آیا تداوم جمهوری اسلامی موجب فروپاشی ایران خواهد شد ؟

فایل صوتی سخنان شرکت کننده در اتاق فرهنگ گفتگو_ سه شنبه 8 مه .......کیانوش توکلی ، سهند ، جهانگیر لقایی ، دلیر کردستانی و.....
انتشار از: