هفت دلیلی که رزیم آرزو می کند که مانع حمله نظامی امریکا شود!