حقایقی از ایران با پری عسکری برنامه 12

با حضوردکتر مسعود نقره کار ، جهانشاه رشیدیان و مینا احدی

منبع: 
یوتوب
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: