حقایقی از ایران با پری عسکری برنامه 11

با حضوردکتر مسعود نقره کار ، خسرو بیت اللهی و اسفندیار خلف

منبع: 
یوتوب
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: