نشانەهای افول اعتبار ترکیە
30.04.2017 - 23:40

 

قرار است آقای طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیە در ماە جاری برای ملاقات با آقای ترامپ بە امریکا سفر کند. آخرین سفر ایشان بە امریکا در سال ٢٠١٦ و برای شرکت در مراسم تدفین محمد علی کلی بود کە مقامات امریکا از او نە اینکە استقبال نکردند بلکە بنوعی مانع حضور او بر سر مزار کلی و خواندن قران بود و ایشان بنشانە اعتراض آن کشور را ترک کرد.

ازبدو آن سفر،  رفتارهای اردوغان از دید سران امریکا نە اینکە بهتر نشدە بلکە رفتارهایش بە بی اعتمادی بیشتر امریکائیان انجامیدە است. حال اردوغان از یک جهت و بمباران کوردها در عراق و سوریە میخواهد قبل از سفر بە امریکا سیگنالهایی از جهت قدرتنمایی نظامی دادە باشد، از جهت دیگر هرگونە کە بودە با حرافی ـ اما التماس گونە ـ  نشان دهد کە دولت آقای ترامپ میتواند روابط با ترکیە را بهبود بخشد، در حالیکە سیاست خارجی ترامپ مربوط بە سوریە مبنی بر سیاست دولت قبلی و تیم متخصصین مربوط بە سوریە از همان دولت قبلی می باشند و تغییری در استراتژی امریکا در قبال سوریە نیست. آنچە را کە میتوان بطور اجمال  بیاد آورد این است کە:

ـ آقای باراک اوباما بعداز نشستن بر مسند ریاست جمهوری در سال ٢٠٠٧  اولین سفر خارجی خود را بە ترکیە و در بازدید از آن بناهای تاریخی آن کشور ترکیە کشوری مدرن و الگوی جهان اسلام قرار داد. اما ترامپ یک مسئول امنیتی  بە دیدار اردوغان فرستاد.

ـ  از بعداز کودتا تعداد بسیاری از نظامیان و دیپلماتهای ترکیە در اروپا درخواست پناهدنگی نمودەاند، اصولا درخواست  پناهندگی آنهم در سطح گستردە  نشان از ناامنی و نبود آزادی در یک کشور تعریف میشود و نشان میدهد کە ترکیە کشوری دموکراتیک نیست.

ـ گزارش کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ارتباط با کشتار جمعی مردم کوردستان ترکیە کە از طریق ماهوارە بە اسناد آن دسترسی پیدا کردە بودند ماهیت واقعی ترکیە را برای اروپا نشان داد و نتیجە رفتارهای ترکیە اروپائیان را بە فکر بازنگری در تعلیق درخواست ترکیە برای پیوستن بە اتحادیە اروپا و زیر نظر انداختن آن کشور انداخت. دستگیریهای فلەای مخالفین دولت اردوغان نیز برای جهان قابل چشم پوشی نیست.

ـ کنترل و محدودیت مطبوعات در ترکیە و فیلتر بسیاری از سایتهای انترنتی نظیر یوتیوب و ویکی پیدیا از چشم ناظران اروپائیان بدور نیست و با نگاهی بە روزنامەهای نروژی کە نبست بە کشورهای دیگر اروپا توجە بیشتری بە اوضاع ترکیە دارند اما از آنچە هم پوشش میدهند وضعیت بد مطبوعات آن کشور را ترسیم میکنند و نگاە منفی بە ترکیە در میان نروژیها افزایش یافتە است. از جهت دیگرو بنابە آخرین خبر روزنامە نروژی " وردنس گانگ " میزان پول تزریقی بە توریسم ترکیە از طرف نروژیها در سە ماهە اول سال ٢٠١٧ نسبت بە سال قبل بیش از ١٧ درصد کاهش یافتە است و رسانەهای این کشور مردم را بە سفر بە ترکیە تشویق نمی کنند.

ـ هشدار هر ازچند گاهی مقامات امریکایی برای پرهیز مردم آن کشور از سفر بە ترکیە بە لحاظ دیپلماتیک جنبە معناداری دارد و در محاسبات دیپلماتیک جای خود را دارد.

ـ پیمان سە جانبە میان کشورهای جمهوری آذربایجان،  ایران و روسیە برای استفادە از آذربایجان همچون کریدوری برای دسترسی ایران بە اروپا و دسترسی روسیە بە آبهای جنوب ایران نشان از فاصلە گرفتن آذربایجان از  متحد دیرین خود یعنی ترکیە  است و کە نمیتوان رویکرد این پیمان مهم را از روی  نگرانی آذربایجان  از آیندە بی ثبات ترکیە مرتبط ندانست. پیمان مذکور از این جهت مهم است کە هر دو کشور ایران و  روسیە از حامیان اصلی ارمنستان بشمار می آید کە دشمن آذربایجان هست اما آن کشور بە این پیمان تن دادە است.

ـ در جریان جنگ موصل کە ترکیە اصرار بە شرکت در آن داشت و بە تنش دیپلماتیک  میان عراق  و ترکیە انجامید، امریکا جانب دولت عراق را گرفت و مانع دخالت ترکیە در بازپسگیری موصل شد.

ـ شکستهای پیاپی ترکیە در جنگ سوریە بدون برنامەریزی اروپائیان و در دام انداختن آن کشور ممکن نبود و اینک کوردستان سوریە بە کابوسی برای ترکیە بدل شدە است. منطقەای کە خارج از اینکە یکصدهزار نیروی نظامی را سازمان دادە، بە محل استقرار نیروهای نظامی  نیروهای نظامی امریکا و برخی کشورهای دیگر در آمدە است.

با این وجود باید منتظر نتایج سفر اردوغان ماند. 

 

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

هادی صوفی زادە

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما