی بوده و خواهد بود. آنچه که قابل بحث است ( محدود کردن تفکر انسانی است ).. انسان فقط و فقط با داشتن اندیشه های آزاد و در فضای باز سیاسی می تواند رشد و تکامل پیدا بکند. کسی که خود را اینقدر به پائین ترین درجه انسانی تنزل دهد و حتی وجود خودش را انکار کند و با پرسش های همچون ( من کی هستم تا در مورد خدا نظر بدهم ) , فاجعه تفکری یک انسان رشد نیافته را نشان می دهد. در جواب به این اندیشمند آلمانی بایستی گفت که تو یک انسانی که دارای قدرت عظیم تفکری هستید که برای سازش با طبیعت و محیط زیست و برای بقای زندگی بایستی از خود سوال بکنی و برای این سوال ها راه حل پیدا بکنی. بدون سوال و پرسش و سعی در پیدا کردن جواب و راه حل ها , نه انسان رشد می کند و نه تکامل می یابد. یکی از دلایل اصلی اینکه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب lachin,
چگونه است که ( قبل از اینکه وارد آزمایشگاه بشوم , باورهای شخصی خودم را در رخت آویز بیرون آزمایشگاه آویزان میکنم), ولی در بحث خدا باوری و خدا ناباوری, جناب مرادی و شما منبر را با زدن به صحرای کربلای اسلام آنهم از نوع شیعه آن ختم میکنید در حالی که این همه خداباور در دنیا وجود دارد و حتی معاون رییس جمهور آینده آمریکا که جانشین بالقوه مقتدر ترین مرد روزی زمین است رسما اقرار میکند که اعتقادات او به ترتیب اهمیت عبارتند از مسیحیت, اندیشه محافظه کاری و حزب جمهوری خواهی. با این گفتگو آیا میخواهیم ایرانیان را ناخدا باور کنیم یا از آنها شروع کرده و سپس همه دنیا را ؟ خیر پیش.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
2- ادامه....در این کلیپ میدهد که شعر (( عمر خیام )) را بطور سوالی می پرسد...
https://www.youtube.com/watch?v=S7WBEJJlYWU
دوستانی که علاقه به آفرینش جهان از (( هیچ چیز )) دارند میتوانند به سخنرانی (( لاورنس کراوس )) که با مقدمه از طرف (ریچارد داوکینز) شروع میشود را با لینک پائینی مشاهده بکنند..
https://www.youtube.com/watch?v=-EilZ4VY5Vs
بهترین ها را برایتان آرزومندم...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
1-... دوستان .. جا دارد که از آقای دکتر گلمراد مرادی برای انتشار این مقاله تشکر بکنم که موقیّعت خوبی را برای بحث در باره خدا و یا این ( دیکتاتور کیهانی ) که در مغزمان رسوب کرده است ایجاد کرد. اگر باور های شخصی را کنار گذاشته و بدون اینکه به باورهای شخصی دیگران بی احترامی بکنیم , فکر میکنم این بحث می تواند به تنیجه خوبی برسد. قبل از بحث جا دارد سخن معروف ( پاستور ) را تکرار کنم . از ایشان است که گفته بود ( قبل از اینکه وارد آزمایشگاه بشوم , باورهای شخصی خودم را در رخت آویز بیرون آزمایشگاه آویزان میکنم).....سوال محوری که ما می توانیم از خودمان بپریسم این است که چرا در دنیای مسحیت علم و تکنولوژی پبشرفت کرد تا انقلاب صتعتی و بعد انقلاب دیجتالی به وقوع بپیوندد ولی در دنیای اسلامی هنوز از این انقلابات خبری نیست...هیچ وقت فراموش نکنیم که هر چقدر در دنیای اسلام عقب تر برویم , درست بر عکس

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
زکریای رازی گفته است که دنیا انقدر اشكالات دارد که نمی توانسته به دست یک خالق باهوش ایجاد شده باشد. از ساده اندیشی خدا باوران مثالی بزنم.
حادثه ای در جایی اتفاق میافتد. با اینحال با وجود تکنولوژی امروزی اعم از دوربینهای مدار بسته، علم ژنتیک، ده ها خبرنگار، شاهدان عینی و حتا سگان تربيت شده و، و، و، روایت های گوناگوني از آن ماجرا میشود. مثل ماجرای قتل سیمپسون در امریکا که هنوز حل نشده است.
2000 سال پیش یکی امد گفت من پسر خدا هستم و یکی ديگر در 1500 سال پیش گفت من فرستاده خدا هستم و هر که نپذیرد قتلش واجب است!. میلیاردها انسان هم اینرا باور میکنند. زهی افسوس.
یکی از سران بومی امریکای لاتین گفت که ما سرزمين داشتیم و کشیشها کتاب. انها امدند کتاب را به ما دادند و سرزمين ما را از ما گرفتند.
ذهن مذهبی میگوید خدا را شکر کنیم که ما را آفريده و نعمت ارزانی داشته است که از گرسنگي نمیریم!....
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
« “ازسلطان ظالمی پرسیدند: چه می خوری؟گفت: گوشت ملت. گفتند چه می نوشی؟گفت: خون ملت. گفتند: چه می پو شی؟ گفت پوست ملت. گفتند: این ها را از کجا می آوری؟ گفت از جهل ملت. گفتند چگونه این جهل را نگاه داری می کنی؟ گفت: در جعبه ای طلائی به نام “مقدسات”. گفتند: از این جعبه چه گونه محافظت می کنی؟ گفت: بوسیله خرافات”. »
با درود به شما دکتر گلمراد مرادی گرامی؛ از خواندن مقالۀ روشنگرانۀ شما بسیار لذت بردم و استفاده کردم.
آخوند بسیار منفور و مفتخور رژیم ضدبشری جمهوری اسلامی, آخوند مصباح یزدی گفته است که : “نجات از بی دینی مهمتر از نجات دادن از تهی دستی و فقر است” و باید برای مقابله با آن مجهز شد و به مصاف آن رفت!!!

این آخوند با این سخنانش روی یک درد بی درمان رژیم ضدبشری انگشت میگذارد. او در تقلاست که خدا ی نادیده را به جامعه برگرداند تا وجود یک اقلیت مفتخور بی خاصیت و مولتی میلیاردر از یک طرف،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود بر گلمراد مرادی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
طنزی ست که " همه ی کارام آراسته س - کارده کله م بی دسته س ". گوئی امروزه اشکال دیگری نداریم جز بی دسته بودن چاقوی کند باور مان به خدا که آنهم باید با عجله با تیز کند خدا انکاری تیز گردد. شاید بیش از سه چهارم مردم دنیا به نوعی به خدا باور دارند که برای بسیاری از آنها تریاک دردهایشان میباشد و هنگام یاس و نا امیدی به آن پناه میبرند و در غیر این صورت راهی جز خودکشی نخواهند داشت چرا که بسیاری از درد ها بیدرمان اند. آیا استالین از روی خدا باوری اینهمه آدم کشت و یا خداباوران در دو جنگ های بین الملل بر سر وجود خدا ۷۰ -۶۰ میلیون آدم را به نزد خداهایشان فرستادند؟ جناب مرادی, پیش از من و شما متفکرینی بودند که میگفتند :
اگر نه باده غم دل ز یاد ما ببرد
نهیب حادثه بنیاد ما ز جا ببرد
اگر نه عقل به مستی فروکشد لنگر
چگونه کشتی از این ورطه بلا ببرد
طبیب عشق منم باده خور که این معجون

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
وجود خدا امری قطعی است،من به وجود خدا اعتقاد کامل دارم،اینکه کتابهایی را بدروغ به خدای عالم نسبت دهند چه ربطی به اصل وجود خدا دارد؟
لطفا آقای دکتر مرادی توضیح دهند چه ارتباطی بین وجود خدا و نابسامانی های اجتماعی ایران وجود دارد؟
حکومت ها در جهان به ظالم وعادل تقسیم میشوند واین ربطی به اعتقاد یا عدم اعتقاد به وجود خدا ندارد.
جنایاتی که در انقلاب فرانسه اتفاق افتاد کمتر از جنایاتی نیست که در قرون وسطی اتفاق افتاد،یا جنایاتی که بیخدایان در پایی دو جنگ جهانی اول ودوم بوجود آوردند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب گلمراد مرادی، حاضرم قسم بخورم غیر از کتاب نهج الفصاحه کتاب دیگری در مورد دین اسلام مطالعه نکردی، آخه آدم عاقل بحار الانوار باقر مجلسی و نهج الفصاحه هم شد منبع معلومات؟!
چرا سری به سایت اهل سنت هم می زنید، مگر برایتان فرستاده نشد؟!
آیا با خواندن دو کتاب در مورد مرکسیسم می شود تمام مغرکسیسم را به چالش کشید...
به قول اندیشمند آلمانی ما کی هستیم تا در مورد بودن خدا نظر دهیم چه رسد به نبودنش....