انتخاب خوب

اصلِ « انتخاب بد و بدتر» دارای سه لبه برنده است. هم موجب استحکام و طول عمر حکومت است و هم میتواند موجب فروپاشی آن شود. یعنی این اصل در دراز مدت میتواند به فروپاشی یا تغییر سطحی حاکمیت یا استحکام دیکتاتوری بیانجامد. فرصتی پیش میاید که نیروی مترقی وارد میدان آشکار شود.
هرسه حالت ممکن است. اما فروپاشی به خودی خود نمی تواند نتیجه خوب بدهد باید نیروی مترقی در فروشی یا انقلاب ، یا در فضای تغییر سطحی حضور و رهبری داشته باشد. در غیر این صورت رهبری نیروی ارتجاعی پیروز میشود.

-دید گاه و عمل حاکمان ایران امروز  در "انتخابات" این است که « حاکمیت از آن خداست . ما نمایندگان خدا هستیم . حاکمیت از آن ماست(بخواهید نخواهید). مردم از میان ما کس و کسانی را انتخاب کنند( که ژست و مشروعیت ظاهری ما دردنیا حفظ شود». 

- دیدگاه و عمل مردم، « انتخاب بین بد و بدتر از میان همان حاکمان» است. و با توجه به این قاعده، میتوان گمان برد که بیشترشان «بدی» حاکمان را قبول دارند.
 مردم « عوامان اند»، و از « شناخت کاذب عوام گرایی» پیروی میکنند. دیدگاه عوام گرایی، شناختی سطحی و ساده و کاذب است که نمی تواند « عمق» مسایل را ببیند. (غیر علمی).
در اصلِ « انتخاب بد و بدتر» چهار انتخاب وجود دارد اما «ذهن عوام» تنها دو انتخاب می بیند: 1-انتخاب حاکم، 2-انتخاب بد، 3-انتخاب بدتر، 4-انتخاب خوب. او نخست حاکمان(حاکمیت) را ناخود آگاه برمیگزیند.  
بعد در داخل آنان به دنبال بد و بدتر میگردد. و از انتخاب خوب ، که دیده نمیشود بی خبر است. راه رسیدن به انتخاب خوب را پیشرو دنبال میکند. و عوام قدرت درک و عمل در آنرا ندارند.او به بدی حاکمیت، حاکمان اذعان دارد، اما آنها را انتخاب می کند، بعد هم دو انتخاب دیگر انجام میدهد. 
و در زندگی اجتماعی خود «ضربات سه انتخاب» را متحمل شده  می نالد. بهای بیکاری، اعتیاد،اعدام،زندان،فساد مالی، تبعیض، دیکتاتوری، بی عدالتی و دهها مشکل دیگررا با « خرابی زندگی»
خود می پردازد. اینان حدوداً 70 تا 80 در صد رأی دهندگان را تشکیل میدهند. و همیشه هم حاکمان با رأی و شرکت اینان « پیروز مشروعیت»اند. این قصه تراژیک عوامان و عوام گرایی ست.

- دیدگاه و عمل فعال پیشرو : او روشنگر است. و یاور . یاورخودسازمان یابی و مستقل و آگانه ی اقشار تحت تبعیض واستثمارو ستم . و «راه مستقلی» را نشان میدهد. 
حاکمیت و حاکمان «بد» یا غیردموکراتیک را « انتخاب نمی کند» و در« انتخابهای بد و بدتر» گیر نمیکند. چون هر دو و سه را بد میداند. «استراتژی تغییر مترقی کل نظام» را دنبال میکند.
و راه انتخاب خوب را هموار میکند. او خود انتخاب خوب را برگزیده است. و برای پیروزی آنهم تلاش میکند. پیشنهادش برای مردم « انتخاب خوب» است.

- تغییر نظام دیکتاتوری حاکم: این تغییر می تواند نتیجه ی « بد یا خوب»، مترقی یا ارتجاعی( مثل خود نظام موجود،  یا بدتر و یا بهتر) داشته باشد. بستگی به این دارد که نیروی مردم و مردمان را « چه نیروها یا نیرویی» رهبری کند.  در برهه و برهه هایی حاکمان نمی توانند مثل سابق حکومت کنند(از درون تضادهایشان بیرون میزند و نظم و ساختار اقتدار و کنترول و تسلط برمردم می شکند و کم کم از دستشان خارج میگردد. دو قطبی و چند قطبی میشوند و در جهت خنثی سازی نیروی همدیگر میکوشند). اینجا «نیرو یا نیروهای پیشرو » که خواهان تغییر مترقی و نه ارتجاعی هستند، در صورت« آمادگی قبلی و کافی سازمانی»، و در صورتی که « مردم» هم نخواهند مثل سابق زندگی کنند ( ودر حالت مترقی بخواهند خودشان به خودشان حکومت کنند) ، وارد عمل آشکار میشوند. جامعه را « بحران برای تغییر نظام» فرامیگیرد. یا «وضع انقلابی و فروپاشی» فضای جامعه را تسخیر میکند. 
تفاوت زیاد بین ماهیت« فروپاشی و انقلاب» وجود ندارد. در هردو حالت « فروپاشی سلطه از درون و حرکت مردم از برون» یعنی «وضع انقلابی و فروپاشی» وجود دارد.

سازمان نیروی پیشرو، ضرورت دارد وجود مستقل خود را حفظ کرده، گشترش داده، و بهنگام لازم (وضع انقلابی)، مردم را برای تغییر مترقی نظام ارتجاعی حاکم( بهمراه نیروهای مترقی دیگر)
راهنمایی کند. « خیل توده های بی سازمان به حرکت در آمده » را سازمانهای متشکل و گسترده بین زحمتکشان و تبعیض دیدگان، و ستمکشان، میتوانند برای تغییر مثبت رهبری کنند. وگرنه « عوام گرایان» آنان را به خدمت خواهند گرفت. عوامیست ها عوامان را برای تغییر ارتجاعی مثل خمینی، بهارعربی، حرکات مردم عراق و افغانستان و غیره رهبری خواهند کرد. در ایران مجاهدین، شاه چیها، ناسیونالیستهای مختلف برای بدست گرفت رهبری عوامان تلاش میکنند. و رقابت نشان میدهند.

اصلِ « انتخاب بد و بدتر»  دارای سه لبه برنده است. هم موجب استحکام و طول عمر حکومت است و هم میتواند موجب فروپاشی آن شود. یعنی این اصل در دراز مدت میتواند به فروپاشی یا تغییر سطحی حاکمیت یا استحکام دیکتاتوری بیانجامد. فرصتی پیش میاید که نیروی مترقی وارد میدان آشکار شود.

هرسه حالت ممکن است. اما فروپاشی به خودی خود نمی تواند نتیجه خوب بدهد باید نیروی مترقی در فروپاشی یا انقلاب ، یا در فضای تغییر سطحی حضور و رهبری داشته باشد. در غیر این صورت رهبری نیروی ارتجاعی پیروز میشود.

راه نیروی پیشرو رسیدن به« انتخاب خوب» است. رهبری خیزش عمومی برای استقرار دموکراسی. اما بخش اعظم مردم طبق فرمول خود عمل خواهند کرد تا وضع انقلابی آنان را به دنبال نیروی مترقی یا ارتجاعی بکشد. و تکلیف نظام و مردم را روشن کند.

آیا « صندوق رای یک نشانه از دمکراسی ست؟» 
-صندوق رأی فقط یک صندوق است. چیز دیگری نیست. شئی یی خنثی ست. و قتی « عملکرد» اش به آن افزوده میشود جنبه ی مثبت یا منفی می یابد. عملکرد صندوق تعیین میکند نشانه ی دموکراسی ست یا نشانه ی نفی دموکراسی. 
این صندوق فعلا شئ ایست برای نفی دموکراسی، و اثبات دیکتاتوری. صندوق را دیکتاتور گذاشته آنجا ، صندوق اوست. مردم صندوق ندارند. بی صندوق اند. شما ی نوعی مجبورید پای ضندوق بروید تا شناسنامه یتان مهر بخورد و کنترول برایتان مشکل ایجاد نکند. شما در رفتن و نرفتن آزاد نیستید. تابع اراده ی دیکتاتور هستید. آزادی اراده ی شما سلب و نقض شده است.
 
شما تحت اجبارید. و این هم خلاف «آزادی و برابری»، یعنی دموکراسی ست.
-شما با آقا برابر نیستید.
- شما آزاد نیستید.
-اما آقا صاحب آزادی ست. و آزاد است.
نشانه ی دموکراسی وقتی موجود است که آزادی و برابری برای هر دو طرف باشد. نه؟
بین شمای نوعی و آقا، نابرابری و بی آزادی حاکم است. 
 
- صندوق وقتی نشانه ی دموکراسی ست که مردم در عملکرد آن موافقت داشته باشند. وقتی موافقت دارند که حق انتخاب نماینده ی خود را داشته باشند. آقا صندوق را برای نماینده خود گذاشته و عملکرد صندوق هم خواست آقاست. نه خواست شما.
شما و آقا هر دو نماینده داشته باشید بلی صندوق نشانه ی دموکراسی ست. اما حالا صندوق تنها نشانه ی آقاست. نه شما و نه دموکراسی.
صندوق آقا نشانه ی دیکتاتوریست. 
*
رای به حکومت ظالم جرم است
هر جنایت و فساد و ظلمی که حکومت میکند رای دهندگان نیز شریک جرم اند.
مسئولیت دارند و باید مسئولیت خودشان را به عهده گیرند.
رای به افراد حکومت ظالم جرم است. 
رای دهندگان جزو عاملان همه بدبختی های داخل و خارج هستند و نمی توانند یقه خود را کنار بکشند.
قبول زندگی اجتماعی، قبول نظام ستمگر ، مسئولیت پذیری دارد. 
باید این رای دهندگان مسئولیت ناپذیر در قبال اعمال خود و وضع غیر انسانی جامعه ، مسئول شناخته شوند و بدانند که شریک جرم اند.
اینان باید بدانند که اخلاقاً مجرم اند.
نباید در هیچ انتصابات سراسری شرکت کرد.
سازماندهی تحریم سراسری تا شکست قدرت حاکم. 
استراتژی لازم چنین است و ضروریست پیش برده شود.
 
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ادامه,
میشود مساله را طور دیگری مطرح کرد که نظارت استصوابی حذف شده و هرشخص واجد شرایطی بتواند خود را کاندید نماید که گرچه اجرای آن تا حدودی مشکل است ولی عملی و قابل اجرا میباشد. و در این مورد شخص برای خود مبارزه نمیکند بلکه برای اصولی مبارزه میکند که او و همفکران او به آن معتقدند. چگونه میشود این زنگوله را به گردن رژیم انداخت ؟ و باز برمیگریم به خوان اول, با تحریم ؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ادامه,
و فرض کنیم که انتخابات با مبارزه حذفی دو به دو شروع گردد؟ چه تشکیلاتی آنرا سرپرستی خواهد کرد ؟ و چه مدت طول خواهد کشید که به مرحله نهائی برسیم ؟ و خرج آنرا کی میدهد؟ یعنی آیا چنین فرضیه ای عملی ست؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
" مسئله اول « انتخاب» است . بین خود و دیگری. مسئله دوم مبارزه برای هدف خود است. انتخابات آزاد.".

فقط مشکل حل یک مساله کوچک باقی میماند که چگونه ۵۶ میلیون واجد شرایط رای دادن, هریک بخواهد " بین خود و دیگری, خود را انتخاب کند " ؟ و هریک مبارزه برای هدف خود ؟ کشوری با ۵۶ میلیون رئیس جمهور؟ دمکراسی مستقیم واقعی ؟ نمیدانم.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
باخارام ، سئچه ره م
سئچدیگیمی سئو ره م
سئودیگیم اوچون
شیرین جاندان گئچه ره م
---
نگاه میکنم ، برمیگزینم
برگزیده ام را ، دوست میدارم
بخاطر آنچه که ، دوست میدارم
از جان شیرین میگذرم.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مسئله اول « انتخاب» است . بین خود و دیگری

مسئله دوم مبارزه برای هدف خود است. انتخابات آزاد.


عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
" باید برود مبارزه کند. یا انتخاب خود و مبارزه-".
بنا بر این مساله, مساله انتخابات و رای دادن و رای ندادن نیست. مساله, مساله مبارزه است.


- "به کجا چنین شتابان؟"
گون از نسیم پرسید.

- "دل من گرفته زینجا،
هوس سفر نداری
ز غبار این بیابان؟"

- "همه آرزویم، اما
چه کنم که بسته پایم..."

- "به کجا چنین شتابان؟"
- "به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرایم."

- "سفرت به خیر! اما، تو و دوستی، خدا را
چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی،
به شکوفه ها، به باران،
برسان سلام ما را."

تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شخص انتخابگر لازم است بین خود و دیگری انتخابی انجام دهد.خودش را انتخاب کند میرود به دنبال کار خودش.
ظالم را انتخاب کند میرود دنبال او.
« مرا نمیگذارند» ، قدمی ست بعد از انتخاب خودش . باید برود مبارزه کند.
یا انتخاب خود و مبارزه- یا انتخاب ظالم. و دنباله روی .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
" انتخاب بن بست «بد و بدتر»، انتخاب دیکتاتوری ست و همگامی با آن. دوری از دموکراسی ست، و عدم انتخاب «خوب» خود. تلاش برای«انتخابات آزاد» .".

زمانی که از کسی بپرسند که میخواهد در کاخ زندگی کند یا کوخ, سوال دوم اینست که چقدر پول دارد؟ گفتگو بر سر اما و اگر نیست. گفتگو در باره مقدورات است. کسی را که به ده راه نمیدهند نباید سراغ خانه کدخدا را بگیرد. باید ببیند که آیا در آن شرایط میتواند راهی به ده بیابد؟
آیا راه " تلاش برای«انتخابات آزاد» " , تحریم با شرایط موجود است ؟ چگونه ؟ و تا کی ؟ تا ظهور " ولی عصر " ؟ که او هم ظهور کرده است.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مشکل « دین و مذهب» نیست.
مشکل عدم شناخت «عمل انتخاب» است.
و «عدم تلاش» برای «انتخاب خوب » خود .
و عدم فداکاری و پرداخت هزینه ی مبارزه.
مشکل عدم شناخت راه سوم است. در بیرون از بن بست. انتخاب خوب.
--
از 70 در صد به گمان حدودا 10 در صد دین چی اند.8 در صد اینان هم دنبال پول اند. باقی 60 در صد آدمهایی اند که به دنبال « خیر» دنیوی میگردند.
و فکر میکنند این بد از آن بدتر، خوب است. در حالیکه تلاش برای نماینده ی «دلخواه» خود را تشخیص نمیدهند.
چون « کار پیچیده» ایست.
مردم عوام اند و عوام عاشق لقمه های آماده. آشپزی نمی توانند انجام دهند. مشکل دقیقاً اینجاست. آنان نمی توانند غذای خوب برای خود بپزند.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
انتخاب بن بست «بد و بدتر»، انتخاب دیکتاتوری ست و همگامی با آن.
دوری از دموکراسی ست، و عدم انتخاب «خوب» خود. تلاش برای«انتخابات آزاد» .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آنها که فرسنگ ها از ما جلوترند تابع شعار KISS بوده اند. ترجمه آن شاید این باشد که " یک پول جگرک سفره قلمکار نمی خواد ". لب مطلب اینست که یا ما به دمکراسی معتقد و مایلیم و با دست و پای بسته, در سنگلاخ بسوی آن میخزیم و یا معتقد و مایل نیستیم مگر آنکه آنرا مجانی تقدیم ما کنند. بقیه عذر و بهانه و خارج از اراده ماست.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یکی از خواب برمی خیزد و می پرسد :« من-کجا-هستم؟»
- او اینجا دو انتخاب انجام میدهد. 1- «من» خود را « می شناسد» 2- « محیط» خود را « می شناسد» و هر دو را برمیگزیند و میگوید: من در خانه هستم. (انتخاب شناخت و انتخاب من و جهان- 3 انتخاب).

- او گرسنه است دو آشپز غدا آماده کرده اند اولی «غذای بد و دومی غذای بدتر» دارد. بیدار ما هر دو غذا را می بیند و میگوید « اینها مرا مریض میکنند و میکشند. غذای خوب میخواهم- 4 انتخاب. 2 ردی 1 قبولی خوب. 1انتخاب صحت خود ».

جواب میدهند: « متاسفیم.نه آشپزش را داریم و نه وسایل اش را. اگر دوست داری باید خودت تهیه کنی.»
و او به ناچار به دنبال« تدارک» غذای «خوب» میرود. 2 انتخاب. تلاش و خوب.
---
بیدار ما ، 1- با شناخت درست نسبی، 2 -انتخاب مسئولیت پذیری خود، 3 - انتخاب تلاش برای تدارک خوب ، حرکت میکند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با سلام خدمت جناب ائلیار و جناب پیروز. من رای ندادم. متاسفانه مردم ایران اکثرا جوگیر هستند و از ترس رئیسی جلاد، رفتند و به روحانی شیاد رای دادند. به نظرم اگر مردم به حقوق خود آگاه شوند، این رژیم خود به خود سقوط میکند. منتها بحث بر سر دین است. دین و مذهب در افکار ایرانیان رخنه کرده است. بیخود نیست که مارکس میگوید : دین افیون توده هاست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
" .... نمیداند که ستمگر را خود برگزیده است. و خواسته « تمرین دموکراسی کند و بجای رییسی روحانی بگذارد » . آن دزد و جلاد شقه اش نکند- همکارش بکند. ".

در انگلیسی اصطلاحی ست به صورت Level playing field که منظور آنست که مثلا در مسابقات ورزشی, قوانینی وجود دارد که طرفین ملزم به اطاعت از آن میباشند. در ایران و بسیاری از نقاط جهان چنین شرایطی و جود ندارد و یکطرف مجبور است که با دست بسته با رقیب مقابله کند. مصداق حال این دست بسته شعر زیبایی ست که " بیچاره نیستم من و در فکر چاره ام - بی چاره آن کسی ست که در فکر چاره نیست". کوشش برای آموختن فنون رای دادن و دست رسی به Level playing field دمکراسی مرحله ای از " در فکر چاره بودن " است و کوشش این دست بسته, مسئول کردار حریف نیست. آلترناتیو آن در خانه نشستن و دست از مسئولیت شستن است. " صالح و طالح متاع خویش نمودند -

تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
«در تمام دمکراسی ها, اقلیت قابل توجهی هرگز رای نمیدهند و شب با وجدان راحت به بستر میروند, یعنی عطای دمکراسی را به لقایش میبخشند.»
اینکه در دموکراسی ها افراد «چه میکنند یا نمی کنند»، نمی تواند مسئولیت فرد و جمع را در قبال « حیات و محیط زیست اجتماعی و طبیعی» نفی کند. انسان در هر حالتی مسئول است . و ضروریست به وظیفه خود عمل کند. نکند مقصر است و بهایش را به نحوی می پردازد. اینها از « تقصیر» او نمی کاهند.
آنکه حکومت ستمگر(ناقض حقوق انسان) را « انتخاب کرده و رای میدهد»، وقتی حقوقش را همین حکومت نقض میکند، دیگر نباید ناله کند. از بی حقوقی و عقب ماندگی و نگون بختی. بداند که تقصیر از خود اوست و اوست که این « اجازه» را به ستمگر داده که ستم کند. آنچه بر او میرود از خود اوست. از این روست که گفته اند« ازماست که برماست».

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شاید به همین دلیل است که در تمام دمکراسی ها, اقلیت قابل توجهی هرگز رای نمیدهند و شب با وجدان راحت به بستر میروند, یعنی عطای دمکراسی را به لقایش میبخشند. در کشورهای دیکتاتوری هم که این نعمتی خدا دادی ست.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
«...مردم آمریکا مسئول و شریک این جرمند»؟
- بلی،هر فردی که به جایی و مقامی جهت انجام کاری مثبت یا منفی، خلاف یا غیر خلاف، توسط دولتی یا فردی از ملتی، فرستاده میشود، هم « فرستنده و هم امر پذیرنده»، هر دو صاحب مسئولیت میشوند و مسئولیت دارند. چه قانونی و چه اخلاقی. اگرچه قانون در دست قانون شکنان باشد، یا قانون نگذاران.و قانون اخلاقی، اجرایی نباشد. و اجرا نشود.
حداقل مسئولیت در قانون اخلاقی وجدان بشری هست و وجدانا و اخلاقا« تأیید یا محکوم» میشود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چرا رژیم ار اعلام نتایج رای شماری اورمیه خود داری میکند .عدم اعلام نتایج وسکوت فرمانداری اورمیه درحالی که کل شهرهای کشور موسوم به ایران آرا را منتشر کرده اند خبر از مهندسی آرای ملت در اورمیه می دهد .فرماندار اورمیه عباس حسن خانی فرماندار اورمیه دقایقی پیش در جمع خبرنگاران اعلام کرد اسامی منتخبین شورای شهر اورمیه فردا (دوشنبه ۱ خرداد) اعلام خواهد شد. وی در سخنانش بیان کرد گمانه زنیها در خصوص منتخبین شورای شهر اورمیه تماماً شایعه بوده و نتیجه قطعی هنوز معلوم نیست.طبق خبر ارسالی یک کارمند فرمانداری اورمیه به اوغوزتی‌وی که نخواسته نام ایشان فاش شود, تمامی شمارش ارای شورای شهر اورمو روزشنبه به اتمام رسیده وبنا به نتیجه ۱۲ نفر اول برنده انتخابات کاندید‌های تورک وبومیان آزربایجان بوده و کردهای مهاجر علیرغم مشروعیت دهی‌ شونیست فارس برای مهاجران و سیاستهای حمایتی اطلاعات سپاه و کمکهای مالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
" هر جنایت و فساد و ظلمی که حکومت میکند رای دهندگان نیز شریک جرم اند.
مسئولیت دارند و باید مسئولیت خودشان را به عهده گیرند.
رای به افراد حکومت ظالم جرم است.
رای دهندگان جزو عاملان همه بدبختی های داخل و خارج هستند و نمی توانند یقه خود را کنار بکشند.
قبول زندگی اجتماعی، قبول نظام ستمگر ، مسئولیت پذیری دارد.
باید این رای دهندگان مسئولیت ناپذیر در قبال اعمال خود و وضع غیر انسانی جامعه ، مسئول شناخته شوند و بدانند که شریک جرم اند.".

دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر - کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست
گفتا که یافت می نشود, جسته ایم ما - گفت, آنچه یافت می نشود آنم آرزوست!!

در ۷۰ - ۶۰ سال گذشته دولت های دمکرات و جمهوری خواه آمریکا , منتخب مردم آمریکا , از کره و ویتنام تا آمریکای جنوبی و مرکزی و افغانستان و عراق و لیبی و سومالی و سوریه و نقاط دیگر انواع جنایت را مرتکب
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هر جنایت و فساد و ظلمی که حکومت میکند رای دهندگان نیز شریک جرم اند.
مسئولیت دارند و باید مسئولیت خودشان را به عهده گیرند.
رای به افراد حکومت ظالم جرم است.
رای دهندگان جزو عاملان همه بدبختی های داخل و خارج هستند و نمی توانند یقه خود را کنار بکشند.
قبول زندگی اجتماعی، قبول نظام ستمگر ، مسئولیت پذیری دارد.
باید این رای دهندگان مسئولیت ناپذیر در قبال اعمال خود و وضع غیر انسانی جامعه ، مسئول شناخته شوند و بدانند که شریک جرم اند.
نباید در هیچ انتصابات سراسری شرکت کرد.
سازماندهی تحریم سراسری تا شکست قدرت حاکم.
استراتژی لازم چنین است و ضروریست پیش برده شود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
سیاه سفید کردن مسایل کاملا اشتباه است
یک گوشه سیاه است وطیفی وچود دارد که نیمی متمایل به سیاه و طیف دیگر متمایل به سفید و در این گوشه سفید
البته این صحیح است که:
در اصلِ « انتخاب بد و بدتر» چهار انتخاب وجود دارد اما «ذهن عوام» تنها دو انتخاب می بیند: 1-انتخاب حاکم، 2-انتخاب بد، 3-انتخاب بدتر، 4-انتخاب خوب. او نخست حاکمان(حاکمیت) را ناخود آگاه برمیگزیند.
بعد در داخل آنان به دنبال بد و بدتر میگردد. و از انتخاب خوب ، که دیده نمیشود بی خبر است. راه رسیدن به انتخاب خوب را پیشرو دنبال میکند. و عوام قدرت درک و عمل در آنرا ندارند.او به بدی حاکمیت، حاکمان اذعان دارد، اما آنها را انتخاب می کند، بعد هم دو انتخاب دیگر انجام میدهد.
اینکه حکومت ایران دیکتاتوری است حرفی نیست

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من فکر می کردم شما فقط در مورد اذربایجان تخصص دارید ولی معلومه که در مسائل سراسری نیز صاحب نظر هستید جای افتخار دارد.