سفارت بریتانیا یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان جریمه شد