جایگاه اقوام و اهل سنت در جمهوری اسلامی کجاست و مطالبات آنهاجایگاه اقوام و اهل سنت در جمهوری اسلامی کجاست و مطالبات آنها چیست؟
چرا در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، هیچکدام از کاندیداها در رابطه با اهل سنت و اقوام و ملیت های ایرانی، نه برنامه ای ارائه دادند و نه سخنی به زبان راندند؟ دلیل این سکوت (برخلاف انتخابات چهار سال پیش) چیست؟
مصاحبه تلویزیون صدای آمریکا با عبدالستار دوشوکی از مرکز مطالعات بلوچستان در لندن

         

 

نظردهی با فیسبوک: