عربده كشى لمپنيسم در حركت ملى

اين مطلب يك مقدمه است. مقدمه اى بر شركت در مراسم يك تدفين. تدفين لمپنيسم.

 

بايد بگويم علت اين همه تخريبات در اين است كه سازمان هاى اطلاعاتى توسط ماموران خويش با اين حركت مثل يك كيس امنيتى رفتار مى كنند. سازمانهاى اطلاعاتى ماموران خويش را قهرمان و منجى و ليدر حركت معرفى مى كنند و هر كدام سعى دارند تا بازى را با ذهن خويش و به دست ماموران خويش اداره كنند. بدينسان ديالوگ حركت ما در حد ديالوگ هاى سازمانهاى اطلاعاتى سقوط كرده و متاسفانه كسى نيست تا بيهودگى و ضرر بيهودگى اين بازى را يادآورى كند.

آنچه در اين ميان ضربات مهلك و خطرناكى در مى يابد هم حركت ملى است و هم كسانى هستند كه بى خبر از جدال سازمانهاى اطلاعاتى با يقين و باور و صداقت پا به مبارزه عليه استعمار و استبداد نهاده اند. آنها حكم هاى زندان دراز مدت و تبعيد و جريمه هاى متعدد دريافت مى كنند و در جدال بين ماموران ليدر شده و قهرمان شده، له مى شوند و در دراز مدت به گوشه هاى انزوا كشيده مى شوند. يعنى كارآيى آنها از نظر سازمانهاى اطلاعاتى در همين حد اعتراض و دريافت حكم است و نبض حركت دست آنها نخواهد افتاد. آنها در اين چرخه از نظر سازمان هاى اطلاعاتى سياهى لشگرند و اگر بيشتر از مورد مذكور سر و گوش بجنبانند مثل توپ فوتبال بازيچه ى ميدان اتهامزنى سازمان هاى امنيتى خواهند شد تا بدينوسيله از ذهن و زبان مردم بيفتند. بنابراين با صراحت تمام مى گويم كه نبض حركت ما در لايه هاى بالايى، به دست ماموران سازمان هاى امنيتى افتاده است. حتى كسانى كه موى دماغ اين نوع جدال اطلاعاتى در رده هاى بالا مى شوند بر اساس توافق نانوشته شده بين جدال هاى سازمان هاى امنيتى ، از هر دو سو كوبيده مى شوند. چون چنين اشخاصى دارند شيوه ى مبارزه را از چنگ سازمان هاى اطلاعاتى مى ربايند و اين كار به نفع سازمان هاى اطلاعاتى نيست. بنابراين طبق برنامه اى منظم و تخريبى و اطلاعاتى، چنين اشخاصى در هر دو سوى حركت و از جانب سازمان هاى اطلاعاتى درگير سركوب مى شوند. سازمان هاى اطلاعاتى نمى خواهند كه بازى از دست آنها خارج شود. ذهن مردم فقط بايد توسط ماموران آنها اداره شود. مامورانى كه با صرف هزينه هاى گزاف به قهرمان و ليدر تبديل شده اند.

اين ميان دل من با فعالان صادق و با جوانانى است كه با دل و ذهن پاك بر سر وطن و فرهنگ و زبان و هوت مى جنگند و مجادله مى كنند و محكوم مى شوند. كار آنها با ارزشترين كار دنياست. آنها صادقانه مبارزه مى كنند اما ناجوانمردانه توسط فاشيسم و راسيسم با حكم هاى ويرانگر به سكوت و انزوا و نابودى محكوم مى شوند و در اين ميان ضربه اى كه ماموران سازمان هاى اطلاعاتى بر آنها وارد مى سازند مهلك تر از ضربات ديگر است.

يكى از دلايل مخالفت من با فراكسيون اين است كه فراكسيون ساخته و پرداخته ى سازمان هاى اطلاعاتى است. با شعار زبان ترك وارد ميدان شده اما در خدمت توركچولوك نيست.
همچنين بر اساس مشاهدات خويش در طول حركت بايد بگويم ما هيچ رسانه و اتاق فكر ملى نداريم چون هنوز فرصت ايجادش را نداشته ايم و آنچه كه هست در اختيار ماموران سازمان هاى اطلاعاتى است. آنها حتى فرصت آفريدن يك رسانه ى قوى و ملى را به ما نداده اند و نخواهند داد چون آن وقت اين جدال از دست شيوه هاى سيستماتيك آنها خارج خواهد شد.

اطلاعات ايران براى سركوب و كنترل حركت، ماموران خود را صاحبان حركت جلوه مى دهد، و سازمان هاى اطلاعاتى خارجى هم در خوشبينانه ترين حالت به خاطر رهايى ما دارند ماموران خويش را با همان شيوه هاى سيستماتيك به عنوان سخنگو و ليدر و قهرمان بر ما مستولى مى سازند. اين اشتباه است. سازمان هاى اطلاعاتى بايد ياد بگيرند كه از استقلال حركت ما دفاع كنند نه اينكه استقلال حركت ما را تحت سلطه ى خود در آرند. آنها بايد از استقلال اتاق فكر حركت كه تقريباً به طور نانوشته، تركيبى از مغزهاى درون و بيرون اند تمكين كنند نه اينكه با قدرت امكانات خويش مغزهاى ما را محو و نابود سازند.

آنهايى كه " نه " ى بزرگ به سازمان هاى اطلاعاتى مى گويند در طول زندگى خويش گرفتار مصايب زيادى شده و خواهند شد اما اين استقلال فكرى و ذهن دموكرات آنهاست كه ملت را به خواسته هاى خويش رهنمون مى سازد. دوران ترس از تخريبات گذشته است.

مخالف مركزيت سازى سازمان هاى اطلاعاتى به نفع عده اى لمپن و بيسواد هستم. حركت ما كاريزما و عزت مختص و مستقل خويش را دارد و نبايد تا اين حد رذيلانه، عزت و عظمت اين حركت را خدشه دار ساخت.

مواردى را بايد با ملت شريف خويش و با وجدانهاى بيدار در ميان بگذارم:

١- نگذاريد اين حركت، تحت تاثير بازى هاى سازمان هاى اطلاعاتى داخل و خارج از ريل خارج شود. سازمان هاى اطلاعاتى هنوز عمق اين حركت را درك نكرده اند و نخواهند كرد. آنها مى خواهند كنترل اين حركت دست خودشان باشد و در اين راه ملت و زبان و آزربايجان را پيرهن عثمان ساخته اند. آنها مى توانند در سطح اين حركت به جار و جنجال و هوچيگرى ادامه دهند ( تداوم لمپنيسم و شارلاتان بازى هاى آنها نشان از اين سطحى بودنشان و در سطح بودنشان دارد) اما اعماق اين حركت، دست آنها نيست و آنها نمى توانند به اعماق ما نفوذ كنند. زيرا بهتر مى دانند كه در اين صورت غرق خواهند شد. آنها مى توانند يكى دو روز عوامفريبى كنند و حركت ما را بازيچه ى زورآزمايى هاى خويش سازند اما از اين نكته غافلند كه اين حركت بازى هاى آنها را به هم خواهد زد.

٢- از تهديداتى كه اين روزها از جانب بيرون و درون دريافت مى كنم هيچ هراسى ندارم. متاسفانه امثال من و ما، شبيه قربانيان معصوم جنگ بين قدرت ها هستيم. هر دو سو قاتلند اما هيچكدامشان مسئوليت قتل عام را بر عهده نمى گيرد. اتهامزنى ها و سياه نمايى هايى از قبيل متروخوابى و بى خانمانى و... ( تخريبات جديد) عيب و عار نيست بلكه به راست و دولا شدن در برابر ناكسان شرف دارد. آنچه بعضى ها آن را ننگ مى شمارند براى من عزت انسان است.
چنين به نظر مى رسد و طبق اعتراف خودشان، بخشى از زندگى اين افراد كند و كاو در مورد جزئيات زندگى ديگران است. به هر حال، كار من پرداختن به جزئيات زندگى خصوصى افراد نيست، كار من پرداختن به جزئيات انديشه هاى انسانى است. مطلب بعدى من در خصوص چگونگى زندگى روزمره ى خويش خواهد بود.

٣- فردى به شكل مرموز سعى دارد تشكيلات هاى وطنم را رو در روى من قرار دهد. به جز چته ى اين فرد، من بر همه ى اين تشكيلات ها احترام مى گذارم و خواهان موفقيتشان هستم.

و سخن آخر:

مى خواهم مطالبى به كنايه در باره ى جنون و عقل بنويسم.
در جنون، ول و رها مى شوى. بى خيال چپ و راست و بالا و پايينت هستى. باز و آزاد و بى پرده اى. جلوى پرده و پشت پرده ندارى. هر كجا و هر وقت كه خواستى لخت مى شوى و دراز مى كشى. دست به بينى ات فرو مى برى و چركاب درونت را بدون ترس از " زير نظر بودن" به بيرون مى ريزى.
در عاقلانگى بسته هستى و بسته بندى مى شوى. زير نگاهها و تحت نظرى. مودّب و شيك و جمع و جور شده هستى. به طور سيستماتيك دور و بر و بالا و پايينت را سانسور مى كنى. كلمات را پاستوريزه شده و منفعت طلبانه انتخاب مى كنى. در هر كلمه اى منفعتى نهفته است. عاقلانگى بسته بندى ات مى كند و مثل كادويى شيك جلوى رئيس و ارباب و اسپانسورت مى نهد. در عاقلانگى آنكه در صحنه است خودش نيست، بلكه تصوير قرار و مدار پشت پرده هاست.

حالا موضوع اين است كه جنون من دارد قرار و مدار پشت پرده ها را به هم مى زند. من تابع هيچ تشكيلات سياسى و سازمان هاى اطلاعاتى نيستم و ماموران سازمان هاى اطلاعاتى كه سخنگوى حركت شده اند از اين ديوانگى مخرّب عصبى شده اند. جنون من به من مى گويد كه فراكسيون شما گورى است كه براى امروز و آينده ى حركت ما كنده اند. جنون من به من مى گويد كه اين حركت را نبايد دست ماموران سازمان هاى اطلاعاتى سپرد، بلكه بايد از استقلال و عزت آن دفاع كرد. جنون من به من مى گويد كه لمپنيسم و شارلاتانيسم ، و ادبيات زشت و كثيف آن بايد از حركت ما زدوده شود. عقل شما در اين موارد چه مى گويد؟

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

نشریات دانشجویی، فعالیتهای فرهنگی داخل، سایتهای خبری و تحلیلی، تلویزیونهای اینترنتی و تلویزیون ۲۴ ساعته گوناز، هر یک به نوبه خود نقش تاثیر کننده ای در بیداری ملت آذربایجان داشته اند و هیچکدام نباید تخریب شوند. جریانی مرموز در حال ریشه دواندن نفاق و چند دستگی بین فعالین آذربایجانی به فعالیت خود شروع کرده است. به راحتی ملموس است که گوناز هدف اصلی و اولی این جریان است. با شناختی که از گوناز دارم و تجربیات دهه اخیر نشان می دهد که گوناز، این حملات را نیز دفع خواهد کرد اما دشمنان آذربایجان حداقل موفق شده اند که از خود ما کسانی را بر علیه حرکت ما به کار گیرند. لوایی در حال باختن هر آنچه جمع کرده بود است اما باخت لوایی همانند باخت هر یک از فعالین ، باخت ما نیز خواهد بود. با تمام کمبودهایی که گوناز دارد، بزرگترین مدافع حقوق ما و بهترین وسیله آگاهی مردم ما بوده است. مقاله اخیرآقای لوایی،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب مسؤل سایت!!!!
نقد بنده را با همین نام در مورد مقالۀ فوق مقرون به منطق برآورد نکردید که مانع از آزادی آن شدید؟!!؟!؟ تحریر 6 آوریل ساعت حواشی 21:00

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای لوائی ضمن سلام از زحماتتان صمیمانه تشکر می کنم: دوست عزیزبزرگترین مشکلی که ما ترک های آذربایجان جنوبی داریم پایین بودن شعور ملی درمقایسه با ترک های آذربایجان شمالی و ترک های ترکیه هست. و همین مسئله باعث شده که ما ترکیت و آذربایجانیت را رها کرده و به ایرانیت چسبیده ایم آنهم ایرانیتی که پشتش فارسیت قایم شده و به غیر از خودش حقی به دیگزی قایل نیست و ایران را مال خودش می داند ودیگران مستاجر ایران. و به خاطر این است که شوونیسم فارس برای رسیدن به هدفشان ازما ترک ها به بهانه این که همه ایرانی هستیم بعنوان یک حربه نظامی استفاده کرده است. بعد از رسیدن به هدف با حیله قدرت را ازما گرفته ودوباره شروع به تجاوز به حقوق ملی خود ما ترک ها و بقیه مردمان غیر فارس ها کرده است. دولت های محروسه قاجار تو سط ستار خان وترک های اذریایجان سرنگون شد و راه را برای دکتاتوری ونژاد پرست سلسله پهلوی باز کرد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
استاد ائلچين حاتمى مطلبى در جواب استاد لوايى در سايت وزين طرفدار حقوق بشر با عنوان "توهين به شعور فعالين حركت ملى آذربايجان در سايت پان ايرانيستى ايران گلوبال" نوشته است كه لازم است در اين سايت پان ايرانيستى باز نشر شود.

https://www.gunaz.tv/fa/اخبار/ذربایجانجنوبی-1/توهین-به--عور-فعالین-و-ت-کیلات-های-حرکت-ملی--ذربایجان-در-ایران-گلوبال-93192

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بله دوست عزیز! نه تنها "لمپنيسم و شارلاتانيسم ، و ادبيات زشت و كثيف بایستی از حرکت ملی ما زدوده شود"، بلکه هرنوع آنتی سمتیزم، سکسیزم و خود برتر بینی اتنیکی - مذهبی نیز باید از حرکت ملی ما دور باشد. متاسفانه در صفوف ما نیز هستند کسانی که نه به نرمهای دموکراسی ارزشی قائلند، نه صاحب فرهنگ بحث ودیالوق هستند و نه دارای صلاحیت اخلاقی و انسانی میباشند. بعقیده من دلیل این فقدانهای زیان آور را که تقریبا همه ایرانیها گریبانگیرآن هستند، بایستی در عقب ماندگی فرهنگی و احتماعی جامعه ایران جستجو کرد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پر واضح است که محمدرضا لوایی را در حرکت ملی جدی نمی گیرند .
زیرا وزن سیاسی کافی و شخصیت کاریزما ندارد ...
اما لوایی نیز نباید به این دلیل سایرین را لمپن بنامد .
من برای ایشان متاسفم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فکر میکنم این دومین بار است که آقای لوایی این موضوع را به بحث گذاشتند. ایشان اینبار در خلاصه و " سخن آخر " در مورد جنون و عقگرایی نوشتند و بخود درجه صداقت و شجاعت دادند که به کسی وابسته نیستند و حرفشان را میگویند. اما اینطور نیست. ایشان هم غیر صریح و ترسوهستند و هم وابسته به محفل احمد اوبالی و پانترکیستها هستند. آقای لوایی صریحا نمی گوید که حرف اش خطاب به چه کسی است؟ این افراد اسامی شان چیست که دست پرورده دشمن هستند؟ مشخصا چه کاری کردند که بر ضد جنبش ملی و دمکراتیک آذربایجان است؟ دلایل و استدلات شما برای محکومیت این اشخاص چیستند؟ آنزمان گذشت که شما طلبگی و آخوندی میکردید و تعدادی همیشه به شما بله آقا ، بله آقا میگفتند بی آنکه به حرف شما شک کنند و علت پدیده ها را بپردسند. دوست عزیز نترس صریح بگو دست پروردهای اطلاعات در جنبش کی هستند؟ چه کسانی لمپن هستند؟ شارلاتانها چه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با هیچ کارِ هیچ کس موافق نیستم - من در ذات خویش با بسیاری از کرده های خویش مخالفم چگونه میتوانم با دیگران موافق باشم.؟ چیزی که مرا در این دنیا با خیلی ها موافق نموده است فقط حرکت مللی و رهایی مللتم از دست استعمار فارس است. ! کسانی که به رهایی مللت آزربایجان جنوبی فکر میکنند عمل میکنند و قدم پیش گداشته اند مبارکشان میگویم و در این راه طلب سلامتی و موفقیت برایشان آرزو میکنم. کسانی که دعوای شخصی خویش را می خواهند عمومی کرده و از این راه بهره برداری شخصی کنند آنها را آدم جدی نمیدانم چون به خوبی میدانم که نتیجه مبارزه مللت آزربایجان اسیر بیشتر از هرکس و همه جیز برای ما اهمیت دارد.! به نظر من آدمهای جدی و هدفمند بهترین آدمهای مللتم هستند که برای رهایی مللتم حاظر به هرگونه فداکاری هستند...!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب لوایی من فکر میکردم شما دارای اعتفادات تنقیدی به معنای مثبت هستید ، حال آنکه شما بشدت مشغول تخریب هسستید و بدون سند و مدرک با حثیت فعالین بازی میکنید. من خیلی برای شما متاسف شدم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
محمد رضای عزیز، مشکلات اختلافات فرهنگی را لطفا به اطلاعات نچسبانید، من در نوشته های قبلی به جریانات قیغ سالاری اشاره کردم، مثل اینکه شما متوجه نشدید، نه احمد و نه حاج صالح صاعقه گچکار و نه منوش عزیزی و نه بابک آزاد ، و نه همه آرازیون و جاواد ووووو همگی عاشق آزربایجان هستند و من هم که تنها آرزویم در آخرین لحات زندگیم شنیدن خبر استقلال آزبایجان است، شما بیشتر به ذهنیت قئغ سالاری تاریخ گذشته باید خود را متمرکز کنی و دنبال جنایتکار و اطلاعاتی و امنیتی نگردید، ما همه زیر مجموعه یک ملتیم ترک قیغ سالار یا ترک لیبرال یا ترک کمونیست ، من بیشتر از این، در این سایت عمومی نمی توانم همه چیز را برای بشما توضیح بدهم، متاسفانه احمد با آراز قیغ سالار در سایت خود شرایطی فراهم نکرده که من و تو بتوانیم حرفمان را در گوناز، صدای آزربایجان جنوبی بزنیم، او همه سوبسید ها را به خود اختصاص داده.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
محمد رضای عزیز، مشکلات اختلافات فرهنگی را لطفا به اطلاعات نچسبانید، من در نوشته های قبلی به جریانات قیغ سالاری اشاره کردم، مثل اینکه شما متوجه نشدید، نه احمد و نه حاج صالح صاعقه گچکار و نه منوش عزیزی و نه بابک آزاد ، و نه همه آرازیون و جاواد ووووو همگی عاشق آزربایجان هستند و من هم که تنها آرزویم در آخرین لحات زندگیم شنیدن خبر استقلال آزبایجان است، شما بیشتر به ذهنیت قئغ سالاری تاریخ گذشته باید خود را متمرکز کنی و دنبال جنایتکار و اطلاعاتی و امنیتی نگردید، ما همه زیر مجموعه یک ملتیم ترک قیغ سالار یا ترک لیبرال یا ترک کمونیست ، من بیشتر از این، در این سایت عمومی نمی توانم همه چیز را برای بشما توضیح بدهم، متاسفانه احمد با آراز قیغ سالار در سایت خود شرایطی فراهم نکرده که من و تو بتوانیم حرفمان را در گوناز، صدای آزربایجان جنوبی بزنیم، او همه سوبسید ها را به خود اختصاص داده.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بعد لوایی ادامه می دهد:
<< سازمان هاى اطلاعاتى بايد ياد بگيرند كه از استقلال حركت ما دفاع كنند نه اينكه استقلال حركت ما را تحت سلطه ى خود در آرند. آنها بايد از استقلال اتاق فكر حركت كه تقريباً به طور نانوشته، تركيبى از مغزهاى درون و بيرون اند تمكين كنند نه اينكه با قدرت امكانات خويش مغزهاى ما را محو و نابود سازند.>>
یعنی همان سخن شما را می گوید که صاحبان اصلی این حرکت آن بالانشینها نیستند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

منظور لوایی لایهدهای سطحی است. مقاله را با دقت بخوانید. خود لوایی می گوید:
"١- نگذاريد اين حركت، تحت تاثير بازى هاى سازمان هاى اطلاعاتى داخل و خارج از ريل خارج شود. سازمان هاى اطلاعاتى هنوز عمق اين حركت را درك نكرده اند و نخواهند كرد. آنها مى خواهند كنترل اين حركت دست خودشان باشد و در اين راه ملت و زبان و آزربايجان را پيرهن عثمان ساخته اند. آنها مى توانند در سطح اين حركت به جار و جنجال و هوچيگرى ادامه دهند ( تداوم لمپنيسم و شارلاتان بازى هاى آنها نشان از اين سطحى بودنشان و در سطح بودنشان دارد) اما اعماق اين حركت، دست آنها نيست و آنها نمى توانند به اعماق ما نفوذ كنند. زيرا بهتر مى دانند كه در اين صورت غرق خواهند شد. آنها مى توانند يكى دو روز عوامفريبى كنند و حركت ما را بازيچه ى زورآزمايى هاى خويش سازند اما از اين نكته غافلند كه اين حركت بازى هاى آنها را به هم خواهد زد."

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

نبض حركت ما در لايه هاى بالايى ، به دست ماموران سازمان هاى امنيتى افتاده است؟ این چرندیات چیه نوشته ای؟ مشکل تو با کل حرکت است یا یک نفر و جریانی معلوم؟ تو حق نداری به حرکت ما حمله کنی. جمع کن این اتهام زدنها را.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای لوائی
لایه های بالایی و رهبران این حرکت در داخل کشور و در زندانها به مبا رزات صادقانه خود ادامه می دهند. شما باز هم مسائل شخصی خود با دیگران را به داخل حرکت کشیده و کل حرکت را زیر سئوال می برید. و ادعا می کنید
" بنابراين با صراحت تمام مى گويم كه نبض حركت ما در لايه هاى بالايى، به دست ماموران سازمان هاى امنيتى افتاده است"
اگر با کسی اختلاف دارید اسم و جایگاه او را در حرکت مشخص کنید و کل حرکت را زیرضربه نبرید.
حرکت ما صاحب اتاقهای فکری، رسانه های اینتر نتی، تلویزیونها و نشریات متعددی است که بسیار تاثیرکننده هستند. اینکه ادعا کنید
"همچنين بر اساس مشاهدات خويش در طول حركت بايد بگويم ما هيچ رسانه و اتاق فكر ملى نداريم چون هنوز فرصت ايجادش را نداشته ايم و آنچه كه هست در اختيار ماموران سازمان هاى اطلاعاتى است"
و با این ادعای کاملأ اشتباه خود،