اين آدرس اشتباهى است آقايان!

مهم اين است كه هيچ چيز تو را از انديشندگى باز ندارد.
مابقى بازيئى بيش نيست.
زمين بازى تو ذهن توست.

 

 

داشتم دلايل مدافعان دولت روحانى در جامعه ى آزربايجان را در دنياى مجازى مطالعه مى كردم. پر از تناقض و ابهام و ايراد بود.

يكى نوشته بود حمايت از پزشكيان وظيفه ى هر آزربايجانى است و كسانى كه مخالف پزشكيانند دارند از رژيم خط مى گيرند. انگار كه پزشكيان خود رژيم نيست و قهرمانى بر عليه خودكامگى مى باشد! استدلال را مى بينيد؟

حالا عدم حمايت از رژيم به معناى جاسوسى براى رژيم است! جالب است كه در اين نوشته ها همسويى با دولت يك كار عملى و سياسى مهم و مردمى تلقى مى شود اما مخالفت با دولت نوعى همكارى با دولت محسوب مى شود! چه استدلال محكم و بى نقصى!

از اول هم گفته ام كه علت مخالفت ما با اصلاحات و دولت روحانى و فراكسيون به دلايل توركچولوك و آزربايجانچيليق ربط دارد و به همين دلايل هم با اصولگرايان و پانفارسيسم و ايرانيّت مخالفيم.

در طول تاريخ، فريب بازى پليس خوب و پليس بد آنها را خورده ايم و نبايد تكرارش كنيم.

يكى نوشته بود دولت روحانى مسبب ماليات اضافيئى است كه بر آزربايجان تحميل شده و چاره ى كار در اين است كه به فراكسيون راى بدهيم تا برود و اين اشتباه را تصحيح كند.

دولت بر ما ظلم كرده و حالا ما بايد اين دولت را تاييد كنيم تا از مظلوميت ما دفاع كند!

سالهلست كه نه فقط مردم آزربايجان بلكه همه ى مردم ايران با راى دادن نتوانسته اند تغييرات عمده اى در حكومت ايجاد كنند.

چندين دهه است كه به عوامل حكومت راى داده اند و هنوز يك نفر مخالف، صلاحيت شركت در انتخابات را دريافت نكرده است.

ديشب تصوير شاعر ترك را ديدم كه چشمها و دهانش را به نشانه ى اعتراض دوخته بود. مى خواهم بگويم بايد دهان و زبانمان را بر اين تمركزگرايى حاكم ببنديم. به موقعش سكوت كردن و ساكت ماندن خودش يك كار سياسى و كار عملى است.

در اكثر اين نوشته هاى موافق دولت، سخن از حركت ملى گفته مى شود اما سخن از حركت ملى آزربايجان گفته نمى شود.

اين دوستان بايد تكليف ما را مشخص كنند. وقتى سخن از حركت ملى آزربايجان مى رود يعنى اينكه اينجا داريم كار ملى مى كنيم. كار ملى مبتنى بر ارزشهاى ملى و خواسته هاى ملى آزربايجان است. با فرستادن نماينده براى مجلس ملى ايران دارند كار ملى براى آزربايجان مى كنند!

براى من مهم نيست كه در انتخابات اصولگرايان راى خواهند آورد يا اصلاحات. براى من مهم اين است كه از سمت ما راى نبرند. چون تجربه ى اين چندين دهه نشان داده كه مردم راى داده اند و فقيرتر و بدبخت تر و دست بسته تر شده اند. ملت آزربايجان اينهمه " تورك ديلينده مدرسه " گفت و براى نمونه در همه ى اين سالها يك مدرسه ى ترك زبان داير نشد.

مسئله اين است كه خواسته هاى ملت آزربايجان از روزهاى تبليغات انتخاباتى فراتر نمى رود و بر روى ميز مذاكرات مجلس و ساير نهادهاى دولتى قرار نمى گيرد. اگر هم بگيرد آدرس اشتباهى است.

به اين معنا آدرس اشتباه است كه مركزگرايى و ديگرى ستيزى مثل اصل پانزده خود، تمام حيثيت و اراده ى ما را مثل اين چندين دهه به بازى خواهد گرفت. ممكن است اصل هايى ديگر در جهت حقوق ساير مليت ها بيافرينند اما اين اصل ها اصل هايى مرده اند و صرفاً خاصيت ويترينى دارند.

اين از ضعف ماست كه هميشه مابين دعواى اصلاحات و اصولگرايان گير كنيم و چاره ى نجات خويش را از يكى از اين دو بجوييم.

حركت ملى آزربايجان براى مشروعيت بخشى به سيستم تمركزگرا و سيستم سلطه آفريده نشده است.

چاره ى كار چيست؟ وحشت اين سيستم از تاييد نشدن است. شركت در انتخابات يعنى مشروعيت بخشى به سيستم.

نمى گوييم كه تفنگ برداريم و بكشيم و غارت كنيم. مى گوييم " نه " گفتن به سيستم خودش يك كار مدنى و يك مبارزه و عمل سياسى بزرگى است. اين " نه " گفتن رد مبانى راسيسم و فاشيسم و زبان سلطه گر و پانفارسيسم و باستانگرايى آريايى مى باشد.

توجيه ديگر اين نوشته ها اين است كه جهان و سرويس هاى اطلاعاتى دنيا طرفدار ايجاد شكاف در حاكميتند تا اين حاكميت فرو بريزد.

اولاً حكومت ايران دهه هاست كه با ايجاد شكل و شمايل هايى فريبنده چنين نشان داده كه مثلاً شكاف ايجاد شده است. اين بازى به برخورد مبانى اصلاً ربط ندارد و يك بازى بين سرويس هاى اطلاعاتى است.

ما مى خواهيم قبل از هر چيز شكاف در مبانى تمركزگرايى بيندازيم.

كار ما قبل از هر چيز تقويت و بحث بر سر مسائل و مبانى جامعه ى آزربايجانچيليق و توركچولوك است. و اين كار را تنها مى توان خارج از بازيهاى سياسى سيستم سلطه انجام داد.

چه ببريم و چه ببازيم نبايد وارد بازيئى كه سيستم چيده است بشويم. به هر حال اين بازى اوست. ما بايد بازى هاى خودمان را بچينيم.

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ایرانی افتخار میکند که زبان عربی را بومی و ملی کرده و از آن استفاده میکند و با آن مشکلی ندارد.
نرک هز تمام فرهنگ ها و علوم دیگران استفاده میکند ولی با آنان دشمنی هم می نماید.
عربها لغات و جملات عربی فارسها را نمی فهمند چون اینها برایشان دیگر عربی نیستند.
استعمال دخانیات ممنوع است !. اسمائیل دو خایه هاش معیوب است.
در هیچ پمپ بنزین کشور عربی نمی توان این جمله بظاهر عربی فارسها را دید.
آذری های مغول با زمین و آسمان سر ناسازگاری و تخریب دارند چون ژن مخرب چنگیز در رگهایشان است.
پاسخ مناسب به ترک ایران ستیز در داخل ایران و در میدان نبرد داده خواهد شد تا همچون گذشته سرکوب و آسیمیله گردند.
ترک به ترکستان ! ایران فقط میهن اقوام اصیل ایرانی با زبان و فرهنگ پارسی است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بله جناب لوایی، اطلاعات رژیم آخوندی خیلی از آدرسها را بقصد فریب و بازیچه قرار دادن آذربایجانیها، عوض کرده است. بعضی از آدرسهای عوضی که اطلاعات توسط نوچه هایش به خورد آذربایجانیها داده و میدهد، از این قرارند:
--- آذربایجان باید با «ز» نوشته شود. کسانی که آذربایجان را با «ذ» مینویسند استالینیست، پان ایرانیست، ساتقین و مانقورد هستند!
--- در ایران و در دنیا فقط یک ملت تورک وجود دارد. کسانیکه از هویت آذربایجانی، موسیقی آذربایجانی، رقص آذربایجانی، ادبیات آذربایجانی، ترکی آذربایجانی و ملت آذربایجان حرفی بزنند، استالینیست، پان ایرانیست، ساتقین و مانقورد هستند! جالبش اینجاست که جوجه فاشیستهایی که این حرفها را میزنند هیچ کدامشان اسم و عکس و هویت واقعی ندارند ولی توانسته اند بسیاری از فعالین آذربایجانی را با شارلاتانیسم و شعبده بازی آخوندی، سرکار بگذارند! اینجاست که

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بله جناب لوایی، اطلاعات رژیم آخوندی خیلی از آدرسها را بقصد فریب و بازیچه قرار دادن آذربایجانیها، عوض کرده است. بعضی از آدرسهای عوضی که اطلاعات توسط نوچه هایش به خورد آذربایجانیها داده و میدهد، از این قرارند:
--- آذربایجان باید با «ز» نوشته شود. کسانی که آذربایجان را با «ذ» مینویسند استالینیست، پان ایرانیست، ساتقین و مانقورد هستند!
--- در ایران و در دنیا فقط یک ملت تورک وجود دارد. کسانیکه از هویت آذربایجانی، موسیقی آذربایجانی، رقص آذربایجانی، ادبیات آذربایجانی، ترکی آذربایجانی و ملت آذربایجان حرفی بزنند، استالینیست، پان ایرانیست، ساتقین و مانقورد هستند! جالبش اینجاست که جوجه فاشیستهایی که این حرفها را میزنند هیچ کدامشان اسم و عکس و هویت واقعی ندارند ولی توانسته اند بسیاری از فعالین آذربایجانی را با شارلاتانیسم و شعبده بازی آخوندی، سرکار بگذارند! اینجاست که باید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام-
آقای لوایی یک نویسنده وتحلیل گرامنطق گراست.
دیدگاه خودراازلحاظ منطقی براثرآموخته وداشته هابیان میکند.
هرکسی آنچه که بنظرش درست است،آنراتحلیل وعرضه میکند.آقای لوایی بفکرمن تیشه رابرریشه می زند.شایددرعلم منطق امروزی درسیاست نواقص زیادی داشته باشد،ولی نمی توان گفت نظرایشان نادرست ونظرآقای خوجالی .عظیمی قدیم.احمداوبالی وچهره گانی وو.درست ویابرعکس است.
این نطرات مختلف،دردرون جنبش ملی ویاحرکت ملی قراردارند.حتی نظرات آقای حسن جداری وآقای ائلیاردردایره حرکت ملی میباشد.
برای حرکت ملی اختلاف نظرات یک امرطبیعی بوده وپویایی این حرکت برای تحقق حقوق خوددراین امرنهفته است.
پس سعی نشود،این اختلافات رابزرگ کرده وبخواهید،ازآن سوء استفاده گردد.
حرکت ملی آزربایجان ازطیف های مختلف فکری دربرخوردبامسایل حقوقی تشکیل شده است،ولی نفس اصلی رفع تبعیض ورهایی ازجهل وستم وسلطه حاکمیت فارث شئونیسم میباشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چرا پان طورک ایرانی از وحدت با عاضربایجان شمال حرفی نمی زنذ ؟
اگر مهمترین تئوریسین طورک ، این جناب لوایی باشد ، پس معلوم است که اوضاع فکر سیاسی عاضریهای ایران خیلی داغان است .
یعنی این سایت شده پاتق افراد بیسواد زیاده خواه پر ادعای رمانتیک مغول تبار عاضری .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نظر لوایی مشخص است. او مخالف افراد نیست و حتی با عظیمی دوست است. لوایی می گوید نباید به حکومت رای داد. این یک نظر است. رای دهندگان از نظر خود دفاع کنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای لوایی
واقعأ چه خبر است که اینقدر در مورد فراکسیون می نویسی؟ این فراکسیون حد اقل بر علیه تبعیض مالیاتی دولت اقدامی کرده است. ای کاش مقصران اصلی را فراموش نکنیم و به جای دولت و رژیم به همدیگر حمله نکنیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کاملأ موافق هستم که "چاره کار در مقابله به مثل است. آگاه کردن مردم به حقوق انسانی و ملی خود، دمیدن روح امید به مردم، استفاده عاقلانه از فرصتهای ممکن، کشیدن مردم به میدان مبارزه، استفاد از هر تاکتیک و وسیله برای رهایی از این نسل کشی فرهنگی واجب است. ما باید همه جا میدان را به این دشمنان تنگ کنیم. این رژیم هیچ وحشتی از تایید نشدن ندارد، احتیاجی به مشروعیت ندارد. وحشت رژیم از آگاهی مردم، آزادی خواهی مردم، مبارزه مردم و استفاده مردم از فرصتهاست. شرکت در انتخابات زمانی به نفع رژیم است که مردم فقط رای بدهند اما ما باید از فرصت انتخابات استفاده کنیم برای آگاهی بیشتر، برای اعتراض و برای کشیدن گفتمان ملی به صحنه سیاست. "نه" گفتن کاری نکرده است. سیاست بایکوت عملأ به نفع رژیم تمام شده است."
دشمن ما فراکسیون و یا اعضای آن نیستند بلکه آنهایی هستند که خواهان نابودی همه هستی ما هستند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
باز هم نوشته ای بی سر و ته از لوایی! حیف این سایت که صفحات خود را در اختیار این شخص قرار میدهد. هیچ سایت آبرومندی حاضر نیست که نوشته های لوایی و امثال او را انتشار دهد!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آقای لوائی عزیز
آزربایجان چلیق به نظرهای مختلف نیازدارد وهمه باید صادقانه ازآزربایجانچلیق دفاع کنند .
هرمحیطی شرایط مبارزه خاصی را می طلبد بخصوص داخل ایران .
من نمی توانم رهبریت استاد دمیرچلی وهم چنین مبازات استادان خوجالی وعظیمی را ندید بگیرم .
چنانچه این عزیزان درزندان هستند ودیگران عزیزانی را که مدت ها درزندان هستند را ندیدگرفت.
تشکیل فراکسیون ترک اهمیت زیادی دارد اگر بخواهیداهمیت آن را بدانید به درد غذابی مخالفان آن تحمل کردند نگاه کنید.
اهمیت فراکسیون دراین است که بیش ازیک سوم نمایندگان ترک هستند درحالی نمایندگان گرمی ، مشکین ، وپارس آباد عضواین فراکسیون نیستند ویا نمایندگانی که ترک جرعت نکردندعضوفراکسیون شوند.
این نتیجه زحمات رهبران چون عظیمی قدیمی می باشد .
قبل ازآن جمیعت ترکا را درایران 15میلیون بیشترنمی دانیستند.
ولی آلان نیم ازجمیعت ایران را منکرنمی توانند بشوند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دشمن ما فراکسیون و یا اعضای آن نیستند بلکه آنهایی هستند که خواهان نابودی همه هستی ما هستند. مگر همین نمایندگان آذربایجان نیستند که آپارتایت مالیاتی رژیم را افشا و به آن اعتراض می کنند؟ لطفأ آدرس اشتباهی ندهید و اختلافات سلیقه ای را به دشمنی تبدیل نکنید. موافق یا مخالف فراکسیون باشید اما فراموش کردن دشمن اصلی و زوم کردن به فراکسیون کار درستی نیست.
اصلاح طلب، اصولگرا، سلطنت طلب، ملی مذهبی، جبهه ملی، سکولارهای ایرانی، کمونیست های کلاسیک ومجاهدین خلق همه در ضدیت با حقوق ملل غیر فارس متحد هستند. بین خودشان دعوای قدرت دارند، ظاهرأ مخالف همدیگر هستند اما همگی خواهان ایران فقط برای فارس هستند. اگر یک ترک آذربایجانی از ابتدایی ترین حقوق بشری، حق تحصیل به زبان مادری دفاع کند، دشمن ایران می شود. از نظر این ایران ستایان، ترک فقط زمانی انسان محسوب می شود که در خدمت فارس باشد و آهسته وار تغییر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چهره تروریست ازبکی در استانبول ، مغولی بود. ترک حاضر است ترک را بکشد اگر پول در میان باشد .
چهرههای مغولی نژاد زرد، در ایران ، گروهی بیگانه و مخرب هستند و باید شناسایی گردند و از ورود ازبک های ضد ایرانی ساکن امریکا به ایران باید جلوگیری گردد یا در ایران دستگیر و به ترکستان دیپورت شوند .
وظیفه اپوزیسیون ایرانیست ، ازبک های تجزیه طلب آذری ضد فارس را ، خنثی سازند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با اجازه افریده گا رسخن نظامی گنجوی .
//////////////////////////////////////////////////////////........ در ادامه فرماید ..
در ناف دو علم بوی طیب است

وان هر دو فقیه یا طبیب است

می‌باش طبیب عیسوی هش

اما نه طبیب آدمی کش

می‌باش فقیه طاعت اندوز

اما نه فقیه حیلت آموز

گر هر دو شوی بلند گردی

پیش همه ارجمند گردی

صاحب طرفین عهد باشی

صاحب طرف دو مهد باشی

می‌کوش به هر ورق که خوانی

کان دانش را تمام دانی

پالان گریی به غایت خود

بهتر ز کلاه‌دوزی بد

گفتن ز من از تو کار بستن

بی کار نمی‌توان نشستن

با این که سخن به لطف آب است

کم گفتن هر سخن صواب است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من این مرد را دوست دارم. به حاشیه ها و شانتاژها جواب نمی دهد کار خود را می کند. جسور است. بر سر عقیده اش می ایستد. تخریب می شود اما می ایستد. سکوت نمی کند.