جان کری: لغو برجام ما را با دو گزینه بد مواجه می‌کند