برنامه حقایقی از ایران/ نقد و بررسی اپوزیسیون ایران

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
این برنامه اینقدر سطحی و غیر علمی و ملال آور است که نمی توان 5 دقیقه به آن نگریست.
من سه بار سعی کردم ولی نتوانستم نگاه کنم.
غالب مهمانان سواد و شناخت و زبان درست و لازم را ندارند.
عدم انتشار شده: 
false