شکـسـتِ خـلـقِ قـهـرمـان در ...!

چرا خودتان را گول می زنید و رأی دادن مردم را تقصیر اپوزیسیون، بهتر بگویم مخالفین، می اندازید که هیچ ادعایی هم ندارند !؟
مگر رأی ندادن آن 15 میلیون نفر ، کار ِ اپوزیسیون بوده است !؟
رأی دادن به رژیمی که خوب هم آنرا می شناسند، در حقیقت شکست خود مردم بود.
شمار انسان های آگـاهی که تحت تأثیر جو حاکم که تـوأم با دروغ، کلک و حقه بـازی 38 ساله همراه بـود، قرار نگرفتند حـدودِ 15,190103 میلیون نفر بـود.
آنها روز 29 اردیبهشت 1396 به "انتخاباتِ" جـلادانی که 38 سال با فـرهنـگ، آداب و سُنتِ کثیف و

این شامورتی بازی "انتخابات" هم، تمام شد.

طبق معمول هم نوکران ِ باجیره و مواجبِ رژیم ضد انسانی جمهوری اسلامی، بنا به شخصیت پلشت و حقیرشان، دستمال حریر ابریشمی بدست که خدای ناکرده باعث دردِ بیضه چپ روحانی شیاد، که ارزش اش از یک زن زیادتر است نشود، از بلندگوهای تبلیغاتی خود و یا رسانه های گُنده که در اختیار آنها می گذارند حرف های بی پایه و اساس، علیه مخالفین رژیم، می زنند که:"

دیدید، دیدید، صف شرکت کنندگان را، دیدید و دیدید که ....

هر چند بحث با این دسته بقول معروف "آب در هاون کوبیدن است" هم چنین برای بخش عظیمی که به روحانی رأی داده اند بویژه آن دست از زنان و اقلیت های قومی و دینی، امـا،

طبق آمار رژیم جمهوری اسلامی،

شمار واجد شرایط 56,410234

شمار شرکت کنندگان، 41,220131

شمار انسان های آگـاهی که تحت تأثیر جو حاکم که تـوأم با دروغ، کلک و حقه بـازی 38 ساله همراه بـود، قرار نگرفتند حـدودِ 15,190103 میلیون نفر بـود.

آنها روز 29 اردیبهشت 1396 به "انتخاباتِ" جـلادانی که 38 سال با فـرهنـگ، آداب و سُنتِ کثیف و پلید خود در ایران، حکمفرمایی می کنند نـــه گـفتتـنـد.

پـانـزده میلیـون رأی نـه، که مسلمأ در رسانه های وابسته چه در درون و برون، حتمأ از آن سخنی گفته نمی شود که البته جای تعجب هم، نـدارد .

و اما خانم ها و آقایانِ دستمال به دست، این بیش از 15 میـلیـون نفـر، این ور آب نبودند که به گویید:

" آنجا نشسته اید و می گویید لنگ اش کُن"!

آنها هم در همان ایـرانـی زندگی می کنند که یک مشت اوباش ارازل، 38 سال است با فـرهنـگ قـرون وسطایی خود، بر آن حاکم هستند.

ولی تـفـاوت آنها با رأی دهندگان در این بود که، تحت تـأثیـر ِ استدلال های مُضحک که مثلأ، بـریـم به روحانی رای بدهیم که رئیسی نشود، بریم به روحانی رأی بدهیم که جنگ نشود، بریم به روحانی رأی بدهیم که دلار یک تومان ارزانتر بشود، بـریـم ...، قرار نـگـرفـتـنـد .

این بیش از 15 میلیون نفـر در بـرابـر سُلطهِ رژیـم فاشیسم مـذهبـی حاکم بـر میـهـن مان که شـایـد منافع شان هم در خطر افتاده است ولی در برابر آن جنایتکاران سر فـرود نیاوردند و از اینرو، تسلیـم جـوی که، یک مُشت آخوند ناقص العقل برای مردم بوجود آورده اند، نشـدنـد که، یـا این یـا اون !!!

آنها به درستی و با آگاهی، حاضر نشدند با رأی خـود به بهانه های مسخره و خود گول زنی، به حکومتِ جهل و جنایت، مشروعییت به بخشند چرا که این انسان های آگـاه نمی خواستند در فردای "انتخابات"، جزو آن دسته از رأی دهندگانی باشند که خامنه ای گُجستک، از اعتبـار رأی آنها استفاده کند و از پیروزی "اُمتِ اسلام" به جهان، خبر بدهد.

به زبانی ساده تر اینکه، از پیروزی اسلام ناب محمدی، برکردار نیک،گفتارنیک و پندار نیک سخن گزاف بگوید و تـو، این گفته رهبر پدوفیل را چه بخواهی چه نخواهی و یا با هر نیتی که داشتی،مُهـر صحت آنرا با انداختن رأی ات در صندوق، ثابت کردی و امــا،

در روز "انتخابات" احزاب، سازمان ها و انسان های آزادیخواه با اندیشه های گوناگون که عُمر طولانی تبعید بر آنهـا اثـری نگذاشته است در اعتـراض به نمایش انتخابات رژیم جمهوری اسلامی، مقابل لانه جاسوسی آنها در کشورهای مختلف، شرکت کردند.

در استکهلم اکثر رأی دهندگان دانشجویان بورسیه بودند،( من کاری به آندسته از زنان و مردان مُسن که خوشبختانه تعداشان هم کم بود، ندارم ) وقتی از این به اصطلاح قشر روشنفکر سئوال می شد:"

خانم و یا آقا چـرا رأی می دهی؟ بـاور کنید بهرکه دوست دارید منطقی نداشتند که جوابگو باشند! بعضی ها می خندیدند و می گفتند اگر شما هم سرکار بیایید به شما رأی می دهیم! به قول معروف، الکی خوش !!!

در این میان عده ای پـُرو بی ادب که متاسفانه تحت تـأثیـر فـرهنـگ آخوندی حاکم بر میهن مان، رُشـد و تـربیـت شده اند سئوال های ما را نوعی توهین و .. تلقی می کردند!

بخصوص وقتی از خانم های تیتیش مامانی، سئوال می شد که خانم، شما میدونید دارید به چی رأی می دهید!؟

میدونید به رژیمی رأی می دهیدکه به تو می گوید یا "روسری یا تو سری" یا شما را نصف آدم و حتی با بیضه چپ مرد مقایسه می کنند و ....

جالب است بدانید که آنها بر می گشتند و می گفتند، خفه شو، چرا این مُزخرفات را می گویید، خجالت بکشید، چرا توهین می کنید و غیره

سال های قبل در یکی از کنفرانس های زنان،(چین) یکی از فاطمه اره های حکومت، به سخنرانی پرداخت، در این حین یکی زنان معترض، صفحه ای از کتابِ پُـر نـو یا همان رساله خمینـی پـدوفیـل را، به ایشان برای خواندن نشان داد که :

"اگـر مـرد در اثر حادثه ای با عمه و خاله اش زنـا کند. مثلا شب در اطاقی در طبقه بالا خوابیده و درست زیـر همان اطاق در طبقه پایین عمه یا خاله اش خوابیده و زلزله اتفـاق افتـاد که بـر اثـر آن زلزله حائل بین دو طبقه ازبین رفت و او از بالا روی عمه و خاله اش فرود امد و اتفاقی ذکرش ( آلت تناسلی مرد) در فـرج ( آلت تناسلی زن) عمه یا خاله اش دخول کرده. لازمنیست خود داری کند و می تواند کـارش را تمام کند و بعد هم با دختر او مزاوجت ..."

فاطمه اره تا چشمش به متن افتاد داد ضمن فحش دادن و داد قال کردن گفت، خجالت نمی کشی میگی این را بخوان! دوست ما هم به او گفت، خانم من باید خجالت بکشم!؟ مگر من این را نوشتم!

اون امام پدوفیل ات باید خجالت بکشد که این چنین می اندیشد، نـه من.

حال گویا ما نویسنده این متن مُبتذل، هستیم که، بیضه چپ مرد با ... که باید خجالت بکشیم!

خانم، به جای اینکه به اون رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ات بگویی خفه شو، خجالت بکشید چرا این چرندیات را در باره من ِ انسان، من ِ زن، می گویید، فحش و ناسزا نثـار ما می کُنید !!!

حال اگر بهر دلیلی نمی توانید با آن رژیم زن ستیـز مبارزه کُنید، حداقل به مدافع چنین نظراتی، مانند آن 15 میلیون، می توانستی که، رأی نـدهـیـد!

توکه عملأ با رآی دادن ات، این خُزعبلات را که خودت هم شرم ات می شود حتی آنرا بشنوی، به بـانـی آن که حکومت جمهوری اسلامی است، مشروعیت بخشیدید.

لازم می بینم سخنی هر چند کوتاه با آن دسته از دوستان و رفقایی داشته باشم که نمی دانم

چرا از شکست مفتضانه اپوزیسیون در این "انتخابات"، می نویسند!؟

پرسیدنی است مگر کسانی که رآی داده اند (بخصوص به "دکتـر"روحانی) تقصیـر اپوزیسیون بـود که در این 38 سال، کم کاری کرده است!!!

برای نمونه، آیا شما فکر می کنید آنها از شکنجه و اعدام خبری ندارند!؟

آیا آنها قلع و قمع کردن جنبش سبز را ندیده بودند!؟

آیا شما فکر می کنید آنها آخوندها را نمی شناسند که چه جنایتکارانی هستند!؟

شما فکر می کنید اگر آن توده میلیونی که به رئسی رأی داده اند نمی دانستند او کیست!؟

حتی در بهترین حالت، اگر هم نمی دانستند و اپوزیسیون با سند و مدرک به آنها می گفت،او حکم قتل صدها نفر از بهترین فرزندان آن سرزمین را صادر کرده است آنها از این بابت از اپوزیسیون قدر دانی میکردند و رأی نمی دادند!؟

چرا خودتان را گول می زنید و رأی دادن مردم را تقصیر اپوزیسیون، بهتر بگویم مخالفین، می اندازید که هیچ ادعایی هم ندارند !؟

مگر رأی ندادن آن 15 میلیون نفر ، کار ِ اپوزیسیون بوده است !؟

خانم و آقای گرامی،

رأی دادن به رژیمی که خوب هم آنرا می شناسند، در حقیقت شکست خود مردم بود.

شما فکر می کنید هموطنان سُنی، بعد از 38 سال نمی دانند روحـانـی شیعه، چه شیادی است که می روند به او رأی می دهند!؟

شما فکر می کنید آذربایجان شرقی و غربی، بقول خودشان حکومت فارس ها را تو این 38 سال نشناخته اند که بیش از 4 میلیون رأی می دهند!؟

همچنین کردستان و ....

درحقیقت، بعداز 38 سال باید با شجاعت و بدون ترس واهمه و انگ و تُهمت خوردن، فریاد زد، این "انتخابات" شکست مُفتضحانه خلق قهرمان بود نه مخالفین.

درود بر آن بیش از 15 میلیون نفر که حقیقتأ وظیفه هر انسان آزدایخواهی است که روی آن تکیه کند و آنرا بهر شکلی که می تواند بازتاب دهد.

درود بر تمام انسان های مبارز برون مرز که پـژواک فریاد آن بیش از 15 میلیون نفر بودند.

در خاتمه لازم می بینم نکته ای مهم را به آن دسته از خانم ها و آقایان دست مال بدست، تذکر بدهم. فکر نکنید با جار و جنجال اینجا و آنجا و هی با نام بردن از کلمهِ "مـردم"، ما انسان های آزادیخواه تحت تـأثیـر هوچی گری شما قرار می گیریم چرا که دورۀ این کارها گذشته است و فراموش نکنید نظام هیـتـلـر هم پشتوانه مردمی داشت بخصوص اینکه بیش از 4 میلیون کارگر، از او حمایت می کردند ولی، مردم دنیا هنوز او و نظام اش را، فاشیستی خطاب می کنند پس سعی نکنید با ارعاب از نام "مردم" ما را به حاشیه برانید چرا که این آرزو را باید به گور ببرید.

ما هنوز اعتقاد راسخ داریم، کُلیت این نظام که جمهوری اسلامی عزیزتان است، رژیمی جنایتکار و فاشیستی است.

ما انسان های مبارز و آگاه تا سرنگونی این رژیم جنایتکار، با تمام سعی و کوشش و توان، هر چند ناچیز، به مبارزه خود ادامه خواهیم داد.

زنده باد آزادی

                                                                         دوشنبه 22 / 05 / 2017 - استکهلم

ایمیل نویسنده: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سرکار خانم انصاری,
من دسترسی به هیچ آمار موثقی که انگیزه عدم شرکت در انتخابات را نشان دهد ندارم و سپاسگزار خواهم بود اگر شما نتیجه تحقیقات خود در موردانگیزه عدم شرکت 15,190103 میلیون نفرایرانی در انتخابات اخیر را در دسترس همگی قرار دهید.

میزان شرکت مردم امریکا در انتخابات ۴۰ -۳۰ سال اخیر بین ۵۰ تا ۶۰ % و در سوئد با تمام کوشش های انجام شده http://time.com/3558705/boost-voter-turnout-sweden-america/ میزان شرکت در حدود ۸۵ % است و ۱۵ % از واجدین شرایط سوئد به پای صندوق نمیروند حال این بخاطر ذکر فلان آقا و یا فرج فلان خانم و یا درد بیضه چپ بهمان وزیر و یا هر علت دیگری باشد نمیدانم. مطابق گزارش حکومت ایران از حدود ۴۰ میلیون رای ۳ % یعنی حدود یک میلیون و دویست هزار نفر جرات کرده و رای منفی به صندوق انداخته اند.

با این زمینه, از شما انسان مبارز و آگاه که